Haku

VKL 715/14

Tulosta

Asianumero: VKL 715/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2015

Lakipykälät: 30, 34

Moottoripyöräilijän kaatuminen. Oliko näyttöä ylinopeuden määrästä ja oliko vahinko aiheutettu törkeästä huolimattomuudesta? Myötävaikutusalennuksen suuruus.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli kuljettanut moottoripyörää huhtikuussa 2014 Helsingissä moottoritiellä Helsingin suuntaan ja lähestyessään KEHÄ I:lle johtavaa liittymää menettänyt moottoripyöränsä hallinnan ja kaatunut. Tapahtumapaikalla oli ollut 100 km/h nopeusrajoitus. Kaatumisen seurauksena asiakkaalle oli tullut eripuolille vartaloa mm. ruhjeita, naarmuja ja lihasturvotusta. Moottoripyörä oli vaurioitunut niin pahasti, että vakuutusyhtiö lunasti sen käyvästä arvosta.

Helsingin käräjäoikeus on 21.8.2014 tuominnut asiakkaan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Vakuutusyhtiö on 7.1.2015 ja 9.1.2015 korvauspäätöksillään lunastanut autovakuutuksen kolarointiturvan perusteella moottoripyörän. Vakuutusyhtiö on kuitenkin arvioinut, että vakuutustapahtuma oli aiheutunut asiakkaan törkeän huolimattomuuden seurauksena ja siten alentanut lunastuskorvausta 1/2.

Vakuutusyhtiö on 12.1.2015 korvauspäätöksellään korvannut kotivakuutuksesta liikennevahingon yhteydessä vahingoittuneet vaatteet, ajovarusteet ja asiakkaan mukana olleen muun irtaimiston. Vakuutusyhtiö on kuitenkin arvioinut, että vakuutustapahtuma oli aiheutunut asiakkaan törkeän huolimattomuuden seurauksena ja siten alentanut korvausta 1/2.

Vakuutusyhtiö on 9.12.2014 korvauspäätöksellään korvannut yksityistapaturmavakuutuksesta asiakkaan hoitokuluja. Vakuutusyhtiö on kuitenkin arvioinut, että vakuutustapahtuma oli aiheutunut asiakkaan törkeän huolimattomuuden seurauksena ja siten alentanut korvausta 1/5.

Vakuutusyhtiö on 9.7.2014 korvauspäätöksellään korvannut moottoripyörän liikennevakuutuksesta asiakkaalle aiheutuneet henkilövahingot. Vakuutusyhtiö on kuitenkin arvioinut, että vakuutustapahtuma oli aiheutunut asiakkaan törkeän huolimattomuuden seurauksena ja siten alentanut korvausta 1/2. Liikennevahinkolautakunta on 7.7.2015 lausunnossaan katsonut, että asiakas oli vaikuttanut hänelle aiheutuneen henkilövahingon syntymiseen vahingonkorvausoikeudellisesti arvioituna törkeällä huolimattomuudella siten, että hänelle maksettavia korvauksia on kohtuullista alentaa puolella (1/2).

Asiakkaiden valitus

Asiakkaat ovat yhteisessä valituksessaan ensisijaisesti vaatineet vakuutusyhtiön korvauspäätösten muuttamista siten, että moottoripyörän ja irtaimiston vahingot korvataan kokonaisuudessaan ja toissijaisesti, mikäli lautakunta ei suosita kulujen korvaamista kokonaisuudessaan, korvausmääriä huomattavasti nostetaan.

Valituksessa todetaan, että asiakas ei ajanut po. tilanteessa 200 km/h tai enemmän vaan enintään 107 km/h ja että tämäkin oli tapahtunut ennen onnettomuustilannetta. Vakuutusyhtiö on tehnyt korvauspäätökset kahden todistajan kertomusten perusteella, joita käräjäoikeuskäsittelyssä ei ole pidetty luotettavina selvityksinä huomattavasta ylinopeudesta.

Asiakas ei ole tahallaan eikä törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut onnettomuutta. Tämä on selvää jo käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla.

Käräjäoikeudessa asiakas tuomittiin perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ei törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Vakuutusyhtiön eri korvauspäätöksissä on asiakkaan huolimattomuuden vaikutusta on arvioitu eri tavoin. Henkilövahinkoja koskevassa korvauspäätöksessä 9.7.2014 vakuutusyhtiö on katsonut, että korvausta on alennettava 1/2 suuruisella osuudella. Tämän jälkeen annetuissa korvauspäätöksissä vakuutusyhtiö on kuitenkin katsonut, ettei vahinkoa korvata lainkaan. Asiakkaiden mielestä tällainen on varsin erikoista korvauskäsittelyä, sillä heinäkuussa 2014 yhtiön antaman päätöksen jälkeen asiassa on annettu 21.8.2014 käräjäoikeuden tuomio, jossa todistajien kertomuksille kovasta ylinopeudesta ei nimenomaan ole annettu ratkaisevaa merkitystä.

Huomioiden erityisesti käräjäoikeuden tuomion ja arvion todistajien kertomuksista sekä asiaan liittyvät useat asiakkaan / moottoripyörän kuljettajan kertomusta asiassa tukevat seikat, vakuutusyhtiön tulee korvata asiakkaalle kaikki auto- ja esinevahingoista aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan. Asiakas ei ole menettelyllään syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen eikä hän ole ajanut huomattavaa ylinopeutta tilanteessa. Asiassa on tehtävä kokonaisarviointi, eikä ainoastaan todistajien olettamuksille ja mielikuville voida antaa asiassa ratkaisevaa merkitystä. Sen sijaan asiassa tulisi antaa merkittävää painoarvoa käräjäoikeuden asiassa antamalle ratkaisulle.

Asiakkaat ovat 18.12.2014 antamassaan lisäselvityksessä vielä todenneet, että vakuutusyhtiö on arvioinut yksityistapaturmavakuutusta koskevassa korvauspäätöksessään 9.12.2014 asiakkaan huolimattomuutta siten, että korvausta on alennettu 1/5 suuruisella osuudella. Asiakkaiden mielestä em. korvauspäätös kuitenkin osoittaa, ettei korvauksen epäämiselle ainakaan kokonaan ole perusteita. Vaikka kyseisessä korvauspäätöksessä on kyse asiakkaalle aiheutuneista hoitokuluista osoittaa tämä kuitenkin, että vakuutusyhtiö katsoo myös omassa ratkaisukäytännössään, ettei ko. tapahtumassa ole ollut kyse niin merkittävästä vakuutusehtojen vastaisesta menettelystä, että korvausta alennettaisiin merkittävästi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on 12.1.2015 vastineessaan ilmoittanut, että autovakuutus- ja kotivakuutuskorvaukset on otettu yhtiössä uudelleen käsiteltäväksi asiakkaiden Vakuutuslautakunnalle tekemien muutoksenhakujen johdosta.

Autovakuutus

Vakuutusyhtiö on muuttanut 29.9.2014 antamansa ja korvausvaatimukset epäävän päätöksen ja antanut 7.1.2015 uuden korvauspäätöksen, jolla yhtiö on korvannut puolet moottoripyörälle aiheutuneesta vahingosta.

Kotivakuutus

Vakuutusyhtiö on muuttanut 3.10.2014 antamansa ja korvausvaatimukset kokonaan epäävän päätöksen ja antanut 12.1.2015 uuden korvauspäätöksen, jolla yhtiö on korvannut puolet vaatteille, ajovarusteille ja asiakkaan mukana olleelle  muulle irtaimistolle aiheutuneista vahingoista.

Asiassa esitetty selvitys moottoripyörän ajonopeudesta

Vakuutusyhtiö on todennut, että liikennevahingosta johtuva vahingonkorvausvelvollisuus on ratkaistava kaiken käytettävissä olevien selvitysten perusteella Iiikennevakuutuslain ja vahingonkorvauslain säännöksiä soveltaen. Korvausasiassa sovellettava lainsäädäntö ja arvioinnissa huomioon otettavat seikat poikkeavat asian rikosoikeudellisesta arvioinnista.

Todistajat T.L. ja A.S. ovat itsenäisesti arvioineet moottoripyörän nopeudeksi ohituksen tapahtuessa erittäin suureksi eli noin 200 km/h. Todistajat ovat yhteneväisesti kertoneet moottoripyörän nopeuden ja nopeuseron verrattuna heidän kuljettamiinsa ajoneuvoihin olleen todella suuri, mikä vakuutusyhtiön mielestä osoittaa, että ylinopeutta oli ollut varsin paljon.

Vakuutusyhtiö katsoo todistajien kertomusten ja muiden asiassa esitettyjen seikkojen perusteella edelleen näytetyksi, että asiakas oli kuljettanut ajoneuvoa erittäin huomattavalla nopeudella (osoittaa piittaamattomuutta) ja menettänyt ajoneuvon hallinnan siitä syystä, että kaistanvaihtotilanteessa nopeusero edellä ajaneisiin, tuntemattomiksi jääneisiin ajoneuvoihin oli ollut erittäin huomattava. Näin ollen yhtiö katsoo, että asiakas oli aiheuttanut vahinkotapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan, jolloin sekä autovakuutuksen että kotivakuutuksen perusteella maksettavia korvauksia tulee alentaa 1/2.

Yksityistapaturmavakuutuksessa korvauksen alentamisesta yhtiö vielä erikseen toteaa, että po. vakuutuksessa alentaminen perustuu eri säännökseen, jonka perusteella korvausta alennetaan oikeus- ja korvauskäytännön mukaan vähemmän kuin vahinkovakuutuksen osalta. Tämän vuoksi yksityistapaturmavakuutuksen osalta tehty korvausratkaisu poikkeaa autovakuutuksen ja kotivakuutuksen osalta tehdyistä korvausratkaisuista.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut muun muassa selvitykset:

- Poliisin esitutkintapöytäkirja liitteineen

- Helsingin käräjäoikeuden tuomio 21.8.2014

- Autovahinkokeskuksen tutkimuslausunto 23.6.2014

- Liikennevahinkolautakunnan lausunto 7.7.2015

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko asiakas aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudella ja jos on, mikä on myötävaikutusalennuksen suuruus.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslaki

Vakuutussopimuslain 30 §:n mukaan vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Autovakuutus

Autovakuutuksen kolarointiturvan ehtojen kohdan 4.4.1 mukaan kolarointiturvasta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle tieltä suistumisesta tai kaatumisesta, tien sortumisesta, törmäyksestä tai muusta äkillisestä ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä.

Autovakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdan 9.7.1 mukaan vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Vakuutuksen ehtojen kohdan 9.7.2 mukaan, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä.

Kotivakuutus

Kotivakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdan 7.2 mukaan vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa, onko korvausta edellä mainituissa tapauksissa alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutetun henkilön toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Asian arviointi

Vakuutussopimuslain esitöiden (HE 114/1993) mukaan lain 30 §:ssä tarkoitettu törkeä huolimattomuus on lähellä tahallisuutta. Jos vakuutettu tai häneen samastettava esimerkiksi tietoisesti laiminlyö normaalit varotoimet ja saa aikaan tilanteen, jossa vahingonvaara on suuri, voidaan huolimattomuutta pitää törkeänä. Vakuutuslautakunta katsoo, että nyt käsillä olevan kaltaisessa tapauksessa korvauksen alentaminen törkeän huolimattomuuden perusteella edellyttää sitä, että vakuutettu tai häneen samastettava on ajanut tietoisesti nopeudella, joka on saanut aikaan suuren vahingonvaaran. Vakuutuksenantajalla on näyttötaakka väittämästään korvauksen alentamisperusteesta.

Vakuutuslautakunta ei ole sidottu tapauksen rikosoikeudelliseen arviointiin ja vahingon aiheuttamisen moitittavuuden aste arvioidaan vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti, jolloin moitittavuuden asteen arvioinnissa merkityksellistä on vakuutetulle omaisuudelle aiheutetun vahinkoriskin lisääminen.

Siltä osin kuin asiakkaat ovat vedonneet yksityistapaturmavakuutuksesta maksetun korvauksen alentamiseen 1/5 määrällä vakuutuslautakunta huomauttaa, että verrattuna autovakuutuksen ja kotivakuutuksen vakiintuneeseen korvauskäytäntöön yksityistapaturmavakuutuksen korvauskäytännössä on vakiintuneesti sovellettu alhaisempia korvauksen alentamismääriä vahinkoa kärsineen hyväksi.

Moottoripyörää kuljettaneen A:n kertomuksista esitutkinnassa ja käräjäoikeudessa Vakuutuslautakunta yhteenvetona toteaa, että A on kiistänyt ajaneensa ennen onnettomuustilannetta 107 km/h suuremmalla ajonopeudella. A:n mielestä onnettomuus oli johtunut hänen edellään ajaneen valkoisen pakettiauton yllättävästä ajokaistan vaihtamisesta, jolloin hän oli joutunut tekemän äkillisen jarrutuksen, jonka seurauksena hän oli moottoripyörällään kaatunut.

Käräjäoikeudessa todistajana kuultu T.L. on kertonut, että hänen ajaessaan moottoritiellä Helsingin suuntaan hänen ohitseen vasemmalta oli ”humahtanut” moottoripyörä. Moottoripyörän ohitushetkellä T.L:n auton ajonopeus oli ollut auton nopeusmittarin mukaan 110 km/h ja navigaattorin mukaan 103 km/h. Todistajan seuraava havainto moottoripyörästä oli, että se oli nurin. Todistajan mielestä moottoripyörän ajonopeus oli ollut yli 200 km/h.

Käräjäoikeudessa todistajana kuultu A.S. on kertonut, että hän oli kuljettanut valkoista pakettiautoa noin 100 km/h ajonopeudella kun moottoripyörä oli ohittanut hänet. Ohituksen jälkeen oli kulunut muutamia sekunteja kun moottoripyörä oli kaatunut, mutta tuolloin moottoripyörä oli jo ollut kaukana. Todistaja on moottoripyörän kaatumishetkeä edeltävästä liikennetilanteesta vielä kertonut, että hänen ja moottoripyörän välissä ei ollut muita autoja, vaan moottoripyörän edessä oli muutama auto, jonka vuoksi moottoripyöräilijä oli joutunut jarruttamaan. Moottoripyörän ajonopeudesta todistaja on kertonut, että hän oli havahtunut tosi hurjaan vauhtiin ja että usein ei tällaista ajonopeutta ole. Todistajan mielestä moottoripyörän ajonopeudeksi ei riitä 150 km/h vaan enneminkin sen ajonopeus oli ollut 200 km/h ”nurkilla”.

Vakuutuslautakunta toteaa, että nopeusrajoitus onnettomuuden tapahtumapaikalla KEHÄ I:n liittymän kohdalla on ollut 100 km/h. Täsmällistä tietoa moottoripyörän ajonopeudesta ei ole, mutta todistajien T.L:n ja A.S:n kertomusten perusteella lautakunta kuitenkin katsoo selvitetyksi, että ylinopeuden suuruusluokka on ollut useita kymmeniä kilometrejä ja siten myös niin huomattavan suuri, että A:n menettelyä on pidettävä törkeän huolimattomana vahingon aiheuttamisena. Lautakunnan arvion mukaan ylinopeus on myös vaikuttanut vahingon syntyyn ja määrään.

A:n menettelyä kokonaisuutena arvioiden vakuutusyhtiöllä on oikeus alentaa sekä autovakuutuksesta että kotivakuutuksesta maksettavia korvauksia. Vakuutuslautakunta vielä toteaa, että kohtuullinen korvausten alentamismäärä on 1/2.

 Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöksiä asianmukaisina.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Ylitapio

 

Jäsenet:

Rantala

Sario

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta