Haku

VKL 691/12

Tulosta

Asianumero: VKL 691/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2013

Vakuutetun konkurssi Oikeusturvaedun jatkuminen konkurssin alkamisen jälkeen

Tapahtumatiedot

O Oy:n tehtyä urakoitsijana B Oy:n kanssa rakentamista koskeneen urakkasopimuksen ja sovitun urakkahinnan jäätyä osaksi suorittamatta O Oy nosti B Oy:tä vastaan velkomuskanteen. Sen ollessa vireillä O Oy asetettiin konkurssiin 30.1.2012. Konkurssipesän hoitaja jatkoi vireillä ollutta velkomus­oikeudenkäyntiä.

O Oy haki ennen konkurssinsa alkamista oikeusturvaetua velkomusta koskevaan riitaan.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön myönnettyä päätöksellään 14.4.2011 asiassa oikeusturvaedun yhtiö on myöhemmässä 16.11.2012 päivätyssä päätöksessään todennut jo korvanneensa vakuutetulle konkurssin asettamispäivään mennessä syntyneet asianajokulut ja lausunut, että koska O Oy:n konkurssipesä ei ollut oikeus­turvavakuutuksessa vakuutettuna, konkurssin alkamisen jälkeen syntyneitä asianajokustannuksia ei tullut korvata vakuutuksesta.

 

Valitus

O Oy:n konkurssipesä on lausunut, että yrityksen tekemät sopimukset eivät rauenneet automaattisesti vakuutuksen ottaneen yrityksen konkurssiin asettamisen jälkeen. Konkurssilain 3 luvun 8 §:n mukaan sopimuspuolen tulee tiedustella ennen sopimuksen purkamista velallisyhtiötä edustavalta konkurssipesältä, haluaako se jatkaa kyseistä sopimusta. Jos velallisyhtiö ilmoittaa kohtuullisessa ajassa sitoutuvansa sopimukseen ja asettaa vakuuden sopimuksen täyttämisestä, sopimusta ei saa purkaa. Koska vakuutusyhtiö ei tiedustellut konkurssipesän kantaa sopimuksen purkamiseen, sillä ei ollut oikeutta purkaa sopimusta. Vakuutusyhtiön tuli tämän vuoksi korvata asianajokulut myös konkurssin alkamisen jälkeiseltä ajalta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksesta vakuutettuna on ollut O Oy. Vakuutus päätettiin yleisten sopimusehtojen perusteella 31.1.2012. Konkurssi ei itsessään päättänyt vakuutussopimusta, mutta konkurssipesä ei ollut vakuutuksen­ottaja eikä vakuutuksesta vakuutettu taho. Tämän vuoksi se ei voinut käyttää hyväkseen O Oy:n vakuutusta. Oikeusturvaetu oli myönnetty vakuutusehtojen mukaisesti O Oy:lle.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 40.3 mukaan vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun toiminnan osalta

 • vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi merkitty yritys
 • vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt
 • sellaiset palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa
 • vakuutuksenottajan työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa
 • vakuutuksenottajayrityksen vastuunalainen yhtiömies tai osakas silloin, kun asia koskee vakuutuksenottajan nimissä, puolesta tai hyväksi tehtyä oikeustointa tai annettua sitoumusta, tai kun häneen on kohdistettu kor­vausvaatimus yhteisvastuullisesti vakuutuksenottajan kanssa.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 14.2 mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos:

 1. vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos vakuutusyhtiö oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt tai
 2. vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä tai
 3. vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen tai
 4. vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman tai
 5. vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyh­tiön vastuun arvioimisen kannalta tai
 6. vakuutettu on todettu maksukyvyttömäksi tai asetettu konkurssiin.

Vakuutusyhtiö suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Konkurssilain 3 luvun 8 §:n mukaan, jos velallinen ei ole konkurssin alkaessa täyttänyt sopimusta, jossa hän on osapuolena, vastapuolen tulee vaatia ilmoitusta siitä, sitoutuuko konkurssipesä sopimukseen. Jos konkurssipesä ilmoittaa kohtuullisessa ajassa, että se sitoutuu sopimukseen, sekä asettaa hyväksyttävän vakuuden sopimuksen täyttämisestä, sopimusta ei saa purkaa.

Konkurssipesän vastapuolella on kuitenkin 1 momentin estämättä oikeus purkaa sopimus, jos siihen on sopimuksen henkilökohtaisesta luonteesta johtuva tai muu erityinen syy, jonka vuoksi ei voida edellyttää, että sopijapuoli jatkaa sopimusta konkurssipesän kanssa.

Ratkaisu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko vakuutusyhtiön korvata vakuutetun yhtiön konkurssipesälle ne asianajokulut, jotka ovat aiheutuneet siitä, että konkurssipesä on jatkanut yhtiön ennen konkurssinsa alkamista vireille panemaa velkomuskannetta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Korvattavana vakuutustapahtumana pidetään puolestaan riita-asiassa riidan syntymistä, mikä on vakuutusehtojen mukaan tapahtunut, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa vakuutusyhtiö on vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneen vakuutustapahtuman johdosta myöntänyt O Oy:lle oikeusturvaedun sen B Oy:tä vastaan ajamassa velkomusjutussa. Vakuutusyhtiö on kuitenkin katsonut, että koska O Oy:n konkurssipesä ei ole vakuutettu, sille kyseisen velkomusjutun aja­misesta konkurssiin asettamisen jälkeen aiheutuvia kuluja ei tulisi korvata oikeusturvavakuutuksesta.

Tämän johdosta Vakuutuslautakunta toteaa ensiksikin, että vakuutusehtojen mukaan ratkaisevana näyttäisi korvattavuuden kannalta olevan tietyn vakuutustapahtuman sattuminen vakuutuksen voimassa ollessa. Toiseksi Vakuutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, ettei vakuutuksenottajan konkurssi merkitse mitään oikeusseuraantoa vaan vain asiavaltuuden siirtymistä konkurssipesälle pesään kuuluvien varallisuusetujen osalta. Konkurssi ei muutoinkaan sellaisenaan eli ex lege aiheuta muutosta vakuutussopimukseen, vaan se jatkuu ennallaan. Tätä periaatetta ilmentävät myös soveltuvat vakuutusehdot, jotka vain varaavat vakuutusyhtiölle oikeuden irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana muun muassa, jos vakuutettu on asetettu konkurssiin.

Lausutuilla perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että O Oy:n 30.1.2012 tapahtuneella konkurssiin asettamisella ei ole merkitystä harkittaessa vakuutusyhtiön velvollisuutta korvata oikeusturvavakuutuksesta kysymyksessä olevassa velkomusjutussa mainitun ajankohdan jälleen syntyneitä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Sen vuoksi lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vakuutusehtojen mukaisesti myös sanotut kustannukset.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Snellman.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia