Haku

VKL 699/05

Tulosta

Asianumero: VKL 699/05 (2006)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.03.2006

Vakuutettu toimiala Vakuutuskirjaan merkitty toimiala Oliko riita aiheutunut vakuutukseen merkityllä toimialalla?

Vakuutuksenottajayritys on tehnyt sopimuksen runkokaapelihyllyjen asennusurakasta sähköasennusliikkeen kanssa. Asennukseen on sisältynyt myös tarvittavien rakennustelineiden vuokrausta ja asennusta. Urakan laajuudesta ja erikseen laskutettavasta lisätyöstä on syntynyt erimielisyyttä osapuolten välillä. Vakuutuksenottaja on hakenut asiaan oikeusturvaetua. 

Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiön saamien tietojen mukaan kysymys oli vakuutuksenottajan suorittamaan asennustyöhön perustuvasta velkomusriidasta. Vakuutuksenottajayrityksen oikeusturvavakuutus kattoi riidat, jotka liittyivät vakuutettuun toimintaan eli rakennustelineiden ja –laitteiden vuokraukseen. Koska riita-asia aiheutui vakuutetun vuokraustoiminnan piiriin kuulumattomasta asennustyöstä, ei vakuutusyhtiö suorittanut korvauksia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista.
 
Uudessa päätöksessään vakuutusyhtiö totesi, että yritystoiminnan oikeusturvavakuutus ei tule kyseeseen riidoissa, jotka aiheutuvat muussa kuin vakuutetussa toiminnassa. Kaikki mahdollinen yritystoiminta ei ole vakuutettua, vaan ainoastaan se, mitä varten vakuutus on hankittu. Vakuutuksenottajan ja sähköasennusliikkeen välinen riita koski runkokaapelihyllyjen asennusta. Kyse ei ollut telinevuokrauksesta tai telineiden pystyttämisestä, jotka olivat vakuutettuja toimintoja. Kaksi laskua koski telinevuokrausta eikä sähköasennusliike ole kiistänyt näistä kumpaakaan. Sen sijaan kolme muuta laskua koskivat asennusta ja ovat kaikki riitaisia. Lisäksi vuokrausta koskevat laskut ovat määrältään vain murto-osan asennustyötä koskevista laskuista.
 
Vakuutusyhtiö selvitti vakuutuksenottajayrityksen vakuutuksen tehneiltä toimihenkilöiltään sitä, millaista toimintaa varten vakuutus on otettu. Toimihenkilöiden selkeän kannan mukaan vakuutuksella oli tarkoitus vakuuttaa rakennustelineiden vuokraaminen, kuljettaminen urakkapaikalle, pystyttäminen, purkaminen ja poiskuljettaminen. Sen sijaan sitä työsuoritusta, jota tehtiin pystytettyjen rakennustelineiden päältä, ei vakuutettu eikä sitä ollut tarkoituskaan vakuuttaa. Vakuutuksesta luettavissa oleva vakuutettu toiminta vastasi hyvin sitä, mitä vakuutuksella oli tarkoituskin vakuuttaa.
 
Koska riita koski toimintaa, jota ei ollut vakuutettu, ei vakuutusyhtiö myöntänyt asiaan oikeusturvaetua eikä muuttanut aikaisempaa korvauspäätöstään.
 
Lausuntopyyntö
Riidassa on ollut kyse hyllyasennusten lisäksi myös telinevuokrista sekä siitä, kenen velvollisuutena on ollut toimittaa tarvittava nostokalusto asennustyömaalle. Koska riidassa on siten ollut kyse myös vakuutuskirjassa mainitusta telineiden ja laitteiden vuokrauksesta, tulee vakuutuksenottajalle myöntää asiassa oikeusturvaetu. Lisäksi on huomioitava, että vakuutuksenottaja harjoittaa hylly- ja telineasennusta ja muita kyseessä oleviin tehtäviin liittyviä tehtäviä, kuten telinevuokrausta. Esillä oleva riita-asia on syntynyt vakuutuksenottajan hyllyasennuksia ja telinevuokrausta koskevasta urakasta, joka on tyypillistä vakuutuksenottajan harjoittamaa ydinliiketoimintaa.
 
Vakuutuksenottaja on vakuutusta ottaessaan ollut siinä perustellussa käsityksessä, että esillä olevan tyyppinen riita-asia kuuluu vakuutusehtojen piiriin myös siinä tapauksessa, että kyse olisi pelkästä hyllyasennuksesta. Mikäli oikeusturvaetuutta ei myönnettäisi tapauksessa, jossa kyse on vakuutuksenottajan ydinliiketoiminnasta, jonka vakuutuksenottaja on perustellun käsityksensä mukaan vakuuttanut, käy koko vakuutus turhaksi.
 
Koska urakkaan on kuulunut sekä hyllyjen asennusta että telineiden vuokrausta ja urakkaa, ja siitä syntynyttä riita-asiaa on arvioitava kokonaisuutena, tulee vakuutuksenottajalle myöntää asiassa oikeusturvaetuus. Koko urakkariitaa on arvioitava kokonaisuutena, kuten sitä arvioidaan myös asiaan sovellettavan kauppalain säännösten perusteella, kun arvioidaan sitä, onko vakuutuksenottaja täyttänyt sille osapuolten välisessä sopimuksessa asetetut velvollisuudet.
 
Lausuntoa pyydetään siitä, kuuluuko puheena oleva tapaus oikeusturvavakuutuksen piiriin ja onko vakuutusyhtiö tehnyt vakuutusehtojen mukaisen päätöksen kieltäytyessään myöntämästä oikeusturvaetua.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessa on todettu mm., että vakuutetun oikeusturvavakuutuksella vakuutettu toiminta on ”rakennustelineiden ja –laitteiden vuokraus” sekä ”telineiden vuokraus ja pystytys”. Koska riitainen asia koskee runkokaapelihyllyjen asennusta, joka ei ole vakuutettua toimintaa, on asiassa tehty kielteisen oikeusturvapäätös.
 
Yrityksen oikeusturvavakuutus koskee vakuutuskirjaan merkittyä toimintaa. Näin on kirjoitettu ehtojen johdannossa. Muussa kuin vakuutetussa toiminnassa aiheutuvia kuluja ei korvata. Vakuutuksessa ei ole vakuutettuna toimintana minkäänlainen kaapelihyllyjen asennustoiminta. Vakuutetun oikeusturvavakuutus kattaa rakennustelineiden ja –laitteiden vuokraamisen sekä pystyttämisen paikalleen.
 
Vakuutuksenottaja ja sähköasennusliike ovat sopineet runkokaapelihyllyjen asennuksesta. Sopimuksen sisällöstä saa kuvan tilausvahvistuksesta ja sähköasennusliikkeen vastineesta 7.10.2005. Lisäksi oikeusturvahakemuksessa on asian todettu koskevan asennustyötä.
 
Uudelleenkäsittelypyynnön yhteydessä on vakuutusyhtiö ottanut yhteyden vakuutuksen myyneisiin ja tehneisiin vakuutusyhtiön toimihenkilöihin. Vakuutusyhtiö on selvittänyt, vastasiko vakuutukseen kirjattu vakuutettu toiminta sitä, mitä vakuutetun kanssa oli sovittu ja vakuutetuksi toiminnaksi tarkoitettu. Vastaus tiedusteluun oli täysin selvä. Vakuuttaa oli tarkoitettu nimenomaan rakennustelineiden vuokraustoiminta. Tähän oli sisällytetty myös telineiden kuljettaminen urakkapaikalle, pystyttäminen, purkaminen ja poiskuljettaminen. Vakuutettu vuokraustoiminta ei kattanut pystytettyjen telineiden päältä tehtävää työsuoritusta riippumatta siitä, mistä työsuorituksesta on kyse. Näitä työsuorituksia ei vakuutuksella myöskään ollut tarkoitus kattaa. Kun vakuutusyhtiö oli tarkastanut, ettei vakuutusta tehtäessä ollut sattunut virhettä, teki vakuutusyhtiö asiassa uuden kielteisen korvauspäätöksen.
 
Kuten lausuntopyynnössäkin on todettu, on tapauksen urakkariitaa tarkoituksenmukaista arvioida yhtenä kokonaisuutena. Asianosaiset ovat sopineet runkokaapelihyllyjen asennuksesta eikä vakuutuksenottajan vakuutus kata tätä toimintaa.
 
Asiaa voidaan käsitellä myös laskukohtaisesti. Jotta oikeusturvavakuutus voisi tulla kyseeseen, täytyy asian olla riitainen. Vakuutuksenottaja on lähettänyt vastapuolelle useita laskuja. Sähköasennusliikkeen vastineesta 7.10.2005 käy ilmi, että laskuista on neljä ollut riitaisia. Yhden laskun sähköasennusliike on myöntänyt oikeaksi, mutta aiemmin elokuussa lasku on riitautettu, ja yhtä laskua ei ole riitautettu lainkaan. Laskuista kaksi on koskenut telinevuokrausta ja –töitä. Näistä laskuista toinen on riitautettu, mutta toista ei. Riitautettu lasku on määrältään 1.565,02 euroa.
 
Kaapelihyllyjen asennusurakan loppusumma on ollut 90.000 euroa ja riitautettu telinevuokrasaatava vain edellä mainittu 1.565,02 euroa. Lisäksi vastapuolen vaatimukset ovat olleet yli 22.000 euroa, ja nämä vaatimukset eivät miltään osin ole koskeneet vakuutetun oikeusturvavakuutuksella katettua telinevuokraamista tai –asennusta.
 
Oikeusturvavakuutuksella vakuutetun toiminnan osuus on riidan kokonaisintressistä alle 2 %. Tästä ei voi seurata, että koko riidan katsottaisiin koskevan vakuutettua toimintaa. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei tässä asiassa ole tarkoituksenmukaista ryhtyä edellä kuvattuun laskujen erilliseen tarkasteluun. Jos kuitenkin näin tehdään, on vakuutusyhtiö todennut, että telinevuokraamista koskevia laskuja on vain kaksi ja niistä vain toinen on riitautettu. Lisäksi vakuutusyhtiö tarvitsee tarkemman tiedon riitautumisen ajankohdasta. Aikanaan suorittaessaan korvausta vakuutusyhtiö tarvitsee korvauksen määrän arvioimiseksi asiamiehen laskun, jonka perusteella pystytään arvioimaan, kuinka suuri osa asiamiehen laskutuksesta voidaan kohdistaa nimenomaan riitaiseen telinevuokrausta koskevaan laskuun. Lisäksi on huomioitava, että vakuutuksen vähimmäisomavastuu on 1.000 euroa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutus koskee vakuutuskirjaan merkittyä toimintaa.
 
Ehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa.
 
Vakuutusehtojen kohdan 5.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka aiheutuu muunlaisessa toiminnassa kuin vakuutusta haettaessa on ilmoitettu ja vakuutuskirjaan on merkitty.
 
Ratkaisusuositus
 
Vakuutuksenottajayritys on tehnyt urakan runkokaapelihyllyjen asennuksesta. Urakkaan on sisältynyt myös rakennustelineiden vuokrausta sekä asennusta. Vakuutuksenottajayrityksen oikeusturvavakuutuksella vakuutettua yritystoimintaa on ollut vakuutuskirjan mukaan ”rakennustelineiden ja –laitteiden vuokraus” sekä vakuutusyhtiön mukaan ”telineiden vuokraus ja pystytys”.
 
Oikeusturvavakuutuksesta korvataan ehtojen mukaisesti vakuutuskirjassa merkityssä toiminnassa aiheutuneita riita-asioita. Ehtojen mukaan ei korvata muunlaisesta toiminnasta aiheutuneita kuluja kuin vakuutusta haettaessa on ilmoitettu ja vakuutuskirjaan merkitty. Asiaan ei ole saatavissa vakuutushakemusta.
 
Vakuutuksen tehneet vakuutusyhtiön toimihenkilöt ovat ilmoittaneet, että vakuutuksen on ollut tarkoitus kattaa rakennustelineiden vuokraaminen, asennus, kuljetus ja purkaminen. Mitään telineiden päältä tehtävää työsuoritusta ei ole ollut tarkoitus vakuuttaa. Lausuntopyynnössä tai muutoinkaan ei ole esitetty, että muita asennustöitä kuin rakennustelineiden asennuksia olisi ollut tarkoitus vakuuttaa oikeusturvavakuutuksella.
 
Vakuutuslautakunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, ettei kaapelihyllyjen asennus ole ollut vakuutuksenottajayrityksen oikeusturvavakuutuksella vakuutettua toimialaa eikä kaapelihyllyjen asennuksesta aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja tule täten korvata vakuutuksenottajayrityksen oikeusturvavakuutuksesta.
 
Riitoja sinänsä tulee käsitellä kokonaisuutena. Koska korvausten rajaaminen vakuutettuun toimintaan on rajoittava vakuutusehto, tulee tätä ehtoa tulkita suppeasti. Tämän vuoksi kyseessä olevassa asiassa tulee korvata oikeudenkäyntikuluja oikeusturvavakuutuksesta siltä osin kuin oikeudenkäyntikulut kohdistuvat rakennustelineiden vuokraan, asennukseen, purkamiseen ym. vakuutettuun toimintaan.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kallioinen, Laasonen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Tervonen. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia