Haku

VKL 710/13

Tulosta

Asianumero: VKL 710/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.05.2014

Lakipykälät: 69, 72

Koiran vastuuvakuutus. Moottorikelkan ja kypärän vauriot.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun koira pääsi 30.3.2013 vapaaksi aitauksestaan ja puri A:n omistaman moottorikelkan istuimen pehmusteita ja päällysteitä sekä kypärää aiheuttaen niiden vahingoittumisen. Vakuutettu on hakenut aiheutuneista vahingoista korvausta koiran vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on päätöksellään 3.4.2013 evännyt korvauksen vakuutuksessa olevaan lainassa olevaa omaisuutta koskevaan rajoitusehtoon vedoten. Yhtiö on antanut uuden päätöksen 10.4.2013 vakuutetun annettua lisäselvitystä tapahtumista puhelimitse. Yhtiön näkemyksen mukaan hylkäävän päätöksen saannin jälkeen esitetty väite siitä, että moottorikelkka ei ollut lainassa vakuutetulla, vaan vakuutetun siskon mies B oli vuokrannut sen A:lta, ei ole ollut uskottava. Yhtiö ei ole muuttanut aiempaa päätöstään.

Vakuutettu on tehnyt vakuutusyhtiöön oikaisupyynnön, jonka perusteella yhtiö on antanut päätöksen 7.5.2013. Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että vahinkoilmoituksessa sekä vakuutetun puolison kanssa 3.4.2013 käydyssä keskustelussa on todettu moottorikelkan olleen lainassa vakuutetulla. Yhtiön mukaan väite siitä, että moottorikelkka olisi ollut B:llä vuokralla, esitettiin vasta seuraavana päivänä. Lisäksi oikaisupyynnön yhteydessä toimitettu A:n ja B:n allekirjoittama vuokrausasiakirja on päivätty 14.4.2013, eli vahinkotapahtuman ja kelkan vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Yhtiö on pitänyt epäuskottavana vakuutetun väitettä siitä, että vuokralla oloa koskeva kysymys olisi ymmärretty väärin. Vakuutusyhtiö on kertonut olleensa yhteydessä A:han, jonka mukaan kelkka oli vuokrattu B:lle. Tapahtumista hänellä ei ole ollut tarkempaa tietoa. Yhtiö on kertonut olleensa yhteydessä myös B:hen, joka kertoi vuokranneensa kelkan A:lta neljäksi viikoksi. Kelkkaa säilytettiin koko vuokra-ajan vakuutetun luona. Vahingoittunut kypärä oli vakuutetun omistama. Vakuutusyhtiö on viitannut päätöksessään siihen, että vakuutuksen rajoitusehtojen mukaan vakuutetulla lainassa, huolehdittavana, säilytettävänä tai muuten hyödyksi käytettävänä olevan omaisuuden vahingoittumista ei korvata. Lisäksi ehtojen mukaan vakuutetun oman omaisuuden vahingoittumista ei korvata.

Lausuntopyyntö

Vakuutettu on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja vaatii korvausta vahingoittuneesta omaisuudesta. Vakuutettu vakuuttaa, että kelkka on ollut vuokralla B:llä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö vetoaa aiemmissa korvauspäätöksissä esiin tuotuun tapahtumakuvaukseen vahinkoilmoituksen tekemisestä ja korvauspäätöksen jälkeen annetuista uusista tiedoista. Yhtiö vetoaa vakuutusehdoissa olevaan rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata sellaiselle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa, joka on ollut vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvan henkilön hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana. Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa joka on aiheutunut vakuutetulle tai hänen kanssa samassa taloudessa asuvalle. Vakuutusyhtiö on vedonnut myös vakuutusehtojen kohtaan, jonka mukaan korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta. Yhtiö on myös vedonnut vakuutussopimuslain 69 ja 72 §, joissa säädetään korvauksen hakijan velvollisuudesta antaa selvityksiä sekä väärien tietojen antamisesta vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen.

Vakuutusyhtiö pitää alkuperäisessä vahinkoilmoituksessa annettuja tietoja todenmukaisina, koska tilannekuvausta on täydennetty keskeisiltä osin vasta kun vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös ja sen perusteet olivat tulleet vakuutetun ja hänen puolisonsa tietoon. Vakuutusyhtiön B:ltä saamien tietojen mukaan moottorikelkka oli ollut koko vuokrausjakson vakuutetun säilytettävänä ja kypärä on ollut vakuutetun omaisuutta. Vahingot eivät näiden tietojen mukaan myöskään kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Koiravakuutuksen ehtojen 10.1 kohdan mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun koiran välittömästi toiselle aiheuttama henkilö- tai esinevahinko. Korvaus voidaan suorittaa, vaikkei vakuutettu voimassa olevan oikeuden mukaan olisi vahingosta korvausvelvollinen.

Koiravakuutuksen ehtojen 10.2 kohdan mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on

- aiheutunut vakuutetulle tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvalle

- aiheutunut omaisuudelle, joka vahingon tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvan henkilön hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana.¨

Vakuutussopimuslain 69 § mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Vakuutussopimuslain 72 § mukaan, jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta, hänen korvaustaan voidaan alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko koiran moottorikelkalle ja kypärälle aiheuttamat vahingot koiran vastuuvakuutuksesta korvattavia. Koiravakuutukseen sisältyvän vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan vakuutus korvaa vakuutetun koiran välittömästi toiselle aiheuttaman esinevahingon. Vakuutuksessa olevan rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetun omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa eikä vakuutetulla lainassa, säilytettävänä tai huolehdittavana olevalle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa. Alkuperäisen korvaushakemuksen tietojen perusteella vahingoittunut moottorikelkka on ollut vahinkotapahtuman sattuessa rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla vakuutetulla lainassa. Myöhemmin vakuutetun puolisolta sekä B:ltä saatujen tarkennettujen tietojen perusteella vahingoittunut moottorikelkka on ollut vahinkotapahtuman sattuessa rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla vakuutetun säilytettävänä tai huolehdittavana. Kypärä on ollut vakuutetun omaa omaisuutta.

Korvauksen alentaminen tai epääminen vakuutussopimuslain 72 §:n tarkoittaman vilpillisen menettelyn perusteella, edellyttää sitä, että vakuutusyhtiö näyttää korvauksen hakijan toimineen vilpillisesti. Lautakunta katsoo vilpin jääneen näyttämättä.

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön tekemää hylkäävää päätöstä vakuutusehtojen mukaisena, eikä suosita asiassa korvausta.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola, Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Koskinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia