Haku

VKL 693/05

Tulosta

Asianumero: VKL 693/05 (2006)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.06.2006

Vastuuvakuutus vai liikennevakuutus? Varastohallissa ja suljetulla piha-alueella liikkuneen trukin liikennevakuuttamisvelvollisuus

Vakuutuksenottajayrityksen omistama trukki oli kuormaa purkaessaan kolhaissut pihalla paikoitusalueella olleen ulkopuolisen henkilön henkilöautoa. Korvauksia vahingoista oli haettu vakuutuksenottajayrityksen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö oli päätöksessään viitannut vakuutusehtojen kohtaan 201.2, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvattu vahinkoa, joka aiheutui mootto­riajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain mukai­seen liikenteeseen käyttämisestä. Koska esillä olevassa tapauksessa oli kyseessä edellä mainitun ehto­kohdan mainitsemat olosuhteet, vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta. Trukilla ei ollut liikennevakuutusta. Vahinko oli aiheutettu polttomoottorikäyt­töisellä Komatsu FG 20 –merkkisellä trukilla. Vakuutusyhtiössä olevien tietojen mukaan kyseessä olevan merkkisen trukin rakenteellinen nopeus on 18-20 km/h. Vakuutusyhtiö katsoi, että kyseinen trukki olisi tullut rekisteröidä ja liikenne­vakuuttaa. Tämän vuoksi ei korvauksia vastuuvakuutuksesta maksettu.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutuksenottajayrityksen vakuutukset muutettiin nyt kyseessä olevaan vakuutusyhtiöön keväällä 2003. Vakuutuksenottajayritys yritti laatia huolella vakuutusyhtiön vakuutusneuvottelijan laatimien ehdotusten pohjalta sellaisen vakuutusturvan, joka olisi kattava mahdollisen vahingon sattuessa. Myös vakuutuksenottajayrityksen kahdesta trukista on ollut puhetta, koska ne on vakuutettu omaisuusvahinkojen varalta. Liikennevakuutuksen tarpeellisuudesta ei vakuutuksenottajayritykselle kuitenkaan sanallakaan mainittu eikä siitä ole annettu liikennevakuutustarjousta.
 
Vakuutuksenottajayrityksen teollisuuskiinteistö sijaitsee teollisuusalueella päättyvän tien varrella, ja kun kiinteistö on kulkutietä lukuun ottamatta aidattu joko aidalla tai rakennuksilla, ei kiinteistön alueella ole muuta liikennettä kuin työntekijöiden liikennöinti tai tavara­kuljetukset. Trukit liikkuvat ainoastaan hallissa tai suljetulla piha-­alueella. Huolellisenkin vakuutuksenottajan on vakuutuksenottajayrityksen mielestä mahdoton olettaa edellä mainitulla tavalla liikennöivien trukkien tarvitsevan liikennevakuutusta ellei vakuutusyhtiön edustaja siitä vakuutuksia solmittaessa mainitse.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiön kieltävä päätös on tehty vakuutusehtojen ja noudatetun korvauskäytännön mukaisesti. Vahinkoa aiheuttanut Komatsu –merkkinen trukki on rakenteelli­selta nopeudeltaan yli 15 km/h ajava ja olisi siis liikenneva­kuutettava. Lausunnonpyytäjä viittaa siihen, että trukkeja käytetään vain teollisuushallissa ja suljetulla piha-alueella. Samasta kirjelmästä käy kuitenkin ilmi, että pihalla liikennöivät henkilökunnan autot ja tavaran­toimittajat. Tämä osoittaa, ettei kyseessä ole niin suljettu alue kuin lausunnonpyy­täjä olettaa. Trukeilla on siis oltava liikennevakuutus.
 
Lausunnonpyytäjä katsoo, että kun heidän yritykselleen ei ole tehty tarjousta liiken­nevakuutuksesta eikä puhuttu asiasta, niin yritys ei ole voinut tietää vakuuttamisvelvollisuudesta. Vakuutusyhtiön ilmoitus tai ilmoittamatta jättäminen ei luo lakia. Va­kuuttamisvelvollisuus on olemassa vakuutusyhtiön ilmoituksesta huolimat­ta. Vakuutusyhtiön päätös on tämän vuoksi asianmukainen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot ja lainkohdat
 
Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 201.2 mukaan näissä sopimusehtojen kohdan 9 ”Vahinkotapahtumarajoitusten” lisäksi vakuutusturva ei korvaa seuraavia vahinkoja:
 
Maa-, ilma- tai vesiliikennevahinko
Vahinko aiheutuu
-         moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä liikenteeseen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesti.
 
Liikennevakuutuslain 1 §:n mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko, jota jäljempänä sanotaan liikennevahingoksi, korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta tämän lain mukaan.
 
Liikennevakuutuslain 2 §:n mukaan moottoriajoneuvon ei ole tässä laissa tarkoitetussa liikenteessä:
1 ) on kumottu L:lla 16.4.1993/361.
2)        kun sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään maatilatalouden työhön tai olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen;
3)        kun se on säilytettävänä tai korjattavana ajoneuvossa tai korjaamossa tahi muussa liikenneväylistä erillään olevassa paikassa; eikä
4)        kun sitä käytetään liikenteeseen eristetyllä alueella kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksessa.
 
Liikennevakuutusasetuksen 1 §:n mukaan moottoriajoneuvo, jota tarkoitetaan liikennevakuutuslaissa, ei katsota
1)        sellaista moottorityökonetta tai traktoria, jonka suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 15 km/h edellyttäen, ettei sitä ole rekisteröitävä.
 
Ratkaisusuositus
 
Vakuutuksenottajayrityksen varasto- ja piha-alueella liikennöinyt Komatsu ‑merkkinen trukki oli kolhaissut piha-alueella pysäköitynä ollutta henkilöautoa. Saatujen tietojen mukaan trukin rakenteellinen nopeus oli yli 15 km/h. Liikennevakuutuslain pääperiaatteen mukaan moottorikäyttöisellä liikenteeseen käytettävällä ajoneuvolla tulee olla liikennevakuutus. Sekä liikennevakuutuslaissa että liikennevakuutusasetuksessa on poikkeuksia tältä osin. Kun kyseessä on ollut piha- ja varastoalue, johon ulkopuolisella on ollut pääsy ja johon on pysäköity mm. autoja ja kun trukki on rakenteelliselta nopeudeltaan kulkenut yli 15 km/h, on trukilla tullut olla liikennevakuutus.
 
Henkilön, jolla on tai joka hankkii moottorikäyttöisen, liikenteeseen käytettävän ajoneuvon, tulee tietää, että liikenteeseen käytettävällä moottoriajoneuvolla tulee olla lain mukaan liikennevakuutus. Vakuuttamisvelvollisuutta ei poista se, ettei vakuutusyhtiö ilmoita asiasta vakuutuksenottajalle. Se, ettei vakuutusyhtiö ilmoita vakuutuksenottajalle, että tietyille moottoriajoneuvoille tulee ottaa liikennevakuutus vakuutusta tehtäessä, on huonoa asiakaspalvelua, mutta tämä ei poista velvollisuutta ottaa liikennevakuutusta.
 
Koska vakuutuksenottajayrityksen trukilla olisi tullut olla liikennevakuutus, ei trukin aiheuttamia vahinkoja tule korvata vastuuvakuutuksesta tässä vakuutuksessa olevan rajoitusehdon perusteella. Tämän vuoksi vastuuvakuutusyhtiön korvauspäätöstä on pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Aminoff, Henriksson, Kallioinen, Laasonen, Nyyssölä ja Sjögren. Sihteerinä toimi Snellman.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia