Haku

VKL 688/14

Tulosta

Asianumero: VKL 688/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.10.2015

Vakuutuskorvauksen vanhentuminen. Oikeudenkäyntikulujen korvattavuus.

Tapahtumatiedot

Käräjäoikeus oli velvoittanut vakuutuksenottaja A:n, joka oli suorittanut X:n omistaman omakotitalon märkätilojen saneeraustyötä, suorittamaan X:lle korvausta urakan suorittamisen yhteydessä rikkoutuneesta maalämpöpumpusta ja maalämmön korvanneen lämmityksen kustannuksista ynnä oikeudenkäyntikuluista. Näistä A haki korvausta vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 1.7.2013 ja 29.12.2014 päivätyillä päätöksillään. Koska vakuutuksenottaja oli saanut tiedon vahingosta jo 18.5.2011, mutta toimittanut vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön vasta 30.10.2012 eli sen jälkeen kun enemmänkin kuin vuosi oli kulunut siitä, kun vakuutustapahtuma ja vahinkoseuraamus olivat tulleet sen tietoon, korvausvaatimus oli vanhentunut. Korvausta ei voitu suorittaa senkään vuoksi, että kyse oli vain sopimukseen perustuvasta vastuusta. Myöskään korvausta oikeudenkäyntikuluista ei voitu suorittaa, koska oikeudenkäynnistä ei ollut ilmoitettu vakuutusyhtiölle etukäteen.

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan korvausvaade ei ollut vanhentunut, sillä määräaika alkoi kulua vasta siitä, kun vahingon kärsijä esitti vakuutuksenottajalle yksilöidyn korvausvaatimuksen eli tässä tapauksessa keväällä 2012.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 29.12.2014 päivätyssä vastineessaan, että vahingonkorvausvaatimus oli vanhentunut, koska käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevällä tavalla vakuutuksenottajalle oli ilmoitettu vahingosta jo 18.5.2011, jolloin rakennustyön valvoja oli myös kehottanut vakuutuksenottajaa tekemään vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiölle vahingosta ilmoitettiin kuitenkin vasta 30.10.2012, jolloin esitetty korvausvaatimus oli jo vanhentunut. Lisäksi kyse ei ollut vakuutuksenottajan, vaan sen aliurakoitsijan B Oy:n työntekijän aiheuttamasta vahingosta, joten vakuutusyhtiöllä ei ollut korvausvastuuta. Vakuutuksenottajan vastuu maalämpöpumpun rikkoutumisesta perustui tässä tapauksessa rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla ainoastaan sopimukseen.

Oikeudenkäyntikuluista ei ollut ilmoitettu vakuutusyhtiölle vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla etukäteen, eikä sillä ollut näin ollen korvausvastuuta kyseisistä kuluista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko oikeus korvaukseen vanhentunut.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtokohdan 2.1.3 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

Vakuutusehtojen kohdan 4.2.2. mukaan, jos vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava tästä vakuutusyhtiölle, joka hoitaa oikeudenkäynnin ja maksaa siitä johtuvat oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän puitteissa.

Ellei vakuutettu ilmoita oikeudenkäynnistä etukäteen vakuutusyhtiölle, ei vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta korvata oikeudenkäynnistä aiheutuneita kustannuksia tai kuluja.

Kohdan 11.2 mukaan vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimukseen rinnastetaan ilmoitus vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Käräjäoikeuden 4.3.2014 antamasta tuomiosta ilmenee, että vakuutuksenottajalle oli ilmoitettu vahingosta 18.5.2011, jolloin häntä oli myös kehotettu tekemään vahinkoilmoitus. Näitä tietoja ei ole lautakuntakäsittelyssä kiistetty. Vakuutusyhtiölle vahingosta ilmoitettiin kuitenkin vasta 30.10.2012. Esitetyillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo kuten vakuutusyhtiökin, että korvausvaade on vanhentunut. Oikeutta korvaukseen oikeudenkäyntikuluista ei ole senkään vuoksi, ettei vastoin vakuutusehdoissa esitettyä vaatimusta oikeudenkäynnistä ollut ilmoitettu vakuutusyhtiölle etukäteen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia