Haku

VKL 70/15

Tulosta

Asianumero: VKL 70/15 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 15.12.2015

Lakipykälät: 69

Bilförsäkring. Skotare (skogsmaskin). Brandskada. Säkerhetsföreskrifter. Omfattning av skadan. Bevisning.

Uppgifter om händelseförloppet

Kunden AS:s skotare har brunnit i juni 2013. Skotaren har varit försäkrad med en bilförsäkring som innehåller brandförsäkring. Den skadade skotare har bärgats till en lokal verkstad enligt överenskommelse mellan kunden och försäkringsbolaget.

Försäkringsbolaget har även erbjudit att bolaget inlöser skotaren för 10 000 euro inklusive moms. Kunden har inte godkänt budet.

Försäkringsbolaget har fattat ett ersättningsbeslut i ärendet 19.2.2014. Försäkringsbolaget har ersatt skadorna och betalat av verkstadens reparationsfaktura totalt 4 934,21 euro. Hela fakturabeloppet har varit 10 334,89 euro. Försäkringsbolaget har avdragit från ersättningen följande rater:

- mervärdeskatt (moms, 24 %): 2 000,30 euro

- avdrag p.g.a. bristfälligt elsystem (30 % av fakturabeloppet exklusive moms): 2 500,38 euro

- självrisk: 900 euro.

Dessutom har försäkringsbolaget beviljat ersättning för vissa andra åtgärder vid ett gemensamt möte den 13.3.2014. Dessa åtgärder är bl.a. byte av kylare, tvättning av sot och släckningsmedel samt reparation av hyttisoleringen.

Kundens besvärsskrift

Kunden anser att skadereglering inte har skett utan dröjsmål. Skotaren är fortfarande inte reparerad och uppstädad efter branden såsom det kan krävas. Starkt frätande skum från brandsläckare har inte tvättats bort och detta har förorsakat rostangrepp. I samband med branden kortslöts elsystemet och således är både elsystem och ackumulatorer skadade. Vidare läcker maskinen olja och vatten har - till följd av brandskadade packningar - trängt in i hydraulsystemet. Kunden uppskattar att kostnad att återställa maskinen ligger på cirka 5 000 euro.

Vidare anser kunden att försäkringsbolaget har gjort avdrag i ersättningen med hänsyn till brott mot säkerhetsföreskrifterna utan grund i de verkliga förhållandena. Elsystemet har visserligen kortslutits i samband med branden, men det beror på branden, inte elsystemet i sig. Att en skotare börjar brinna är inget okänt fenomen. En brand kan starta till exempel med anledning av nedfallande kvistar och grenar samt varma ytor.

Kunden ber Försäkringsnämnden om en rekommendation till avgörande och framställer följande yrkanden:
1) Försäkringsbolaget borde inlösa det skadade fordonet för gängse värde istället för att reparera fordonet. Enligt kunden låg maskinens gängse värde före branden på 15 000–20 000 euro exklusive moms.
2) Det bör fastställas att det är försäkringsbolaget och inte försäkringstagaren (kunden) som anlitat verkstaden för reparation.
3) Det bör fastställas att försäkringstagarens (kunden) bevisbörda är uppfylld till den del det påstås att hytthydraulpackning skadats i branden och vatten trängt in i hydrauloljan.
4) Det bör fastställas att försäkringstagarens (kunden) bevisbörda är uppfylld till den del det påstås att batterierna förstörts i branden.
5) Hela elsystemet skall bytas ut i enlighet med god reparationssed.
6) Det bör fastställas att försäkringstagarens (kunden) bevisbörda är uppfylld till den del det påstås att oljeläckage under motorn beror på branden.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget går igenom fallets olika skeden och hänvisar till de tillämpliga försäkringsvillkoren. Bolagets ställningstaganden till kundens yrkanden är följande:

1) Enligt försäkringsvillkoren har försäkringsgivaren rätt att inlösa det försäkrade föremålet till dess gängse värde om skadans belopp beräknas uppgå till minst två tredjedelar av det gängse värdet. Det är således ingen rättighet för försäkringstagaren att få sitt fordon inlöst, oavsett vad en reparation förväntas kosta. Försäkringsbolaget har erbjudit kunden möjlighet att försäkringsbolaget inlöser skotare för 10 000 euro inklusive moms. Kunden har inte godkänt förslaget. Försäkringsbolaget anser att det har ersatt alla reparationskostnader för åtgärdande av fordonets brandskador, förutom de återstående mindre reparations- och städningsåtgärder som bolaget godkänt att ännu omfattas av försäkringen. Således kommer bolaget inte att inlösa skotaren. Vidare resonerar försäkringsbolaget den uppfattningen att skotarens gängse värde är högst 10 000 euro inklusive moms.

2) Försäkringsbolaget anser att bolaget har endast givit ett faktureringslov till den lokala verkstaden. Det är kunden och verkstaden som har ett avtalsförhallande gällande reparationsåtgärder. Enligt försäkringsbolaget ligger förfarandet helt i linje med sedvänjan i försäkringsbolaget och även hela försäkringsbranschen. Försäkringsbolaget anser att kunden måste reklamera arbetet direkt till verkstaden om kunden inte är nöjd med de utförda reparationerna.

3) Försäkringsbolaget hänvisar till punkt 9.1 i de allmänna avtalsbestämmelserna. Enligt avtalspunkten skall den som söker ersättning till försäkringsbolaget överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsbolagets ansvar. Sådana uppgifter är till exempel var, när, hur och varför skadan har hänt samt skadans belopp. Enligt samma punkt skall sökande vid behov styrka sin rätt att lyfta ersättning. Före försäkringsbolaget erhållit ovannämnda utredningar är det inte skyldigt att betala ersättning. Enligt bolaget finns det inget som tyder på att felen på hytthydraulpackning beror på branden. Således ersätter försäkringsbolaget inte de skador som orsakats genom att vatten har trängt in i hydrauloljan.

4) Försäkringsbolaget konstaterar att skotarens batterier fungerade vid mötet den 13.03.2014. Mot den här bakgrunden kan kunden inte anses uppfylla sin bevisbörda att batterierna har förstörts i branden.

5) Försäkringsbolaget anser att någon ytterligare försäkringsersättning för byte av elsystemet utgår inte ur försäkringen. Reparationen har utförts med likvärdiga och brukbara delar som redan har ersatts. Vid mötet den 13.03.2014 kunde man konstatera att de brandskadade delarna hade förnyats, elsystem fungerade och maskinen startade. Bolaget hänvisar vidare till försäkringsvillkorens punkt 27.2.3. Enligt villkorspunkten skall det vid reparation av skadat fordon användas till skick och ålder likvärdiga, brukbara delar om sådana står att få och anskaffningen av dem inte fördröjer reparationsarbetet. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att ersätta sådana skadade delar med nya, vilka genom reparation kan fås i sådant skick att de fyller sitt ändamål.

6) Vidare anser försäkringsbolaget att kunden inte har påvisat att oljeläckaget uppstått först vid branden. Enligt bolaget har maskinen redan tidigare varit i dåligt skick. Således ersätter bolaget inte de skador som beror på oljeläckaget och inte heller de fel som har orsakat oljeläckaget.

Rekommendation till avgörande

Frågeställning

I det aktuella fallet är det ostridigt att det har inträffat en brandskada på kundens skotare i juni 2013.  Parterna är även eniga om att skadan i och för sig ersätts från försäkringen. Det är också ostridigt att försäkringsbolaget hittills har betalat bärgningen till verkstaden samt av verkstadens reparationsfaktura på 10 334,89 euro totalt 4 934,21 euro. Därtill har parterna vid mötet den 13.03.2014 kommit överens om ersättning för vissa fortsatta reparationsåtgärder såsom tvättning och reparation av hyttisolering.

Parterna är däremot oeniga om försäkringsbolaget är skyldigt att erlägga någon ytterligare ersättning med anledning av skadan. Med anleding av kundens yrkanden är tvistefrågorna i det aktuella fallet följande:

1) Är försäkringsbolaget skyldigt att inlösa det skadade fordonet? Om bolaget är skyldigt att inlösa fordonet skall man fastställa fordonets gängse värde före skadan.

2) Har kunden eller försäkringsbolaget haft ett avtalsförhållande med verkstaden som har utfört reparationsåtgärder?

3) Har hytthydraulpackningen skadats i branden och förorsakat skador då vatten trängt in i hydrauloljan?

4) Har batterierna förstörts i branden?

5) Har hela elsystemet förstörts i branden så att hela systemet skall bytas ut i enlighet med god reparationssed?

6) Har branden förorsakat oljeläckage som har uppstått under motorn?

7) Är försäkringsbolaget berättigat till att sänka ersättning på grund av brott mot säkerhetsföreskrifter?

Tillämpliga försäkringsvillkor

I det aktuella fallet tillämpas Allmänna bilförsäkringsvillkor av den 01.12.2004 samt Allmänna avtalsbestämmelser av den 01.10.2011.

Enligt försäkringsvillkorens punkt 24.4 ersätter brandförsäkringen brandskada som förorsakats av eld som kommit lös eller kortslutning i det försäkrade föremålets elektriska utrustning. Försäkringen ersätter även brandskada som förorsakats av åskslag och explosion i själva fordonet.

Enligt villkorspunkt 25.2 bör fordonet vara i betryggande skick i enlighet med stadganden och bestämmelser angående fordon. För förebyggande av skada bör fordonet skötas och förvaras med omsorg.

I villkorspunkt 26.1 bestäms att försäkringsbolaget bör beredas tillfälle att inspektera det skadade fordonet innan reparation påbörjas. Försäkringsbolaget har rätt att bestämma i vilken verkstad reparationen utförs.

I villkorspunkt 26.2 bestäms att av försäkringsbolaget företagen skadevärdering, anvisning av verkstad eller annan teknisk skadeutredning utgör inte bekräftelse på att skadan skall ersättas av försäkringsbolaget.

Enligt villkorspunkt 27.2.2 utgörs skadebeloppet av reparationskostnaderna eller motsvarande penninbelopp, om den skadade egendomen kan repareras.

I villkorspunkt 27.2.3 bestäms om reparations på följande sätt:

Vid reparation av skadat fordon skall till skick och ålder likvärdiga, brukbara delar användas om sådana står att få och anskaffningen av dem inte fördröjer reparationsarbetet.

Försäkringsbolaget är inte skyldigt att ersätta sådana skadade delar med nya, vilka genom reparation kan fås i sådant skick att de fyller sitt ändamål.

Om i samband med reparation av det försäkrade föremålet slitna, rostade eller frätta delar förnyats på grund av att de skadats eller sådana lackerings-, inrednings- eller andra arbeten utförts, till följd av vilka fordonets skick för deras vidkommande kan anses vara väsentligt bättre än förut, beaktas detta vid beräkning av ersättningen, som minskas i motsvarande grad.

I försäkringsvillkorens punkt 27.2.5 ingår bestämmelse om försäkringsgivarens rätt att inlösa det försäkrade föremålet. Enligt villkorspunkten har försäkringsbolaget rätt att inlösa det försäkrade föremålet till dess gängse värde, om skadans belopp beräknas uppgå till minst två tredjedelar av det gängse värdet.

Enligt punkt 5.1 i de allmänna avtalsbestämmelserna skall den försäkrade iaktta de säkerhetsföreskrifter som ingår i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren eller i övrigt getts skriftligt. Om den försäkrade uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömningen av om ersättningen skall sänkas eller förvägras skall det beaktas vilken betydelse åsidosättande av säkerhetsföreskrifterna har haft för uppkomsten av skadan. Dessutom skall beaktas eventuellt uppsåt hos försäkringstagaren eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt.

Punkt 9.1 i de allmänna avtalsvillkoren förutsätter att försäkringsbolaget skall beredas tillfälle att inspektera skadan. Brott skall utan dröjsmål anmälas till polismyndigheterna.

I samma avtalspunkt bestäms även om skyldighet att framställa utredning av skadan. Enligt avtalspunkten skall den som söker ersättning till försäkringsbolaget överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsbolagets ansvar. Sådana uppgifter är till exempel

- den försäkrades och sökandes adress

- var, när, hur och varför har skadan hänt

- skadans belopp.

Dessutom skall vid behov till ersättningsansökan fogas läkarintyg, dödsattest och vid brott polisprotokoll.

Sökande skall vid behov styrka sin rätt att lyfta ersättning.

Enligt avtalspunkten är Försäkringsbolaget inte skyldigt att betala ersättning förrän det erhållit de ovannämnda utredningarna.

Bedömning

1) Är försäkringsbolaget skyldigt att inlösa det skadade fordonet?

Enligt punkt 27.3.5 har försäkringsbolaget rätt att inlösa det försäkrade föremålet till dess gängse värde i vissa fall. Enligt försäkringsvillkoren är det försäkringsbolaget som har rättigheten att inlösa det skadade och försäkrade föremålet.

I det aktuella fallet har försäkringsbolaget och kunden inte kommit överens om att försäkringsbolaget inlöser den skadade skotaren. Efter förhandlingarna har bolaget meddelat att det inte mera är intresserad av att inlösa skotaren. Enligt försäkringsvillkoren är försäkringsbolaget inte skyldigt att inlösa skotaren. Däremot är försäkringsbolaget skyldigt att ersätta reparation av det skadade och försäkrade fordonet i enlighet med försäkringsvillkoren.

Eftersom försäkringsbolaget inte kommer att inlösa skotaren finns det ingen anledning att ta ställning till maskinens gängse värde före skadan.

2) Har kunden eller försäkringsbolaget haft ett avtalsförhållande med verkstaden som har utfört reparationsåtgärder?

I det aktuella fallet är parterna oeniga om vem som har beställt reparationsåtgärder från verkstaden. Denna fråga kan ha relevans i tvisten, om felen på maskinen beror på fel i reparationsåtgärder. Försäkringsnämnden konstaterar att nämnden kan ta ställning till försäkringsavtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget. Således ger Försäkringsnämnden sin bedömning endast i de tvistefrågor som är direkt förknippade med själva försäkringsersättningen.

Försäkringsnämnden kan inte heller ta emot muntlig bevisning och kan således inte ta ställning till vad som har överenskommits mellan parterna då skotaren har bärgats till verkstaden. En allmän praxis i försäkringsbranschen är dock att den försäkrade beställer reparationsarbeten och försäkringsgivare betalar ersättning antingen direkt till den som utfört arbetet eller till den försäkrade.

3) Har hytthydraulpackning skadats i branden och förorsakat skador då vatten trängt in i hydrauloljan?

Enligt 9.1 i de allmänna avtalsvillkoren skall den som söker ersättning till försäkringsbolaget överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsbolagets ansvar. Villkorspunkten är förenlig med 69 § i lagen om försäkringsavtal samt en vedertagen praxis i försäkringsbranschen.

I det aktuella fallet har ingendera parten framställt till Försäkringsnämnden skadekartläggningsrapport eller någon annan tillförlitlig utredning av orsaken till och omfattningen av skadan. Försäkringsnämnden grundar sin bedömning på den utredning som har varit tillgänglig i det aktuella fallet.

Den skadade skotarens årsmodell är 1984. Skotaren har varit nästan 30 år gammal då skadan inträffade i juni 2013. Det är klart att det uppkommer olika reparationsbehov på en äldre maskin även utan någon brand. Å andra sidan kan branden i skotaren helt naturligt förorsaka fel på hytthydraulpackningen. På grund av den utredning som Försäkringsnämnden har haft kan man ändå inte dra den slutsatsen att själva branden har orsakat fel på hytthydraulpackningen. Således har man inte kunnat påvisa att fel på hytthydraulpackningen har orsakats av branden. Försäkringsnämnden rekommenderar försäkringsbolaget inte att betala ersättning för hytthydraulpackningen.

4-5) Har batterierna eller hela elsystemet förstörts i branden?

Vad beträffar den försäkrades (kunden) skyldighet att framställa utredning av skadan hänvisar Försäkringsnämnden till punkt 3 ovan. Detsamma gäller tillgänglig utredning av orsaken till och omfattning av skadan.

I det aktuella fallet har maskinen startat vid mötet den 13.03.2014. Denna synpunkt har kunden inte heller bestridit. Batterierna och elsystemet har således fungerat på något sätt den 13.03.2014, efter reparationsåtgärder. I allmänhet är det dock möjligt att batterier eller hela elsystemet förstörs i branden men någon sådan utredning, som visar ett sådant händelseförlopp i detta fall, har man inte framställt.

På grund av den utredning som Försäkringsnämnden har haft kan man inte dra den slutsatsen att själva branden har förstört skotarens batterier eller maskinens elsystem. Försäkringsnämnden rekommenderar försäkringsbolaget inte att betala ytterligare ersättning för byte av batterier eller hela elsystemet.

6) Har branden förorsakat oljeläckage som har uppstått under motorn?

Vad beträffar den försäkrades (kunden) skyldighet att framställa utredning av skadan hänvisar Försäkringsnämnden till punkt 3 ovan. Detsamma gäller tillgänglig utredning av orsaken till och omfattning av skadan.

Försäkringsnämnden uppskattar att branden nog kan förorsaka även oljeläckage. På grund av den allmänna livserfarenhet och nämndens erfarenhet av motsvarande fall uppskattar försäkringsnämnden att en skotare från år 1984 dock kan läcka olja av någon annan orsak. På grund av den utredning som Försäkringnämnden har haft kan man ändå inte ta den slutsatsen att själva branden har orsakat oljeläckaget. Således har man inte kunnat påvisa att oljeläckaget har orsakats av branden. Försäkringsnämnden rekommenderar försäkringsbolaget inte att betala ersättning för oljeläckaget.

7) Är försäkringsbolaget berättigat till att sänka ersättning på grund av brott mot säkerhetsföreskrifter?

Såsom det framgår ovan förutsätter försäkringsvillkoren att fordonet bör vara i betryggande skick och att fordonet bör skötas och förvaras med omsorg för att förhindra skador (punkt 25.2). Därtill innehåller de allmänna avtalsvillkoren skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter (punkt 5.1). Om säkerhets­föreskrifterna inte iakttas, kan ersättningen i vissa fall sänkas eller förvägras.

Det är en vedertagen praxis att om försäkringsgivaren vägrar betala fullständig ersättning och åberopar på någon speciell grund, t.ex. försummelse av säkerhetsföreskrifter, så har försäkringsgivaren bevisbördan att ovannämnda nedsättningsgrunder kan tillämpas.

I det aktuella fallet har försäkringsbolaget avdragit 30 % av ersättningen på grund av bristfälligt elsystem i det skadade fordonet. Kunden har motsatt sig till det här avdraget. Bolaget har även inte framställt någon konkret och tillförlitlig utredning av att kunden hade försummat sin skyldighet att upprätthålla skotare i gott skick och att denna försummelse har förorsakat eller påverkat skadans uppkomst. Såsom det har konstaterats, saknas det en tillförlitlig utredning av orsaken till och omfattning av skadan. Således anser Försäkringsnämnden att försäkringsbolaget inte har påvisat att bolaget är berättigat till att sänka ersättning på grund av försummelse av säkerhetsföreskrifter.

Slutresultat

Försäkringsnämnden anser att försäkringsbolaget inte är skyldigt att inlösa den skadade skotaren. Däremot är försäkringsbolaget skyldigt att ersätta reparation av den skadade skotaren i enlighet med försäkringsvillkoren. I det aktuella fallet har man inte kunnat påvisa att fel på hytthydraulpackningen samt oljeläckaget under motorn har förorsakats av branden. Därtill har man inte påvisat att batterierna och hela elsystemet har förstörts i branden. Försäkringsnämnden rekommenderar inte att försäkringsbolaget betalar någon ytterligare ersättning på grund av ovannämnda påstådda fel.

Försäkringsnämnden anser att försäkringsbolaget inte har påvisat att bolaget är berättigat till att sänka ersättning på grund av brott mot säkerhetsföreskrifterna. Försäkringsnämnden rekommenderar att försäkringsbolaget erlägger kunden ytterligare 2 500,38 euro som har utan anledning avdragits av ersättningen. På detta belopp skall betalas laglig ränta.

Dessutom skall försäkringsbolaget ersätta de reparations- och tvättningsåtgärder för vilka bolaget har redan beviljat ersättning vid möte den 13.03.2014 och vilka inte ännu har ersatts. Kunden kan själv beställa sådana reparations- och tvättningsåtgärder, framställa utredning av kostnaderna (fakturor) till försäkringsbolaget och ansöka om ersättning. Försäkringsnämnden rekommenderar att försäkringbolaget fattar ett nytt ersättningsbeslut om ersättning av sådana kostnader.

Försäkringsnämnden rekommenderar inte någon annan ersättning i ärendet.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Melander

Sekreterare Tala

 

Ledamöter:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia