Haku

VKL 692/03

Tulosta

Asianumero: VKL 692/03 (2004)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.01.2004

Kiinteistönomistajan vastuu Liukastuminen Pysäköintihallin lattian kosteus

Lausunnonpyytäjä kaatui 17.5.2003 noin klo 16.10 vakuutuksenottajana olevan kiinteistöosakeyhtiön omistaman kauppakeskuksen pysäköintihallissa loukaten polvensa. Vahinkohetkellä lausunnonpyytäjä liikkui kyynärsauvojen avulla ja kaatumisen syynä oli kyynärsauvan liukuminen lattialla olleen märän läiskän kohdalla. 

Korvausta aiheutuneesta henkilövahingosta haettiin kiinteistövakuutukseen liittyvästä vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi, että sen saamien selvitysten mukaan pysäköintihallin lattia tarkastetaan ja siivotaan joka aamu harjan kanssa, jolloin poistetaan irtoroskat ja siistitään valumat. Pysäköintitason siisteys tarkastetaan tämän lisäksi 1 – 2 kertaa päivässä. Kahden viikon välein suoritetaan perusteellinen siivous. Lisäksi kauppakeskuksen vartijat ilmoittavat mahdollisista nestevuodoista huoltoyhtiölle.
 
Vakuutusyhtiö toteaa, että pysäköintihallin siivous on suoritettu normaalin käytännön mukaisesti. Vahinkopäivä oli sateinen ja kaiken sadeveden pitäminen pois parkkialueilta on mahdotonta ja näin ollen on luonnollista, että parkkihallin lattialla on ollut joitain vesilätäköitä. Kulku parkkialueella edellyttää aina varovaisuutta ja erityistä varovaisuutta on noudatettava liikuttaessa kyynärsauvojen tai vastaavien apuvälineiden tukemana. Vakuutusyhtiö katsoi, että parkkihallin kunnosta on huolehdittu asianmukaisesti eikä vakuutuksenottaja ole korvausvastuussa vahingosta eikä vahinkoa näin ollen voida korvata vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö

Vahinkoa kärsinyt on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa.
 
Vakuutusyhtiö on todennut pysäköintihallin siivouksen suoritetun vahinkopäivänä normaalin käytännön mukaisesti. Sade alkoi päivän aikana eikä selvityksessä mainita yhtään toimenpidettä, jolla vettä olisi poistettu parkkialueelta tapahtuma-aikana tai sitä edeltävänä aikana. Lausunnonpyytäjä viittaa valokuviin, jotka on otettu sateisena päivänä ja joista ilmenee, miten parkkihallin lattialle kulkeutuu vettä autojen mukana. Yhdessä kuvassa on lattiakaivo juuri tapahtuma-alueella. Siinä kohdassa on kuitenkin eniten vettä. Tapahtumapäivänä oli erittäin rankka sade ja parkkihallin lattia oli lähes kokonaan veden peitossa ja kuvan esittämällä alueella oli yhtenäinen kerros vettä. Lattian kallistukset eli kaadot eivät ole kovin suuret, koska niitä ei valokuvasta juuri havaitse. Kuvissa ei veden poistamiseksi valumalla myöskään ole havaittavissa ojia tai uria. Tapahtuma-alueella ei siis ole järjestetty rakennusteknisesti riittävää vedenpoistoa.
 
Ottamatta kantaa lattian materiaalin määräysten mukaisuuteen lattian ollessa kuiva liukastumisongelmaa ei varmaan ole. Rakennusasetuksen 50 §:ssä todetaan, ettei saa olla sellaista liukastumisen vaaraa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä. Silloin, kun lattialla on vesikerros, lattia on erittäin liukas ja sitä voidaan verrata ulkona talvella kadulla olevaan jäähän. Ei ole mahdotonta yrittää vähentää liukkautta talvella, vaan pikemminkin ulkona suoritetut toimenpiteet kuuluvat jokaisen kiinteistön huoltoon silloin, kun säätila antaa siihen aihetta. Tässä tapauksessa olisi ollut aihetta toimenpiteisiin myös sisätiloissa.
 
Yhteenvetona lausunnonpyytäjä toteaa, että ilmoitetut kiinteistön hoitotoimenpiteet eivät ole eronneet kauniina aurinkoisena kesäpäivänä suoritetuista toimenpiteistä. Vesi ei itsestään poistu kohtuullisessa ajassa rakennusteknisillä ratkaisuilla. Liukastumisvaaraa märän lattiamateriaalin päällä ei voida pitää hyväksyttävänä. Lausunnonpyytäjä katsoo, että vedenpoiston suhteen on tapahtunut laiminlyönti tai virhe, joka on johtanut sellaiseen liukastumisen vaaraan, jota ei voida pitää hyväksyttävänä ja liukastuminen on tapahtunut ja johtanut henkilövahinkoon. Tämän vuoksi lausunnonpyytäjä katsoo, että vakuutuksenottaja on korvausvelvollinen.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että vahinkopäivänä on satanut runsaasti vettä, jota on väistämättä kulkeutunut autojen pyörien mukana pysäköintihallin lattialle. Yhtiön saamien selvitysten mukaan pysäköintihallissa tehdään joka aamu puhdistuskierros ja lisäksi hallin kunto tarkastetaan 1 – 2 kertaa päivässä. Myös 17.5.2003 pysäköintihallissa on tehty normaalit huoltotoimenpiteet.
 
Puhdistustyön suorittavan siivousliikkeen edustajan mukaan parkkihallien lattioita putsataan vedestä sellaisissa kohteissa, joissa vesilätäköitä jää rakenteiden virheiden vuoksi. Koska nyt kyseessä olevassa kohteessa näin ei ole ja vesi kulkeutuu kaivoihin, ei vettä erikseen ole tarvetta poistaa.
 
Pysäköintihallin lattiassa on beto­nipinta, jonka päällä on mastertop-pinnoite. Vastaavalla pinnoitteella käsitel­lään lähes kaikki betonipinnalla olevat pysäköintihallit. Tekotoleransseista sekä veden pintajännityksestä johtuen voi sateisella säällä jäädä paikoitellen vesipainanteita. Kyseisessä pysäköintihallissa on vesien johtaminen lattiakaivoihin suunniteltu rakennusmääräysten mukaisesti. Lattian pinnoite, kaadot ja muut hallin rakenteet ovat rakennusvalvontaviranomaisen lopputarkastuksessa hyväksymiä ja rakennusmääräysten mukaisia.
 
Saamiensa selvitysten perusteella vakuutusyhtiö katsoo, että pysäköintihalli on rakenteeltaan asianmukainen ja että vakuutuksenottaja on huolehtiessaan py­säköintihallin kunnosta noudattanut asianmukaista huolellisuutta. Vastaavia vahinkoja kuin nyt tapahtui, ei ole aikaisemmin sattunut eikä hallin lattian liukkaudesta ole valitettu vakuutuksenottajalle.
 
Edellä olevan perusteella vakuutusyhtiö katsoo, ettei vahinko ole aiheutunut vakuutuksenottajan virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä kiinteistön kunnossapidossa tai hoidossa eikä vakuutuksenottaja näin ollen ole korvausvastuussa lausunnonpyytäjän kaatumisvahingosta.
 
Lausunnonpyytäjän lisäkirjelmä
 
Lausunnonpyytäjä toteaa, että vaikka pysäköintihallissa on vesien johtaminen lattiakaivoihin suunniteltu rakennusmääräysten mukaisesti, ei alueelta otetussa valokuvassa ole osoitettavissa veden valumista kaivoihin tai lattian kallistuksia/kaatoja. Vain erittäin suuri määrä vettä voi valua, muuten vesi poistuu haihtumalta. Lausunnonpyytäjä ymmärtää, että pinnoite on parkkihallissa yleisesti käytetty ja estää veden imeytymisen betoniin, mutta hän ihmettelee, onko silloin pinnan liukkaus sellainen kuin jalankulkuun tarkoitetussa sisätilassa voidaan odottaa.
 
Lausunnonpyytäjän mielestä turvallisuutta ei ole tässä tapauksessa varmistettu sillä, että suoritetaan tarkistuksia ja että tarkistuksilla on aikataulu. Se, ettei samantapaisia vahinkoja ole tapahtunut, ei ole osoitus turvallisuudesta vaan onnesta.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Lautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle kiinteistöosakeyhtiölle tilaisuuden antaa vastineensa asiassa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Kiinteistövakuutukseen liittyvän vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Oikeuskäytännössä on katsottu, että erityisesti liikekiinteistön omistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Vapautuakseen korvausvastuusta kiinteistönomistajan tulee osoittaa huolehtineensa asianmukaisesti mm. kiinteistön kunnossapidosta ja siivouksesta.
 
Lausunnonpyytäjä on kaatunut vakuutuksenottajana olevan kiinteistöosakeyhtiön omistaman liikekiinteistön pysäköintihallissa saaden polvivamman. Kaatuminen johtui siitä, että kyynärsauva, jota lausunnonpyytäjä käytti apuna kävellessään, liukui märällä lattiapinnalla. Vahinkopäivänä oli satanut runsaasti ja autojen mukana pysäköintihalliin oli tullut runsaasti kosteutta. Vakuutusyhtiön selvityksen mukaan veden poistaminen pysäköintihallin lattialta on toteutettu johtamalla vedet lattiakaivoihin kaatojen avulla. Lattiamateriaalista johtuen pysäköintihallin lattia on kosteana liukkaampi kuin kuivana. Kyseistä lattiamateriaalia käytetään kuitenkin yleisesti vastaavissa tiloissa. Asianmukaisesta lattiakaivoista ja muista rakenteista huolimatta tämäntyyppisissä tiloissa lattiat ovat aina kosteita vesisateella. Lattioiden kosteus olisi estettävissä vain sillä, ettei pysäköintihalliin päästettäisi autoja vesisateella.
 
Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella ei voida todeta, että pysäköintihallin lattia olisi sillä tavalla virheellisesti rakennettu, että sinne pääsisi kerääntymään normaalia suurempia vesimääriä.
 
Vakuutusyhtiön antaman selvityksen mukaan pysäköintihallin rakenteet ovat olleet asianmukaiset ja hallin siivouksesta on asianmukaisesti huolehdittu. Kyseessä oleva vahinko on sellainen, ettei sen riskiä vakuutuksenottajan käytettävissä olevin keinoin ole mahdollista täysin poissulkea.
 
Koska pysäköintihallin rakenteet ovat olleet asianmukaiset ja vakuutuksenottaja on asianmukaisella tavalla huolehtinut hallin siivouksesta, ei lausunnonpyytäjälle aiheutuneen vahingon voida katsoa aiheutuneen vakuutuksenottajan syyksi luettavasta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Tämän vuoksi vakuutuksenottaja ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta.
 
Edellä olevan vuoksi lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä asianmukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen.
Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta