Haku

VKL 732/07

Tulosta

Asianumero: VKL 732/07 (2008)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 13.02.2008

Rajoitusehto Liittyikö asia konkurssiin? Takaisinsaantivaatimuksen liittyminen konkurssiin

A Oy:n konkurssipesä on vaatinut takaisinsaantikanteella, että 31.12.2005 tehty kauppa, jolla A Oy on myynyt B Oy:lle painokoneen liiketoiminnan ja siihen liittyvän kaluston, on julistettava takaisinsaantilain 5 ja 10 §:n perusteella peräytyneiksi. Lisäksi on vaadittu, että B Oy:n tulee palauttaa A Oy:lle kaupantekokohteena oleva kalusto tai korvata kaluston arvona 150.000 euroa. Käräjäoikeus on hylännyt kanteen, sillä se on katsonut, ettei kyseessä olevan oikeustoimen ollut näytetty aiheuttaneen vahinkoa muille velkojille, vaikka takaisinsaannin edellytykset olivat muutoin täyttyneet. B Oy on hakenut asiaan oikeusturvaetua yrityksen oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös
Korvauspäätöksessä on todettu, että B Oy oli vastaajana takaisinsaantia konkurssipesään kos­kevassa asiassa. Kantaja oli esittänyt erinäisiä vaatimuksia 31.12.2005 tehdystä kaupasta. Yrityksen oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy konkurssiin. Koska konkurssiin liittyvät asiat eivät kuuluneet oikeusturvavakuutuksen piiriin, ei vakuutusyhtiö myöntänyt B Oy:lle asiaan oikeusturvaetua.
 
Lausuntopyyntö
Takaisinsaantiasiaksi nimetyssä B Oy:n ja A Oy:n välisessä asiassa on ollut kyse riidanalaisesta sarjanitomakoneen kaupasta. B Oy on ollut asiassa vastaajana. B Oy ei ole ollut konkurssivelallinen eikä konkurssivelkoja. Takaisinsaannin lisäksi asiassa on esitetty vaatimuksia hyödyn korvaamisesta, tuottokorvauksesta ja vahingonkorvauksesta arvonalentumisen johdosta. Käräjäoikeus on hylännyt kanteen kokonaisuudessaan ja katsonut, että sarjanitomakoneen kaupassa on toimittu normaalin liiketoiminnan tavoin.
 
Vakuutusyhtiön päätös olisi ymmärrettävissä siinä tapauksessa, että B Oy olisi hävinnyt asian. Tällöin yhtiö olisi menetellyt kyseenalaisesti tietoisena A Oy:n maksuvaikeuksista. Nyt B Oy on suorittanut normaaleja liiketoimia ja A Oy on joutunut kauppojen jälkeen konkurssiin aikaisempien epäonnistuneiden liiketoimiensa johdosta.
 
Konkurssiin liittyvillä asioilla ei ole oikeusturvavakuutuksen malliehtoja koskevassa Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton laatimassa kommentaariteoksessa tarkoitettu esimerkiksi erillisessä oikeudenkäynnissä käsiteltäviä omaisuuden omistusoikeutta koskevia riitoja eikä oikeudenkäyntejä, joissa selvitetään väitettyä oikeudenturvaloukkausta, vahingonkorvausvelvollisuutta tai muuta sellaista asiaa. Koska B Oy ei ole toiminut moitittavasti eikä se ole osallisena konkurssiasiassa, on sen kannalta kyse erillisestä oikeudenkäynnistä. Koska B Oy ei ole toimillaan vaikuttanut takaisinsaantiasian syntymiseen eikä ole miten­kään muutoinkaan osallisena konkurssiasiassa, vakuutusehto on B Oy:n kannalta myös kohtuuton.
 
B Oy katsoo, että vaikka asian sisällöstä, B Oy:n asemasta ja käräjäoikeuden tuomion lopputuloksesta huolimatta asian katsottaisiinkin liittyvän konkurssiin, tulee B Oy:n oikeudenkäyntikulut kuitenkin korvata vähintään 2/3:lta, koska kaksi kolmesta konkurssipesän vaatimuksesta on koskenut vahingonkorvauksen kaltaisia eriä.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö katsoo tehneensäasiassa hyvin perustellun, yksiselitteisen ja vakuutusehtojen mukaisen ratkaisun. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei B Oy:n puolesta laaditussa valituskirjelmässä ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aiheen muuttaa jo tehtyä korvausratkaisua. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö pyytää, että Vakuutuslautakunta hylkää tehdyn valituksen ja pysyttää vakuutusyhtiön tekemän korvausratkaisun.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 5 mukaan vakuutuksesta
ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,…
-         joka liittyy konkurssiin,…
 
Ratkaisusuositus
 
A Oy:n konkurssipesä on takaisinsaantikanteella vaatinut B Oy:ltä peräytettäväksi konkurssipesän painokoneen painoliiketoiminnan ja siihen liittyvän kaluston, koska konkurssipesä on katsonut, että muita konkurssipesän velkojia on loukattu takaisinsaantia koskevan lain 5 ja 10 §:ssä tarkoitetuilla tavoilla. Käräjäoikeuden mukaan takaisinsaannin edellytykset ovat täyttyneet muutoin, mutta kaupalla ei ole katsottu aiheutetun vahinkoa muille velkojille.
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että takaisinsaantikanne on kyseessä olevassa tapauksessa liittynyt konkurssiin. Merkitystä ei ole sillä, ettei kyseessä ole ollut B Oy:n konkurssi ja että B Oy on ollut asiassa vastaajana. Vakuutuslautakunta ei myöskään katso ehtokohdan johtavan kohtuuttomaan lopputulokseen B Oy:n kannalta. Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on täten pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.
  
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff ja Nyyssölä sekä varajäsenet Karimäki ja Paloranta. Sihteerinä toimi Snellman.
 


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia