Haku

VKL 72/15

Tulosta

Asianumero: VKL 72/15 (2015)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 25.08.2015

Korvattava vakuutustapahtuma. Veden tunkeutuminen sisään veneeseen äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan vuoden 1991 vuosimallia oleva lasikuituvene upposi laiturissa 1.10.2014. Tuulilasi ja keula olivat veden pinnan yläpuolella mutta muutoin vene oli uponnut kokonaan. Vakuutuksenottaja kertoi, ettei yövartija huomannut mitään poikkeavaa vuoronsa aikana. Vakuutuksenottaja sai tiedon uppoamisesta seuraavana päivänä kello 14. Vakuutuksenottaja haki korvausta veneen korjauskuluista venevakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on lausunut 7.11.2014 päivätyssä korvauspäätöksessä veneen olleen yleiskunnoltaan heikko, ja että styyrpuurin puoleinen tyhjennysletku vuoti. Vuotokohta olisi tullut havaita veneen normaalin huollon yhteydessä ja vuotavat letkut olisi tullut vaihtaa. Vakuutusyhtiö oli kuitenkin suorittanut yhteensä 5085,59 euron korvauksen veneen nostosta, ensiavusta ja tarkastuksesta 27.11.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä.

6.10.2014, 9.10.2014 ja 31.10.2014 tehdyistä tarkastuksista laaditun raportin mukaan toisen tarkastuksen jälkeen veneessä ei havaittu selvää vuotokohtaa eikä veneeseen ollut päässyt vettä parin vuorokaudenkaan vedessä olon jälkeen.

Avotilan itsetyhjennysjärjestelmä tarkistettiin siten, että aukot teipattiin kiinni ulkopuolelta, jonka jälkeen vettä kaadettiin avotilaan kunnes tyhjennysletkut olivat täynnä vettä. Paarpuurin puolelta vettä tihkui vain silloin tällöin mutta styyrpuurin puoleinen letku tiputti vettä tasaiseen tahtiin siten, että akun muoviastiaan muodostui pieni vesilätäkkö jo lyhyessä ajassa. Styyrpuurin puoleinen letku taittui peräpeilistä katsoen hieman vasemmalle, joten jos peräpeilin tyhjennyshelasta pääsisi vettä letkuun, pääsisi vettä myös sisälle veneeseen. Tarkastuksessa veneen uppoamisen syyksi arvioitiin styyrpuurin puoleisen tyhjennysletkun vuoto. Oikeanpuoleisen letkun kiinnityksen todettiin olevan epäluotettava.

Avotilan itsetyhjennysletkujen aukot olivat vain hieman normaalivesilinjan yläpuolella ja myös avotilan lattiataso oli melko matalalla. Tämä tarkoitti tarkastusraportin mukaan, että jos veneeseen tulee paljon painoa, on vaarana, että vettä vuotaa sisäänpäin tyhjennysrei’istä. Kun vene oli laiturissa, ei rei’istä kuitenkaan vuotanut vettä sisään vaikka kaksi miestä seisoi avotilan perässä.

Raportin mukaan yli viikon vedessä olon jälkeen veneeseen oli päässyt huomattavan paljon vettä, jolloin vene nostettiin ylös pukeille. Venettä tutkittaessa havaittiin, että veneessä oli seissyt vettä pidemmän aikaa ja siinä oli havaittavissa selvä vesiraja. Veneessä oli myös merkkejä vuotamisesta rungon läpivienneissä. Moottorista ei käynnin aikana voinut havaita vuotoja. Veneen pohjassa ei havaittu reikiä tai muita vauriokohtia, joista vesi olisi voinut päästä sisään veneeseen.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut 31.12.2014 päivätyssä valituksessaan, että vene oli uponnut noin kuuden tunnin kuluessa. Vene oli ollut jatkuvassa käytössä ja sitä oli käytetty viimeksi neljä päivää ennen vahinkoa. Vene oli ollut laiturissa käyttökertojen välillä usein puolitoista viikkoakin ilman, että se olisi vuotanut. Vakuutuksenottajan mukaan kyseessä oli äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, ja hän vaatii vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen veneen korjauksesta. Vakuutuksenottaja on kertonut vakuutusyhtiölle 11.11.2014 päivätyssä muutoksenhakuviestissään, että venettä oli huollettu säännöllisesti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 21.1.2015 päivätyssä vastineessaan, että koska kelluntatesti osoitti veneen kelluvan noin viikon, ettei vesi ole tunkeutunut veneeseen äkillisesti. Vakuutusyhtiö on lausunut 24.3.2015 päivätyssä vastineessaan, että veneeseen vuoti vettä oikean ja vasemman puoleisten tyhjennysletkujen kautta, eikä asiassa ollut esitetty näyttöä siitä, että liitokset tai rakenteet olisivat pettäneet äkillisesti tai ennalta-arvaamatta. Vahinkoraportista ilmeni, että veneessä oli seissyt vettä jo aiemminkin. Koska veneeseen oli kertynyt paljon vettä, ei vuotaminen ollut ennalta arvaamatonta. Vakuutusyhtiö on katsonut 2.12.2014 päivätyssä sähköpostiviestissään, että veneen takaa päin virtaavat aallot ovat aiheuttaneet sen, että vesi on päässyt veneeseen pikkuhiljaa eri vuotokohdista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vesi tunkeutunut veneeseen äkillisesti ja ennalta-arvaamatta rungosta, läpivienneistä ja niiden putkiliitoksista tai niihin johtavista letkuista tai johtuiko vahinko jostain ehtojen tarkoittamasta ennalta arvaamattomasta ja ulkoisesta syystä johtuvasta tapahtumasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1.1 (Karilleajo, törmäys ja muut merivahingot) mukaan vakuutusyhtiö korvaa vahingot, jotka syntyvät:

- jos vesi äkillisesti ja ennalta-arvaamatta tunkeutuu sisään rungosta, läpivienneistä ja niiden putkiliitoksista tai niihin johtavista letkuista

- muista ennalta-arvaamattomista ja ulkoisista syistä johtuvista tapahtumista.

Vakuutusehtojen kohdan 1.8 (Normaali kuluminen ja puutteellinen kunnossapito) mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoja tai omaisuuden menetyksiä, jotka aiheutuvat

- normaalista kulumisesta, kuten naarmut, hankaumat tai haalistuminen

- puutteellisesta kunnossapidosta

- ruostumisesta, syöpymisestä tai lahoamisesta

- heikkolaatuisista korjaustöistä

- tukkeutuneista letkuista ja putkista

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksesta korvataan vahingot, jotka syntyvät veden tunkeutuessa veneeseen äkillisesti ja ennalta-arvaamatta rungosta, läpivienneistä ja niiden putkiliitoksista tai niistä johtuvista letkuista. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei sillä, että veneen uppoaminen on ollut vakuutuksenottajan kannalta ennalta arvaamatonta, ole merkitystä korvattavuuden arvioinnissa, vaan ratkaisevaa on, voidaanko veden pääsyn veneeseen katsoa johtuva ennalta arvaamattomasta ja äkillisestä seikasta.

Vakuutusyhtiö oli vedonnut 7.11.2014 korvauspäätöksessä ehtokohtaan, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata mm. puutteellisesta kunnossapidosta johtuvaa vahinkoa. Vakuutusyhtiön mukaan vene oli huonokuntoinen ja vuodon aiheuttaneet vauriot olivat syntyneet pitkän ajan kuluessa. Vuotava itsetyhjennysletku ja kiinnityslenkkien kohdalla olevat vuotokohdat olisivat olleet havaittavissa normaalissa huollossa ja vuotavat letkut olisi tullut vaihtaa.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei sitä seikkaa, että vettä pääsee veneeseen tyhjennysletkun ja letkun läpiviennin kautta, voida pitää ennalta arvaamattomana seikkana, ottaen huomioon, että läpiviennit olivat tarkastusraportin mukaan epätiiviitä ja tyhjennysletku vuoti. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kyseessä ollut vakuutusehtojen mukainen ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma, vaan vahinko johtui rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla puutteellisesta kunnossapidosta, eikä vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta veneen korjauskuluista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia