Haku

VKL 692/12

Tulosta

Asianumero: VKL 692/12 (2013)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 04.04.2013

Rajoitusehdon tulkinta Traktorin laakereiden vaurioituminen Kuluminen Näyttö

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan A huomasi 8.11.2011 pidemmän ajolenkin traktorilla ajettuaan, että vanteelle oli roiskunut öljyä. Molempien etupyörien navat olivat tulikuumia. Korjaamon huoltomies kävi tarkastamassa vahinkoa, mutta ei osannut sanoa sen syytä. Myöhemmin selvisi, että etupyörien laakerit olivat rikkoutuneet. Korvausta on haettu laajan turvatason maataloustraktorivakuutuksesta. Se korvaa vahingon, joka on aiheutunut vakuutetulle traktorille äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on päätöksissään 29.11.2011 ja 20.6.2012 lausunut, että etupyörien napojen laakerit eivät olleet rikkoutuneet, vaan kuluneet niin pahoin, että ne olivat ylikuumentuneet ja leikkaantuneet osittain kiinni. Ylikuumentuminen oli selvästi nähtävissä myös kuvissa, jotka oli otettu etunapojen sisäpuolesta ennen osien purkamista. Kyseessä olevan traktorin nelivedon kytkin­pakka oli vaihdettu noin kuukausi ennen vahinkoa. Tuolloin oli todettu, että etupyö­rien napojen öljyt olivat vääränlaatuisia. Sen vuoksi etujarrut oli jouduttu korjaamaan. Näiden huoltotöiden yhteydessä etunavat oli avattu, mutta korjaamo ei ollut havainnut laakereissa vikaa.

Laakereiden poikkeuksellisen nopean kulumisen ja kiinnileikkautumisen syytä ei varmuudella tiedetty, mutta mahdollisia syitä olivat materiaalivika tai asennusvirhe. Koska korjaamo ei ollut havainnut osissa vikaa kuukautta ennen vahinkoa tehdyn huollon/korjauksen yhteydessä, on todennäköistä, että laakerit oli tuolloin kiristetty liian tiukalle. Mahdollisesti korjaamo ei ollut huomannut jo olemassa ollutta ongelmaa.

Vaikka epätavallisen nopean kulumisen syytä ei tiedetty varmasti, oli kuitenkin selvää, että kysymyksessä ei ollut vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen rikkoutuminen. Kuluminen oli tapahtunut pidemmän ajan kuluessa, ja lopulta laakerit eivät enää olleet toimineet tarkoitetulla tavalla. Vakuutuksen rajoitus­ehdoissa kulumisen aiheuttamat vahingot oli rajattu erikseen korvattavuuden ulkopuolelle. Kyseessä ei ollut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma.

 

Valitus

Ratkaisusuosituspyynnössään A on kertonut, että traktorilla oli ajettu tapahtumahetkellä noin 2 500 tuntia. Normaalisti etupyö­rien laakerit kestivät ajoa tuhansia ajotunteja. Asiassa ei ollut näyttöä siitä, että laakerit olisi kiristetty huollon yhteydessä liian tiukalle. Korjaamo oli traktorimerkin valtuutettu huoltoliike, ja oli oletettavaa, että huolto oli tehty valmistajan ja maahantuojan ohjeiden mukaisesti. Asiassa ei ollut näyttöä siitä, että vaurioituminen olisi tapahtunut jo traktorin huoltohetkellä 6.10.2011. Kuten korjaamon antamasta kirjallisesta kertomuksesta ilmeni, etunavat purettiin, tarkastettiin ja puhdistettiin normaaliin tapaan huollossa 6.10.2011 eikä niissä havaittu mitään poikkeavaa. Traktorilla ajettiin 6.10.2011 tehdyn huollon ja 8.11.2011 tapahtuneen rikkoutumisen välillä alle sata tuntia. Osien kuluminen ja rikkoutuminen oli tapahtunut epätavallisen nopeasti ja äkillisesti. Kysymyksessä ei ollut pitemmällä ajalla tapahtunut kuluminen, kuten vakuutusyhtiö on katsonut, vaan vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen rikkoutuminen. Laakereiden epätavallisen kulumisen ja kiinnileikkautumisen syy oli jäänyt epäselväksi.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksissään esittämänsä lisäksi lausunut, että äkillisyyttä ja ennalta arvaamattomuutta arvioitiin vahingon syntymekanismin kautta. Se, että vahinko ilmenee äkillisesti, ei vielä tehnyt vahingosta vakuutusehtojen tarkoittamaa äkillistä ja ennalta arvaamatonta vahinkoa, vaan myös vahingon syntymekanismin oli oltava äkillinen. Ajoneuvon rikkoutumisvahingoissa oli useimmiten kysymys mekaanisesta rikkoutumisesta. Tällöin äkillisyys tarkoitti, että ehjänä ollut osa rikkoutuu hetkessä. Ajallisesti kysymys oli sekunneista tai sekunnin osista.

A oli kertonut ratkaisusuosituspyynnössään, että traktorilla oli ajettu 6.10.2011 tehdyn huollon ja 8.11.2011 tapahtuneen rikkoutumisen välillä alle sata tuntia ja että osien kuluminen oli tapahtunut epätavallisen nopeasti ja äkillisesti. Oli kuitenkin huomattava, että kyseessä olevalla traktorilla ja osilla oli 8.11.2011 mennessä ajettu noin 2 500 tuntia. 6.10.2011 tehdyssä huollossa oli todettu, että etupyörien napojen öljyt olivat vääränlaisia. Väärä öljy oli voinut edesauttaa laakerin kulumista. Maahantuojan näkemyksen mukaan laakerit olisi tullut vaihtaa edellisen huollon yhteydessä, kun öljyn virheellisyys todettiin, koska laakereissa oli suurella todennäköisyydellä ollut alkavaa vauriota.

Asiassa esitetyistä kuvista voitiin selvästi todeta, että napojen laakereissa oli tapahtunut ylikuumenemista ja osittaista kiinnileikkautumista. Tätä seikkaa voitiin pitää näyttönä siitä, että kyseessä oli vähitellen tapahtunut vahinko. Traktorin etupäätä kuormittava käyttö saattoi lyhentää etupään laakereiden käyttöikää merkittävästi. Saadun selvityksen mukaan traktorilla oli ajettu noin 2 500 tuntia, joten kyseessä oli pitkään käytössä ollut traktori. Sillä, oliko huollon suorittanut valtuutettu huoltoliike, ei ollut asiassa merkitystä.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että A ei ollut esittänyt mitään näyttöä sen tueksi, että vahinko olisi tapahtunut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Näyttö tuki vakuutusyhtiön väitettä rajoitusehdon mukaisesta rikkoutumissyystä. Napojen osat olivat esitetyn näytön mukaan kuluneet.

 

Selvitykset

A on toimittanut muutoksenhaun yhteydessä korjaamon tekemän lausunnon etunapojen rikkoutumisesta.

Lausunnon mukaan kone oli huollossa 6.10.2011, jolloin etunavat olivat olleet auki jarrulevyjen vaihdon vuoksi. Vanhat etujarrulevyt eivät olleet menneet raudoille vaan kuluneet, ja pinta oli alkanut purkautua. Etunavat oli purettu, tarkastettu ja puhdistettu normaalisti, eikä poikkeavuuksia havaittu. Etunapoihin oli vaihdettu uudet jarrulevyt, jonka jälkeen etunavat oli kasattu, laitettu uudet öljyt ja suoritettu koeajo.

Huollon jälkeen 8.11.2011 asiakas oli ilmoittanut, että traktorin etunavat lämpenivät tavallista enemmän. Koneen etunavat purettiin jo samana päivänä ja todettiin, että napaöljyissä oli metallia ja navankannen planeettapyörien neulalaakerit olivat leikanneet päittäin kiinni, mikä ei ollut tavallista kyseessä olevassa konemallissa. Syytä kiinnileikkautumiselle ei löytynyt, vaikka uusia ja rikkoutuneita osia verrattiin toisiinsa. Rikkoutumisen johdosta etunavoissa oli irtometallia, joka aiheutti lisävaurioita ja hyvin pikaisesti myös mahdollisen täystuhon etunavoille. Etujarrulevyjen vaihdon ja laakerien rikkoutumisen välissä oli ajettu alle sata mittarituntia.

Vakuutusyhtiö on toimittanut kuvia vahingoittuneesta kohteesta. Ensimmäisen kuvatekstissä todetaan laakerin napojen ylikuumentumisen ilmeneminen tummenneina kohtina kiinnityslevyssä. Toisessa kuvassa on akselin syöpynyt laakeripinta. Päittäistukeen on kulunut laakerin neuloista ura. Kolmannessa kuvassa näkyy kuvatekstin mukaan, kuinka laakerineulan päät ovat tummentuneet ylikuumenemisesta. Neljännen kuvan kuvatekstissä todetaan, että laakerissa ei ole todettu vaurioita rikkoutumisesta, vaan ainoastaan normaalia käytöstä johtuvaa kulumista.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

4.1.1 Laaja turvataso

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetulle traktorille äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta.

4.2 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset (koskevat kaikkia turvatasoja)

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut:

  • traktorin osalle tai laitteelle itselleen sen kulumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, pakkasesta tai sateesta.

Ratkaisu

Lautakunta toteaa, että voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijan velvollisuutena on osoittaa, että kyseessä on vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko. Vakuutuksessa oleviin rajoitusehtoihin vetoavalla vakuutusyhtiöllä on puolestaan näyttövelvollisuus siitä, että vahinko on seurausta rajoitusehdoissa mainitusta tapahtumasta tai olosuhteesta.

Vakuutuksesta ei korvata kulumisvahinkoa, joka on aiheutunut itse kuluneelle osalle. Tässä tapauksessa vahinko on aiheutunut laakereille, joissa on esitetyn näytön mukaan havaittu kulumista. Viitteitä muista syistä tapahtuneesta rikkoutumisesta ei ole. Koska kyseessä on esitetyn näytön perusteella rajoitus­ehdon mukainen traktorin osalle sen kulumisesta aiheutunut vahinko, Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia