Haku

VKL 731/06

Tulosta

Asianumero: VKL 731/06 (2007)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.04.2007

Lukkoliikkeen laskusaatavaa koskeva oikeudenkäynti Vakuutetulle vähäistä merkitystä olevaa asiaa koskeva rajoitusehto

Tapauksesta toimitetun asiakirja-aineiston mukaan vakuutuksenottajana oleva lukkoliike MLA Ky teki J.K:lle 23.3.2004 lukkojen asennustyön toimittaen siitä samalla 628,64 euron laskun. J.K:n jätettyä hänelle lähetetyn huomautuslaskun jälkeen maksun suorittamatta vakuutuksenottaja antoi saatavan perittäväksi perintätoimistolle. Toimisto lähetti J.K:lle kaksi perintäkirjettä 21.5.2004 ja 17.8.2004. J.K. ilmoitti reklamoineensa lukkoliikkeen asennuksesta sille osoittamallaan kirjeellä 25.8.2004. Kirjeessä J.K. hyväksyi maksettavakseen 423,34 euroa. Lukkoliikkeen mukaan kirje tuli sille tiedoksi vasta asiassa vireille pannun oikeudenkäynnin aikana 14.4.2005. Käräjäoikeus antoi saatavan osalta 15.8.2005 yksipuolisen tuomion, johon J.K. haki takaisinsaantia. Käräjäoikeus määräsi 14.9.2005 yksipuolisen tuomion täytäntöönpanon keskeytettäväksi. Samana päivänä asia tuli uudestaan vireille käräjäoikeudessa. Siinä vakuutuksenottaja MLA Ky vaati J.K:lta laskun määrää ja 60 euron perintäkuluja korkoineen sekä oikeudenkäyntikulujaan. Käräjäoikeus antoi 25.11.2005 lukkoliikkeen vaatimusten mukaisen tuomion. J.K. valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen, joka omalla tuomiollaan 6.7.2006 pysytti käräjäoikeuden tuomion.

Asian ollessa syksyllä 2005 vireillä käräjäoikeudessa vakuutuksenottaja MLA Ky haki siihen oikeusturvaetua oikeusturvavakuutuksensa perusteella.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Päätöksessään 9.11.2005 vakuutusyhtiö toteaa vakuutuksenottaja MLA Ky:n lähettämän oikeusturvahakemuksen. Haastehakemuksen mukaan vakuutuksenottajan esittämä vaatimus on ollut määrältään 628,64 euroa. J.K. on vastineessaan hyväksynyt vaatimuksen 423,34 euron osalta.
 
Toiminnan oikeusturvavakuutuksen ehtojen 240.2 mukaisesti vakuutusturva ei korvaa vakuutetulle aiheutuneita kustannuksia asiassa, jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys.
 
Vakuutuksenottajan hakemassa asiassa riidanalainen määrä on 205,30 euroa lisättynä koroilla. Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus on 15 % asianajokustannuksista, kuitenkin vähintään 600 euroa. Selvitettäessä, mikä katsotaan merkitykseltään vähäiseksi riidaksi, verrataan riidanalaista rahamääräistä etuutta vakuutuksen vähimmäisomavastuuseen. Riidanalaiseen intressiin ei lasketa esim. perimis- ja oikeudenkäyntikuluja. Jos riidanalainen osuus on samaa suuruusluokkaa kuin oikeusturvavakuutuksen vähimmäisomavastuu, ei oikeusturvaetua voida vakuutetulle vahvistaa.
 
Tämän vuoksi vakuutuksenottajalle ei voida myöntää oikeusturvaetua sen hakemaan asiaan eikä siten osallistua asian hoitamisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 24.11.2006 vakuutuksenottaja MLA Ky:n asiamies varatuomari P.R. toteaa päämiehensä katsovan, että kielteinen oikeusturvapäätös on sille epäoikeudenmukainen ja vastoin vakuutusehtojen tulkintaa. Päätöksessään vakuutusyhtiö on katsonut, että velkomusasialla on ollut vähäinen merkitys ja riidanalaisen määrän suhde oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen on estänyt vakuutusyhtiön myöntämästä oikeusturvaetua.
 
Kirjeen liitteenä on velkomusasiassa annettu käräjäoikeuden tuomio ja hovioikeuden tuomio. Asiakirjoista on havaittavissa velallisen menettely ja riidan lopputulos. Tähän päivään mennessä velallinen J.K. ei ole maksanut tuomittua määrää taikka hänen väittämäänsä riidatonta osuutta.
 
Saatavan perusteena on ollut riidaton lukkojen asennus, ja laskun määrä on ollut 628, 64 euroa. Velalliselle on toimitettu huomautuslasku ja perintätoimiston taholta kaksi perintäkirjettä. Velallinen ei ole maksanut eikä reklamoinut asiaa mitenkään. Vasta asian ollessa vireillä käräjäoikeudessa on vedottu reklamointiin, jota ei ole kuitenkaan kantajalle taikka asiamiehelle toimitettu aikaisemmin.
 
Vakuutuksenottaja MLA Ky:llä on ollut peruste oikeudenkäynnin aloittamiseen ja siten saada laskusaatavalle ulosmittauskelpoinen tuomio.
 
Intressi on ollut 628,64 euroa. Velallinen J.K. on sittemmin myöntänyt vaatimuksesta oikeaksi 423,34 euroa, mitä summaa hän ei ole kuitenkaan maksanut missään vaiheessa eikä siten poistanut oikeudenkäyntitarvetta.
 
Vakuutuksenottajan toimialaan kuuluvat lukkojen asennus ja tarvikkeiden myynti. Laskut ovat tyypillisesti pieniä, kymmenistä euroista muutamaan sataan euroon. Poikkeuksena ovat isommat rakennuskohteet, joissa laskut ovat tuhansia euroja.
 
Velalliselta olevaa laskusaatavaa ei voi siten pitää vakuutuksenottajan yritystoiminnan kannalta vähäisenä saatavana eikä sillä siten ole vain vähäinen merkitys. Vakuutusyhtiö olisi ollut velvollinen myöntämään oikeusturvaedun vakuutusehtojen mukaisesti kyseisessä velkomusasiassa.
 
Vakuutuksenottaja pyytää, että Vakuutuslautakunta antaa ratkaisusuosituksen, jossa vakuutusyhtiön tulisi myöntää oikeusturvaetu.
 
Hakija viittaa Vakuutuslautakunnan antamaan lausuntoon 19.10.2005 VKL 382/05.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 18.1.2007 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.
 
Kun kysymys on taloudellisesta riidasta, vakuutusyhtiö arvostelee riidan vähäisyyttä yksinomaan riitautetun vaatimuksen euromäärällä. Sitä verrataan paitsi vakuutuksen omavastuuseen myös koituvien asianajokustannusten kokonaismäärään. Vakuutusyhtiö tekee ratkaisunsa ainoastaan riitautetun etuuden arvon perusteella. Jos se on vähäinen, oikeusturvaetua ei asiaan myönnetä.
 
Nyt kyseessä olevassa asiassa riitautetun vaatimuksen arvo on ollut 205,30 euroa. Perimiskuluja ja oikeudenkäyntikuluja koskevia vaatimuksia ei liitännäisinä vaatimuksina oteta huomioon ajettavan etuuden euromäärää laskettaessa. Lisäksi vakuutuksenottaja MLA Ky on ollut asiassa itse kantajana, joten se on itse voinut vaikuttaa asian saattamiseen oikeuskäsittelyyn.
 
Riitautetun saatavan pääoma on ollut euromäärältään vähäinen verrattuna oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen, joka on 15 %, kuitenkin vähintään 600 euroa. Velottu riitainen 205,30 euron saatava on vähäinen myös asiassa aiheutuneisiin perimis- ja asianajokustannuksiin nähden, jotka tuomioiden mukaan ovat olleet kymmenkertaiset riitautettuun saatavaan nähden.
 
Vakuutusyhtiö pyytää, että Vakuutuslautakunta hylkää vakuutuksenottajan valituksen aiheettomana.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Oikeusturvavakuutusehto 240, Toiminnan oikeusturva, ehdot voimassa 1.1.2003 alkaen
 
Kohta 240.1, Korvattavat kustannukset
Vakuutuksen tarkoitus
Vakuutusturvan tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.
 
Kohta 240.2, Rajoitukset
Vakuutusturva ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa,
-         jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys...
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa asiassa on kyse lukkoliikkeen laskusaatavaa koskevasta oikeudenkäynnistä sekä vakuutetulle vähäistä merkitystä olevaa asiaa koskevasta rajoitusehdosta.
 
Vakuutuksenottaja lukkoliike MLA Ky on suorittanut keväällä 2004 J.K:lle lukkojen asennustyön ja toimittanut samalla sitä koskevan 628,64 euron laskun. J.K:n jätettyä huomautuslaskun ja vakuutuksenottajan käyttämän perintätoimiston kahden perintäkirjeen jälkeen saatavan maksamatta on vakuutuksenottaja pannut vireille sitä koskevan oikeudenkäynnin keväällä 2005. Tuolloin on tullut ilmi J.K:n toisen perintäkirjeen jälkeinen reklamaatiokirje, jossa hän on hyväksynyt maksettavakseen 423,34 euroa.
 
Käräjäoikeus on antanut asiassa vakuutuksenottajan vaatimuksen mukaisen yksipuolisen tuomion, johon velallinen J.K. on hakenut takaisinsaantia. Takaisinsaantioikeudenkäynnissä hänen on velvoitettu suorittamaan vakuutuksenottajan vaatimusten mukaiset määrät. Hovioikeus, johon velallinen on valittanut, on pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion.
 
Vakuutusyhtiö, josta vakuutuksenottaja on hakenut oikeusturvavakuutuksensa perusteella oikeusturvaetua, on evännyt hakemuksen katsoen, että kyse on ollut asiasta, jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys. Vakuutusyhtiö on katsonut riidan suuruudeksi laskun määrän ja velallisen myöntämän määrän erotuksen 205,30 euroa verraten sitä vakuutuksen minimiomavastuuseen 600 euroa. Lukkoliike on myös ollut asiassa kantajana, joten se on vakuutusyhtiön mukaan voinut vaikuttaa asian saattamiseen oikeuskäsittelyyn.
 
Lautakunta toteaa, että vakuutuksenottajayrityksen toimialaan kuuluvat lukkojen asennus ja tarvikkeiden myynti, ja oikeusturvavakuutus on otettu tälle toiminnalle. Lukkojen asennuksesta aiheutuvat laskut ovat tyypillisesti kymmenistä euroista joihinkin satoihin euroihin. Kun saatavat liittyvät vakuutuksenottajayrityksen normaaliin liiketoimintaan, ei tällaista saatavan perintäasiaa voida pitää yrityksen liiketoiminta kokonaisuudessaan huomioon ottaen vähäisenä. Oikeudenkäynnillä, jolla saatavaa on yritetty jo useamman kerran muutoinkin periä, ei ole vakuutuksenottajayritykselle vähäistä merkitystä. Lisäksi velallinen J.K., joka ei ole suorittanut myöntämäänsä määrää saatavasta, on takaisinsaannilla ja hovioikeusvalituksella pitkittänyt ja monimutkaistanut prosessia. Myöskään sitä, että vakuutuksenottajayritys on ollut kantajana ja voittanut jutun, ei voida sen oikeusturvavakuutuksen myöntämisasiassa pitää negatiivisena seikkana.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja MLA Ky:lle tulee myöntää sen hakema oikeusturvaetu.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Aminoff, Kaivola, Kallioinen, Meincke ja Nyyssölä. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia