Haku

VKL 73/14

Tulosta

Asianumero: VKL 73/14 (2014)

Vakuutuslaji: Lisäeläkevakuutus

Ratkaisu annettu: 29.10.2014

Oliko edunsaajalla oikeus hautausavustukseen? Työsuhteen päättyminen. Eläkesäätiön toimintapiiri ja vapaakirjaoikeus. Vapaakirjan sisältö. Sääntöjen tulkinta.

Tapahtumatiedot

A oli (synt. 1951) tullut eläkesäätiön toimintapiiriin 7.3.1980. Hänen palvelussuhteensa eläkesäätiön osakkaana olevaan työnantajaan oli alkanut 1.1.1981. Työnantajan eläkesäätiölle antaman ilmoituksen mukaan A:n työsuhde oli päättynyt 31.1.2013 A:n irtisanoutumiseen. Verkkopalkkalaskelman mukaan työnantaja maksoi A:lle 13.2.2013 kertasuorituksena rahapalkkaa 12 kuukauden ajalle sekä tuntikorvauksia ja lomakorvauksen. Laskelmaan sisältyvään palkkatodistusosaan nämä suoritukset oli merkitty palkkakaudelle 1.2.2013–28.2.2013. A haki 30.1.2013 jätetyllä hakemuksella ”vapaakirjaeläkettä 1.3.2013 lukien”. Eläkesäätiö myönsi A:lle, jonka eläkesäätiön sääntöjen mukainen vanhuuseläkeikä oli 64 vuotta, lisäeläketurvan mukaisen vanhuuseläkkeen 1.3.2013 alkaen. Päätökseen liittyvän laskelman mukaan eläkettä laskettaessa A:n vapaakirjasta tehtiin varhennusvähennys.

A kuoli kesällä 2013. Hänen leskensä haki eläkesäätiöltä hautausavustusta. Eläke­säätiön päätöksen mukaan tilanteissa, joissa edunjättäjän työsuhde on alkanut 1.4.1971 jälkeen, oikeus hautausavustukseen edellyttää, että edunjättäjän työsuhde on päättynyt välittömästi ennen eläkkeelle siirtymistä. Koska A:n työsuhde on päättynyt 31.1.2013 ja lisäeläke myönnetty 1.3.2013, oikeutta hautatausavustukseen ei ole.

Asiakkaan valitus

A:n leski on tyytymätön eläkesäätiön päätökseen. Eläkesäätiö on lähettänyt A:lle 1.2.2013 päivätyn kirjeen, jossa todetaan, että eläkehakemusta päästään käsittelemään sen jälkeen, kun A:lle on maksettu ns. lopputili. Kyseinen lopputili on maksettu 13.2.2013 ja palkkaerittelyn alalaidassa todetaan viimeiseksi palkkakaudeksi 1.2.–28.2.2013. Työsuhteen päättämiseen ja eläkkeen myöntämiseen liittynyt prosessi on jatkunut eläkkeen myöntämiseen 1.3.2013 saakka eikä se ole katkennut välittömin oikeusvaikutuksin 31.1.2013. Sääntöjä ei voida soveltaa kategorisesti niin, että oikeus hautausavustukseen olisi yksiselitteisesti poistunut työsuhteen päättymisen 31.1.2013 ja eläkkeelle jäämisen 1.3.2013 välisenä aikana. Selvää sen sijaan on, että helmikuussa 2013 työnantaja on vielä maksanut entiselle työntekijälleen palkkaa sekä käsitellyt tämän eläkettä koskevan hakemuksen loppuun.

Asiaa kokonaisuutena tarkasteltaessa on kohtuutonta, että hautausavustus evätään. Eläkkeelle siirtyminen on tapahtunut kuukausi työsuhteen päättymisen jälkeen, ja tuon kuukauden aikana eläkehakemus on vielä ollut käsittelyssä. Eläkehakemusta ei ole edes voitu alkaa käsitellä ennen lopputilin maksamista 13.2.2013. Eläkkeelle siirtyminen 1.3.2013 alkaen on osittain johtunut myös työnantajan toiminnasta, ja lisäksi asiassa on otettava huomioon eläkesäätiön tarvitsema aika eläkehakemuksen käsittelylle. Eläkesäätiön päätöksessä mainitussa sääntöjen 26.8 §:ssä ei myöskään edellytetä, että työsuhteen tulisi päättyä välittömästi ennen eläkkeelle siirtymistä.

Vakuutuslaitoksen vastine

Eläkesäätiö viittaa vastineessaan sääntöjen vapaakirjaoikeutta koskeviin 26.1 ja 26.8 §:iin. A:n työsuhde on päättynyt 31.1.2013. Se, että hänelle on maksettu 13.2.2013 tukipakettikorvaus ja lomakorvaus, ei pidennä työsuhteen kestoaikaa. A on eläkehakemuksessaan nimenomaan hakenut eläkkeen maksuun 1.3.2013 alkaen. Eläke ei ole alkanut välittömästi työsuhteen päättymisen jälkeen, vaan A:lle on syntynyt työsuhteen päättyessä vapaakirja ja eläke on 1.3.2013 alkaen myönnetty vapaakirjan perusteella. Koska A on lakannut kuulumasta eläkesäätiön toimintapiiriin ennen eläkkeeseen oikeuttavaa tapahtumaa, hän ja hänen edunsaajansa ovat säilyttäneet oikeuden säätiön sääntöjen mukaiseen vanhus- ja perhe-eläkkeeseen saamalla vapaakirjan. A on hyväksytty sää­tiön toimintapiiriin 17.3.1980, joten hänelle ei sääntöjen 26 §:n 8 momentin perusteella ole työsuhteen päättyessä syntynyt oikeutta hautausavustusvapaakirjaan. Oikeus hautausavustusvapaakirjaan on vain ennen 1.4.1973 säätiön toimintapiiriin hyväksytyillä työntekijöillä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko A:n edunsaajalla oikeus hautausavustukseen eläkesäätiöstä.

Sovellettavat eläkesäätiön säännöt

Eläkesäätiön toimintapiiri

6.1 §) Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluu jokainen TyEL:n alaisessa työsuhteessa oleva työntekijä, joka on yhtäjaksoisesti ollut kaksi vuotta yhden tai useamman 4 §:ssä mainitun työnantajan palveluksessa ja joka on täyttänyt 20 vuotta.

Vanhuuseläke

12.4 §) Oikeus vanhuuseläkkeeseen on jokaisella eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvalla työntekijällä, jonka työsuhde on päättynyt hänen täytettyään eläkeiän ja näiden sääntöjen mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen saajalla hänen täytet­tyään eläkeiän. --

Hautausavustus

25.1 §) Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvan tai eläkesäätiöstä 12 §:n mukaista

vanhuuseläkettä tai 15 §:n mukaista työkyvyttömyyseläkettä saavan työntekijän kuoltua maksetaan hautausavustusta. Hautausavustus on 25 % edunjättäjän 11 §:n mukaisen eläkepalkan perusteella laskettavasta vuosiansiosta korotettuna 27 §:n mukaisesti. Hautausavustus on enintään 5.050 euroa. Mikäli hautausavustus määräytyy ennen 4.6.1985 voimassa olleiden sääntöjen mukaan, hautausavustus on edellä sanotusta poiketen kuitenkin enintään 2.525 euroa.

25.2 §) Hautausavustus maksetaan puolisolle, jos edunjättäjä kuollessaan oli avioliitossa. Muussa tapauksessa hautausavustus maksetaan edunjättäjän lapsille tai, ellei heitä ole, hänen vanhemmilleen.

Vapaakirjaoikeus

26.1 §) Jos eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluva työntekijä lakkaa kuulumasta eläkesäätiön toimintapiiriin ennen näiden sääntöjen mukaiseen eläkkeeseen oikeuttavaa tapahtumaa ja jos hänellä on vähintään viisi eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusvuotta, hän ja hänen edunsaajansa säilyttävät oikeuden näiden sääntöjen mukaiseen vanhuus- ja perhe-eläkkeeseen saamalla vapaakirjan, jonka eläkemäärät lasketaan kaavasta. --

26.3 §) Jos vapaakirjan saanut, Ryhmään 1 kuuluva työntekijä on täyttänyt 57 vuotta, Ryhmään 4 kuuluva työntekijä on täyttänyt 55 vuotta, ja Ryhmään 5 kuuluva työntekijä on täyttänyt 57 vuotta, hän on oikeutettu vaihtamaan vapaakirjansa heti alkavaksi eläkkeeksi, jonka määrä lasketaan edellä mainitulla tavalla, kuitenkin niin, että t:n arvosta vähennetään eläkeiästä puuttuvien kuukausien määrä.

26.8 §) Oikeus hautausavustusvapaakirjaan on ennen 1.4.1973 säätiön toimintapiiriin hyväksytyllä työntekijällä, mikäli hänellä on ollut vähintään 15 eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusvuotta. Edellytyksenä on lisäksi, että hän on 1.4.1971 lähtien ollut yhdenjaksoisesti eläkkeeseen oikeuttavassa palveluksessa toimintapiiristä eroamiseen saakka. --

Asian arviointi

Oikeus eläkkeeseen ja muihin etuuksiin määritellään eläkesäätiön säännöissä. Eläkkeeseen ja muihin etuuksiin voivat olla oikeutettuja eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvat henkilöt tai sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet eläkesäätiöstä vapaakirjan taikka edellä mainittujen henkilöiden edunsaajat. Vapaakirjan saamisessa on kysymys tilanteesta, jossa eläkesäätiön toimintapiiriin aikaisemmin kuulunut henkilö, joka on lakannut kuulumasta toimintapiiriin ennen eläketapahtuman tai muun vakuutustapahtuman sattumista, säilyttää oikeuden eläkesäätiön eläke- tai muihin etuuksiin. Vapaakirja voi koskea myös toimintapiiriin aikaisemmin kuuluneen henkilön edunsaajien oikeutta. Vapaakirjaoikeuden sisältö määritellään eläkesäätiön säännöissä ja se voi erota siitä, millainen oikeus eläkesää­tiön toimintapiiriin kuuluvilla henkilöillä tai heidän edunsaajillaan on.

Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvat sääntöjen 6.1 §:n mukaan työntekijät, jotka ovat työsuhteessa säännöissä mainittuun työnantajaan. A:n työsuhde päättyi 31.1.2013, jonka jälkeen hän lakkasi kuulumasta eläkesäätiön toimintapiiriin. Eläkesäätiön toimintapiiriin kuulumisen kannalta ratkaisevaa on henkilön työsuhteen voimassaolo. Merkitystä ei sen sijaan ole sillä seikalla, että A:lle on tässä tapauksessa tilitetty palkkaa työsuhteen päättymisen jälkeen.

A:n eläkesäätiön sääntöjen mukainen vanhuuseläkeikä oli 64 vuotta, joten hän lakkasi kuulumasta eläkesäätiön toimintapiiriin ennen eläkkeeseen oikeuttavaa tapahtumaa. Tällaisessa tilanteessa A ja hänen edunsaajansa säilyttivät oikeuden sääntöjen mukaiseen vanhuus- ja perhe-eläkkeeseen saamalla vapaakirjan sääntöjen 26.1 §:n mukaisesti. A:lle myönnettiin lisäeläke 1.3.2013 hänen saamaansa vapaakirjan perusteella.

Sääntöjen mukaan vapaakirjaoikeus sisältää oikeuden vanhuus- ja perhe-eläkkeeseen. Hautausavustusoikeus sisältyy vapaakirjaan sääntöjen 26.8 §:ssä tarkoittamissa tilanteissa. Kyseisen sääntökohdan mukaan oikeus hautausavustusvapaakirjaan on eläkesäätiön toimintapiiriin ennen 1.4.1973 hyväksytyllä työntekijällä säännöissä tarkemmin määrätyin edellytyksin. Sääntöjen 26 § merkitsee kokonaisuudessaan sitä, että A:n, joka oli tullut eläkesäätiön toimintapiiriin 7.3.1980, vapaakirjaan ei sisältynyt oi­keutta hautausavustukseen.

Eläkesäätiön säännöissä oikeudesta hautausavustukseen määrätään 25 §:ssä. Sen mukaan hautausavustusta maksetaan eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvan tai eläkesäätiöstä 12 §:n mukaista vanhuuseläkettä tai 15 §:n mukaista työkyvyttömyyseläkettä saavan työntekijän jälkeen. A ei kuollessaan kuulunut eläkesää­tiön toimintapiiriin. Vaikka A kuollessaan sai eläkesäätiöltä vanhuuseläkettä, hänen kohdallaan vanhuuseläke perustui työsuhteen päättyessä muodostettuun vapaakirjaan, joka ei sisältänyt oikeutta hautausavustukseen. Tämä merkitsee sitä, että oikeus A:n jälkeen maksettavaan hautausavustukseen oli päättynyt 31.1.2013, kun A lakkasi kuulumasta eläkesäätiön toimintapiiriin ja hänelle muodostui vapaakirja.

Eläkesäätiön sääntöjen mukaan A:n edunsaajalla ei ole oikeutta hautausavustukseen vapaakirjaeläkkeellä olleen A:n jälkeen. Sääntöjen mukaista hautausavustusoikeutta tarkasteltaessa ei ole merkitystä sillä, että A oli hakenut eläkettä ennen työsuhteensa päättymistä, eikä sillä, että vapaakirjaoikeuteen perustuva vanhuuseläke oli alkanut kuukauden kuluttua työsuhteen päättymisestä. Hau­tausavustusoikeuden osalta merkitystä ei ole myöskään sillä seikalla, että A:n vapaakirjaan perustuvaa vanhuuseläkeoikeutta ei ole voitu vakuutuslaitoksen mukaan ratkaista ennen lopputilin maksamista A:lle.

Vakuutuslautakunta toteaa lisäksi, että vapaakirjan saaneella henkilöllä on oikeus vaihtaa vapaakirjansa heti alkavaksi eläkkeeksi sääntöjen 26.3 §:n mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa vanhuuseläke voidaan aloittaa ennen eläkesäätiön sääntöjen mukaista vanhuuseläkeikää. A:n eläkesäätiölle toimittaman 30.1.2013 päivätyn eläkehakemuksen mukaan hän haki ”vapaakirjaeläkettä 1.3.2013 alkaen”. Käytettävissä olevasta selvityksestä ei ilmene, että A olisi voinut saada vanhuuseläkkeen 1.3.2013 alkaen muulla perusteella kuin hänelle myönnetyn vapaakirjan nojalla.

Kohtuuttomuutta koskevan väitteen osalta lautakunta katsoo, että tapauksessa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden nojalla Vakuutuslautakunnalla olisi perusteita tarkastella hautausavustusoikeutta säännöistä poikkeavalla tavalla.

Lopputulos

Eläkesäätiön päätös on sääntöjen mukainen. Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia