Haku

VKL 708/07

Tulosta

Asianumero: VKL 708/07 (2008)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 28.04.2008

Lakipykälät: 73

Vanhentuminen

Tapahtumatiedot
 
Vakuutetun asunnossa sattui 16.6.2005 vesivahinko, jota hän haki korvattavaksi kotivakuutukseensa liittyvästä vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö antoi asiassa hylkäävän korvauspäätöksen 30.3.2006. Vakuutettu haki 2.5.2007 allekirjoitetulla hakemuksella oikeusturvaetua asiaan todeten riitauttavansa vakuutusyhtiön em. korvauspäätöksen käräjäoikeudessa.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Vakuutusyhtiö totesi, että vakuutusehtojen mukaan oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun puolesta lakimiehen käytöstä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vakuutuksesta voidaan korvata vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma, jolla tarkoitetaan riita- ja hakemusasioissa perusteeltaan tai määrältään kiistettyä vaatimusta. Vakuutustapahtuma on sattunut, kun riita on syntynyt.
 
Oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 9 mukaan on vakuutetun halutessaan käyttää vakuutusta tehtävä kirjallinen ilmoitus vakuutusyhtiöön etukäteen. Lisäksi yleisten sopimusehtojen kohdan 11.2 mukaan vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta.
 
Vakuutettu on esittänyt korvausvaatimuksensa vesivahingon osalta vakuutusyhtiölle 9.3.2006 lähettämässään vahinkoilmoituksessa. Vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätöksensä esinevakuutuksen osalta 22.3.2006 ja vastuuvakuutuksen osalta 30.3.2006. Oikeusturvailmoitus on tehty 2.5.2007. Koska vakuutustapahtuman sattumisajankohta on riidan syntymisajankohta, on vakuutustapahtuma sattunut vakuutusyhtiön evätessä korvausvaatimuksen 22.3.2006. Koska korvausta ei ole haettu vuoden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta, vakuutusyhtiö katsoo oikeusturvailmoituksen liian myöhään jätetyksi eikä voi myöntää korvausta oikeusturvavakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutettu on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa.
 
Vakuutusyhtiö on katsonut, että vakuutustapahtuman sattumisajankohta on riidan syntymisajankohta. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutustapahtuma on sattunut sen evätessä korvausvaatimuksen 22.3.2006. Yhtiön mukaan oikeusturvailmoitus on siten tehty liian myöhään, koska korvausta ei ole haettu vuoden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta.
 
Vakuutetun mielestä yhtiön päätös on virheellinen. Vakuutusyhtiö on saanut tietää vakuutustapahtumasta 22.3.2006 tehdessään päätöksen esine- ja vastuuvakuutuksesta haetuista korvauksista. Oikeusturvavakuutus on liittynyt esine- ja vastuuvakuutuksiin ja on liitännäisvakuutus. Vakuutusyhtiö on siis ollut oikeusturvavakuutuksesta tietoinen tehdessään päätöksensä. Siten vakuutetun ei ole tarvinnut tehdä erillistä ilmoitusta siitä, että hän haluaa oikeusturvaedun.
 
Vakuutettu viittaa myös siihen, että riidan syntyminen ja siitä alkava vuoden määräaika tarkoittaa vakuutussopimuslain perustelujen mukaan vakuutuksen ottajan ja ulkopuolisen välistä riitaa. Vuoden määräaika on laissa sen takia, että vakuutusyhtiön tietoon saatetaan vahinkotapahtuma, jotta vakuutusyhtiö voi ryhtyä toimiin rajoittaakseen vahinkoja tai oikeuksiensa säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan.
 
Vakuutetun mielestä tällaisessa tapauksessa tulee sovellettavaksi vain vakuutuslain 73 §:n mukainen 10 vuoden vanhentumisaika.
 
Joka tapauksessa ehtoa, jonka mukaan vakuutuksenottajan tulisi ilmoittaa vakuutusyhtiön itse tekemästä päätöksestä sille itselleen vahinkotapahtumana, on epäselvä ja kohtuuton ja tulkittava vakuutuksenottajan eduksi. Vakuutettu viittaa myös siihen, että vakuutusyhtiön vakuutetulle antamien esine- ja vastuuvakuutuspäätösten muutoksenhakuohjeitten mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus nostaa kanne käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vakuutuksenottaja on saanut päätöksestä tiedon. Mainituilla ohjeilla vakuutusyhtiö on johtanut vakuutuksenottajaa harhaan. Vakuutetulla on ollut täysi syy käsittää, että oikeusturvaetu on voimassa ainakin saman eli kolmen vuoden ajan.
 
Vakuutusyhtiö ei ole myöskään millään tavoin huomauttanut esine- ja vastuuvakuutuksen korvauspäätösten muutoksenhakuohjeissa, että oikeus oikeusturvaan vanheneekin vuodessa, vaan on nimenomaan johtanut vakuutettua harhaan ilmoittamalla, että kanne voidaan nostaa kolmen vuoden kuluessa. Mainitunlainen tulkinta on epäselvä ja kohtuuton ja siten tulkittava edellä todetulla tavalla.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutusyhtiö toteaa, että oikeusturva-asia tulee aina vireille vasta kirjallisella hakemuksella. Asia mainitaan selkeästi oikeusturvaehtojen kohdassa 6. Kohdassa 6.1 todetaan: Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutustaan, on siitä kirjallisesti ilmoitettava vakuutusyhtiöön etukäteen. Vakuutusyhtiö antaa tällöin kirjallisen korvauspäätöksen.
 
Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta pyytää asiakkaalta oikeusturvailmoitusta esinevahingon satuttua.
 
Vakuutusyhtiö viittaa lisäksi yleisten sopimusehtojen kohtaan 11.2, jossa todetaan, että vakuutuskorvausta on haettava yhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja viimeistään 10 vuoden kuluttua vakuutustapahtuman sattumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksenhakija menettää oikeutensa korvaukseen.
 
Nyt käsillä olevan oikeusturvailmoituksen perusteena ollut esinevahinko on sattunut 16.5.2005. Vakuutustapahtuma on epäävä korvauspäätös 22.3.2006. Kirjallinen hakemus on saapunut 2.5.2007. Asiamies ei ole edes väittänyt, että kuluja olisi syntynyt vasta ko. hakemuksen tekemisestä. Vakuutusyhtiölle ei näin ollen ole esitetty selvitystä siitä, että asiaa tulisi arvioida toisin kuin vakuutustapahtuman 22.3.2006 mukaisesti. Vakuutusyhtiö katsoo, että oikeus korvaukseen on menetetty, koska korvausta ei ole vaadittu vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutussopimuslain 73 §:n mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja joka tapauksessa 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.
 
Kotivakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 ”Vakuutustapahtuman määritelmä” mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.
 
Ehtokohdan 6.1 mukaan, jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, on siitä kirjallisesti ilmoitettava vakuutusyhtiöön etukäteen. Vakuutusyhtiö antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.
 
Vakuutukseen sovellettavien yleisten vakuutusehtojen kohdan 11.2 mukaan vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja viimeistään 10 vuoden kuluttua vakuutustapahtuman sattumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.
 
Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutettu haki kotivakuutuksensa esinevakuutuksen ja vastuuvakuutuksen perusteella korvausta vesivahingosta. Vakuutusyhtiö korvasi päätöksellään 22.3.2006 esinevakuutuksesta lattian osalta kohtuulliseksi katsomansa 500 euroa, josta vähennettiin omavastuuosuus. Päätöksellään 30.3.2006 vakuutusyhtiö hylkäsi korvaushakemuksen vastuuvakuutuksen osalta. Vakuutettu haki 2.5.2007 päivätyllä oikeusturvahakemuksella oikeusturvaetua, koska hänellä oli tarkoituksena riitauttaa vakuutusyhtiön korvauspäätökset ja panna asia vireille käräjäoikeudessa.
 
Lautakunta toteaa, että vakuutussopimuslain 73 §:n mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta. Vakuutussopimuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 114/1993) mukaan tieto mahdollisuudesta saada korvausta merkitsee yleensä tietoa vakuutustapahtuman sattumisesta ja vakuutuksen voimassaolosta. Vakuutustapahtuma on oikeusturvavakuutusehtojen mukaan riidan syntyminen, joka ehtojen mukaan tapahtuu silloin, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. Tällaisena riidan syntymisenä voidaan vakuutusasiassa pitää vakuutusyhtiön antamaa osittain tai kokonaan kielteistä ratkaisua.
 
Korvattavia kuluja oikeusturvavakuutuksessa ovat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Se, aiheutuuko vahinkotapahtumaksi määritellystä riidasta vakuutetulle korvattavia kuluja, ei aina ole selvillä vakuutustapahtuman syntyhetkellä tai pian sen jälkeenkään. Vanhentumissäännökset vapauttavat vakuutuksenantajan siitä sopimusvelvoitteesta, joka sillä muutoin olisi, joten vanhentumista koskevia säännöksiä tulee tulkita suppeasti. Lautakunta katsoo, että korvausvaatimuksen esittäminen vakuutusyhtiölle edellyttää paitsi tietoisuutta vakuutustapahtuman tunnusmerkistön täyttymisestä myös tietoa siitä, että vakuutetulle aiheutuu sellaisia kustannuksia, jotka oikeusturvavakuutuksesta olisivat korvattavia. Lautakunta katsoo, ettei vakuutussopimuslain 73 §:ää voida tulkita niin ankarasti, että korvausoikeutensa säilyttääkseen korvauksen hakijan olisi joka tapauksessa tehtävä vahinkoilmoitus vuoden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta, vaikka hänelle ei vielä tuossa vaiheessa olisikaan syntynyt sellaisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, joista hän voi vaatia korvausta vakuutusyhtiöltä.
 
Vakuutusyhtiön kielteiset korvauspäätökset eli päätökset, joilla yhtiö on kiistänyt vakuutetun korvausvaatimukset määrältään ja perusteeltaan, on päivätty 22.3.2006 ja 30.3.2006. Vakuutetun asiamieheltä puhelimitse saadun tiedon mukaan vakuutettu antoi hänelle toimeksiannon kyseisen vakuutusasian osalta 3.4.2007. Oikeusturvailmoitus vakuutusyhtiölle tehtiin 2.5.2007. Vaikka vakuutustapahtuma oikeusturvavakuutuksessa onkin riidan syntyminen, vakuutettu saa pääsääntöisesti tietää mahdollisuudestaan saada korvausta vasta siinä vaiheessa, kun käy ilmeiseksi, että hänelle voi aiheutua oikeusturvavakuutuksesta korvattavia kuluja eli yleensä aikaisintaan silloin, kun vakuutettu kääntyy asiamiehen puoleen ja asiassa päätetään ryhtyä jatkotoimiin, esim. viemään juttua eteenpäin kanteella. Se, milloin vakuutettu on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta, arvioidaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti.
 
Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että 2.5.2007 tehty oikeusturvailmoitus on tehty vakuutusehtojen edellyttämässä määräajassa eikä asia tältä osin ole vanhentunut. Tämän vuoksi vakuutetulle tulee myöntää asiaan oikeusturvaetu.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Kivikoski. Sihteerinä toimi Haapasaari.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia