Haku

VKL 717/04

Tulosta

Asianumero: VKL 717/04 (2005)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 19.01.2005

Julkisyhteisön vastuu Viemärin tulviminen Äkillinen ja odottamaton vahinko

I:n kunnassa ilmeni 10.5.2004 äkillisen kovan sateen jälkeen viemärin tukkeuma, jonka johdosta viemärivettä tunkeutui kolmen kiinteistön kellaritiloihin aiheuttaen vahinkoa rakenteille ja irtaimistolle. Viemärilaitoksen päivystäjän 10.6.2004 antaman selvityksen mukaan viemäriin oli kuivana aikana kasaantunut jotain kiinteää jätettä, paperia, rättejä ym. Vahingon johdosta 14.5.2004 laaditun tarkastusmuistion mukaan tukkeuman oli aiheuttanut paperimassa, lasten vaipat ja muu kiinteä materiaali.

Korvausta vahingoista haettiin kunnan vastuuvakuutuksesta.

 
Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 19.5.2004 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Vastuuvakuutusturvaehdon 203 kohdan 203.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
-         kosteudesta tai
-         sadeveden, sulamisvesien tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.
 
Vakuutusturva korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että vahinko on todettu kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttaneesta viasta tai puutteesta.
 
Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton, kun se perustuu esimerkiksi hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen.
 
Jäteveden tulvimisen oli aiheuttanut viemäritukos, joka oli saatu poistettua normaalisti. Putki on ollut ehjä eikä näin ollen mitään ole tarvinnut korjata. Tukos kehittyy vähitellen viemärissä kulkevasta sakasta ja lietteestä.
 
Yllä mainituista syistä johtuen vakuutusyhtiö ei voi korvata vahinkoa vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Kunnan vastuu sattuneesta vahingosta ei poistu, vaikka vakuutus ei sitä korvaakaan.

Jatkokäsittely

Sähköpostiviestissään vakuutusyhtiön vahinkokäsittelijälle 21.5.2004 vakuutusmeklari R.S. toteaa vastaanottaneensa 19.5.2004 päivätyn korvauspäätöksen, jossa vakuutusyhtiö kieltäytyy korvaamasta aiheutunutta vesivahinkoa.
 
Perusteluissa mainitaan kieltäytymisen syyksi mm se, että tukos on muodostunut vähitellen sakasta ja lietteestä.
 
Kunnan tekniseltä osastolta R.S. on saanut tietää, että tukoksen syynä oli viemäriin joutunut sinne kuulumaton esine tai tavara. Tukoksen aukaissut henkilö oli ehtinyt todeta, että avaamisen yhteydessä putkesta tuli vaippoja ja siteitä. Koska nämä eivät kuulu viemäriin R.S. katsoo, että vahinko on tapahtunut äkillisesti ja yllättäen eikä ole seurausta pitkän ajan kuluessa muodostuneesta lietteestä. R.S. on lähettänyt yhtiölle selvityksen vahingon oikeasta syystä ja pyytää sen vuoksi käsittelemään asian uudelleen.
 
Vakuutusyhtiölle on toimitettu viemärilaitoksen päivystäjä E.H:n selvitys viemärin tukkeutumisesta 10.6.2004 I-tien ja M-kujan risteysalueella. Selvityksen mukaan viemäriin on kuivana aikana kasaantunut jotain kiinteää jätettä, paperia, rättejä ym. Äkillinen kova sade aiheutti salaojien ja muiden viemärivesien yhteisvaikutuksesta kovan virtauksen viemäriin aiheuttaen tukoksen K-kadun alituskaivossa. Tukkeutuneessa kaivossa oli vettä noin 2,5 metriä ja jätevesi virtasi kaivosta yli. Tukkeuma aukesi pitkävartisella koukulla. Muita havaintoja tukkeutumisen syistä ei ollut.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 12.10.2004 I:n kunnan talousjohtaja T.M. pyytää lautakunnan lausuntoa kunnan vesihuoltolaitoksen vahinkotapauksesta 10.5.2004.
 
Vakuutusyhtiö on antanut asiasta päätöksen, jonka mukaan aiheutunutta vahinkoa ei vakuutusehtojen mukaan korvata. Perusteena on käytetty vakuutusehtojen kohtaa 203.2.
 
Vakuutuslautakunnan lausunnoissa VKL 661/03 ja VKL 594/98 on viitattu vahinkotapahtumien äkillisyyteen. Keväällä sattunut vahinko on T.M:n mielestä ehdottomasti äkillinen, kun viemäriverkostoon oli päässyt lasten vaippa (ilmeisesti WC-pöntöstä) ja aiheuttanut nopeasti tukoksen kunnan asiakkaina oleviin omakotitaloihin. Vaipan imukyky on niin suuri, että se ei imeytyneenä enää ole kulkenut verkostossa eteenpäin. Tukoksesta on vesi- ja viemärilaitoksenhoitajan lausunto 10.6.2004.
 
Kunta ei ole voinut estää kotitaloudessa sattunutta vahinkoa valistamalla eikä esim. liittymisehdoilla, jos ohjeita ei noudateta. Vaipan joutuminen viemärijärjestelmään on asiakasperheessä tapahtunut todennäköisesti lapsen leikkiessä WC:ssä ja heittäessä käyttämättömän vaipan pönttöön.
 
T.M. katsoo, että tapahtuneessa on kysymyksessä äkillinen ja yllättävä vahinko, jota vesilaitoksen henkilöstö ei ole voinut mitenkään ennakoida ja estää. T.M. vetoaa em. vakuutusturvaehdon kohtaan 203.2 "Vakuutusturva korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että vahinko on todettu kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttaneesta viasta tai puutteesta."
 
Tapahtunut ei ole samanlainen kuin verkostoon joutunut ja ympärilleen hitaasti tukosta kerännyt keppi. Lasten vaipan imukyky on niin suuri, että siihen voi helposti kaataa nestettä. Samalla vaippa laajenee erittäin nopeasti. Muovipäällysteisenä se ei kuitenkaan hajoa järjestelmässä. Tavanomaisessa käytössähän sen on nimenomaan tarkoitus kestää ja pystyä keräämään nestettä.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 23.11.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja asiassa esitetyt vaatimukset.
 
Vakuutusyhtiö on antanut asiassa päätöksen 19.5.2004, jolla vahinko on evätty vakuutusehtoihin perustuen. Päätöksen mukaan vahinko ei ole aiheutunut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta, vaan viemäritukos on syntynyt pidemmän ajan kuluessa.
 
Vakuutusyhtiö viittaa asiassa antamaansa päätökseen sekä siinä lausuttuun ja lausuu lisäperusteluna seuraavaa:
 
Vahinkoasiaan sovellettavan vakuutusturvaehdon 203: ”Julkisyhteisön vastuu” mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sekä julkista valtaa käytettäessä aiheutetun varallisuusvahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Vakuutusehdon 203.2 (kosteus- ja tulvavahingot) mukaan sadeveden tai viemäriveden tulvimisesta aiheutuneita vahinkoja ei korvata.
 
Vakuutusturva ei korvaa vahinkoa myöskään silloin, kun sadevesi tai viemärivesi tulvii viemärien, ojien tai vastaavien täyttymisen seurauksena.
 
Vastuuvakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Erikseen ehdossa on vielä mainittu, ettei äkillisenä tai odottamattomana ole pidettävä vahinkoa, kun se perustuu esimerkiksi hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen.
 
Käsiteltävänä olevassa tapauksessa tukoksen syystä on esitetty erilaisia näkemyksiä. Lausuntopyynnössä todetaan, että yksittäinen vaippa on aiheuttanut tukoksen. Sen sijaan viemärilaitoksen päivystäjän allekirjoittamassa selvityksessä todetaan, että viemäriin on kuivan kauden aikana "kasaantunut jotain kiinteää jätettä, paperia, rättejä ym.". Kunnan 14.5.2004 päivätyssä vahinkotarkastusmuistiossa todetaan, että tukkeuman oli aiheuttanut "paperimassa, lastenvaipat ja muu kiinteä materiaali".
 
Lisäksi sähköpostin kautta 21.5.2004 lähetetyssä selvityksessä todetaan, että tukoksen syynä oli viemäriin joutunut sinne kuulumaton esine tai tavara. Tukoksen aukaissut henkilö oli ehtinyt todeta, että avaamisen yhteydessä putkesta tuli vaippoja ja siteitä.
 
Lausunnonpyytäjä toteaa, että käsiteltävässä tapauksessa tukos ei ole syntynyt samalla tavalla kuin esimerkiksi viemäriin kulkeutuneen kepin aiheuttama tukos, jossa keppi kerää ympärilleen muuta jätettä. Lastenvaipan imukyky on suuri ja muovipäällysteisenä se ei hajoa järjestelmässä. Vahinko on ollut äkillinen ja yllättävä eikä vesilaitoksen henkilöstö ole voinut mitenkään ennakoida tai estää sitä.
 
Vakuutusyhtiö toteaa, että tukoksen seuraus, tulva, on saattanut olla äkillinen, mutta viemäriveden tulviminen ei ole aiheutunut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta.
 
Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan viemäriin joutunut yksittäinen vaippa ei ole voinut saada aikaan tulvan aiheuttanutta tukosta, vaan tukoksen syntyminen on edellyttänyt sitä, että vaippa tai muu viemäriin kulkeutunut esine on pidemmän ajan kuluessa kerännyt ympärilleen muuta kiintoainesta. Todennäköisesti tämä ei ole tapahtunut äkillisesti, vaan sen on yleisen elämänkokemuksen perusteella täytynyt kestää pidempään.
 
Tätä näkemystä tukee vakuutusyhtiölle toimitetut tukoksen syytä koskevat lausunnot, joissa todetaan, että tukoksen ovat aiheuttaneet paperimassa, lastenvaipat ja muu kiinteä materiaali. Tukosta aukaistessa tukoskohdasta on löytynyt vaippoja ja siteitä.
 
Jotta vahinko voitaisiin vakuutusehtojen perusteella korvata julkisyhteisön vastuuvakuutuksesta, vakuutuksenottajan tulisi osoittaa, että vika tai puute on syntynyt äkillisesti, ja että tästä on aiheutunut puheena oleva vahinko. Vakuutusyhtiön saaman selvityksen perusteella arvioituna vika tai puute ei ole syntynyt äkillisesti ja odottamattomasti.
 
Vakuutuslautakunta on antanut lausunnon VKL 594/98, jossa kunnan alitusrumpu oli tukkeutunut puuritilän ja sen keräämän kiintoaineksen johdosta. Lautakunta katsoi lausunnossaan, että alitusrummun osittainen tukkeutuminen on johtunut siitä, että sinne on pidemmän ajan kuluessa kertynyt liejua, hiekkaa ja lisäksi rummussa on ollut kaapeleita ja putkia, jotka ovat omalta osaltaan tukkineet sitä. Lautakunnan käsityksen mukaan näitä ei voida pitää äkillisesti ja odottamattomasti syntyneinä puutteina.
 
Edellä mainitun johdosta vakuutusyhtiö katsoo, että nyt käsiteltävässä tapauksessa veden tulvimisen ei ole vakuutuksenottajan toimesta osoitettu aiheutuneen viemäriputkeen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta. Vikana tai puutteena voidaan pääsääntöisesti pitää viemärin äkillistä ja odottamatonta rikkoutumista. Tämän takia ei vahinkoa voida korvata lausunnonpyytäjän vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vastuuvakuutusturvaehto 203: Julkisyhteisön vastuu, ehdot voimassa 1.1.2002 alkaen
 
Kohta 203.1, Korvattavat vahingot
Vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sekä julkista valtaa käytettäessä aiheutetun varallisuusvahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Kohta 203.2, Rajoitukset
Yleisten sopimusehtojen 001 kohdan 9 ”Vahinkotapahtuma” rajoitusten lisäksi vakuutusturva ei korvaa seuraavia vahinkoja:
… kosteus- ja tulvavahingot

Vahinko aiheutuu
-         kosteudesta tai
-         sadeveden, sulamisvesien tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.
 
Vakuutusturva korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että vahinko on todettu kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttaneesta viasta tai puutteesta. (Äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute ks. kohta ”Ympäristövahinko”).
 
Ympäristövahinko
Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton, kun se perustuu esimerkiksi
-         hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen
-         toistuviin tapahtumiin
-         jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse julkisyhteisön vastuusta viemärin tulvimisesta aiheutuneista vahingoista, sekä äkillisestä ja odottamattomasta viasta.
 
I:n kunnassa on 10.5.2004 äkillisen kovan sateen jälkeen ilmennyt viemäritukkeuma, jonka johdosta viemärivesi on aiheuttanut vahinkoja kolmessa kiinteistössä. Vahingoista annettujen lausuntojen mukaan tukoksen ovat aiheuttaneet viemäriin kuivana aikana kasaantuneet jätteet kuten paperi, rätit, vaipat ja muu kiinteä materiaali. Viemäri on aukaistu pitkävartisella koukulla.
 
Vakuutuksenottajana olevan I:n kunnan vastuuvakuutuksessa on sen ehtojen mukaan pääsääntöisesti rajattu korvauspiirin ulkopuolelle viemäriveden tulvimisesta aiheutuneet vahingot. Tällaiset vahingot korvataan kuitenkin, jos niiden syynä on rakennukseen tai laitteeseen, esimerkiksi putkeen äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika. Äkillisenä ja odottamattomana vikaa ei ehtojen mukaan pidetä, kun se perustuu hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen taikka toistuviin tapahtumiin.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta toteaa, että tullakseen korvattavaksi, on viemäritulvan aiheuttaneen tukoksen täytynyt johtua esimerkiksi yksittäisestä tukkivasta esineestä tai viemärin kerralla tapahtuneesta sortumasta. Viemäriin laskettujen jätteiden vähittäinen kasaantuminen kuivana aikana ei ole ehtojen mukaan korvattava vahingon syy. Vahinko sinänsä saattaa ilmaantua äkillisesti ja odottamatta jätteiden estäessä kovan sateen aiheuttaman vesimäärän virtaamista viemärissä.
 
Tukoksen syistä annettujen selvitysten perusteella lautakunta katsoo, ettei tukkeuma ole ollut yksittäisen viemäriin joutuneen vaipan aiheuttama, vaan se on johtunut viemäriin ajan mittaan kertyneistä jätteistä.
 
Näin ollen lautakunta pitää vakuutusyhtiön epäävää päätöstä ehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia