Haku

VKL 716/07

Tulosta

Asianumero: VKL 716/07 (2008)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.04.2008

Kiinteistönomistajan vastuu Jalankulkualueen kunnossapito

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottajana olevassa asunto-osakeyhtiössä vuokralla asuva lausunnonpyytäjä oli lähtenyt viemään 20.3.2007 yöllä noin kello 00.20 roskia ulos asunnostaan. Hän oli kävellyt alas portaita pihalle ja liukastunut. Tässä yhteydessä hänen jalkansa oli vammautunut. Korvausta haettiin kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Yhtiö on antanut asiassa korvauspäätöksen 9.7.2007. Yhtiö on evännyt korvauksen maksamisen. Selvitysten mukaan vahinko on tapahtunut asunnon portaiden edustalla. Asunto-osakeyhtiön ohjeistuksen mukaan asukkaiden on huolehdittava lumen poisto portailta ja portaiden edustalta sekä hiekoitus pihakäytävälle asti. Asukkaita varten on hankittu kolat ja lapiot. Myös hiekoitussepeliä on varattu asukkaiden käyttöön. Vahinkopaikka kuuluu asukkaan hoidettavaan alueeseen, joten hänellä ei ole oikeutta saada korvausta vastuuvakuutuksesta asunto-osakeyhtiön tuottamuksen puuttuessa.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausunnonpyytäjä ilmoittaa tyytymättömyyttään yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta. Piha-aluetta ja kulkuväyliä ei lausunnonpyytäjän nähden hiekoitettu, siihen ei ole ajettu koneellisesti soraa eikä myöskään missään ole ilmoitettu, missä ovat hiekoitusastia ja lapiot. Lausunnonpyytäjä on itse muiden asukkaiden kanssa joka talvi lumenpoiston huolehtinut niin portailta kuin edustoiltakin aina kulkuväylän toiselle puolelle asti. Karkeaa hän on levittänyt portaille edustalle ja sivulle pitkälle pihakäytävää asti omalla osuudellaan. Järjestysmääräyksissä ja yhtiön antamissa tiedoissa ei ole missään kohdassa ilmoitettu huolehdittavasta alueesta sen enempää kuin välineistäkään, jotka lausunnonpyytäjä katsoo tosi tärkeiksi.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Yhtiö kiistää vaatimuksen. Kyseistä kiinteistöä huoltavan yhtiön kiinteistötyönjohtajan lausuman mukaan alue on hiekoitettu hiekoitusmurskeella työnnettävillä hiekoitusautomaateilla, jotka tekevät vajaan metrin levyisen kulkutien. Sen sijaan asunnon portaiden edustan kunnossapidosta asukkaiden on asuntoyhtiön ohjeistuksen mukaan huolehdittava itse. Tätä tarkoitusta varten asukkaille on hankittu kolat ja lapiot. Myös hiekoitussepeliä on varattu asukkaiden käyttöön. Vahinko on sattunut asunnon portaiden edustalla sellaisessa kohdassa, jonne kulkutien hiekoituksen ei huoltoyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ole tarkoituskaan ulottua.
Lausunnonpyytäjä kertoo, ettei hän eivätkä myöskään muut asukkaat ole saaneet ohjeistusta siitä, minkä alueen kunnossapidosta asukkaiden on itse huolehdittava ja missä kunnossapitoon tarvittavat varatut kunnossapitotarvikkeet ovat. Kuitenkin lausunnonpyytäjä toteaa itse, muut asukkaat mukaan lukien, huolehtineensa lumen poistosta portailta ja niiden edustoilta sekä levittäneensä myös hiekoitussuolaa samaiselle alueelle. Asukkaiden ja lausunnonpyytäjän on täytynyt olla tietoisia siitä, että huoltomies ei huolehdi asukkaiden porrasedustojen liukkauden torjunnasta.
 
Asukkaan suostumuksen sille, että he huolehtivat itse kunnossapitotoimista, ei tarvitse käydä ilmi jostakin nimenomaisesta hyväksymisestä vaan myös passiivisena pysyttely voi osoittaa järjestelyn hiljaista hyväksyntää. Näin ollen korvausta ei makseta.
 
Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys
 
Lautakunnalla on ollut käytettävissään
        vahinkoilmoitukset 9.5.2007 ja 19.4.2007
        lausunnonpyytäjän kirjelmä 31.3.2007
        piirros portaista
        korvauspäätös 9.7.2005
        huoltomiehen selvitys liukastumisesta 9.5.2007 piirroksineen
        kiinteistötyönjohtajan selvitys 5.4.2007
        erään henkilön kirjelmä Vakuutuslautakunnalle 29.10.2007
        lausunnonpyytäjän naapureiden laatima selvitys alueen kunnossapidon järjestelyistä 29.10.2007
        yhtiön järjestysmääräykset
        yhtiön tiedote asukkaille 18.12.2001
        lääkärintodistus 23.3.2007
        8 värivalokuvaa tapahtumapaikasta
 
Vakuutuksenottajan lausuma
 
Vakuutuksenottajana oleva kiinteistöyhtiö on jättänyt lautakunnalle lausuman 19.12.2007.
 
Kiinteistönomistaja on katsonut, että asukkaat pitävät portaat ja niiden edustat itse kunnossa ja turvallisina. Kola ja lapiot löytyvät jokaisesta kiinteistöstä. Useilla asukkailla on myös omat lumilapiot. Hiekkaa tai hiekoitusmursketta on ulkoiluvälinevarastossa, jonne kaikilla asukkailla on avaimet, kuten oli myös tämän tapauksen sattuessa. Lausunnonpyytäjä tietää sen tai ainakin hänen olisi pitänyt se tietää pitkäaikaisena asukkaana. Kun lausunnonpyytäjä oli lähtenyt viemään yöllä roskia, hän oli astunut portaalta maahan ja liukastunut. Vahingosta oli ilmoitettu vasta noin kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen. Tapahtumaan johtaneet syyt ja olosuhteet olisi voitu todeta tuoreeltaan. Yöllä kello 10 ja 7 välillä ei aurata eikä hiekoiteta kiinteistöjä.
 
Lautakunnan lisäselvityspyyntö
 
Lautakunta on pyytänyt vakuutusyhtiöltä lisäselvitystä asian ratkaisemiseksi. Lautakunta on pyytänyt toimittamaan vakuutusyhtiön vastineessaan 22.11.2007 viitatun asuntoyhtiön ohjeistuksen, josta kävisi ilmi, miten alueen kunnossapidosta on tiedotettu asuntoyhtiön asukkaita, kuten vakuutusyhtiö on vastineessaan esittänyt. Lautakunnalle on toimitettu 10.3.2008 vakuutuksenottajana olevan kiinteistöyhtiön selvitys, jossa todetaan, että pohjoisessa Ivalossa asukkaat ovat tottuneet runsaaseen lumentuloon ja huolehtivat oman alueensa portaiden edustan kunnossapidosta itsenäisesti. Mitään ohjeistusta ei ole asiasta asukkaille annettu.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Sovellettavan sopimusehdon mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Ratkaisu
 
Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottajana oleva kiinteistöyhtiö menetellyt alueen kunnossapidon osalta huolellisesti.
 
Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä käy ilmi, että lausunnonpyytäjä on liukastunut jalkakäytävän alueella astuttuaan omaan asuntoonsa johtavan kaksiportaisen portaan alimmalta portaalta asfaltille. On selvää, että kyseinen jalkakäytävän alue kuuluu kiinteistöyhtiön huollettavaan alueeseen. Kunnossapitovastuun jakautumisesta asukkaille on mahdollista sopia. Asiassa ei kuitenkaan ole väitetty, että tällaisesta olisi sovittu. Asiassa on kiinteistöyhtiön lausuman 10.3.2008 perusteella riidatonta, että asukkaita ei ole edes ohjeistettu alueensa kunnossapidosta.
 
Lautakunnalle on toimitettu asukkaiden laatima selvitys, jonka mukaan asukkaat ovat joutuneet lähinnä vahingon vaaraa välttääkseen omatoimisesti huolehtimaan alueen kunnossapidosta, kun kunnossapito muutoin on ollut laiminlyöty tai joka tapauksessa lausunnon kirjoittajien mielestä puutteellista.
 
Lautakunta katsoo käytettävissä olevan selvityksen perusteella riittävästi osoitetuksi, ettei lausunnonpyytäjän asunnon portaikon edusta ole ollut tapahtumapäivänä 20.3.2007 sellaisessa kunnossa, kuin olisi voitu edellyttää, mikäli alue olisi edeltävänä päivänä huolehdittu asianmukaisesti.
 
Lautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja on asiassa korvausvelvollinen. Vakuutuksesta tulee siten maksaa lausunnonpyytäjälle asianmukainen korvaus.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Kivikoski. Sihteerinä toimi Saarikoski.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia