Haku

VKL 721/14

Tulosta

Asianumero: VKL 721/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.05.2015

Vuotovahinko. Kalustesulun liitoksen irtoaminen. Tuottamus. Osakas oli laiminlyönyt tehdä asunto-osakeyhtiölain mukaisen muutostyöilmoituksen. Syy-yhteys vahinkoon.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiö B:n rivitalossa sattui 23.10.2011 vuotovahinko, kun vakuutuksenottaja A:n osakkeenomistajana hallitseman huoneiston keittiössä sijaitsevan lämpimän käyttöveden kalustesulun liitos oli pettänyt. Vuotovesi aiheutti vahinkoja useassa huoneistossa. Vahingon sattuessa huoneistossa tehtiin korjaustöitä. Vakuutuksenottaja A ja putkimies D olivat vahinkopäivänä irrottaneet keittiön altaan hanalle johtavat putket irti kalustesulusta. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen kiinteistövakuutuksesta ja vastuuvakuutuksesta.

Asunto-osakeyhtiö oli pyytänyt Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta kiinteistövakuutuksesta ja vastuuvakuutuksesta. Vakuutuslautakunta piti kiinteistövakuutusta koskevassa ratkaisusuosituksessa VKL 213/13 selvitettynä, että liitoksen aukeamisen oli aiheuttanut alun perin virheellisesti asennettu helmi, eikä vahinko ollut korvattava työvirhettä koskevan ehtokohdan perusteella.

Vakuutuslautakunta oli vastuuvakuutusta koskevassa ratkaisusuosituksessa VKL 214/13 katsonut asiassa jääneen selvittämättä, että A olisi vahingonkorvausvastuussa asunto-osakeyhtiölle sattuneesta vesivahingosta. A:n remonttitoimenpiteet eivät olleet kohdistuneet vuotaneeseen helmiliitokseen.

Asunto-osakeyhtiö oli vaatinut vahingonkorvausta A:lta sillä perusteella, ettei A ollut tehnyt asunto-osakeyhtiölain mukaista muutostyöilmoitusta asunto-osakeyhtiön hallitukselle ennen korjaustöiden aloittamista. Asunto-osakeyhtiön hallitus olisi ilmoituksen saatuaan voinut tutustua remonttiin etukäteen ja palkata siihen valvojan. Lisäksi hallitus olisi voinut varmistua, että remontintekijöillä oli riittävä ammattitaito ja vastuuvakuutus.

A oli hakenut korvausta vastuuvakuutusyhtiöstään, joka oli evännyt korvausvaatimuksen 3.11.2014 annetulla korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan muutosilmoituksen tekemisen laiminlyönnillä ei ollut merkitystä, koska liitoksen aukeamisen oli aiheuttanut alun perin väärin asennettu helmiliitos. Vaikka hallituksella olisi ollut mahdollisuus tutustua remonttisuunnitelmiin etukäteen ja palkata valvoja, olisi vahinko aiheutunut joka tapauksessa. Tässä tapauksessa olennaista oli se, ettei A ollut käsitellyt vuotanutta liitosta, vaan hänen toimensa kohdistuivat vain helmiliitoksen yläpuolella olleeseen kalustesulkuun.

Asiakkaan valitus

Vahinkoa kärsinyt asunto-osakeyhtiö B on pyytänyt 28.11.2014 päivätyllä valituksella Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta siitä seikasta, oliko hanan aukeamisesta aiheutunut vahinko syy-yhteydessä A:n laiminlyöntiin tehdä asunto-osakeyhtiölain mukainen muutostyöilmoitus asunto-osakeyhtiön hallitukselle ennen muutostöiden aloittamista ja oliko vastuuvakuutusyhtiöllä A:n tuottamuksen perusteella korvausvelvollisuus vahingosta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 27.1.2015 päivätyssä vastineessaan, ettei A:n laiminlyönnillä tehdä ilmoitus taloyhtiön hallitukselle ollut vaikutusta vahingon syntymiseen. Vaikka ilmoituksen tekemättä jättäminen luo tuottamusolettaman, ei A ole syy-yhteyden puuttumisen vuoksi vahingonkorvausvastuussa asunto-osakeyhtiölain tai vahingonkorvauslain perusteella. Vahinko olisi aiheutunut joka tapauksessa virheellisesti asennetun helmen vuoksi.

Asiassa ei ole esitetty mitään selvitystä siitä, miten ilmoituksen tekeminen olisi vaikuttanut hanan irrottamiseen. Hanan irrottamisen yhteydessä ei ollut käsitelty irronnutta liitosta vaan sen yläpuolella ollutta kalustesulkua. Koska irrottaminen oli tehty normaalia menettelyä noudattaen kääntäen kalustesulut kiinni ja hanan irrottamiseen oli osallistunut henkilö, joka oli ammatiltaan putkimies, ei ilmoituksen tekemisellä olisi ollut vaikutusta tapahtumien kulkuun.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuulla oleville rakenteille hanan vuodosta johtunut vahinko seurausta siitä, ettei vakuutuksenottaja ollut tehnyt asunto-osakeyhtiölain mukaista muutostyöilmoitusta ennen muutostöiden aloittamista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot                                                                                          

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 3 §:n (Suostumus muutostyöhön) mukaan yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi asettaa muutostyölle ehtoja, jos työ voi vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. Ehtojen on oltava tarpeen rakennuksen vahingoittumisen tai muun haitan välttämiseksi tai korvaamiseksi.

Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi kieltää muutostyön, jos työn suorittaminen olisi kohtuutonta, kun otetaan huomioon aiheutuvan haitan määrä ja osakkeenomistajalle koituva hyöty.

Jos suostumuksen antamisen jälkeen tai muutostyön aikana ilmenee seikkoja, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti yhtiön tai toisen osakkeenomistajan päätökseen asiassa, muutostyölle voidaan asettaa lisäehtoja tai se voidaan kieltää.

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava kunnossapitotyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen.

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 9 §:n mukaan yhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkeenomistajan kunnossapitotyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti sekä noudattaen yhtiön tai toisen osakkeenomistajan asettamia ehtoja. Kunnossapitotyötä valvoessaan yhtiön on huolehdittava siitä, että valvonta on yhtiön ja muiden osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla järjestetty. Kunnossapitotyön suorittava osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvontakuluista.

Asunto-osakeyhtiölain 5 luvun 2 §:n (Ilmoitus muutostyöstä) mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen.

Ilmoituksen antamiseen tiedoksi toiselle osakkeenomistajalle, ilmoituksesta aiheutuvien kulujen korvaamiseen ja ilmoituksen sisältöön sovelletaan, mitä 4 luvun 7 §:n 2–4 momentissa säädetään kunnossapitotyötä koskevasta ilmoituksesta ja siitä aiheutuvien kulujen korvaamisesta.

Vakuutusehtojen kohdan 131 (Perusvastuu) mukaan henkilön perusvastuuvakuutus korvaa vakuutetun yksityishenkilönä toiselle aiheuttaman henkilö- tai esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Asiassa on riitaa siitä, olisiko vahinkoa aiheutunut, jos A olisi tehnyt taloyhtiön hallitukselle osakeyhtiölain mukaisen kirjallisen ilmoituksen muutostöistä. Vakuutuslautakunta toteaa, etteivät osapuolet ole esittäneet selvitystä siitä, miten valvojan palkkaaminen tai remonttisuunnitelmaan tutustuminen olisi muuttanut tilannetta, kun vahinko johtui piilevästä asennusvirheestä.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asunto-osakeyhtiölain mukaisen ilmoituksen laiminlyönti ole syy-yhteydessä vahinkoon, eikä A ole vahingonkorvausvastuussa taloyhtiölle aiheutuneesta vahingosta. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta vahingosta vastuuvakuutuksen ehtojen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia