Haku

VKL 736/14

Tulosta

Asianumero: VKL 736/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.05.2015

Vakuutuksenottajan hallussa olleen yleisavaimen katoaminen. Lukkojen sarjoituskulujen korvattavuus. Pelastamiskustannukset. Kysymys avaimen katoamisen aiheuttaman vahingonvaaran välittömyydestä.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan yrityksen työtekijä oli unohtanut yleisavaimen työkohteena olleen asunto-osakeyhtiön roskakatoksen oven lukkoon 19.7.2014. Taloyhtiön asukas oli siirtänyt avaimen ilmoitustaululla olevaan naulaan, josta se oli kadonnut. Avainta ei etsinnöistä huolimatta löydetty ja lukot sarjoitettiin uudestaan noin kahden kuukauden kuluttua avaimen katoamisesta. Korvausta lukkojen uudelleen sarjoittamisesta on haettu vakuutuksenottajana olevan yrityksen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen sarjoituskuluista. Koska avainta ei ollut käytetty kahteen kuukauteen katoamisen jälkeen, ei välitöntä vaaraa omaisuuteen kohdistuvasta vahingosta ollut.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut 5.12.2014 päivätyssä valituksessaan, että välitön vaara oli käsillä ja avainten katoaminen johtui vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla vakuutuksenottajayrityksen työntekijän virheestä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 26.1.2015 päivätyssä vastineessaan, ettei välitöntä vaaraa ollut enää sarjoittamisen hetkellä ajan kulumisen vuoksi. Vakuutusyhtiön mukaan lukkojen uudelleen sarjoitus ei olisi ollut välttämätön toimenpide, vaan toisen omaisuuteen kohdistuva vaara olisi joka tapauksessa voitu torjua väliaikaisella sarjoituksella.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko sarjoitustoimenpide tarpeellinen toimenpide välittömästi uhkaavan omaisuusvahingon vaaran torjumiseksi.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 201.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen kohdan 201.2 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, jos se aiheutuu toisen käytössä oleviin tiloihin pääsyn mahdollistavan avaimen tai muun vastaavan välineen katoamisen seurauksena syntyneistä lukkojen tai järjestelmien sarjoitus- tai uusimiskustannuksista.

Vakuutusturvasta korvataan kuitenkin sellaiset sarjoitus- tai uusimistoimenpiteiden kustannukset, jotka ovat välittömästi tarpeelliset avaimen tai välineen väärinkäyttämisen estämiseksi edellyttäen, että seuraavat kohdat täyttyvät yhtäaikaisesti

1. avaimen tai välineen katoamisen on aiheuttanut virheellään tai laiminlyönnillään vakuutuksenottajan vastattavaksi kuuluva henkilö tai hänen hallintoelimiinsä kuuluva henkilö,

2. on ilmeistä, että avain on sellaisen hallussa, jolla ei ole siihen oikeutta ja tämän seurauksena tiloissa olevaa toisen omaisuutta uhkaa välitön vaara.

Välittömästi tarpeellinen toimenpide on esim. väliaikainen sarjoitus, joka tekee kadonneen avaimen käyttökelvottomaksi asianomaisiin lukkoihin. Välittömästi tarpeellinen toimenpide ei ole lukon tai koko sarjan uudistaminen.

Asian arviointi

Avaimet ovat kadonneet vakuutuksenottajayrityksen työntekijän huolimattoman menettelyn seurauksena. Suoranaisena esinevahinkona korvattavaa on tällöin kadonneiden avainten arvo. Vahingosta aiheutuvina muina vahingonkorvauslain mukaisina kuluina korvattavaksi voivat tulla vahingonkärsijän omistamien vuokratalojen lukkojen uudelleen sarjoituskustannukset edellyttäen, että toimenpide on aiheellinen välittömästi uhkaavan kadonnutta avainta käyttämällä tapahtuvan rakennukseen tunkeutumisen estämiseksi.

Kysymyksessä on ollut vastuuvakuutusehtojen kohdassa 201.2 mainittu avaimen katoamisvahinko. Vahinko oikeuttaa ehtokohdan mukaan korvaukseen vain, mikäli sen on aiheuttanut vakuutuksenottajan vastattavaksi kuuluva henkilö ja on ilmeistä, että avain on joutunut sellaisen haltuun, jolla ei ole siihen oikeutta ja tämän seurauksena tiloissa olevaa toisen omaisuutta uhkaa välitön vaara. Lukkojen sarjoituskustannusten korvattavuudelle ehtokohdassa asetetut kriteerit vastaavat yleisiä vahingonkorvausvelvollisuuden edellytyksiä ja vakuutussopimuslain vaatimusta pelastamisvelvollisuuden noudattamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Vakuutusehdoissa tarkoitettua välittömän vaaran uhkaa on arvioitava toisaalta katoamistilanteen ja toisaalta vakuutetun itsensä katoamisen jälkeen omaksuman menettelyn perusteella.

Vakuutuksenottajayrityksen työntekijä on kadottanut yleisavaimen asunto-osakeyhtiön kiinteistön alueella. Tällöin on olemassa vaara siitä, että avain on ollut tunnistettavissa juuri kyseisen kiinteistön asuntoihin ja säilytystiloihin sopivaksi. Avaimen sopivuus rakennusten lukkoihin on ollut sen haltuunsa saaneen henkilön helposti kokeiltavissa. Vaikka avaimen joutumista jonkun ulkopuolisen henkilön haltuun ei olekaan voitu varmistaa, on riski siitä ollut ilmeinen. Näin ollen tapauksen ulkoiset olosuhteet voisivat osaltaan viitata siihen, että vakuutusehtojen tarkoittama välitön vaara olisi ollut käsillä. Mutta huomiota on siis kiinnitettävä myös vakuutuksenottajan omaan menettelyyn ja siihen, mitä johtopäätöksiä siitä voidaan tehdä vakuutuksenottajan omasta käsityksestä tilanteen vaarallisuuden osalta.

Asiassa esitetystä selvityksestä ei käy ilmi uudelleensarjoituksen tekemisen tarkkaa ajankohtaa. Koska sarjoitustoimiin ei ollut kuitenkaan ryhdytty ainakaan 18.8.2014 mennessä, jolloin vahingosta oli kulunut jo kuukausi, ei toisen omaisuuteen kohdistuvan vahingon vaara ole Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan kuitenkaan sarjoitushetkellä ollut välitön. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta lukkojen uudelleen sarjoittamisen kustannuksista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöksen lopputulosta asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia