Haku

VKL 696/13

Tulosta

Asianumero: VKL 696/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 02.04.2014

Vakuutusehtojen tulkinta. Vesikaton vuoto.

Tapahtumatiedot

25.9.2013 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan As Oy A:n paritalorakennus kärsi vesivaurioita 19.9.2013 olleen kovan vesisateen jälkeen. Vettä oli päässyt rakenteisiin ja sisäkaton paneeleihin kahdesta reiästä, jotka olivat savupiipun lähellä olevassa pellissä. Vuoto loppui, kun reiät paikattiin ilmastointiteipillä.

As Oy A haki vahingosta korvausta rakennukselle otetusta kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Korvauspäätöksessään 8.11.2013 vakuutusyhtiö viittasi ehtoihinsa, joiden mukaan vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuotaminen äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rikkoutuneesta vakuutusehdoissa mainitusta putkistosta tai laitteesta. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesiviemäreistä tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä.

Vahingot olivat seurausta rakennuksen ulkopuolisista sadevesistä. Mitään putkistovuotoa ei ollut todettu. Kyseessä oli vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajattu vahinko, joten haettua korvausta ei maksettu.

Valitus

Valituksessaan Vakuutuslautakunnalle As Oy A katsoo, että vahinko tulee korvata kiinteistövakuutuksesta. Kyseessä on selkeästi äkillinen tapahtuma. Vettä alkoi vuotaa syyssateiden aikana eikä mitään vesivuotoa ollut aikaisemmin havaittu. Kun vuotokohta paikattiin, vuoto lakkasi välittömästi. Reiät, joista vesi pääsi rakenteisiin, olivat jyrkkäreunaisia ja syntyneet siis jostakin ulkopuolisesta osumasta tai esineestä. Vahinkoa edeltäneen vuoden aikana katolla ei ollut käynyt muita kuin nuohooja kaksi viikkoa ennen vesivuotoa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vuotovahinkoa ja myrskyvahinkoa koskeviin vakuutusehtojen kohtiin. Yhtiön mukaan As Oy A ei ole osoittanut vahingon syyksi mitään sellaista äkillistä ja ennalta arvaamatonta vahinkotapahtumaa, joka vakuutusehtojen mukaan oikeuttaisi korvaukseen. Kyseessä on vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajattu sadeveden virtaamisesta aiheutunut vahinko.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Kiinteistövakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 6.6.1 (Vuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut nesteen, höyryn tai kaasun vuotaminen äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta

- rakennukseen kiinteästi asennetusta käyttövesi- tai viemäriputkistosta

- rakennuksen käyttövesi- tai viemäriputkistoon kiinteästi liitetystä vesikalusteesta tai käyttölaitteesta tai näiden liitännästä. Korvauksen edellytyksenä kuitenkin on, että liitäntä on tehty hyväksytysti yhtenäisellä ja tarkoitukseen sopivalla venttiilillä tai hanalla, ja että vuodon syynä on vesikalusteen, käyttölaitteen tai näiden liitännän mekaaninen rikkoutuminen;

- rakennuksen lämmitystä tai ilmastointia palvelevasta kiinteästi asennetusta putkistosta, laitteesta tai suljetusta säiliöstä;

- kiinteästi asennetusta pore- tai uima-altaan putkistosta tai rakennuksen sisäpuolisesta sadevesiputkistosta;

- rakennuksessa harjoitettavaa liike-, tuotanto-, harrastus- tai muuta vastaavaa toimintaa palvelevasta putkistosta, laitteesta tai suljetusta säiliöstä;

- CEA:n (Comité Européen des Assurances) teknisten ohjeiden mukaan suunnitellusta tai asennetusta sammutuslaitteistosta.

Ehtojen kohdan 6.6.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoa, joka on aiheutunut kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesiviemäreistä tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä.

Ehtojen kohdan 6.3.1 (myrsky) mukaan vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, jonka on aiheuttanut

- myrsky, syöksyvirtaus, trombi tai niiden kaatama puu tai muu esine

- vahinkopaikalla puhaltaneen paikallisen myrskytuulen aiheuttama vesistön vedenpinnan nousu

- raesade.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan edellä kuvatun korvattavan rakennusvahingon välittömänä ja väistämättömänä seurauksena tapahtunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden varkaus, katoaminen ja äkillinen vahingoittuminen sekä vesi- ja lumisateen, sulamisveden ja kylmyyden aiheuttama vahinko vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle edellyttäen, että vahinko on ollut edellä kuvatun myrskyn tai raesateen välitön ja väistämätön seuraus. Myrskyllä tarkoitetaan tuulta, jonka puuskanopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa.

Ehtojen kohdan 6.3.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoa, joka on aiheutunut rakennuksen ulkopuolelta katto-, seinä- tai lattiarakenteen läpi tai kautta rakennukseen päässeestä lumesta, jäästä, nesteestä, höyrystä tai kaasusta, ellei tällainen rakenne ole äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti rikkoutunut myrskyn, syöksyvirtauksen tai trombin välittömänä seurauksena.

Ratkaisusuositus

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä kuuluu vakuutuskorvausta hakevalle. Jos tämä on näytetty ja vakuutusyhtiö haluaa vedota asiassa vakuutuksen rajoitusehtoon, tulee vakuutusyhtiön osoittaa rajoitusehdon soveltuminen tapaukseen.

As Oy A:lla on vahingon vahinkohetkellä ollut voimassa oleva kiinteistövakuutus, johon ovat sisältyneet turvat palo-, savu- ja nokivahinkojen, sammutuslaitteiston laukeamisen ja suoran salamaniskun aiheuttamien vahinkojen, räjähdysvahinkojen, myrskyn ja raesateen aiheuttamien vahinkojen, murtovahinkojen, ilkivaltavahinkojen, vuotovahinkojen, villieläimen tunkeutumisesta rakennukseen aiheutuvien vahinkojen ja talotekniikan rikkoutumisvahinkojen varalta.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan kosteuskartoitusraportin mukaan vahingon syynä on ollut vesikatteessa lyijylevyssä ollut reikä, josta sadevesi on päässyt vuotamaan talon rakenteisiin. As Oy A:n ilmoituksen mukaan reikiä on ollut kaksi. Reikien syntymisen syystä ei ole tarkkaa tietoa. As Oy A on katsonut, että reikien muoto viittaa niiden syntymiseen jonkin ulkopuolisen osuman tai esineen vaikutuksesta. Vakuutuslautakunta toteaa, että As Oy A:n kiinteistövakuutus korvaa ehtojensa mukaan sadeveden virtaamisesta aiheutuneita vahinkoja vain siinä tapauksessa, että vahinko on suoraa seurausta esinevahingosta, jonka vakuutusehtojen mukainen myrsky tai raesade on aiheuttanut vakuutetulle omaisuudelle. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei ole edes väitetty eikä asiakirjoista ilmene, että vesikatossa olleet reiät olisivat aiheutuneet myrskystä. Asiassa on siten jäänyt selvittämättä, että rakennuksen vesivahinko olisi seurausta vakuutusehtojen mukaisesta korvattavasta vahinkotapahtumasta. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita korvausta asiassa.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta