Haku

VKL 701/04

Tulosta

Asianumero: VKL 701/04 (2005)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 19.01.2005

Vesiputkiin lyödyt naulat Kaksi erillistä vahinkoa Vakuutetun tuottamuksen aste

Vakuutettu T.T. teki 14.2.2004 remonttia ostamassaan huoneistossa. Asentaessaan lattialistoja olohuoneeseen hän löi naulan seinässä listan takana olevaan kupariseen vesiputkeen. Talo on rakennettu 1920-luvulla. Vakuutettu ei ilmoituksensa mukaan tiennyt tarkalleen putkien sijaintia. 

Kiinnittäessään 14.8.2004 naulaamalla irrallaan ollutta jalkalistaa eteisessä vakuutettu löi naulan uudestaan vesiputkeen. Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu tiesi listan alla menevän putken, koska oli nähnyt sen putkiremontin yhteydessä. Hän ilmoitti arvioineensa putken sijainnin väärin.
 
Vakuutettu haki korvausta kummankin vahingon korjauslaskusta kotivakuutukseensa liittyvästä vastuuvakuutuksesta.

 
Vakuutusyhtiön päätökset
 
Ensimmäisen vahingon johdosta antamassaan päätöksessä 31.3.2004 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan vahingonkorvauslain mukaan korvausvastuussa. Yleisen korvausperiaatteen mukaan jokaisen, jota vahinko kohtaa, on kärsittävä sen seuraukset itse. Jotta vahinko voitaisiin sälyttää toisen (eli tässä tapauksessa vakuutetun) kannettavaksi, siihen täytyy olla jokin oikeusperuste. Tällainen voi olla virhe, huolimattomuus, laiminlyönti eli moitittava menettely taikka laissa säädetty tai oikeuskäytännön mukainen muu oikeusperuste.
 
Syyllisyysarvostelussa tekotapa jaetaan tahalliseen, tuottamukselliseen ja tapaturmaiseen vahingon aiheuttamiseen. Tahallinen vahingon aiheuttaminen ei luonnollisestikaan kuulu vakuutuksen korvauspiiriin. Tapaturmaisessa vahingossa ei tule kenellekään ulkopuoliselle korvausvastuuta. Vastuuvakuutuksesta korvattava vahinko on tahallisen ja tapaturmaisen vahingon väliin jäävä eli ns. tuottamuksellisella toiminnalla aiheutettu vahinko.
 
Vakuutettu T.T. on normaalisti asentanut jalkalistoja olohuoneessa paikoilleen. Hän ei ole voinut tietää, että olohuoneessa seinän sisällä on vesiputki, jota pitäisi varoa. Näin ollen vakuutettu ei ole toiminut jalkalistoja laittaessanne varomattomasti eikä hän näin ollen voi olla vastuussa vesivahingosta. Koska vakuutusyhtiön korvausvastuu ei ole laajempi kuin vakuutuksenottajankaan, ei tässä tapauksessa makseta korvauksia vastuuvakuutuksesta.
 
Jälkimmäisen vahingon johdosta 6.10.2004 antamassaan päätöksessä vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 4.2 mukaan korvausta voidaan alentaa tai evätä se, jos vakuutettu on aiheuttanut vahinkotapahtuman tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan taikka ollessaan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ja tämä seikka on oleellisesti vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään.
 
Vakuutusyhtiön saaman selvityksen mukaan ja ennen kaikkea kuluvana vuonna aikaisemmin sattuneen vastaavanlaisen vahingon johdosta yhtiö katsoo, että kyseessä on törkeä huolimattomuus. Vakuutusyhtiö katsoo, että aikaisemmasta vahingosta kokeneempana vakuutetun olisi pitänyt tietää ja ymmärtää, että naulatessaan jalkalistaa kiinni, takana voi olla vesiputkia. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko on sattunut törkeästä huolimattomuudesta eikä yhtiö korvaa sitä.
 
Lausuntopyyntö

Lautakunnalle 15.10.2004 saapuneessa lausuntopyynnössään vakuutettu toteaa, että kysymys on kahdesta eri vesivahingosta.
 
Vakuutettu osti huoneiston, jonne hän teetti remontin rakennusyrityksellä ja teki osan töistä itse. Helmikuussa 2004 vakuutettu aloitti äitinsä kanssa lattialistojen asentamisen olohuoneeseen. Hän löi naulan, joka osui kupariseen vesiputkeen.Talonmies katkaisi talosta vedet ja putkifirma kaivoi putken näkyviin ja vaihtoi siihen uuden palan tilalle.
 
Toinen vahinko sattui elokuussa 2004, kun vakuutettu korjasi jo asennettua lattialistaa eteisessä. Lista ns. irvisti ja vakuutettu löi siihen pienen n. 3 cm pitkän listanaulan. Naula osui kupariseen vesiputkeen. Talonmies katkaisi talosta veden ja putkifirma hitsasi vaurioituneen putken.
 
Vakuutusyhtiö ei ole katsonut olevansa korvausvelvollinen kumpaankaan vesivahinkoon. Vakuutettu on jättänyt vahingoista erilliset korvaushakemukset. Helmikuussa sattunut vahinko oli päätetty kielteiseksi ja vasta sen jälkeen sattui uusi vahinko. Niitä ei siis ole käsitelty yhdessä.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 26.11.2004 vakuutusyhtiö uudistaa kaiken päätöksissään lausutun ja katsoo, että päätökset ovat oikeita ja valitus tulee hylätä.
 
Vakuutusyhtiö toteaa vielä, että vakuutettu on selvityksessään kertonut kiinnittäneensä listoja liimalla ja listanauloilla. Näin ollen hänen toimintansa on ensimmäisen vahingon osalta ollut aivan normaalia. Ei voida olettaa, että kiinnittäessä normaalein välinein lattianrajaan listoja, aiheutettaisiin vesivahinko. Näin ollen vakuutusyhtiön käsityksen mukaan kysymyksessä on tapaturma, joka ei ole korvattava.
 
Sen sijaan toisen vahingon osalta, jossa tapahtumakuvaus on samanlainen, on todettava, että siinä vakuutuksenottaja on vakuutusyhtiön käsityksen mukaan ollut törkeän huolimaton. Jos vakuutuksenottaja on vain vähän aikaa aikaisemmin saanut putkivuodon aikaan samalla toimenpiteellä, olisi hänen pitänyt varmistaa, että tässä kohdassa ei ole vesijohtoja tai kiinnittää listat pelkällä liimalla. Kyseinen välinpitämättömyys on vakuutusyhtiön käsityksen mukaan törkeää huolimattomuutta, joten vahinkoa ei tässäkään tapauksessa korvata.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Kotivakuutukseen liittyvän vastuuvakuutuksen vakuutusehdot, voimassa 11.2.2002 alkaen
 
Kohta 1, Vakuutuksen tarkoitus
Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa tapauksissa
-         korvata toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Kohta 4.2, Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot
Vakuutuksesta ei korvata:
-         vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä.
 
Vakuutus kattaa kuitenkin korvausvastuun, joka vakuutetulle aiheutuu hänen perheensä asuntona käytetyn vuokra- tai osakehuoneiston rakenteille tai laitteille äkillisesti tuotetusta vahingosta.
 
Korvausta voidaan alentaa tai evätä se, jos vakuutettu on aiheuttanut vahinkotapahtuman tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan, taikka ollessaan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ja tämä seikka on oleellisesti vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse kahdella eri kerralla seinän sisällä olleisiin vesiputkiin lyödyistä nauloista ja vakuutetun menettelyn tuottamuksellisuudesta.
 
Remontoidessaan 14.2.2004 ostamaansa huoneistoa vakuutettu on olohuoneen lattialistaa kiinnittäessään lyönyt naulan listan takana seinässä olleeseen kupariseen vesiputkeen. Vakuutettu ei ilmoituksensa mukaan ole tiennyt tarkalleen 1920-luvulla rakennetun talon vesiputkien sijaintia. Vakuutusyhtiö on katsonut vahingon olleen tapaturmaisen, josta vakuutetulle ei ole syntynyt korvausvastuuta. Tämän vuoksi yhtiö ei ole maksanut korvausta vastuuvakuutuksesta.
 
Lautakunta toteaa, että remonttia suorittavan tulee vahinkojen välttämiseksi pyrkiä selvittämään mm. seinissä olevien putkien ja sähköjohtojen sijainnit. Toimitetusta selvityksestä on pääteltävissä, että vakuutettu T.T. on suorittanut remonttia ilman tällaista selvitystä tai sen yritystä. Tämän vuoksi lautakunta katsoo hänen menetelleen huolimattomasti, joten vastuuvakuutuksesta tulee maksaa korvausta vahingosta.
 
Vakuutettu on 14.8.2004 kiinnittänyt naulaamalla irrallaan ollutta listaa huoneiston eteisessä ja osunut naulalla uudestaan vesijohtoon. Vakuutettu on ilmoituksensa mukaan ollut tietoinen siitä, että seinässä on vesiputki, koska hän on remontin yhteydessä nähnyt sen. Vakuutettu on pyrkinyt ottamaan huomioon putken sijainnin, mutta on arvioinut sen väärin. Vakuutusyhtiö on katsonut vakuutetun tuottamuksen vahinkoon törkeäksi ja evännyt korvauksen vastuuvakuutuksesta.
 
Lautakunta toteaa jälkimmäisen vahingon tapahtuneen korjattaessa muun huoneen jalkalistaa kuin ensimmäisessä vahingossa. Vahinko on vakuutetun mukaan johtunut hänen väärästä arviostaan tietämänsä putken sijainnin suhteen. Lautakunta katsoo, ettei väärää arviota ole pidettävä törkeänä tuottamuksena. Näin ollen myös jälkimmäisestä vahingosta tulee maksaa korvausta vakuutetun vastuuvakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia