Haku

VKL 706/14

Tulosta

Asianumero: VKL 706/14 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 21.05.2015

Lakipykälät: 22, 23

Oliko vakuutuksenottaja antanut vilpillisesti virheellistä tietoa ajoneuvon haltijasta vakuutusta ottaessaan? Mitä tietoja vakuutuksenottajalta oli kysytty vakuutusta otettaessa internetistä? Oliko vakuutuksenottajaa informoitu uuden haltijan ilmoittamisesta vakuutusyhtiöön? Sitoiko vakuutussopimus vakuutusyhtiötä?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli ottanut verkkopalvelun kautta vapaaehtoisen autovakuutuksen eli kaskovakuutuksen 8.11.2013. Auton omistajaksi oli merkitty A Oy ja  haltijaksi vakuutuksenottaja. Autoa oli käyttänyt B, joka oli merkitty ajoneuvon muuksi haltijaksi ajoneuvoliikennerekisteriin. B:n puoliso C oli ajanut autoa, kun hän oli 19.5.2014 ajanut sillä ojaan koiraa väistäessään. Korvauksia vahingoista haettiin auton kaskovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö rupesi vahingon selvittelyn yhteydessä selvittämään sitä, kuka oli ollut auton tosiasiallinen käyttäjä. C oli vakuutusyhtiön edustajan mukaan ilmoittanut auton olleen hänen vaimonsa B:n ja heidän käyttäneen autoa noin kaksi vuotta. He olivat myös maksaneet auton vakuutusmaksut. C oli vielä ilmoittanut korvauskäsittelijälle, että vakuutuksenottaja oli merkitty auton haltijaksi, koska B ei olisi saanut autolle rahoitusta sen vuoksi, ettei tämä ollut ollut auton hankintahetkellä vakituisessa työsuhteessa. Tämän jälkeen vakuutusyhtiö oli katsonut, että heille oli ilmoitettu autosta väärin sen todellinen haltija. Vakuutusyhtiötä oli erehdytetty myöntämään vakuutus, johon sisältyviä riskejä ei vakuutusyhtiö ollut pystynyt arvioimaan. Vakuutusyhtiö katsoi vakuutuksenottajan laiminlyöneen tiedonantovelvollisuuttaan vakuutusta ottaessaan ja menetelleensä tuolloin vilpillisesti vakuutussopimuslain 22 §:ssä sekä yleistensopimusehtojen kohdassa 2.2. tarkoitetulla tavalla. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei autovakuutus ollut tullut tämän vuoksi lainkaan voimaan eikä vakuutusyhtiö maksanut korvausta auton kaskovakuutukseen sisältyvästä kolarivakuutuksesta.     

Asiakkaan valitus

Vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös tulee kumota. Vakuutuksenottaja on tehnyt vakuutushakemuksen verkkopalvelussa. Hän on ollut ko. auton osamaksuhaltija jo aiemmin. Vakuutuksenottaja on ollut auton 1. haltija ja koska auto on ollut tarkoitus myydä myöhemmin B:lle, on B merkitty 8.11.2013 auton muuksi haltijaksi. Vakuutuksen verkkolomakkeessa ei ollut kohtaa, johon olisi voinut merkitä tiedon muusta haltijasta eli B:stä. Kun vakuutusyhtiö on myöntänyt vakuutuksen 11.11.2013, on sen tiedossa ollut ajoneuvoliikennerekisteriin merkitty auton toinen haltija B. Vakuutusyhtiö ei ole kuitenkaan pyytänyt selvitystä muusta haltijasta. Ei silloinkaan, kun B on maksanut vakuutusmaksuja. B ja tämän puoliso ovat vakuutuksenottajan ja tämän puolison perhetuttuja ja ko. auto oli perheiden yhteiskäytössä. Vakuutuksenottaja ei ole toiminut vakuutusyhtiön väittämällä tavalla vilpillisesti.  Vakuutusyhtiön tulee maksaa korvaus vahingosta.    

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutuksenottaja on tehnyt vakuutussopimuksen vakuutusyhtiön verkkopalvelussa 8.11.2013 ja vakuutus on valittu alkavaksi 11.11.2013. Ajoneuvoliikennerekisterin järjestelmätiedoista ilmenee, että ajoneuvon muuksi haltijaksi on merkitty 8.11.2013 alkaen muu kuin vakuutuksenottaja. Tämä kirjaus on tehty järjestelmään vasta 13.11.2013, joten vakuutusta myönnettäessä ei vakuutusyhtiöllä ollut tietoa B:n rekisteriin merkitystä haltija-asemasta. Vakuutusta hankittaessa internetpalvelun kautta, asiakkaalle kerrotaan, että ajoneuvovakuutuksen hakijan tulee olla ajoneuvon omistaja tai haltija. Haltijalla tarkoitetaan ajoneuvon pääasiallista käyttäjää. Tämä tieto on myös ajoneuvoliikennerekisterin internetsivuilla. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa haltijamerkintä on tehty katsastustoimipisteessä 13.11.2013.   

Vakuutuskauden aikana on vakuutuksenottajan vakuutussopimuslain 22 §:n mukaan ilman aiheetonta viivästystä oikaistava vakuutusyhtiölle antamansa, vääriksi havaitsemansa tiedot. Vakuutuksenottaja ei ole tehnyt näin, kun uusi haltija on 13.11.2013 merkitty ajoneuvorekisteriin. Vahinkoselvittelyn yhteydessä on selvinnyt, että B ja tämän puoliso C ovat tuolloin käyttäneet autoa jo kahden vuoden ajan. Auto ei ole ollut vahinkohetkellä vakuutuksenottajan pääasiallisessa käytössä. Vakuutuksenottaja ei ole noudattanut vakuutussopimuslain 22 §:n velvollisuuttaan eikä vakuutussopimus sido vakuutussopimuslain 23 §:n mukaan vakuutusyhtiötä eikä 19.5.2014 tapahtunutta kaskovahinkoa tule korvata.       

Selvitykset

Vakuutuslautakunta on pyytänyt Vakuutusyhtiötä toimittamaan nyt kysymyksessä olevaa vakuutuksenottajaa ja ajoneuvoa koskevan internetissä täytetyn ja tehdyn vakuutuksen vakuutushakemuksen liitteineen. Vakuutusyhtiö on toimittanut Vakuutuslautakunnalle kuvakaappauksena verkkosivujensa tiedot myyntiputkesta nyt kyseessä olevan asiakkaan tiedoilla täytettynä.    

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottaja laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan vilpillisesti vakuutussopimuslain 23 §:ssä tarkoitetulla tavalla, kun hän ei ole ilmoittanut vakuutusyhtiölle B:tä auton haltijaksi. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 22 §:n mukaan vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutuksenantajan esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutuksenantajalle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

Vakuutussopimuslain 23 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vahinkovakuutuksessa täyttäessään 22 §:ssä säädettyä velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido vakuutuksenantajaa. Vakuutuksenantajalla on oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja on ottanut hallinnassaan olleelle ja osamaksulla ostamalleen  ja A Oy:n omistamalle henkilöautolle auto- ja liikennevakuutuksen internetinkautta verkkokaavakkeella 8.11.2013. Vakuutukset ovat alkaneet 11.11.2013. Ajoneuvoliikennerekisteriin on merkitty muuksi haltijaksi 8.11.2013 alkaen B. Vakuutusyhtiöön auton haltijaksi on ilmoitettu vain vakuutuksenottaja. Kun autolle on tapahtunut ojaan ajo 20.5.2014, on ilmennyt, että autoa on käyttänyt auton ajoneuvoliikennerekisterissä näkyvä muu haltija B ja tämän puoliso C. Asiakirjoista ilmenee, ettei B olisi voinut ostaa autoa osamaksulla, sillä hän ei ole ollut marraskuussa 2013 vakituisessa työsuhteessa.  Vakuutuksenottaja, B ja C ovat ilmoittaneet käyttäneensä autoa yhdessä ja että auto on ollut tarkoitus myöhemmin siirtää yksinomaan B:n käyttöön.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta vastata oikein niihin kysymyksiin, jotka vakuutuksenantaja vakuutusta haettaessa esittää. Vakuutussopimuslain säännös­ten perusteella vakuutuksenottajapuolella ei ole oma-aloitteista tiedonantovelvollisuutta, vaan tiedonantovelvollisuus koskee vakuutuksenantajan esittämiä kysymyksiä.

Vakuutuksenottajapuolen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnissä on kysy­mys vakuutusyhtiön vastuuta rajoittavasta tai sen poistavasta seikasta. Vakuu-tusyhtiöllä on lähtökohtainen näyttövelvollisuus sen saamista virheellisistä tie­doista.

Vakuutuslautakunnalle lähetetyssä verkkokaavakkeessa on paikka vain yhdelle haltijalle. Kaavakkeessa ei ole mitään ohjeita useamman haltijan tilanteesta tai siitä, jos ajoneuvoon tulee myöhemmin uusi haltija. Toisaalta ajoneuvoliikennerekisteriin B on ilmoitettu muuksi haltijaksi ja hän on maksanut auton vakuutusmaksut.

Vakuutusyhtiö kantaa vastuun siitä, että vakuutusta tehtäessä esitetyt kysymykset ovat riittävän selkeitä. Internetissä vakuutusta tehtäessä vakuutuksenottaja ei voi tehdä selventäviä lisäkysymyksiä eikä vakuutusyhtiö voi tarkemmin selvittää, mitä kysymyksellä tarkoitetaan.

Vakuutuksenottaja on ollut auton haltija toukokuusta 2013 alkaen. Vakuutusyhtiö ei ole näyttänyt, etteikö vakuutuksenottaja olisi ollut auton todellinen käyttäjä vakuutusta otettaessa. Verkkovakuutushakemuksessa ei ole mahdollisuutta ilmoittaa useampaa ajoneuvon haltijaa eikä hakemuslomakkeessa ole mitään ohjeita useamman haltijan tilanteesta. Vakuutusyhtiö ei ole selvittänyt sitä, olisiko B:lle myönnetty autovakuutus ja jos olisi, millä ehdoilla.

Vakuutuslautakunta katsoo kaiken saamansa selvityksen perusteella, ettei vakuutusyhtiö ole osoittanut vakuutuksenottajan antaneen vakuutusyhtiölle, kun ajoneuvon toisesta haltijasta ei ole tarkemmin kysytty vakuutuksenottajalta tämän tehdessä vakuutusta internetissä, vilpillisesti väärää tietoa ajoneuvon pysyvästä haltijasta eli käyttäjästä.  Kun vakuutuksenottajalle ei ole annettu tarkempaa informaatiota lisähaltijan ilmoittamisvelvollisuudesta otettaessa internetissä vakuutusta, ei vakuutuksenottajan ole täytynyt ymmärtää ilmoittaa uudesta haltijasta vakuutusyhtiöön. Vakuutuksenottaja ei ole myöskään tältä osin menetellyt vilpillisesti. Tämän vuoksi autovakuutussopimus sitoo vakuutusyhtiötä.

Lopputulos

Vakuutusyhtiön tulee käsitellä auton ojaanajovahinko uudelleen ja tehdä asiasta korvauspäätös. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Snellman

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia