Haku

VKL 722/14

Tulosta

Asianumero: VKL 722/14 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2015

Yhteisomistussuhteeseen liittyvät riita-asiat. Yksi tai kaksi vakuutustapahtumaa.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu ja hänen entinen avopuolisonsa rakensivat yhdessä vakuutetun omistamalle tilalle omakotitalon ja autotallin, jotka valmistuivat vuonna 1991. Puolisoiden erottua vakuutettu jäi asumaan tilalle. Vakuutettu rakensi tilalle uudisrakennuksen, johon hän muutti. Uudisrakennus sijaitsee vanhan rakennuksen välittömässä läheisyydessä. Uudisrakennukselle on myönnetty rakennuslupa sillä ehdolla, että vanha rakennus puretaan ja viedään pois.

Vakuutettu on ollut osapuolena kahdessa riita-asiassa. Ensimmäisessä riidassa vakuutetun entinen puoliso vaati vakuutetun velvoittamista maksamaan hänelle perusteettoman edun palautuksena vakuutetun itse uudelleen kokonaan käyttämän rakennusoikeuden arvon 95 000 euroa korkoineen tai toissijaisesti vahingonkorvauksena 107 000 euroa eli yhteisesti omistetun talon puoliosuuden arvon. Lisäksi vakuutetun entinen puoliso vaati vakuutetulta käyttöoikeuskorvauksena asumiskorvausta.

Vakuutettu on vastakanteellaan vaatinut entisen puolisonsa velvoittamista siirtämään tämän omistaman, vuonna 2003 rakennetun saunarakennuksen pois vakuutetun omistamalta kiinteistöltä sekä viivästyssakkoa ja vuokraa saunan säilyttämisestä kiinteistöllä. Vakuutettu voitti riidan pääosin.

Toisessa riidassa vakuutettu vaati entisen puolisonsa velvoittamista korvaamaan osuutensa niistä kokonaiskustannuksista, jotka aiheutuvat yhteisomistuksen kohteena olevan rakennuksen purkamisesta. Vakuutetun entinen puoliso  on puolestaan kieltänyt rakennuksen purkamisen. Oikeusturvaetua haettiin näihin riitoihin.

Vakuutusyhtiö on myöntänyt ensimmäiseen riitaan oikeusturvaedun. Vakuutusyhtiö on katsonut toisen riidan osalta, että kyseessä on yksi vakuutustapahtuma, koska vakuutetulla on useita riita-asioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen taikka samaan tai samanlaiseen, vaikkakin eriperusteiseen vaatimukseen. Riidat ovat perustuneet vakuutetun ja tämän entisen puolison yhteisomistajuussuhteeseen.

Asiakkaan valitus

Nyt haettu oikeusturva liittyy oikeudellisesti täysin eri tapahtumaan ja olosuhteisiin. Vaatimuksilla ei myöskään ole mitään tekemistä keskenään.

Aiemmassa vahinkotapahtumassa kantajana oli vakuutetun entinen puoliso ja riidan aiheena oli perusteettoman edun palautus sekä asunnon puoliosuuden käyttökorvaus, ei yhteisomistussuhteen määrittäminen.

Yhteisomistussuhdetta on käsitelty vuonna 2009 erillisessä prosessissa käräjäoikeudessa ja uskottu mies on tehnyt vuonna 2010 sittemmin rauenneen ratkaisun yhteisomistussuhteen omistussuhteista.

Yhteisomistussuhde ei siten liity oikeusturvapäätökseen. Perusteettoman edun palautukseen ja asunnon käyttökorvaukseen liittyvän asian käsittely on päättynyt.

Uudessa vahinkotapahtumassa on kyse yhteisomistuksen kohteena olevan rakennuksen purkamisesta. Tässä tapauksessa kantajana on vakuutettu. Kyse ei ole nytkään ole yhteisomistussuhteen määrittämisestä, vaan yhteisomistajan velvoittamisesta osallistumaan yhteisomistuksen kohteesta johtuviin kuluihin. Riita tulee koskemaan myös sitä, onko rakennuksen purku oikeutettu.

Vakuutusyhtiön tulisi oikaista päätöstään ja myöntää oikeusturva, koska vahinkotapahtumat ovat oikeudellisesti täysin erilliset.

Vakuutusyhtiön vastine

Oikeusturvavakuutuksen ehtokohtaa 4.2 tulkittaessa on merkillepantavaa, että hyvinkin lievä asiayhteys saattaa joskus riittää siihen, että vakuutustapahtumia voidaan pitää samanperusteisina.

Tässä tapauksessa asiayhteys muodostuu siten, että osapuolten väliset riidat perustuvat samaan tapahtumaan eli parisuhteen päättymiseen ja erityisesti samaan olosuhteeseen eli tarpeeseen päättää yhteisomistussuhde. Ehtokohdan 4.2 sanamuodon mukaan ei ole merkitystä sillä seikalla, kumpi osapuolista on asiassa kulloinkin kantajana ja kumpi vastaajana.

Ensimmäisen riidan aikana tai jo ennen sitä on käynyt selväksi, että on vakuutetun edun mukaista saada entisen puolison puoliksi omistamat rakennukset purettua. Jälkimmäinen riita seuraa loogisesti siitä, että vakuutettu on voittanut ensimmäisen riidan.

Toisaalta rakennusten purkuvaatimus, josta nyt on kyse, olisi voitu prosessiekonomisista syistä toissijaisena esittää jo ensimmäisen riidan yhteydessä. Tältäkin kannalta tarkastellen molempien riitojen osalta on kyseessä ehtokohdassa 4.2 tarkoitettu yksi vakuutustapahtuma.

Yhteisesti omistetun omaisuuden jakamiseen liittyvät erimielisyydet seuraavat tyypillisesti avio- ja avoliiton päättymistä. Tässäkin tapauksessa on perusteita katsoa molempien riitojen olevan parisuhteen päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja.

Näin ollen uuteen riita-asiaan ei tule tälläkään perusteella myöntää itsenäistä oikeusturvaetua, vaikka tämä etu onkin asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi aiemmin myönnetty ensimmäiseen riitaan.

Vakuutusyhtiö pitää asiassa annettua korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena ja oikeana eikä katso olevan tarvetta muuttaa sitä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutetun kahta riita-asiaa pitää yhtenä vakuutustapahtumana.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.2 mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetuilla tai vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen taikka samaan tai samanlaiseen, vaikkakin eriperusteiseen vaatimukseen.

Asian arviointi

Vakuutettu on ollut osallisena kahdessa riita-asiassa, joissa on ensiksi ollut kysymys vakuutetun ja tämän yhdessä omistaman rakennuksen käyttöoikeuskorvauksesta ja perusteettomasta edusta sen johdosta, että uuden rakennusluvan ehtona on ollut vanhan rakennuksen purkaminen. Toiseksi riidassa on ollut kysymys yhteisomistuksessa olevan rakennuksen purkamisesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta ja siitä, voidaanko rakennusta purkaa lainkaan.

Riita-asiat ovat perustuneet entisten puolisoiden yhteisomistussuhteeseen. Kumpaakaan riitaa ei olisi syntynyt ilman yhteisomistussuhdetta, vaikka kyse ei olekaan yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen liittyvistä riidoista. Kyseessä olevat riita-asiat ovat siten perustuneet samaan olosuhteeseen. Kyseessä on siten vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla yksi riita-asia.

Lopputulos

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on asianmukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia