Haku

VKL 729/03

Tulosta

Asianumero: VKL 729/03 (2003)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2003

Potkurin irtoaminen Vahingon syy Todistelu Johtuiko vahinko veneen potkurin osumisesta poijukettinkiin?

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja oli lähdössä veneellään Piritan vierasvenesatamasta takaisin Suomeen 17.7.2003, kun veneen peruuttaessa takapoiju ajautui käännösvaiheessa osittain veneen oikean peräkulman alle. Samalla veneen alta kuului kovia kolahduksia. Vakuutuksenottaja oletti potkurin osuneen poijukettinkiin. Vakuutuksenottaja pani vaihteen vapaalle ja varmisti, ettei tällaista vaaraa enää olisi.
 
Vakuutuksenottaja pani vaihteen eteenpäin ja ajoi hiljaisella nopeudella noin 200 metrin päässä olevaan tullilaituriin. Jarrutettaessa laituriin tultaessa pakilla kuului pohjan alta jonkinlainen räsähdys ja jarrutusteho hävisi. Kävi ilmi, että potkuri oli irronnut.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Venevakuutuksesta korvataan ehtojen mukaan vahingot, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteelle mm. karilleajosta, pohjakosketuksesta tai veneen törmäyksestä kiinteään tai uivaan esineeseen. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat mm. moottorin tai laitteen teknisistä vioista.
 
Yhtiön vahinkotarkastajan selvityksen mukaan mutteri oli kiertynyt jostain syystä auki ja vaihdettaessa vaihdetta pakille potkuri oli pudonnut mutterin puuttuessa. Koska kyseessä on tekninen vika, yhtiö ei voi korvata vahinkoa.
 
Uudelleenkäsittelyt
 
Vakuutuksenottaja kertoo, että potkuri toimi moitteettomasti, kun he pakittivat vierasvenesatamassa. Tapahtumasta kului aikaa alle viisi minuuttia siihen, kun vakuutuksenottaja saapui tullialtaaseen ja potkuri irtosi. Näin ollen satamasta lähtiessä sattuneen vahingon ja potkurin irtoamisen syy-yhteys on selvä. Potkurin kiinnityksen on täytynyt vaurioitua vierassatamasta lähdettäessä, ja mutteri on irronnut siinä yhteydessä tai löystynyt ja irronnut tullialtaassa, kun pakki pantiin päälle ja voima painoi potkuria löystynyttä mutteria vasten.
 
Kirjeen johdosta antamassaan uudessa korvauspäätöksessä yhtiö toteaa mm., että potkurin irrottua vakuutuksenottaja oli ottanut yhteyttä tallinnalaiseen veneliikkeeseen. Heiltä saadun lausunnon mukaan pudonnut potkuri oli löydetty sukeltamalla, mutta potkurin mutteria tai lukitusta ei löytynyt. Veneliike oli valmistanut uuden mutterin ja lukituksen. Heidän havaintojensa mukaan potkurissa, peräsimessä tai muuallakaan ei ollut mitään merkkejä vaurioista, jotka olisivat syntyneet pohjakosketuksesta, potkurin osumisesta poijukettinkiin tai muusta ulkoisesta syystä.
 
Koska vahingon ei ole osoitettu aiheutuneen venevakuutuksen piiriin kuuluvasta karilleajosta, pohjakosketuksesta, veneen törmäyksestä kiinteään tai uivaan esineeseen tai myrskystä, yhtiö ei korvaa vahinkoa.
 
Vakuutuksenottaja pyysi uudestaan uudelleenkäsittelyä. Hän ihmettelee, mitä tekemistä mutterin ja lukituksen löytymättömyydellä on päätöksen perusteluissa. Hän kummeksuu myös sitä, että veneliikkeen lausunnon mukaan veneessä ei ollut merkkejä kettinkiin osumisesta. Veneliikkeen edustaja sanoi 15.7. veneen korjauksen jälkeen todistajien läsnäollessa, että potkurin kiinnitys on saattanut vaurioitua potkurin osuessa poijukettinkiin. Vakuutuksenottaja pyytää yhtiöltä selvitystä siitä, onko veneliikkeen edustaja missään sopimussuhteessa vakuutusyhtiöön.
 
Tämän kirjeen johdosta antamassaan korvauspäätöksessä yhtiö toteaa mm., että aiemmassa korvauspäätöksessä on siteerattu veneliikkeen edustajan 25.8.2003 antamaa lausuntoa. Mutterin ja lukituksen löytymättömyydellä ei ole ollut merkitystä korvausratkaisun kannalta.
 
Oikaisupyynnössään vakuutuksenottaja on kertonut, että veneliikkeen edustajan mukaan potkurin kiinnitys on saattanut vaurioitua potkurin osuessa poijukettinkiin. Kuitenkaan edustajan lausunnon mukaan potkurissa, peräsimessä tai muuallakaan ei ollut merkkejä vaurioista, jotka olisivat syntyneet esim. pohjakosketuksesta tai potkurin osumisesta poijukettinkiin.
 
Yhtiö katsoo, että vahingon ei ole osoitettu aiheutuneen mistään vakuutusehtojen mukaisesta korvattavasta vahingosta.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottaja katsoo, että satamassa sattuneella vahingolla ja potkurin irtoamisella on mitä ilmeisin syy-yhteys. Lisäksi vakuutusyhtiö ei ole vastannut hänen tiedusteluunsa siitä, onko lausunnon antaneella veneliikkeen edustajalla kytköksiä vakuutusyhtiöön.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Yhtiö kertaa tapahtumatietoja ja sovellettavia vakuutusehtoja. Piritan satamassa toimiva veneliike, johon vakuutuksenottaja oli ottanut yhteyttä vahingon tapahduttua, on antanut lausunnon tapauksesta. Lausunnon mukaan potkurissa, peräsimessä eikä veneessä muutenkaan ollut todettavissa mitään vaurioita. Merkkejä kettinki- tai pohjakosketuksesta ei oltu havaittu. Tämä oli todettu myös vakuutuksenottajan kanssa, ja vakuutuksenottaja oli maksanut laskun tehdystä työstä.
 
Yhtiö katsoo, että tässä tapauksessa todennäköisin vahingon syy on se, että mutteri on ollut jostain syystä kiinnitettynä huonosti. Mutteri on vähitellen löystynyt ja irronnut lopulta kokonaan. Kun venettä sitten on peruutettu, potkurille tuleva voima on vetänyt potkuria akselilta ulospäin ja aiheuttanut siten potkurin putoamisen akselilta mereen.
 
Yhtiön venevahinkotarkastajan kokemuksen perusteella ulkoinen isku potkuriin tai peräsimeen ei aiheuta potkurin kiinnitysmutterin löystymistä tai irtoamista, jonka seurauksena potkuri putoaisi. Tällaista potkurin putoamista ei ole havaittu tapahtuneen vakavienkaan törmäysvahinkojen seurauksena sellaisissa tapauksissa, joissa potkurin lavoissa on ollut huomattavia vaurioita ja joissa venettä on jouduttu ajamaan vielä useita tunteja potkurin ravistaessa voimakkaasti.
 
Yhtiö katsoo edelleen, ettei vahingon ole osoitettu aiheutuneen mistään venevakuutusehtojen mukaisesta korvattavasta vahinkotapahtumasta. Vahingon syynä on yhtiön käsityksen mukaan ollut potkurin kiinnitysmutterin löystyminen ja irtoaminen muusta syystä. Vahinkoa ei tämän vuoksi tule korvata venevakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiö toteaa vielä, että tapaukseen lausunnon antanut veneliike on venevahinkokorjauksia tekevä itsenäinen yhtiö muiden samanlaisten yhtiöiden joukossa. Vakuutusyhtiöllä ei ole mitään omistukseen tai muuhun oikeussuhteeseen perustuvaa määräys- tai vaikutusvaltaa kyseiseen yhtiöön.
 
Selvitykset
 
Veneen vahingot korjanneen veneliikkeen lausunnossa todetaan mm., että asiakas oli ottanut yhteyttä veneliikkeeseen ja kertonut, että potkuri oli pudonnut satama-altaaseen. Asiakas ei kertonut tapahtuman syytä.
 
Potkuri löydettiin sukeltamalla, mutta ei mutteria eikä lukitusta. Asiakas ei tiennyt, millainen vanha lukitus oli, joten veneliike valmisti uuden mutterin ja lukituksen.
 
Potkurissa, peräsimessä eikä muutenkaan ollut todettavissa mitään vaurioita, kettinki- tai pohjakosketusta tai vastaavaa. Lausunnon mukaan tämä todettiin myös asiakkaan kanssa, ja hän maksoi laskun veneliikkeeseen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien venevakuutusehtojen kohdan 14.1 mukaan venevahinkona korvataan vahingot, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteelle mm.
-         karilleajosta tai pohjakosketuksesta
-         veneen törmäyksestä kiinteään tai uivaan esineeseen
 
Ehtojen kohdan 18.3 mukaan venevakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat mm.
-         veneen, sen laitteen tai varusteen rakenne-, valmistus-, asennus- tai materiaalivioista
-         moottorin tai laitteen teknisistä vioista, tai moottorissa tai laitteessa käytetystä väärästä polttoaineesta tai jäähdytys- tai voitelujärjestelmän vioista.
 
Tässä tapauksessa on riitaa vahingon syystä. Vakuutuksenottajan veneen potkuri on irronnut. Vahinko on venevakuutuksen perusteella korvattava, jos se on aiheutunut ehtojen kohdan 14.1 mukaisesta syystä. Vakuutuksenottaja on katsonut, että potkurin irtoaminen johtuu potkurin osumisesta poijukettinkiin veneen peruuttaessa. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttötaakka korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta.
 
Venekorjaamon antaman lausunnon mukaan potkurissa, peräsimessä tai veneessä muutoinkaan ei ole todettu ketjuun osumisesta tai muusta törmäyksestä kertovia vauriojälkiä. Tapauksessa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella tätä lausuntoa olisi pidettävä epäluotettavana. Vakuutuslautakunnan käsitys on se, että jos potkurin osuminen esim. poijukettinkiin olisi ollut niin raju tapahtuma, että potkurin kiinnitysmutteri olisi tämän vuoksi rikkoutunut, irronnut tai ainakin löystynyt, tästä kosketuksesta olisi todennäköisesti jäänyt potkuriin ja muihin veneen osiin jonkinlaisia havaittavia vaurio­jälkiä.
 
Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo jäävän näyttämättä, että vakuutuksenottajan veneen potkuri olisi irronnut poijukettinkiin osumisen vuoksi. Näyttämättä siis jää, että vahinko olisi aiheutunut vakuutusehtojen kohdassa 14.1 mainitusta syystä. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöksiä asianmukaisina.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Sario, Tuomela ja Uimonen sekä varajäsen Heikkinen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia