Haku

VKL 716/14

Tulosta

Asianumero: VKL 716/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 23.04.2015

Lakipykälät: 3, 6, 6 a

Vapaaehtoisen vahinkovakuutuksen myöntäminen. Hylkäysperustetta koskeva tieto. Luottamuspula. Sopimusvapaus. Hyvä vakuutustapa.

Tapahtumatiedot

A oli neuvotellut vakuutusyhtiön kanssa kotivakuutussopimuksen tekemisestä toukokuussa 2014. Vakuutusyhtiö ilmoitti A:lle 29.7.2014, ettei vakuutusyhtiö myöntäisi hänelle vakuutusta luottamuspulan vuoksi. Vakuutusyhtiö oli ilmoittanut 30.7.2014 A:n tiedusteltua asiaa, että vakuutusta ei myönnetty, koska A oli käyttäytynyt epäasiallisesti vakuutusyhtiön edustajaa kohtaan.

Asiakkaan valitus

A on pyytänyt 22.9.2014 päivätyssä valituksessaan Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta siitä, onko vakuutusyhtiö toiminut asianmukaisesti, kun se oli kieltäytynyt myöntämästä kotivakuutusta mainitsemillaan perusteilla. A korostaa, ettei hän ole käyttäytynyt uhkaavasti vakuutusyhtiön edustajaa kohtaan ennen kuin hän sai tiedon siitä, ettei vakuutusta myönnettäisi. A:n mukaan vakuutusyhtiö on kieltäytynyt sopimuksen tekemisestä mielivaltaisilla perusteilla. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiö on toimittanut lautakunnalle asiaan liittymätöntä sähköpostikirjeenvaihtoa, joka käytiin vasta epäysperusteen ilmoittamisen jälkeen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 15.1.2015 päivätyssä korvauspäätöksessään, että sen käyttämät vastuunvalintaperiaatteet noudattavat Finanssialan Keskusliiton yleisiä vastuunvalinnan periaatteita. Vakuutusyhtiö voi kieltäytyä sopimuksen tekemisestä asiakkaaseen liittyvästä syystä, jos yhtiö katsoo, ettei edellytyksiä luottamukseen perustuvan sopimuksen tekemiseen ole. Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta tehdä vapaaehtoista vakuutussopimusta kaikkien sitä haluavien henkilöiden kanssa. Koska vakuutusneuvotteluissa asiakasta ei voitu luotettavasti tunnistaa vakuutusyhtiöitä sitovan lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja vakuutusyhtiölle syntyi lisäksi luottamuspula, ei vapaaehtoista kotivakuutusta voitu myöntää.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus evätä korvaus luottamuspulan perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 6 a §:n (Tieto hylkäysperusteesta) mukaan jos vakuutusta ei myönnetä kuluttajalle tai kuluttajaan 3 §:n 2 momentin mukaan rinnastettavalle, vakuutusta hakeneelle on ilmoitettava hylkäysperuste, jollei hylkäys perustu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) 26 §:ään. Peruste on ilmoitettava kirjallisesti. Hylkäysperusteen on oltava lain ja hyvän vakuutustavan mukainen.

Asian arviointi

Vakuutussopimustoimintaa koskevassa lainsäädännössä ei säädetä vapaaehtoisia vakuutuksia koskevasta sopimuspakosta, joka nimenomaan velvoittaisi vakuutusyhtiötä solmimaan vakuutussopimuksen. Vakuutussopimuslain 6 a § edellyttää, että vakuutusyhtiö perustelee vakuutuksen myöntämisen epäämisen laissa tarkoitetuissa tilanteissa. Lainkohdan mukaan vakuutusyhtiön käyttämän hylkäysperusteen tulee olla lain sekä hyvän vakuutustavan mukainen ja se on ilmoitettava kirjallisesti. Hyvän vakuutustavan mukaisten hylkäysperusteiden joukkoa tai täsmällistä sisältöä ei ole laissa tai sen esitöissä määritelty.

Vakuutussopimuslaissa ei ole vahinkovakuutusten myöntämistä koskevia erityissäännöksiä. Lain esitöiden (HE 63/2009, s. 18) mukaan lainsäädäntöön sisältyvistä muista säännöksistä tärkeä on perustuslain 6 §:ään sisältyvä yhdenvertaisuuden periaate, jota on myös noudatettava vakuutushakemuksista päätettäessä. Tämä merkitsee sitä, että vakuutusyhtiöt eivät ilman hyväksyttävää perustetta saa asettaa vakuutuksen hakijoita eri asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Vakuutussopimuslain hallituksen esityksessä 63/2009 kuvataan hyvän vakuutustavan mukaisten hylkäysperusteiden lähtökohtia. Vakuutusyhtiöillä on vastuunvalintaperiaatteet, joissa määritellään minkälaisia riskejä ja millä ehdoilla vakuutuksenantaja vakuuttaa. Jos vakuutusta ei myönnetä, tulee hakemuksen hylkäämisen lähtökohtaisesti perustua vakuutuksenantajan vastuunvalintaperiaatteisiin eli siihen, minkälaisille riskeille vakuutusyhtiö tarjoaa vakuutuksia. Hallituksen esityksen mukaan vakuutettavaan riskiin liittyvien syiden lisäksi vakuutuksenantajalla saattaa olla erityisiä, vakuutuksen hakijan henkilöön liittyviä syitä, joiden vuoksi on hyväksyttävää hylätä vakuutushakemus. Hyväksyttäviä henkilöön liittyviä syitä ovat muun muussa vakuutuksen hakijan aikaisempi petosrikos vakuutusasioissa taikka uhkaava käytös vakuutusyhtiön edustajaa kohtaan.

Käytettävissä olevan selvityksen perusteella käy ilmi, että sähköpostikirjeenvaihto A:n ja vakuutusyhtiön edustaja B:n välillä koski ennen kaikkea A:lla olevan turvakiellon edellyttämiä käytännön järjestelyjä. Puhetta oli ollut mm. siitä, oliko lasku mahdollista lähettää muuhun kuin A:n kotiosoitteeseen ja tuliko vakuutuskirjaan merkitä kyseinen kotiosoite. Vakuutusyhtiön edustaja C oli ilmoittanut vakuutuksenottajalle 29.7.2014, ettei vakuutusyhtiö myöntäisi hänelle vakuutusta luottamuspulan vuoksi. Vakuutusyhtiö oli ilmoittanut 30.7.2014 A:n tiedusteltua asiaa, että vakuutusta ei myönnetty, koska A oli käyttäytynyt epäasiallisesti vakuutusyhtiön edustaja B:tä kohtaan.

Vakuutuslautakunnalle toimitetusta asiakirjaselvityksestä käy ilmi, että vakuutuksenottaja oli kertonut epäilevänsä, että vakuutusyhtiön edustaja B:llä oli lukihäiriö. Lisäksi A oli todennut karkein sanakääntein, ettei hänellä ollut kiinnostusta jatkaa keskustelua B:n kanssa. A oli esitetyn selvityksen mukaan syrjivään sävyyn vihjannut, ettei B ikänsä vuoksi ymmärtänyt, mistä turvakiellossa oli kysymys.

Vakuutus oli tässä tapauksessa evätty A:n henkilöön liittyvillä perusteilla. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vakuutuksenottajan epäasiallinen käytös vakuutusyhtiön edustajaa kohtaan ole sellainen vakuutuksen epäämisperuste, joka asettaisi vakuutusta hakevat syrjivällä tavalla eri asemaan heidän henkilöönsä liittyvillä perusteilla eikä kyseessä ole lautakunnan näkemyksen mukaan myöskään lain tai hyvän vakuutustavan vastainen epäysperuste. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus olla myöntämättä vakuutusta mainitsemallaan perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön kieltäytymisperuste on ollut lain ja hyvän tavan mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia