Haku

VKL 701/14

Tulosta

Asianumero: VKL 701/14 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Matkakulujen korvaaminen. Matkan jatkaminen muulla kulkuneuvolla korjaustöiden viivästyttyä.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan auton moottori rikkoontui matkalla Espoosta Ahvenanmaalle 5.7.2014. Vakuutuksenottaja myöhästyi suorittamiensa ajoneuvon korjaustoimenpiteiden vuoksi Helsingistä lähtevästä laivasta ja hänen piti matkan jatkamiseksi ostaa uusi laivamatka Turusta Ahvenanmaalle. Vakuutuksenottaja oli hakenut korvausta autopalveluvakuutuksesta uudesta laivamatkalipusta ja matkakustannuksista, jotka syntyivät ajomatkasta Helsingistä Turkuun.

Vakuutusyhtiö eväsi korvauksen 3.9.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottaja ei ollut jatkanut matkaa ehtojen tarkoittamalla tavalla toisella kulkuneuvolla, koska matka oli alun perinkin tarkoitus tehdä laivalla.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta 22.9.2014 päivätyssä valituksessa uudesta laivamatkasta ja ylimääräisistä ajokustannuksista yhteensä 144 euroa. Lisäksi vakuutuksenottaja on vaatinut 50 euron korvausta valituksen tekemisestä Vakuutuslautakunnalle.

Vakuutuksenottaja on pitänyt 24.12.2014 päivätyssä lisävastineessaan epäasiallisena, että vakuutusyhtiö oli vasta valituksen tekemisen jälkeen vedonnut ehtokohtaan, jonka mukaan korvauksen enimmäismääränä ovat ne kustannukset, jotka olisivat syntyneet matkasta kotipaikkakunnalle. Vakuutuksenottajan mukaan tässä tapauksessa kyseiset kulut, jotka olisivat syntyneet ajoneuvon hinauksesta korjaamolle ja taksimatkoista kotiin ja korjaamolle, olisivat olleet yhteensä noin 150 euroa. Näin ollen nyt syntyneet ylimääräiset kustannukset olivat alittaneet kyseisen enimmäiskorvausmäärän.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 12.12.2014 päivätyssä vastineessaan, että koska vakuutuksesta korvataan ajoneuvon ja sen kuljettajan kuljetus- ja matkakustannuksia vaihtoehtoisesti koti-, lähtö- tai määräpaikkakunnalle, olisi vakuutuksesta voitu ehtojen mukaan suorittaa korvaus korkeintaan matkasta satamaan. Vakuutusyhtiö oli vedonnut myös vahingonkorvausoikeudelliseen vahingon rajoittamisperiaatteeseen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutuksenottajan matkaa keskeytymisen jälkeen jatkettu vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla muulla kulkuneuvolla.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.1 (Korvattavat vahingot) mukaan autopalveluvakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuksen voimassaoloalueella näiden ehtojen mukaisesti ajoneuvolla jo aloitetun matkan keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja, kun keskeytymisen syy on ajoneuvoon tullut vika tai vaurio, lukitun ajoneuvon varkaus, luvaton käyttö tai käyttövarkaus.

Matkalla tarkoitetaan vakuutuksen kohteena olevalla ajoneuvolla jo aloitettua matkaa sen lähtöpaikalta suunnitellulle määräpaikalle mukaan lukien matkan varrella tapahtuvat lyhyet pysähtymiset.

Vakuutusehtokohdassa 5.4 todetaan, että korvattavan kustannuksen määrä on näytettävä todeksi asianmukaisella tositteella. Kun korvausta haetaan ajoneuvolle aiheutuneen vaurion tai ajoneuvoon syntyneen vian vuoksi, on tarvittaessa esitettävä korjaamon todistus. Vakuutusyhtiölle on toimitettava muutkin selvitykset, joita se vaatii.

Vakuutusehtokohdan 5.5.2 (Matka- ja muut ylimääräiset kustannukset Suomessa) mukaan ajoneuvon ja sen kuljettajan kuljetus- ja matkakustannuksia koti-, lähtö- tai määräpaikkakunnalle sekä matkustajien matkakustannuksia lähtö- tai määräpaikkakunnalle korvataan, jos

- ajoneuvo on korjattu, mutta sen korjaus käyttökuntoon on kestänyt niin kauan, että matkan jatkaminen muulla kulkuneuvolla on ollut välttämätöntä

- ajoneuvo on varastettu ja se on ollut kateissa niin kauan, että matkan jatkaminen muulla kulkuneuvolla on ollut välttämätöntä

- ajoneuvo on vaurioitunut korjauskelvottomaksi.

Vakuutusehtokohdan 5.5.2.1 (Enimmäiskorvaus) mukaan kuljetus- ja matkakustannuksia lähtö- tai määräpaikkakunnalle korvataan enintään siihen määrään saakka, jonka kotimatka aiheuttaisi.

Matka- ja multa ylimääräisiä kustannuksia korvataan yhteensä enintään 200 euroa.

Asian arviointi

Vakuutuksen tarkoituksena on vakuutusehtojen mukaan korvata vakuutuksen voimassaoloalueella näiden ehtojen mukaisesti ajoneuvolla jo aloitetun matkan keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja, kun keskeytymisen syy on ajoneuvoon tullut vika tai vaurio, lukitun ajoneuvon varkaus, luvaton käyttö tai käyttövarkaus.

Ajoneuvon ja sen kuljettajan kuljetus- ja matkakustannuksia koti-, lähtö- tai määräpaikkakunnalle korvataan, jos ajoneuvo on korjattu, mutta sen korjaus käyttökuntoon on kestänyt niin kauan, että matkan jatkaminen muulla kulkuneuvolla on ollut välttämätöntä.

Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja ei ehtinyt varaamansa Ahvenanmaalle suuntautuvan laivamatkan lähtöpaikkaan Helsinkiin korjaustoimenpiteiden viivästyttyä. Matkaa jatkettiin autolla Turkuun ja sieltä toisella laivalla Ahvenanmaalle.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei ehdoissa edellytetä, että kulkuneuvon, jolla matkaa jatkettiin, tulisi olla jotain muuta kulkuneuvotyyppiä, kuin sen kulkuneuvon, jolla matka aloitettiin. Ehtojen sanamuodon perusteella olennaista on se, että alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisen kulkuneuvon käyttäminen estyi pitkään kestäneen korjauksen takia ja matkaa jatkettiin muulla kulkuneuvolla. Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseessä oli korvattava vakuutustapahtuma. Vakuutuksenottajan korvausvaatimus alittaa esitetyn selvityksen perusteella vakuutuksen enimmäiskorvausmäärän, joka tässä tapauksessa on se kustannus, joka vakuutuksenottajalle olisi syntynyt paluusta kotipaikkakunnalle.

Vakuutuslautakunta ei ohjesääntönsä 6 §:n mukaan käsittele sille osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista, ellei riita koske sitä, ovatko mainitut kulut korvattavia oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutuslautakunta ei näin ollen käsittele vakuutuksenottajan vaatimusta valituksen laatimiskuluista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen matkakuluista vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Uimonen

Vaitomaa

Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia