Haku

VKL 724/14

Tulosta

Asianumero: VKL 724/14 (2015)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.04.2015

Lakipykälät: 31

Oliko vakuutettuun tilaan murtauduttu lukkoja tai rakenteita vahingoittaen tai oliko tiloihin tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa käyttäen? Murtosuojaus. Suojeluohje. Rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevasta yrityksestä oli varastettu käyttöomaisuutta, kuten mikrofoneja, tietokone ja matkapuhelin. Vahinkoilmoituksen mukaan varkaudet olivat tapahtuneet kahtena eri päivänä saman viikon aikana.

Vakuutusyhtiö on päätöksellään 29.10.2014 evännyt korvauksen. Vakuutusyhtiön mukaan tiloihin ei ollut murtauduttu vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla, koska vahinkopaikalta ei ollut havaittu murtojälkiä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut, että tilojen käyttöovessa oli sähkölukko. Ovi oli väännetty tai vedetty auki niin suurella voimalla, että lukko oli antanut periksi ja vaurioitunut. Poliisin tutkintailmoituksessa kerrotut tiedot eivät pitäneet paikkaansa ja poliisitutkinta oli puutteellista. Pääovien turvalukituksesta luovuttiin, koska vuonna 2008 tehdyssä pelastus- ja suojelusuunnitelmassa todettiin, että pääovi oli tilojen ainoa varapoistumistie. Vakuutuksenottajan liiketilat sijaitsivat neljännessä kerroksessa ja rapun varsinainen ulko-ovi oli lukittu asianmukaisesti vahinkohetkellä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan korvauspäätöksiin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutuksenottajana olevan yrityksen tiloihin murtauduttu tai tunkeuduttu vakuutusehdoissa mainittua muunlaista väkivaltaa käyttäen. Asiassa on kysymys myös sen arvioimisesta, onko murtosuojausta koskevan suojeluohjeen toimintavelvoite laiminlyöty.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutusehtojen kohdan 24.2.1 (Varkaus tai ilkivalta murron yhteydessä) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut varkaudesta tai ikivallasta, mikäli se on tapahtunut paikalla, joka mainitaan vakuutuskirjassa, jos joku

- on murtautunut sisään ja täten aiheuttanut vahinkoa rakenteille ja lukolle tai tunkeutunut sisään käyttämällä muun tapaista väkivaltaa

- on tukeutunut sisään avaimella, joka on anastettu murron tai ryöstön yhteydessä.

Ehtokohdan 24.2.1.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuudelle sellaisissa tiloissa, jotka eivät vastaa Finanssialan Keskusliiton ohjeita Mekaanisesta murtosuojasta.

Ehtokohdan 25.1 mukaan, jos suojeluohjeiden ja viranomaisten määräysten noudattamalla jättäminen todetaan olevan syy-yhteydessä vahingon syntymiseen, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä.

Suojeluohjeen 25.4 mukaan irtaimen omaisuuden säilytystilojen ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen tulee olla turvallisesti suljetut murron tai varkauden varalta Finanssialan Keskusliiton ohjeiden mukaan Mekaaniselle murtosuojalle. Mikäli omaisuutta säilytetään kassakaapissa tai -hoivissa (katso Finanssialan Keskusliiton voimassaoleva kassakaappiohje), niiden ovet on käytön jälkeen lukittava eikä avainta saa säilyttää samassa huoneistossa. Vakuutetun tulee muutenkin ryhtyä aiheellisiin suojelutoimenpiteisiin ottaen huomioon vakuutetun omaisuuden arvon ja säilytyspaikan olosuhteet. Yleisissä tiloissa ja kellari- ja ullakko-komeroissa ei saa säilyttää varkaudelle altista omaisuutta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa aluksi, että kysymyksessä on ollut kaksi eri anastustapausta. Ensimmäisessä yhtiön tiloihin on tunkeuduttu porraskäytävästä metallioven kautta, jossa on ollut sähkölukko. Toisella kertaa yhtiön tiloihin on kerrottu päästyn lukitsemattoman kevytrakenteisen oven kautta, jonka eteen oli sen käytön estämiseksi kasattu tavaroita. Vakuutuksenottajana olevan yrityksen tilat sijaitsivat liikerakennuksen neljännessä kerroksessa. Tiloihin oli poliisitutkinnan lisäksi tehty vahinkotarkastus.

Mitä tulee ensimmäiseen anastustapaukseen, vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan mukaan tilojen metallinen ovi ei mennyt kiinni. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan metalliovessa ei havaittu murtojälkiä. Vahinkotarkastajan mukaan kyseinen sähköovi ei toiminut. Vahinkotarkastaja oli kertonut raportissaan saaneensa tiedon, jonka mukaan ovi oli riuhtaistavissa auki. Tämä liittyi jollakin tavalla sähkölukkoon, joka avattiin alhaalla olevasta vastaanottotilasta. Vikaa ei ollut huomattu eikä siitä ollut ilmoitettu ennen vahinkoa. Vakuutuksenottajan mukaan vika oli syntynyt vahinkotapahtuman jälkeen.

Vakuutuslautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että vakuutuksenottajan tiloista rappuun johtava metallinen ovi oli rikkoutunut jollakin tapaa, vaikka poliisin tutkintailmoituksen mukaan ovessa ei ollut havaittu murtojälkiä. Vakuutuksenottajan mukaan sähköovi oli väännetty tai vedetty auki niin suurella voimalla, että lukko oli antanut periksi ja vaurioitunut. Vahinkotarkastustietojen mukaan ovessa oli hälytin, joka oli vika-asennossa vakuutuksenottajan edustajan saapuessa paikalle vahingon jälkeen. Vakuutuksenottajan mukaan tämä tarkoitti sitä, että hälytin oli hälyttänyt aikansa, jonka jälkeen se oli mennyt vikatilaan. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan hälyttimestä ei ollut mennyt ilmoitusta mihinkään.

Vahinkotarkastuksesta annettujen tietojen mukaan vakuutuksenottajan tiloihin oli mahdollista päästä myös hissistä potkaisemalla auki ovi, joka oli lukittu vain yksinkertaisella salvalla, jonka ruuvit olivat irronneet. Ovessa ei vahingon jälkeen havaittu merkkejä väkivallan käytöstä.

Toisen anastustapauksen osalta vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja oli kertonut, että studion vieressä oli kevytrakenteinen ovi, joka johti viereiseen varastoon. Vakuutuksenottaja oli arvellut, että oven kautta oli murtauduttu toisena päivänä, kun vakuutuksenottajan edustaja oli paikalla. Tuolloin varkaat olivat mahdollisesti vieneet mikrofonin virtalähteen. Käynti kevytrakenteisesta ovesta oli pyritty estämään kasaamalla oven eteen tavaraa. Vakuutuksenottaja oli kertonut vakuutusyhtiön edustajalle, että tiloihin olisi mahdollista päästä myös katon kautta.

Asiassa on riitaa siitä, onko tiloihin tunkeuduttu ehtojen tarkoittamaa muunlaista väkivaltaa käyttäen. Vakuutuslautakunta katsoo esitetyn selvityksen perusteella, että tiloihin oli ensimmäisellä kerralla todennäköisesti päästy sähköovesta, jonka todettiin olleen toimimaton. Toimimattomuus viittaa siihen, että sisään oli päästy tunkeutumaan ehtojen tarkoittamalla tavalla muunlaista väkivaltaa käyttäen.

Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että kaikki ovet oli pyritty lukitsemaan tai pitämään kiinni jollakin tavalla, mutta murtosuojaus ei missään ovessa ollut täyttänyt ehdoissa viitatun murtosuojeluohjeen määräyksiä, joiden mukaan rakenteiden oli kiinnityksineen oltava sellaisia, ettei tilaan tunkeutuminen olisi ollut mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa rakenteiden rikkomista. Murtosuojeluohjeen mukaan sekä taka- että ulko-ovissa tuli olla käyttölukon lisäksi varmuuslukko.

Vakuutussopimuslain 31 §:n 1 momentin mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus. Muutakin kuin suojeluohjeeksi nimettyä ehtoa, joka sisällöltään vastaa suojeluohjetta, tulee soveltaa suojeluohjeena. Tässä tapauksessa rajoitusehdon toimintavelvollisuutta tulee näin ollen soveltaa kuten suojeluohjetta. Vakuutuslautakunta toteaa, etteivät vakuutuksenottajana olevan yrityksen ovet olleet lukittuna murtosuojeluohjeen tarkoittamalla tavalla sekä käyttö- että turvalukolla.

Vakuutussopimuslain 31 §:n 3 momentin mukaan, jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 31 §:n 2 momentin mukaisen velvollisuutensa noudattaa suojeluohjeita, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Suojeluohjeen asettamaa toimimisvelvollisuutta oli tässä tapauksessa laiminlyöty ja tämä laiminlyönti on ollut syy-yhteydessä syntyneeseen vahinkoon. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on näin ollen oikeus tehdä suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella 50 prosentin vähennys vakuutuksenottajalle suoritettavasta korvauksesta.

Toisen varkauden kerrottiin tapahtuneen siten, että tiloihin päästiin ovesta, jonka eteen oli kasattu tavaraa. Kyseinen tunkeutuminen ei Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan ole tapahtunut väkivaltaa käyttäen, eikä Vakuutuslautakunta suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen kyseisen vahingon osalta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen ensimmäisestä vahinkotapahtumasta 50 prosentin myötävaikutusvähennyksellä. Toisen vahinkotapahtuman osalta Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia