Haku

VKL 719/14

Tulosta

Asianumero: VKL 719/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.04.2015

Toiminnan vastuu. Vesivahingon korjaustyön jälkeen tapahtunut vahingon uusiutuminen. Virheellisen tai puutteellisen työtuloksen korjaaminen. Käsiteltävänä tai huolehdittavana olleelle omaisuudelle aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja N Oy oli suorittanut urakkasopimuksen perusteella ja erillisen korjaussuunnitelman mukaan asunto-osakeyhtiö J:n kattoterassin ja sen alapuolisen asuinhuoneiston vesivahingon korjaustyön 31.10.2011 ja 8.2.2012 välisenä aikana. Työ oli tehty, koska kattokaivon tukkeuduttua kattoterassin halkeamista ja seinistä oli päässyt vuotamaan vettä talon rakenteisiin ja edelleen alapuoliseen huoneistoon.

Huhtikuussa 2013 terassin alapuoliseen huoneistoon oli havaittu vuotavan jälleen vettä. Oletettuja vuotokohtia oli tämän jälkeen useaan otteeseen korjattu, mutta vuodon jatkuttua terassi oli katettu pressuilla 6.11.2013. Asunto-osakeyhtiö J on katsonut uuden vesivahingon aiheutuneen siitä, ettei N Oy:n suorittama korjaustyö ollut hyvän rakennustavan mukainen, ja se on vaatinut N Oy:tä korjaamaan rakenteet ja aiheutuneet vahingot.

Vaatimuksen johdosta N Oy on hakenut korvausta toiminnan vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on 11.8.2014 päivätyllä korvauspäätöksellään kieltäytynyt maksamasta korvausta, koska vakuutusyhtiön mukaan vahinko ei ollut aiheutunut N Oy:n tuottamuksesta eikä se siten kuulunut vakuutuksen korvauspiiriin. Vakuutusyhtiö on päätöksessä viitannut myös vakuutusehtojen rajoituksiin, joiden mukaan vastuuvakuutuksesta ei muun muassa korvattu vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana on tai oli vakuutuksenottajan valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana. Vakuutuksesta ei myöskään korvattu kustannuksia, jotka aiheutuivat virheellisen tai puutteellisen työtuloksen korjaamisesta tai alkuperäisen toimeksiannon mukaisen työn uudelleen suorittamisesta siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja.

Asiakkaan valitus

N Oy on kertonut korjanneensa kattoterassin reunojen vedeneristyksiä ja terassin huonosti tehtyjä vesikaatoja, minkä jälkeen vuoto oli loppunut. Lisäksi alapuolista huoneistoa oli korjattu. N Oy:n mielestä asuinhuoneiston 5 850 euron vuokratulojen menetys sekä korjaustyön ja tarvikkeiden 16 800 euron kustannukset tuli korvata sen toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa, koska kyse oli työn kohteelle aiheutuneesta vahingosta ja lisäksi kokonaisuudessaan virheellisen tai puutteellisen työtuloksen korjaamisesta sekä alkuperäisen toimeksiannon mukaisen työn uudelleen suorittamisesta. Mainitut tilanteet on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Puutteellisen työtuloksen seurauksena vahingoittunut omaisuus oli kokonaisuudessaan ollut vakuutuksenottajan käsiteltävänä ja huolehdittavana vahinkoa aiheuttaneen teon aikana. Vahinkoon liittyvät kustannukset olivat kokonaisuudessaan aiheutuneet virheellisen työtuloksen korjaamisesta ja alkuperäisen työn uudelleen suorittamisesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, oikeuttavatko asunto-osakeyhtiö J:n vahinkojen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset ja asuinhuoneiston vuokratulojen menetys korvaukseen N Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 1.1.2011 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 30.2 mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Vakuutusehtojen korvausrajoitusten kohdan 30.3.3 mukaan vakuutuksesta ei muun muassa korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Vakuutusehtojen korvausrajoitusten kohdan 30.3.10 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet virheellisen tai puutteellisen työtuloksen korjaamisesta tai alkuperäisen toimeksiannon mukaisen työn uudelleen suorittamisesta siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja.

Asian arviointi

Lautakunnalle toimitettujen asiakirjojen mukaan N Oy oli urakkasopimuksen perusteella korjannut asunto-osakeyhtiö J:n kattoterassin rakenteita ja vedenerityksiä sekä terassin alapuolisen asuinhuoneiston vesivahinkoja 31.10.2011 - 8.2.2012. Vesivahingon toistuttua keväällä 2013 asunto- osakeyhtiö on vaatinut N Oy:ltä kattoterassin rakenteiden ja kyseisen huoneiston korjaamista uudelleen, mistä vahingosta on haettu korvausta N Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Lautakunta toteaa, että käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen perusteella jää epäselväksi, mistä täsmällisestä syystä vesivahinko oli päässyt toistumaan. Asunto-osakeyhtiö J on kuitenkin perustanut korvausvaatimuksensa siihen, että vesivahingon uusiutumisen oli täytynyt johtua N Oy:n urakkasuorituksen puutteellisuudesta. Myös N Oy on valituksessaan kertonut korjanneensa kattoterassin reunojen vedenerityksiä ja ”huonosti tehtyjä” vesikaatoja. Tämän perusteella lautakunta katsoo, että kattoterassin rakenteiden ja sen alapuolisen asuinhuoneiston korjaustyön kustannuksissa on ollut kyse vastuuvakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 30.3.10 mukaisista virheellisen tai puutteellisen työtuloksen korjaamisesta tai alkuperäisen toimeksiannon mukaisen työn uudelleen suorittamisesta aiheutuneista kustannuksista, joita ei mainitun rajoituksen mukaan korvata vastuuvakuutuksesta.

Koska alkuperäiseen korjausurakkaan oli kuulunut sekä kattoterassin rakenteiden että alapuolisen huoneiston vesivahinkojen korjaaminen, lautakunta katsoo, että uusiutuneessa vesivahingossa on myös ollut kyse vahingosta sellaiselle omaisuudelle, joka korjausurakassa mahdollisesti tapahtuneen virheen tai laiminlyönnin tekoaikana oli nimenomaan ollut N Oy:n korjattavana ja huolehdittavana. Tällaiselle omaisuudelle aiheutetut vahingot on rajattu vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle vastuuvakuutuksen rajoitusehtojen kohdassa 30.3.3.

Lautakunta toteaa, että vastuuvakuutuksen edellä mainitut rajoitusehdot perustuvat siihen, että niiden mukaiset vastuut ja riskit yritysten tarjoamien palvelujen ja työsuoritusten onnistumisesta ovat yritystoiminnalle ominaisia ja niin keskeisiä, ettei niitä ole mahdollista kattaa järkevin kustannuksin vastuuvakuutuksella. Lautakunta ei ota kantaa siihen, onko vesivuodon uusiutuminen johtunut jostakin rakennustyössä tapahtuneesta virheestä vai rakennuksen aikaisemmista ominaisuuksista. Lautakunta katsoo kuitenkin edellä selostamillaan perusteilla, että vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus evätä korvaus vastuuvakuutuksen rajoitusehtojen kohtien 30.3.3 ja 30.3.10 perusteella.

Lopputulos

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia