Haku

VKL 727/08

Tulosta

Asianumero: VKL 727/08 (2009)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.04.2009

Korvattava vahinko Vakuutuksen kohde Olivatko rahat kadonneet vai oliko ne varastettu? Milloin rahat olivat vakuutuksen kohteena? Mikä oli erillinen, suojaavasti suljettu säilytyspaikka?

Kauppakeskuksessa olevan ravintolan työntekijät olivat laskeneet lauantaina 12.1.2008 ravintolan kassan ravintolan sulkemisen jälkeen. Toisen työntekijän piti viedä kyseisen päivän ja kolmen edellisen päivän kassat, yhteensä n. 2.900 euroa, yhtiön toisen ravintolan kassakaappiin. Kun työntekijät olivat ulkona kauppakeskuskiinteistöstä, olivat he havainneet, että rahat olivat jääneet ravintolan keittiön pöydälle. Koska kauppakeskukseen oli jo laitettu hälytykset päälle, rahat päätettiin jättää kyseessä olevaan paikkaan. Kauppakeskus ja ravintola olivat kiinni sunnuntaina 13.1.2008. Kun ravintolan työntekijä saapui seuraavan kerran paikalle maanantaina 14.1.2008 n. klo 06.55, eivät rahat olleetkaan keittiön pöydällä. Etsinnöistä huolimatta rahoja ei ollut löytynyt. Valvontakameran tietojen mukaan kukaan ei ollut käynyt ravintolassa sen kiinnioloaikana. Asiassa ei selvinnyt, oliko ulkopuolinen henkilö ravintolan aukioloaikana anastanut rahat vai olivatko ne menneet vahingossa esimerkiksi roskien joukkoon, koska rahat olivat olleet tyhjän keksipaketin sisällä. Korvauksia rahoista haettiin ravintolan laajasta yritysvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö viittasi päätöksessään vakuutusehtojen kohtaan 2.2.1, missä määriteltiin, milloin rahat ja arvopaperit olivat vakuutuksen kohteena. Lisäksi viitattiin vakuutusehtojen 4.1 –kohtaan, jonka mukaan vakuutuksesta korvattiin vahinko, jonka oli aiheuttanut äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vielä viitattiin rajoitusehtokohtaan, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvattu omaisuuden katoamista tai unohtamista eikä varkautta, jos tapahtumaa ei voitu määritellä tai se todettiin vasta inventaarin yhteydessä tapahtuneeksi katoamiseksi.
 
Työntekijä oli ilmoituksensa mukaan unohtanut rahat ravintolan keittiön pöydälle viikonlopuksi. Viikonlopun jälkeen rahoja ei kuitenkaan löytynyt. Vakuutuksessa rahat olivat vakuutettuina vain, kun niitä säilytettiin lukitussa kassakaapissa, -holvissa tai muussa erillisessä, suojaavasti suljetussa säilytyspaikassa sekä ryöstön varalta liikehuoneistossa ja kuljetuksen aikana. Edellä olevan mukaan keittiönpöydällä olleet rahat eivät olleet olleet vakuutuksen kohteena eikä rahoille aiheutunutta vahinkoa voitu määritellä. Tämän vuoksi korvausta ei maksettu laajasta yritysvakuutuksesta.
 
Tämän jälkeen vahinkoasia oli kahteen kertaan vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakuelimessä. Korvauspäätös ei kuitenkaan muuttunut.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntoa haetaan, koska vakuutuksenottaja ilmoittaa, ettei hän ole saanut kirjallista korvauspäätöstä ja asian vatvominen vakuutusyhtiössä kesti yli kuusi kuukautta. Tämä on asiakkaasta piittaamatonta toimintaa. Kun vakuutuksenottaja sai käsittelijän kiinni puhelimitse, hänelle kerrottiin, että korvauspäätös on kielteinen. Asiasta olisi pitänyt ensiksi lähettää asiakkaalle korvauspäätös. Oikaisupyyntö hylättiin, koska hukatut rahat eivät olleet lukitussa paikassa. Tämä on hämmästyttävää pienyrittäjälle, koska hukattu rahasumma 2.900 euroa on suuri raha. Toiseksi kielteisessä päätöksessä vedotaan siihen, etteivät rahat olleet lukitussa paikassa niiden katoamishetkellä. Miten rahat voisivat ylipäätään kadota lukitusta paikasta? Joka tapauksessa rahat katosivat paikasta (liiketila), mikä oli lukittuna 12.1. klo 19.00 – 14.1.2008 klo 07.00 ja liike sijaitsi kauppakeskuksessa eli sinne ei ollut muuta sisäänkäyntiä kuin kauppakeskuksen sisältä. Lisäksi hälyttimet olivat päällä. Paikka on ollut aika hyvin lukittu tila. Pois ei ole myöskään suljettu sitä, että joku ulkopuolinen olisi 12.1.2008 klo 18.00–19.00 napannut rahoja liikkeen sisältä. Työntekijöitä on kuulusteltu perinpohjaisesti sekä yksityisesti että poliisin taholta, eivätkä he ole rahoja vieneet. Korvauspäätös tulee muuttaa ravintolalle myönteiseksi.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö katsoo, että se on antanut asiassa hyvin perustellun ja vakuutusehtojen mukaisen korvauspäätöksen. Lausunnonpyytäjä ei ole tuonut esiin sellaisia seikkoja, joilla olisi vaikutusta tehtyyn korvauspäätökseen. Asia on ollut kaksi kertaa vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakuelimessä. Sen korvauspäätökset ovat olleet asiallisesti saman sisältöisiä. Rahojen katoamisen syytä ei ole kyetty luotettavasti yksilöimään. Rahojen menettäminen ei ole sattunut ehtokohdassa 2.2.1 tarkoitetun ryöstön seurauksena eikä rahoja ole vahingon sattuessa säilytetty vakuutusehtojen edellyttämässä lukitussa kassakaapissa, kassaholvissa tai muussa erillisessä suojaavasti suljetussa säilytyspaikassa. Tämän vuoksi ne eivät ole vahingon sattuessa olleet vakuutuksen kohteena. Rahojen menettäminen on lisäksi voinut tapahtua aikana, jolloin rahat eivät ole olleet millään tavoin lukitussa tilassa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Yrityksen esinevakuutuksen ehtojen kohdan 2.2.1 mukaan rahat ja arvopaperit ovat vakuutuksen kohteena seuraavassa mainittuihin enimmäismääriin saakka vahinkoa kohden.
 
Enimmäiskorvaukset ovat
          ryöstön varalta 10 000 euroa, liikehuoneistossa ja kuljetettaessa
          säilytettäessä omaisuutta standardin SFS 53000 tai vähintään Euro II mukaisesti luokitellussa, lukitussa kassakaapissa tai kassaholvissa 10 000 euroa
          säilytettäessä omaisuutta muussa, erillisessä, suojaavasti suljetussa säilytyspaikassa 2 000 euroa.
 
Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma.
Vakuutusehtojen kohdan 4.2.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata omaisuuden katoamista tai unohtamista eikä varkautta, jos
          tapahtumaa ei voida määritellä tai
          vasta inventaarin yhteydessä todetaan katoaminen tapahtuneeksi.
 
Varkausvahinkoa ei korvata myöskään, mikäli vakuutuksenottaja ei ole ryhtynyt kohtuullisiin suojelutoimenpiteisiin omaisuuden arvon ja säilytysolosuhteet huomioon ottaen.
 
Rahojen ja arvopapereiden osalta ks. myös kohdassa ES 2.2.1 olevat määräykset.
 
Ratkaisusuositus
Ravintolan kassa on kadonnut tai varastettu 12. ja 14.1.2008 välisenä aikana. Vahinko on vakuutuksenottajan mukaan voinut tapahtua 12.1.2008 klo 18.00 ja 19.00 välisenä aikana kassan laskun jälkeen jonkin ulkopuolisen toimesta tai joku on voinut anastaa ne 12.1. – 14.1.2009, kun ravintola ja kauppakeskus ovat olleet lukittuna tai ne ovat voineet joutua kassan laskun jälkeen 12.1.2008 vahingossa roskiin. Tarkkaa tietoa rahojen anastamis- tai katoamistavasta ei siis ole.
 
Rahat ja arvopaperit ovat 2000 euroon asti vakuutuksen kohteena, jos ne ovat olleet suojaavasti suljetussa säilytyspaikassa. Nyt kyseessä olevassa tilanteessa ei tiedetä, missä rahat ovat olleet 12.1. ja 14.1.2008 välisenä aikana. Työntekijät ovat havainneet ravintolasta ja kauppakeskuksesta ulos tulleessaan, etteivät rahat ole olleet heidän mukanaan ja he ovat ajatelleet rahojen jääneen keksirasiassa ravintolan keittiön pöydälle. Kun paikalle on tultu 14.1.2008 aamulla, ei rahoja ole löydetty.
 
Vakuutuslautakunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, ettei asiassa ole riittävästi selvitetty, että rahat ovat olleet ehtojen mukaisessa erillisessä suojaavasti suljetussa säilytyspaikassa 12. – 14.1.2008, mikä olisi edellytys, että rahat olisivat yritysvakuutuksen kohteena. Vahinkotapahtumaa ei voida myöskään määritellä riittävän tarkasti, sillä mahdollisia vahinkotapoja on useampi. Tämän vuoksi vahinko ei ole korvattava ravintolan yritysvakuutuksesta ja vakuutusyhtiön päätöstä on pidettävä ehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Meincke, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Paakkanen. Sihteerinä toimi Snellman.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia