Haku

VKL 73/08

Tulosta

Asianumero: VKL 73/08 (2008)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 24.04.2008

Käsilaukun anastaminen Vakuutusehtojen tulkinta Rajoitusehdot Unohtaminen

Tapahtumatiedot

Lausuntoa pyytävä KP oli ollut kahden ystävänsä kanssa ravintolassa 28.10.2007. Poliisin tutkintailmoituksen ja vahinkoilmoituksen mukaan KP oli hetkiseksi unohtanut käsilaukkunsa sisältöineen ravintolan käymälään, josta se anastettiin. Tutkintailmoituksessa asianimikkeenä on löytötavaraan kohdistuva kavallus. Käsilaukussa oli mm. matkapuhelin, digikamera, pankki- ja muita kortteja ja vähän käteistä.

KP kertoo muistaneensa unohduksen välittömästi käymälästä poistuttuaan, mutta kun hän oli palannut laukkua hakemaan, se oli jo kadonnut. Laukkua ei löytynyt, vaikka KP kavereineen pyrki tarkastamaan kaikki asiakkaat. Ravintolan henkilökunnalle ilmoitettiin heti.

Vakuutusyhdistyksen päätös

Ehtojen mukaan laajasta kotivakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että omaisuutta on kadonnut tai unohtunut. Yhdistys ei korvaa laukun menettämistä.

Uudelleenkäsittely

KP pyysi uutta käsittelyä. Kotivakuutuksen suojeluohjeissa on maininta mukana olevan tavaran valvonnasta. Vaikka kyseessä olikin unohdus, KP on ollut vain lievästi huolimaton, sillä käsilaukku jäi käymälään ja siellä tiettyyn koppiin, jolloin laukun katoamisen mahdollisuus on hyvin rajallinen. Asian huomaamiseen kului aikaa todella vähän, vain muutama minuutti.

Uudessa korvauspäätöksessään yhdistys katsoo edelleen, että vahinko on aiheutunut rajoitusehtojen tarkoittamasta unohduksesta, jolloin kyse ei ole vakuutuksesta korvattavaksi tulevasta tapahtumasta.

Lausuntopyyntö

KP katsoo edelleen, että käsilaukku oli asianmukaisesti valvonnassa lukuun ottamatta paria minuuttia. Kyseessä on korkeintaan lievä huolimattomuus, jonka perusteella korvausta ei tulisi evätä.

Vakuutusyhdistyksen vastine

Vahinkoilmoituksen ja poliisin tutkintailmoituksen perusteella KP on perjantai-iltana ravintolassa ollessaan unohtanut mukanaan olleen käsilaukkunsa WC-tiloihin. Unohduksensa huomattuaan hän on palannut etsimään laukkuaan, eikä sitä enää ole löytynyt. Vahinkoilmoituksessa ja muussa selvityksessä kuvataan yhdistyksen näkemyksen mukaan varsin tyypillinen unohtamisesta ja katoamisesta johtunut vahinko, joka on vakuutusehdoissa rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut vahinko. Ennalta arvaamattomana tapahtumana ei vakuutusyhdistyksen mielestä voida pitää sitä, että ravintolan käymälätiloihin unohtunut laukku katoaa. Lisäksi vakuutuksessa on nimenomainen katoamista ja unohtamista koskeva rajoitusehto. Vakuutusyhdistys katsoo, ettei KP ole luotettavasti pystynyt osoittamaan, mitä vakuutetulle omaisuudelle on tapahtunut, joten laukkua on pidettävä unohtuneena ja sen jälkeen kadonneena.

Vakuutuksen suojeluohjeiden mukaan mukana olevaa omaisuutta on varkausvahingon varalta valvottava. Rahan ja muiden maksuvälineiden sekä optisten ja elektronisten laitteiden valvonnan on oltava jatkuvaa. Korvauspäätöstä ei kuitenkaan perustella pelkästään suojeluohjeiden laiminlyönnillä, koska tässä tapauksessa vahinkotapahtuma on jo muiden ehtokohtien perusteella rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 5.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 5.2.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että omaisuutta on kadonnut tai unohtunut.

Vakuutuksen suojeluohjeiden kohdassa 7.4 on todettu mm., että mukana olevaa omaisuutta on varkausvahingon varalta valvottava. Rahan ja muiden maksuvälineiden, arvokkaiden esineiden sekä optisten ja elektronisten laitteiden osalta valvonnan tulee olla jatkuvaa.

Vahinko ja riitakysymys

Esitetyn selvityksen mukaan vakuutettu KP on ravintolassa ollessaan unohtanut käsilaukkunsa sisältöineen ravintolan käymälätiloihin muutaman minuutin ajaksi. Palattuaan etsimään laukkuaan KP huomasi, että se oli hävinnyt. Etsinnöistä huolimatta laukkua ei löytynyt.

Vakuutusyhdistys on kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa ensisijaisesti sillä perusteella, että kyseessä ei ole vakuutuksesta korvattavaksi tuleva tapahtuma vaan rajoitusehdoissa tarkoitettu unohtamisesta aiheutunut vahinko.

Selvyyden vuoksi Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksen rajoitusehdoissa mainitut vahingot eivät lainkaan tule vakuutuksesta korvattavaksi, vaikka vakuutetun menettelyssä ei olisi ollut mitään huolimattomuutta. Tässä tapauksessa tulee siten ensin ratkaista, onko vahinko ehtokohtien 5.1.1 ja 5.2.1 perusteella korvattava. Jos kyseessä on korvattava vahinko, asiassa tulee harkittavaksi se, onko KP laiminlyönyt suojeluohjetta.

Korvattavan vakuutustapahtuman sattuminen

Tapahtumien kulusta olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, että laukku sisältöineen on anastettu ravintolan wc-tiloista. Erilaiset anastusvahingot ovat tyypillisesti laajasta kotivakuutuksesta korvattavaksi tulevia tapahtumia. Lautakunta pitää tapauksen keskeisenä tulkintakysymyksenä sitä, onko vakuutusyhdistyksellä oikeus kieltäytyä tämän anastusvahingon korvaamisesta vakuutukseen otetun katoamista ja unohtamista koskevan rajoitusehtokohdan 5.2.1 perusteella.

Vakuutuslautakunta katsoo, että tämänkaltaisessa vahinkotapahtumassa korvattavuuden kannalta olennaista on se, minkä vuoksi kyseinen omaisuus on joutunut pois vakuutetun hallusta. Vaikka lautakunta on pitänyt todennäköisenä, että laukku on anastettu, vahinkotapahtuman alkusyynä on kuitenkin se, että KP oli unohtanut laukkunsa käymälätiloihin. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että kyseessä on rajoitusehtokohdassa 5.2.1 tarkoitettu omaisuuden unohtamisesta aiheutunut vahinko, joka ei tule vakuutuksesta korvattavaksi.

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa korvausta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Laapotti, Sario ja Vaitomaa sekä varajäsen Maso. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia