Haku

VKL 708/06

Tulosta

Asianumero: VKL 708/06 (2008)

Vakuutuslaji: Lisäeläkevakuutus

Ratkaisu annettu: 09.04.2008

Eläkkeen yhteensovitus Eläkkeen perusteena oleva palkka ja yhteensovituksessa huomioon otettavat eläkkeet

Lausunnonpyytäjä (syntynyt 12.3.1943) kuului 15.8.1988 – 31.12.1990 ja 1.1.1991 – 2.1.1995 olleiden työsuhteidensa perusteella työnantajiensa eläkesäätiön toimintapiiriin. Hänen eläkesäätiön sääntöjen mukainen eläkeikänsä oli 63 vuotta. Työsuhteen päätyttyä eläkesäätiö antoi hänelle 11.11.1996 vapaakirjan, jonka mukaan vanhuuseläkkeen määrä oli 2.400,24 mk/kk vuoden 1996 tasossa. Vapaakirjan arvo oli sidottu TEL-indeksin muutokseen. 

Työeläkevakuutusyhtiö myönsi lausunnonpyytäjälle vanhuuseläkkeen 1.4.2006 alkaen. Eläkkeen määrä oli 2.764,53 euroa/kk. Lausunnonpyytäjän mielestä työeläkeyhtiön eläkelaskelmassa esitetyt eläkkeet eivät olleet hänen saamiensa vapaakirjojen mukaiset, minkä vuoksi hän vaati laskelman tarkistamista. Vaatimuksen johdosta työeläkeyhtiö kehotti lausunnonpyytäjää kääntymään eläkesäätiön puoleen.
 
Eläkesäätiön päätös

Eläkesäätiö ilmoitti lausunnonpyytäjälle ensin kirjeellä 2.5.2006 ja sittemmin 28.7.2006 antamallaan eläkepäätöksellä tarkistaneensa vapaakirjaeläkkeen määrän. Eläkkeiden yhteensovituksen vuoksi säätiön lisäeläkettä ei jäänyt maksettavaksi.
 
Eläkelaskelman mukaan lausunnonpyytäjän eläkepalkka vuoden 2006 tasossa oli 4.604,05 eur/kk ja säätiön piiriin kuuluva palvelusaika 76 kk. Palvelusaikaan perustuva eläkkeen määrä oli 539,18 eur/kk, josta vähennettiin sääntöjen mukaan samaan työsuhteeseen perustuva TEL-peruseläke 440,34 eur/kk, eli lisäeläkkeen määräksi tuli 98,84 eur/kk. Sääntöjen mukaan eläke saa kuitenkin yhteensä olla enintään 60 % eläkepalkasta, joten lausunnonpyytäjän kohdalla yhteensovitusraja on 2.762,43 eur/kk. Koska lausunnonpyytäjän TEL-eläkkeen määrä oli 2.764,53 eur/kk, ei lisäeläkettä jäänyt yhteensovituksen jälkeen maksettavaksi.
 
Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä ihmettelee eläkkeiden yhteensovitusta ja pyytää lausuntoa eläkesäätiön päätöksestä. Yhteensovitusraja on laskettu työnantajan työsuhteen pienemmästä palkasta. Työsuhde oli yhtäjaksoinen ja katkaisu oli tavallinen yritysjärjestelyistä johtuva. Yhteensovituksessa on otettu huomioon myös lisäeläke toisen työnantajan työsuhteesta. Työeläkelakien mukainen yhteensovitus muuttui 1.1.2005 alkaen ja yläraja poistui. Yhteensovitusperusteena on korkein palkka.
 
Eläkesäätiön vastine

Eläkesäätiö on 11.11.1996 myöntänyt lausunnonpyytäjälle säätiön sääntöjen mukaisen vapaakirjan, koska hänen työsuhteensa työnantajaan päättyi 2.1.1995. Lausunnonpyytäjän täytettyä sääntöjen mukaisen vanhuuseläkeiän 63 vuotta 12.3.2006, eläkesäätiö on myöntänyt hänelle 28.7.2006 annetulla päätöksellä vapaakirjaan perustuvan vanhuuseläkkeen 1.4.2006 alkaen. Lisäeläkettä ei kuitenkaan ole jäänyt maksettavaksi, koska lisäeläke on yhteensovitettu lausunnonpyytäjän saamien lakisääteisten eläkkeiden kanssa. Eläkevakuutusyhtiö on myöntänyt lausunnonpyytäjälle lakisääteisen vanhuuseläkkeen samasta ajankohdasta eli 1.4.2006 alkaen. Tähän eläkkeeseen sisältyvät myös säätiön piiriin kuuluvista työsuhteista karttuneet lakisääteiset eläkkeet.
 
Eläkesäätiön myöntämää vanhuuseläkettä rajoitetaan sääntöjen 17 §:n mukaisesti. Ensin säätiön kokonaiseläkkeestä 539,18 euroa vähennetään vastaaviin työsuhteisiin perustuvat lakisääteiset vanhuuseläkkeen osuudet, joiden määrä oli vuoden 2006 tasossa 440,34 euroa. Tässä vaiheessa säätiön eläkkeen määräksi jäisi 98,84 e/kk.
 
Tämän ns. suoran vähennyksen jälkeen tehdään vielä sääntöjen 17 §:n 2 momentin perusteella eläkkeiden yhteensovitus. Koska lausunnonpyytäjän saama lakisääteinen eläke 2,764,53 euroa on jo yli 60 % säätiön eläkkeen perusteena olevasta eläkepalkasta 4.604,05 euroa, ei säätiön lisäeläkettä jää maksettavaksi.
 
Vapaakirjaa laskettaessa, samoin kun sen perusteella myöhemmin vanhuuseläkettä laskettaessa käytetään sääntöjen 11 §:n mukaan eläkepalkkana viimeisen työsuhteen TEL:n mukaista eläkepalkkaa. Eläkepalkan määrään ei vaikuta se, että työsuhteita pidettäisiin yhdenjaksoisena, koska silloisten säännösten mukaan eläkepalkka lasketaan neljän viimeisen vuoden ansiotasoltaan kahden keskimmäisen vuoden ansioiden perusteella. Samaa eläkepalkkaa käytetään sääntöjen 17 §:n 2 momentin perusteella myös rajoitettaessa eläkkeiden määrä 60 %:iin.
 
Eläkesäätiö katsoo, että lausunnonpyytäjän vanhuuseläke on säätiön sääntöjen mukaisesti oikein laskettu.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Asia koskee eläkesäätiön lausunnonpyytäjälle antamaan eläkevapaakirjaan perustuvan lisäeläkkeen yhteensovittamista lausunnonpyytäjän muiden eläkkeiden kanssa. Eläkesäätiön mukaan yhteensovituksen vuoksi lisäeläkettä ei ole jäänyt maksettavaksi.
 
Sovellettavat eläkesäätiön säännöt
Lausunnonpyytäjän oikeus lisäeläkkeeseen määräytyy eläkesäätiön sääntöjen mukaisesti. Eläkesäätiön 1.1.2005 päivättyjen sääntöjen 11§:n 1 momentin mukaan eläkkeen perusteena olevalla palkalla (jäljempänä eläkepalkka) tarkoitetaan samaan työsuhteeseen perustuvaa TEL:n mukaista eläke-palkkaa. Eläkepalkka lasketaan TEL:n 31.12.2004 voimassa olleiden säännösten mukaan. Jos työntekijä on ollut useammassa kuin yhdessä työsuhteessa työnantajaan, eläkepalkkana käytetään viimeisen työsuhteen edellä tarkoitetulla tavalla laskettua TEL:n mukaista eläkepalkkaa. Jos eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvalla työntekijällä on ollut peräkkäisiä työ­suhteita säätiöön kuuluviin työnantajiin, eläkepalkka määräytyy viimeisen työsuhteen perusteella.
 
Sääntöjen 17 §:n 1 momentin mukaan sääntöjen mukaan määräytyvästä vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeestä sekä hautausavustuksesta vähennetään [työnantajan eläkekassasta] maksettavat vastaavaan työsuhteeseen perustuva ilman TEL 8 §:n mukaista yhteensovitusta, ilman TEL 7 g §:n mukaista kertakorotusta ja ilman TEL 7 h §:n mukaista muuntamista laskettu TEL:n mukainen peruseläke sekä vastaavaan työsuhteeseen perustuva [työnantajan eläkekassan] B-osastosta maksettava hautausavustus.
 
Sääntöjen 17 §:n 2 momentin mukaan vanhuuseläkkeen määrää rajoitetaan lisäksi siten, että se yhdessä ilman TEL 7 g §:n mukaista kertakorotusta ja ilman TEL 7 h §:n mukaista muuntamista määräytyvän TEL:n, lyhyt­aikaisessa työsuhteessa olevien työntekijäin eläkelain (LEL), taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelain (TaEL), yrittäjien eläkelain (YEL) ja maatalousyrittä­jien eläkelain (MYEL) mukaisen vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeen, kanssa on enintään 60 prosenttia 11 §:n mukaisesta eläkepalkasta.
 
Vapaakirjaa koskevan sääntöjen 26 §:n 1 momentin mukaan, jos eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluva työntekijä lakkaa kuulumasta eläkesäätiön toimintapiiriin ennen näiden sääntöjen mukaiseen eläkkeeseen oikeuttavaa tapahtumaa ja jos hänellä on vähintään viisi eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusvuotta, hän ja hänen edunsaajansa säilyttävät oikeuden näiden sääntöjen mukaiseen vanhuus- ja perhe-eläkkeeseen saamalla vapaakirjan, jonka eläkemäärät lasketaan kaavasta t/n x E, missä
t = eläkkeeseen oikeuttavien palveluskuukausien lukumäärä työsuhteen päättyessä,
n = eläkkeeseen oikeuttavien palveluskuukausien lukumäärä, jos työntekijä eläkeikään saakka olisi ollut eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan palveluksessa ja
E = näiden sääntöjen mukaan laskettu vanhuuseläke, jonka työntekijä eläkeikään saakka palveltuaan olisi saanut tai perhe-eläke, jonka hänen edunsaajansa olisivat saaneet edunjättäjän kuollessa työsuhteen kestäessä. Eläkkeitä laskettaessa käytetään eroamishetkeä vastaavaa 11 §:n mukaista eläkepalkkaa.
 
Asian arviointi
Lautakunta toteaa, että asiakirjojen mukaan lausunnonpyytäjä on ollut kahdessa peräkkäisessä työsuhteessa eläkesäätiöön kuuluviin työnantajiin. Lausunnonpyytäjä on itsekin todennut, että hänen työsuhteensa oli katkaistu yritysjärjestelyjen vuoksi. Eläkesäätiön sääntöjen vapaakirjaa koskevan 26 §:n 1 momentin mukaan eläkkeitä laskettaessa on käytettävä eroamishetkeä vastaavaa 11 §:n mukaista eläkepalkkaa. Eläkesäätiön sääntöjen 11 §:n perusteella lisäeläkettä laskettaessa käytettävä eläkepalkka määräytyy tällöin lausunnonpyytäjän viimeisen työsuhteen perusteella, jonka eläkepalkka vuoden 2006 indeksitasossa on ollut 4.604,05 eur/kk.
 
Lausunnonpyytäjän eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluneeseen palvelusaikaan ja vapaakirjaan perustuvan lisäeläkkeen määräksi on laskettu ennen eläkesäätiön sääntöjen mukaisia vähennyksiä ja eläkkeiden yhteensovitusta 539,18 eur/kk. Kyseisestä A-eläkesäätiöstä maksettavasta lisäeläkkeestä vähennetään sääntöjen 17 §:n 1 momentin mukaan työnantajan eläkekassasta maksettavat vastaaviin työsuhteisiin perustuvat TEL:n mukaiset peruseläkkeet, määrältään 440,34 eur/kk. Lisäksi eläkesäätiön sääntöjen 17 §:n 2 momentin perusteella säätiöstä maksettavaa vanhuuseläkettä rajoitetaan siten, että se yhdessä ilman TEL 7 g §:n mukaista kertakorotusta ja ilman TEL 7 h §:n mukaista muuntamista määräytyvän TEL:n mukaisen vanhuuseläkkeen kanssa on enintään 60 prosenttia 11 §:n mukaisesta eläkepalkasta.
 
Lautakunta toteaa, että eläkesäätiöstä maksettavaa eläkettä yhteen sovitettaessa yhteensovitus on tehtävä ja eläkkeen määrä määräytyy eläkesäätiön sääntöjen mukaisesti eikä lausunnonpyytäjän viittaamien työeläkelakien mukaisten yhteensovitussäännösten perusteella.
 
Tässä tapauksessa työeläkeyhtiön 6.3.2006 antaman eläkepäätöksen mukaan lausunnonpyytäjän työeläkelakien mukaisen vanhuuseläkkeen määrä 1.4.2006 alkaen on ollut 2.764,53 eur/kk. Eläkkeen määrään on sisältynyt myös lausunnonpyytäjän aikaisempaan työsuhteeseen perustuvaa lisäeläkettä. Kysymyksessä on kuitenkin ollut nk. rekisteröity lisäeläke, jota soveltuvin osin koskevat samat säännökset kuin TEL-eläkettä, joten sitä on eläkesäätiön sääntöjä sovellettaessa pidettävä 17 § 2 momentin mukaan yhteen sovitettavana TEL:n mukaisena vanhuuseläkkeenä.
 
Lausunnonpyytäjän eläkesäätiön sääntöjen mukainen eläkepalkkaan perustuva 60 %:n yhteensovitusraja on ollut 2.762,43 eur/kk eli alempi kuin hänen edellä mainitun TEL:n mukaisen vanhuuseläkkeensä määrä. Näin ollen säätiön lisäeläkettä ei jää lausunnonpyytäjälle maksettavaksi.
 
Selostamillaan perusteilla lautakunta pitää eläkesäätiön päätöstä asianmukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Rissanen, jäsenet Helle, Kauppila, Korpiola ja Koskiniemi sekä varajäsen Kaitemo. Sihteerinä toimi Isokoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA


 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia