Haku

VKL 7/03

Tulosta

Asianumero: VKL 7/03 (2003)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.05.2003

Kiinteistönomistajan vastuu Asiakkaan kompastuminen ritilään kauppakiinteistön piha-alueella

Vahinkoilmoituksen mukaan lausunnonpyytäjä kompastui 18.6.2002 klo 15.30 vakuutuksenottajana olevan osakeyhtiön omistaman ostoskeskuksen edustalla olevaan ritilään. Lausunnonpyytäjän vasemman käden pikkusormi murtui, ja hänen polvensa ja kyynärpäänsä olivat kovan iskun takia kipeät. 

Lausunnonpyytäjän mukaan kompastuminen johtui siitä, että ritilä oli kääntynyt normaalista kivetyspinnasta koholleen noin 3 cm. Ritilästä on valokuvia. Tapahtumalla oli silminnäkijöitä, joista yksi kertoi lausunnonpyytäjälle paikan olevan paha. Siinä on ennenkin kaaduttu.
 
Korvausta aiheutuneista vahingoista haettiin kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vastuuvakuutus antaa turvaa, jos vakuutuksenottajalle tai muulle vakuutetulle syntyy voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuus.
 
Korvausvelvollisuus syntyy sille, joka aiheuttaa tahallaan tai tuottamuksellaan vahingon toiselle.
 
Tässä tapauksessa ei voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen kiinteistön omistajan tai sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta, eikä kiinteistön omistajalle voida katsoa syntyneen lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta tässä tapauksessa.
 
Ritilä on avarassa ympäristössä pihakivetyksessä syvennyksessä. Yksi reuna oli syvennyksestä kohollaan, vahingonkärsineen arvion mukaan noin 3 cm. Alueen ei kuitenkaan voida katsoa olevan vaaraa aiheuttava tai riski jalankulkijoiden turvallisuudelle, sillä ei voida lähteä siitä ajatuksesta, että jalankulkuun tarkoitetun alueen täytyisi olla täysin sileä.
 
Yhtiö katsoo, että perustetta vakuutusehtojen mukaiselle korvausvelvollisuudelle ei ole, eikä se voi suorittaa korvausta vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Uudelleenkäsittely

Asiamiehen laatiman uudelleenkäsittelypyynnön mukaan yksi kyseessä olevan ritilän reunoista oli kohollaan noin 3 cm. Alue on muutoin tasaista, joten normaalia suurempi korkeusero tällä alueella on aiheuttanut kaatumisen vaaran.
 
Uudessa korvauspäätöksessään yhtiö viittaa 21.8.2002 tekemäänsä päätökseen sekä siinä lausuttuun. Kiinteistönomistajan vastuuvakuutus korvaa kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.
 
Oikeuskäytännön mukaan kiinteistön omistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia kiinteistönsä turvallisuudesta. Korvausvastuun syntyminen edellyttää kuitenkin tuottamusta. Korostunut vastuu ilmenee käännettynä todistustaakkana siten, että kiinteistön omistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava, että vahinko on aiheutunut siitä riippumattomasta syystä.
 
Tässä tapauksessa vahinkoa kärsinyt on kompastunut pihakivetyksen syvennyksessä olevaan tavanomaiseen rautaritilään. Ritilä on avarassa ympäristössä, jossa se on selvästi havaittavissa. Vahinkoa kärsineen mukaan ritilän yksi reuna on kivetyksestä kohollaan noin 3 cm. Vähäisestä korkeuserosta huolimatta ritilän ei voida kuitenkaan katsoa vaarantavan alueella liikkuvien turvallisuutta, sillä ei voida edellyttää, että jalankulkuun tarkoitetun alueen tulisi olla täysin tasainen.
 
Yhtiö katsoo, että vahinko ei ole aiheutunut kiinteistönomistajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, vaan kyseessä on tapaturmainen vahinko. Kiinteistönomistajalla ei siten ole voimassa olevaan oikeuteen perustuvaa vahingonkorvausvelvollisuutta vahingosta, eikä korvausta sen vuoksi voida suorittaa vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä on tyytymätön yhtiön kielteiseen korvauspäätökseen. Kyseinen alue on kauppakeskuksen sisäpihaa, ns. torialuetta, jossa liikkuu päivittäin paljon ihmisiä. Ritilän on toisesta kulmastaan noin 3 cm kohollaan laatoituksesta. Laatoitus on tasainen, joten ritilän kulma poikkeaa normaalista pihalaatoituspinnasta ja on yllättävässä paikassa. Kulma aiheuttaa selkeän kompastumisriskin.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toistaa uudelleenkäsittelypyynnön johdosta antamassaan päätöksessä esitetyt seikat. Asiakirjojen perusteella kyseessä on ollut tapaturmainen loukkaantuminen. Kiinteistönomistajalla ei tästä syystä ole voimassa olevaan oikeuteen perustuvaa vahingonkorvausvelvollisuutta vahingosta. Korvausperusteen puuttuessa korvausta ei voida suorittaa vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Vakuutuksenottajana olevan yhtiön puolesta lautakunnalle on ilmoitettu, ettei sillä ole lisättävää asiaan.
 
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kiinteistönomistajan vastuuvakuutusehtojen kohdan 322.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.
 
Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Oikeuskäytännön perusteella kiinteistönomistajalla on korostettu velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistöllä voidaan liikkua turvallisesti. Käännetyn todis­tustaakan periaatteen mukaisesti kiinteistön omistajalla on myös näyttövelvollisuus siitä, että se on menetellyt kunnossapidossa huolellisesti. Jos kiinteistönomistaja laiminlyö kiinteistön kunnossapidon ja tästä aiheutuu vahinkoa ulko­puolisille, kiinteistönomistaja on vahingosta korvausvastuussa.
 
Vakuutuksenottajana olevan yhtiön kauppakiinteistön edustalla olevan ritilän kulma on valokuvien perusteella ollut koholla noin 3 cm. Kuvien perusteella ritilää ympäröivä alue on tasaista laatoitusta. Lautakunnan mielestä tämänsuuruinen korkeusero muutoin tasaisella alueella aiheuttaa alueella liikkuville kompastumisriskin. Käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta pitää ilmeisenä, että lausunnonpyytäjän kompastuminen on johtunut ritilän kulman kohollaan olemisesta. Vakuutuksenottaja ei ole näyttänyt menetelleensä huolellisesti kiinteistönsä kunnossapidossa. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että vahinko on aiheutunut kiinteistönomistajan tuottamuksesta ja että se tulee korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta vakuutuksen ehtojen mukaisesti.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Rusanen ja Savonen sekä varajäsen Maso. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta