Haku

VKL 720/14

Tulosta

Asianumero: VKL 720/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2015

Pakkausnauhaan kompastuminen jalkakäytävällä. Kiinteistönomistajan vastuu.

Tapahtumatiedot

Asiakas käveli vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuulla olevalla jalkakäytävällä 27.3.2014 klo 12:55. Jalkakäytävä oli luminen ja sohjoinen. Asiakas kaatui jalkakäytävällä olleeseen paketin sidontaan käytettävään valkoiseen muovinauhaan, jonka päät olivat toisissaan kiinni. Hän loukkasi kaatuessaan polvensa ja oikean kätensä.

Asunto-osakeyhtiö vaati vastuuvakuutuksensa perusteella vakuutusyhtiötä korvaamaan asiakkaalle kaatumisesta aiheutuneet hoitokulut. Vakuutusyhtiö katsoi päätöksessään, että asunto-osakeyhtiö oli huolehtinut asianmukaisesti kiinteistön kunnossapidosta eikä ole vastuussa asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vaatii nyt korvausta vakuutusyhtiöltä vahingonkärsijänä.

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo, että vahinko on aiheutunut piha-alueen puhtaanapidon heikon tason seurauksena. Vahingon kärsijällä ei ole osuutta tähän vastuuseen eikä tarvitse kantaa vastuuta asiassa.

Taloyhtiön isännöitsijä on antanut ymmärtää, että heidän on kannettava vastuu tapahtuneesta eikä taloyhtiö ole kiistänyt korvausvelvollisuuttaan. Taloyhtiö on maksanut omavastuuta vastaavan määrä jo syntyneistä kuluista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut, että huoltoyhtiö kiertää alueen joka päivä ja kerää roskat pois. Tämän alueen huoltomiehen aamukierros alkaa kello 7 ja päättyy roskamäärästä riippuen klo 8:30–9:00. Asiassa ei voida pitää selvitettynä, että kyseinen naru olisi alun perin ollut vakuutuksenottajan pihalla, vaan se on voinut kulkeutua kulkijan jaloissa pidemmänkin matkan tai tulla aamun jälkeen esim. tuulen mukana. Vakuutusyhtiö katsoo, että kiinteistönomistaja on huolehtinut asianmukaisesti kiinteistön kunnossapidosta eikä siten ole vastuussa asiakkaalle aiheutuneista vahingoista.

Vakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, ellei tällaista vastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta. Jos vakuutuksenottaja korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea. Näin ollen mahdollinen asunto-osakeyhtiön tekemä sopimus vahingon korvaamisesta ei sido yhtiötä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko asiakkaan kompastuminen pakettinaruun johtunut kiinteistöomistajan kunnossapitovelvoitteen laiminlyönnistä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 3 luvussa todetaan, että tontinomistajan on pidettävä katu siistinä ja poistettava roskat ja irtonaiset esineet jalkakäytävältä.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Edelleen ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu vakuutuksenottajan tekemään sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta. Jos vakuutuksenottaja korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää vahingonaiheuttajan tahallista tai tuottamuksellista menettelyä. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että vahinko on aiheutunut korvausvelvollisen tahon huolimattomuuden, laiminlyönnin tai virheen seurauksena.

Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Kiinteistönomistajan tulee osoittaa, että kiinteistön siivouksesta ja kunnossapidosta on huolehdittu riittävällä tavalla.

Vakuutuslautakunnalle toimitetun selvityksen perusteella kiinteistön siivouksesta vastaa huoltoyhtiö. Työohjeen mukaan alueet kierretään joka päivä läpi ja näkyvä kulttuuriroska kerätään pois. Roskakierroksista ei ole kirjanpitoa. Huoltomiehen aamukierros alkaa kello 7 ja päättyy roskamäärästä riippuen klo 8:30–9.00. Asiakkaan kaatuminen tapahtui kello 12:55.

Asiassa ei ole esitetty tarkkaa selvitystä siitä, mistä ja milloin pakkausnauha oli tullut kiinteistön jalkakäytävälle eikä siitä, oliko vahinkopaikka siivottu ennen asiakkaan kaatumista samana aamuna. Lautakunta toteaa kuitenkin, että kiinteistön omistaja on palkannut huoltoyhtiön siivoamaan kulkuväylät ja huoltomiehen tehtäviin on kuulunut kerätä näkyvät roskat pois joka aamu. Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että asunto-osakeyhtiö on osoittanut huolehtivansa jalkakäytävän siisteydestä riittävällä tavalla.

Lopputulos

Koska kiinteistöyhtiö ei ole toiminut tuottamuksellisesti kiinteistön siisteydestä huolehtiessaan, asiakkaan kaatumisesta aiheutunut vahinko ei ole asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta korvattava.

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Eskuri
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta