Haku

VKL 699/13

Tulosta

Asianumero: VKL 699/13 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 02.04.2014

Lakipykälät: 5, 9

Hirvivahinkovakuutus. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus. Oliko väistämisvahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena oleva henkilöauto vaurioitui 10.8.2013. Kuljettaja oli väistänyt tielle tullutta poroa, jolloin auto oli alkanut heittelehtiä ja ajautunut ulos tieltä ojaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Autossa oleva osakaskovakuutus ei sisällä törmäysvakuutusosaa. Ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan hirvieläimeen törmäämisestä aiheutunut vahinko. Tässä tapauksessa ajoneuvo ei ollut törmännyt poroon, vaan vahinko aiheutui tieltä suistumisesta. Yhtiö ei korvaa vahinkoa.

Valitus

Vakuutuksenottaja ei muista, että heille olisi kerrottu hirviturvan tarkoittavan sitä, että eläimeen täytyy osua. Sitä ei myöskään selvästi lue missään. Vahinko tulee korvata hirviturvan perusteella.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo täyttäneensä tiedonantovelvollisuutensa. Kyseinen vakuutus on tehty pankin konttorissa. Vakuutussopimusta tehtäessä pankkivir­kailija käy asiakkaan kanssa läpi vakuutuksen keskeiset seikat, selvittää vakuutuksen sisällön ja antaa tuoteoppaan sekä vakuutusehdot. Yhtiö on toimittanut kuvaruututulosteen myyntijärjestelmänsä käyttöliittymästä.

Vakuutuksen tuoteoppaassa kerrotaan hirviturvan korvaavan villieläimeen törmäämisestä välittömästi aiheutuneen vahingon. Osakaskovakuutuksen hirviturva kattaa vain yhteentörmäykset hirvieläinten kanssa. Eläimen väistämisen seurauksena syntynyt vahinko korvataan kolariturvasta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Asiassa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan poroa väistettäessä sattuneen ulosajovahingon hirvivahinkovakuutuksesta joko vakuutuksen vakioehtojen perusteella tai sen vuoksi, että vakuutusyhtiö oli laiminlyönyt vakuutussopimuslain mukaisen tiedonantovelvollisuutensa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä vakuutukseen mahdollisesti liittyvien sijoituskohteiden valinnan kannalta olennaisiin seikkoihin ottaen erityisesti huomioon vakuutuksen hakijan aikaisempi sijoituskokemus ja sijoittamisen tavoitteet.

Lain 9 §:n mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 5.3 mukaan hirviturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta hirvieläimeen törmäämisestä aiheutunut välitön esinevahinko. Eläimen väistämisestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata hirviturvasta.

Ratkaisu

Asiakkaan mukaan hänelle ei vakuutusta otettaessa kerrottu, että hirvi­eläin­vahingon korvaaminen edellyttää eläimeen törmäämistä. Valituskirjelmän ja vakuutusyhtiön vakuutuksen myyntimallista esittämän selvityksen perusteella asiakas oli kuitenkin saanut vakuutuksen tuoteoppaan. Sen sivulla 14 on todettu, että osakaskon hirviturva kattaa vain yhteentörmäykset hirvieläinten kanssa. Eläimen väistämisen seurauksena syntynyt vahinko korvataan kolariturvasta.

Vakuutuslautakunta katsoo, että tuoteoppaassa oleva selkeä kuvaus hirviturvan sisällöstä ja kolariturvan merkityksestä täyttää vakuutussopimuslain 5 §:n mukaisen vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuuden tältä osin. Väistämisvahin­kojen jäämisestä korvauksen ulkopuolelle ei ole ollut tarpeen huomauttaa suullisesti erikseen. Vakuutusyhtiön korvausvastuu tulee arvioida vakuutuksen vakioehtojen mukaisesti.

Vakuutusehtojen mukaan korvattavaksi tulee vain hirvieläimeen törmäämisestä aiheutunut vahinko. Tässä ajoneuvo ei ollut törmännyt poroon ennen ulosajoa, joten yhtiön kielteinen korvauspäätös on ehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander ja jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta