Haku

VKL 722/09

Tulosta

Asianumero: VKL 722/09 (2011)

Vakuutuslaji: Sairausvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.05.2011

Lakipykälät: 20

Vakuutusmaksun määrä ja korottaminen. Vakuutusehtoihin otetut määräykset. Oliko vakuutusehdoissa yksilöity lain edellyttämällä tavalla peruste vakuutusmaksun korottamiselle?

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjälle oli myönnetty sairauskulu- ja kuolemanvaravakuutus 9.10.1992. Hänen puolisolleen se oli myönnetty 2.1.1993. Vakuutusyhtiö oli korottanut vakuutusmaksuja 1.11.2006, 1.11.2008 ja 1.11.2009 alkaen 10 % vuodessa. 12.11.2007 yhtiö on lähettänyt vuoden 2007 indeksitarkistukseen perustuvan laskun.

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjät ovat tyytymättömiä vakuutusyhtiön toimintaan ja pyytävät lautakunnan lausuntoa, koska eivät itse ymmärrä, mihin vakuutusyhtiön maksujenkorotukset ovat perustuneet vuosina 2006, 2007, 2008 ja 2009. Lisäkorotuksia ei ollut vuosina 1992 – 2005, jolloin vakuutusmaksut olivat määräytyneet normaalisti vakuutetun ikä- ja indeksikorotusten perusteella. Vuonna 2006 lisäkorotus oli 10 %. Vuonna 2008 lisäkorotus oli 10 %. Vakuutusyhtiön tehtyä 10 prosentin korotuksen vakuutusmaksuihin myös vuonna 2010, lausunnonpyytäjät pyytävät kirjelmässään 23.8.2010 lautakunnan lausuntoa myös tältä osin.

Kaudelta 1.11.2007 – 30.4.2008 vakuutusyhtiöltä tuli erilliset maksukorotukset, joiden yhtiö oli ilmoittanut perustuvan todelliseen maksuun. Alkuperäiset laskut olivat olleet 259,34 ja 178,31 euroa. Yhtiö vaati niihin lisämaksuja 8,13 ja 5,43 euroa. Lausunnonpyytäjät eivät ymmärtäneet, mikä tämä todellinen maksu on. He olivat maksaneet täydennyslaskut 25.11.2007.

Vuodelta 2009 yhtiö esitti jälleen ajanjaksolle 1.11.2009 – 31.10.2010 korottamattomaksi vuosimaksuksi 555,92 euroa, vaikka ennalta 15.8.2008 oli ilmoitettu, että korotettu vuosimaksu ajalle 1.11.2008 – 31.10.2010 on vain 528,04 euroa. Vastaavasti on menetelty myös toisen lausunnonpyytäjän osalta.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö on antanut vastineen 22.2.2010 ja täydentänyt sitä 28.9.2010. Yhtiö on todennut, että sen sairauskuluvakuutuksesta maksettavien korvausten määrä oli jatkuvasti noussut ja kasvanut huomattavasti nopeammin kuin indeksi vuosina 2006, 2008 ja 2009.

Hinnankorotusta on ollut 10 % vuotuisen ikä- ja indeksitarkistuksen lisäksi. Yhtiö katsoo, että sillä on ollut vakuutusehdon 5 ja vakuutussopimuslain 20 §:n nojalla oikeus korottaa vakuutusmaksua. 12.11.2007 lähetetty indeksilasku on ollut vakuutusehtojen mukainen vakuutusturvan ja vakuutusmaksun indeksitarkistus.

Yhtiö on todennut vastineessaan lausunnonpyytäjien lisäkirjelmään 23.8.2010 seuraavan.

Vakuutussopimukset ovat tyypillisesti pitkäkestoisia sopimuksia, jolloin vakuutuksenantajan määräysvallan ulkopuoliset olosuhteet voivat muuttua merkittävästi vakuutusaikana. Vakuutusyhtiö ei voi laskuperusteissaan huomioida kaikkia sellaisia muutoksia, joilla on kustannusvaikutuksia vakuutuksen kulurakenteeseen seuraavien 20 vuoden aikana. Tämän vuoksi vakuutuslainsäädäntö antaa vakuutusyhtiölle oikeuden yksipuolisesti muuttaa vakuutussopimuksia vakuutussopimuslaissa ja ehdoissa olevilla edellytyksillä.

Sairaanhoidon kehittyminen (uudet hoitomuodot, tutkimukset ja lääkkeet) ilmenee ensimmäisenä yksityisessä sairaanhoidossa. Tämä taas heijastuu vapaaehtoisten sairauskuluvakuutusten korvausmenon nopeana kasvuna. Kuvaava esimerkki tästä eritoten viime aikoina kiihtyneestä kasvusta ovat Kelan maksamat yleiset sairauskulukorvaukset. Kelan korvaamat yleiset sairauskulukorvaukset ovat nousseet vuodesta 1997 vuoteen 2008 yhteensä 117 % (Kelan tilastollinen vuosikirja 2008, sivu 143).

Yksittäisen vakuutetun vanheneminen tai terveydentilan heikkeneminen eivät oikeuta vakuutusyhtiötä korottamaan sairauskuluvakuutusten vakuutusmaksuja. Vakuutusyhtiön sairauskuluvakuutusten maksunkorotuspäätökset ovat aina perustuneet koko kyseisen vakuutuskannan korvausmenon ja maksutulon kehitykseen.

Vakuutusyhtiön sairauskuluvakuutusten keskimääräinen korvausmeno vakuutusta kohti on kasvanut selkeästi enemmän kuin vakuutuksiin sovellettava indeksi: muutos vuodesta 2002 vuoteen 2008 on noin 66 % ja vuodesta 2002 vuoteen 2009 on noin 78 %. Samanaikaisesti vakuutuksiin sovellettava indeksi on vuodesta 2002 vuoteen 2008 noussut noin 15 % ja vuodesta 2002 vuoteen 2009 noin 21 %.

Kyseisten vakuutusten maksuja on korotettu 10 % 1.11.2006, 1.11.2008, 1.11.2009 ja lausunnonpyytäjän vakuutuksen vakuutusmaksua korotetaan 1.11.2010 jälleen 10 %. Näiden korotusten jälkeen lausunnonpyytäjän maksuja on korotettu yhteensä noin 46 % ja puolison 33 %. Yhtiö katsoo, että sairauskuluvakuutusten maksun- ja indeksikorotukset ovat olleet vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukaisia.

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissään

- vakuutusehdot 1.3.1988 ja 1.1.1993

- 10.4.2007 päivätyt laskut

- vakuutusyhtiön ilmoitus 12.11.2007

- vakuutusyhtiön selostus 16.11.2007

- vakuutusmaksujen korotusilmoitukset 17.10.2007, 15.8.2008

- turvaselvitys 2.10.2009

- korotusilmoitukset 17.8.2009 ja 16.8.2010

- turvaselvitys 28..12.2009

- KELAn tilastollinen vuosikirja 2008 s. 143

- lausunnonpyytäjän 3.12.2010 toimittamat laskut 10.4.2007, 259,54 € ja 172,88 € (eräpäivä 10.5.2007).

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot ja lainkohdat

1.3.1988 päivättyjen ehtojen kohdan 5 mukaan ”yhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja tai –maksuperusteita siten, että muutokset tulevat voimaan seuraavan vakuutuskauden alusta”. Sama ehto on 1.1.1993 lukien voimaantulleissa vakuutuksissa.

Ehdossa 32 määrätään vuosittain tehtävästä indeksikorotuksesta.

Vakuutussopimuslain 20 § 2 momentin mukaan henkilövakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja. Vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja ei kuitenkaan saa muuttaa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut.

Vakuutussopimuslain 20 § 4 momentin mukaan vakuutuksenantajalla on lisäksi oikeus tehdä henkilövakuutuksen vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

20 § 6 momentin mukaan vakuutuksenantajan on lähetettävä vakuutuksenottajalle ilmoitus siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa on mainittava, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksukaudesta ei ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Kysymyksenasettelu

Vakuutusyhtiö on korottanut sairauskuluvakuutuksen vakuutusmaksuja 10 prosentilla yli indeksitarkistuksen vuosina 2006, 2008, 2009 ja 2010. Kysymys on siitä, onko yhtiöllä ollut näihin korotuksiin vakuutussopimuslain mukainen oikeus.

Erillisinä asioina on kysymys siitä, onko yhtiöllä ollut oikeus esittää lausunnonpyytäjille täydennyslaskut vakuutusmaksuihin vuonna 2007, sekä siitä, onko vakuutuskauden 1.11.2009-31.10.2010 vuosimaksu ilmoitettu oikein.

 Tapauksen arviointi

1. Ylimääräiset maksunkorotukset

Vakuutussopimuslain 20 § 2 momentin mukaan henkilövakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja.

Esillä olevassa tapauksessa sovellettavissa vakuutusehdoissa on määritelty ainoastaan, että ”yhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja tai -maksuperusteita siten, että muutokset tulevat voimaan seuraavan vakuutuskauden alusta”. Ehdossa ei ole yksilöity vakuutussopimuslain 20 § 2 momentissa edellytetyin tavoin, millä perusteilla vakuutusmaksuihin voidaan tehdä muutoksia. Ehdossa 32 määrätään vuosittaisesta indeksikorotuksesta, mutta siitä ei tässä yhteydessä ole kysymys.

Edellä sanotun johdosta vakuutusyhtiöllä ei ole ollut oikeutta tehdä vakuutukseen indeksikorotusten ylittäviä maksunkorotuksia vuosina 2006, 2008, 2009 ja 2010. Yhtiön on palautettava perimänsä perusteettomat maksut.

2. Vuoden 2007 täydennyslaskut

Lautakunta on pyytänyt lausunnonpyytäjiä toimittamaan lautakunnalle heidän vuonna 2007 maksamansa alkuperäiset laskut, joiden maksamisen jälkeen vakuutusyhtiö oli esittänyt heille nyt riidan kohteena olevat täydennyslaskut, jotka lausunnonpyytäjät olivat maksaneet 25.11.2007.

Lausunnonpyytäjät ovat toimittaneet lautakunnalle kaksi 10.4.2007 päivättyä laskua, joiden määrät ovat 259,54 ja 172,88 euroa. Laskujen eräpäivä on 10.5.2007 ja niissä on todettu, että ”vakuutusmaksu erääntyy ajalta 1.5.-31.10.2007”.

Käytettävissä olevan selvityksen mukaan lausunnonpyytäjät ovat maksaneet vakuutuskauden 1.11.2007-30.4.2008 vakuutusmaksut vanhentuneilla, kautta 1.5.-31.10.2007 koskevilla jo 10.4.2007 päivätyillä ja 10.5.2007 erääntyneillä laskuilla. Uudelle vakuutuskaudelle on tullut tehdä ehtojen mukainen indeksikorotus. Lausunnonpyytäjät eivät ole muutenkaan osoittaneet, että yhtiö olisi perinyt heiltä perusteettomasti täydennyksen puheena olevaa vakuutuskautta 1.11.2007-30.4.2008 koskeviin maksusuorituksiin.

3. Vuoden 2009 maksun ilmoittaminen

Lausunnonpyytäjille on ilmoitettu 15.8.2008, että korotettu vuosimaksu ajalta 1.11.2008-31.10.2010 on 528,04 euroa. Vuonna 2009 tulleessa maksunkorotusilmoituksessa on ilmoitettu korottamattomaksi vuosimaksuksi kaudelle 1.11.2009-31.10.2010 555,92 euroa.

Myös vuoden 2009 vakuutusmaksuun on tullut tehdä indeksikorotus vuoden 2008 vakuutusmaksuun nähden. Vuoden 2009 korotusilmoituksessa ilmoitettu 555,92 euron suuruinen maksu on ollut vuoden 2008 korotettu maksu 528,04 euroa, johon on tehty vuoden 2009 osalta ehtojen mukainen indeksikorotus. Yhtiön ilmoitus on siten ollut ehtojen mukainen.

 Johtopäätökset

Vakuutusyhtiön tulee palauttaa lausunnonpyytäjille indeksikorotusten lisäksi perimänsä ylimääräiset maksunkorotukset, joiden perimiseen yhtiöllä ei ole ollut vakuutussopimuslain 20.2 §:ssä säädettyä oikeutta.

Muilta osin vakuutusyhtiön toiminta on ollut asianmukaista.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Rissanen, jäsenet Helle, Korpiola ja Lehti sekä varajäsen Koskiniemi. Sihteerinä toimi Saarikoski.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia