Haku

VKL 688/09

Tulosta

Asianumero: VKL 688/09 (2010)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.08.2010

Varkaus Murtojäljet Vakuutetun omaisuuden sijaintipaikka Omaisuuden suojaaminen Suojeluohjeen laiminlyönti

Kauppakeskuksessa sijainneen liikkeen KK omaisuutta oli anastettu 13.5.2009 liikkeen edustalla olevasta lasivitriinistä. Lasivitriinistä oli anastettu kelloja ja sytyttimiä liikkeen ja kauppakeskuksen aukioloajan ulkopuolella. Kauppakeskuksen vartijat olivat nähneet anastuksen valvontakameroista ja ottaneet osan paikalta paenneista tekijöistä kiinni. Käräjäoikeus tuomitsi kaikki tekijät varkaudesta vankeusrangaistuksiin. Varastettu omaisuus saatiin osin takaisin. Korvausta oli haettu yrityksen vahinkovakuutuksesta.

Selvitykset
Tapauksessa oli suoritettu esitutkinta ja asia oli käsitelty myös käräjäoikeudessa. Esitutkinta- ja kuulustelupöytäkirjojen mukaan järjestyksenvalvojat olivat nähneet kauppakeskuksen valvomosta kun epäillyt olivat laittaneet kätensä vitriinin sisälle ottaen sieltä tuotteita haltuunsa. Epäillyt olivat kertoneet poliiseille kiinniotettaessa, että vitriinin haka oli ollut sen verran löysällä, että käsi oli mahtunut vitriinin sisälle. Lasivitriini ei ollut kärsinyt vahinkoja. Kuulustelussa epäillyt olivat kertoneet saaneensa vitriinin auki omalla abloy-avaimellaan. Varkauden nähnyt vartija oli todennut, että vitriiniin oli murtauduttu siistillä tavalla eikä niihin ilmeisesti ollut jäänyt mitään vaurioita ainakaan laseissa.
 
Asiaa oli selvitelty myös sähköpostitse vakuutusyhtiön, liikkeen edustajien sekä poliisin välillä. Liikkeen työntekijä oli toimittanut vakuutusyhtiölle valokuvia, joista hänen mukaansa näkyy, että vitriiniin on menty väkivalloin. Liikkeen edustaja oli myös todennut, että todennäköisesti vitriiniin oli murtauduttu lukkoja käsittelemällä. Poliisin tiedon mukaan paikalla olleet vartijat olivat todenneet, ettei vitriinin lasissa ole ollut vaurioita.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö oli päätöksessään katsonut, etteivät tapahtuneesta anastuksesta aiheutuneet vahingot tule korvattaviksi yrityksen vakuutuksesta.
 
Poliisin tutkintailmoituksen selostuksessa lasivitriinissä ei ole todettu murtojälkiä, vitriinin avausmekanismi oli ollut sen verran löysällä, jolloin käden oli saanut vitriinin sisäpuolelle. Kyseessä ei ole ollut vakuutusehtojen mukainen murto, koska vitriinistä ei ole löytynyt murron jälkiä.
 
Vaikka poliisin tutkintailmoituksessa vahinkotapahtuman nimikkeeksi on laitettu varkaus, vakuutusehdoissa varkaus määritellään tarkentavasti ja se tulee vahinkona korvattavaksi vain tietyin edellytyksin. Varkaudella tarkoitetaan yksilöityä, välittömästi havaittua anastusta muun omaisuuden kuin rahan tai arvopapereiden anastusta, kun syynä ei ole ollut murto tai ryöstö. Korvattavuuden edellytyksenä on, että toimipaikan henkilökunta havaitsee anastustapahtuman sen tapahtumahetkellä ja -paikalla sekä kykenee yksilöimään anastetun omaisuuden ja antamaan anastajan tuntomerkit.
 
Koska kysymys ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vahingosta, tapahtumasta ei suoriteta korvausta.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutuksenottaja yritys KK on ollut tyytymätön vakuutusyhtiön antamaan ratkaisuun asiassa. Vakuutuksenottaja on pyytänyt asiamiehensä asianajaja TH:n edustamana Vakuutuslautakunnan lausuntoa asiassa.
 
Vakuutuksenottaja on katsonut, että kyseinen varkaus tulisi korvata yrityksen vakuutuksesta. Asian esitutkintamateriaalista ilmenee, että tekijät ovat päässeet vitriiniin sisälle keplottelemalla lukon auki ruuvimeisselillä tai vastaavalla. Vitriini on ollut lukittuna, eikä sitä pysty avaamaan ilman apuvälineitä. Vitriinin sisälle on tunkeuduttu apuvälineitä käyttäen anastustarkoituksessa. Tämä täyttää lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan murron tunnusmerkit. Anastus on tapahtunut yöaikaan eikä kukaan liikkeen työntekijöistä ole voinut sitä nähdä. Kuitenkin kauppakeskuksen vartijat ovat anastuksen nähneet.
 
Lausunnonpyytäjä oli yrittänyt saada asiaa uudelleen käsittelyyn vakuutusyhtiön asiakasvaltuutetulle siinä kuitenkaan onnistumatta, koska kyseisen menettelyn määräaika oli ehtinyt umpeutua. Rikosasian ollessa käsittelyssä käräjäoikeudessa syyttäjä ei erehdyksen vuoksi ollut ajanut asianomistajan yksityisoikeudellisia vaatimuksia vaikka niitä oli esitutkinnassa nimenomaisesti pyydetty ajamaan.
 
Lausunnonpyytäjä haluaisi Vakuutuslautakunnan lausunnon ennen asian mahdollista viemistä tuomioistuimen käsittelyyn.  Lausunnonpyytäjä haluaisi Lautakunnan kannan siihen, onko tapauksessa perusteet murron korvaamiselle vahinkovakuutuksesta ja korvataanko liikkeen murto vain, jos jotain on rikoksen yhteydessä mennyt rikki.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö on vastineessaan viitannut antamaansa korvauspäätökseen perusteineen.
 
Kyseistä vahinkoa ei ole katsottu vakuutusehtojen mukaiseksi murroksi. Vakuutusehtojen lähtökohtana pidetään sitä, että omaisuutta säilytetään joko lukitussa tilassa, josta anastaminen on mahdotonta ilman riittävän suojan antavan rakenteen rikkoutumista tai omaisuutta valvotaan niin, että sen anastaminen havaitaan tekohetkellä ja anastus pyritään estämään. Muuna aikana kuin vakuutuksenottajan läsnäollessa, tulee omaisuus säilyttää lukitussa tilassa, johon tunkeutuminen edellyttää rakenteiden rikkomista. Tyypillistä murtovahingoille on se, että niistä jää murtojäljet. Vakuutusehdot edellyttävät selkeästi, että vakuutetun omaisuuden sijaintipaikkaan tulee päästä jokin rakenne murtamalla. Murtojälkiä ei ole tässä tapauksessa havaittu eikä mitään lasivitriinin rakenteita eikä lukkoa ole rikottu tai murrettu jälkiä jättämällä.
 
Tapauksessa ei ole myöskään kysymys varkaudesta. Edellytyksenä vahingon korvaamiselle varkautena on, että anastustapahtuma havaitaan sen tapahtumahetkellä ja -paikalla fyysisesti sekä kyetään yksilöimään anastettu omaisuus ja antamaan anastajan tuntomerkit. Välittömällä havaittavuudella tarkoitetaan sitä, että anastus huomataan heti sen tapahtuessa henkilökunnan toimesta, fyysisesti ja verekseltään. Anastusta ei voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamana vakuutustapahtumana vaikka se havaittaisiin tekohetkellä valvomossa istuvan vartijan toimesta.
 
Vakuutuksenottajan vakuutukseen liittyy omaisuussuojeluohje, jonka mukaan sijaintipaikkaa rajaavan oven on oltava sellaista rakennetta, että kohteeseen tunkeutuminen ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa oven rakenteiden rikkomista. Koska lasivitriinin ovi on ollut joko niin löysä, että sen sisälle on päästy ovea raottamalla tai vaihtoehtoisesti omalla lasivitriiniin kuulumattomalla abloy-avaimella tiirikoimalla, ei vitriinin voida katsoa täyttävän suojeluohjeissa mainittuja rikosten torjuntaa koskevia määräyksiä.
 
Lisäksi tapauksessa on huomattava se, että lasivitriini, josta omaisuus on anastettu, on sijainnut liikkeen tilojen ulkopuolella sellaisena aikana, jolloin kauppakeskus on ollut kiinni. Vitriini on ollut kauppakeskuksen käytävän puolella ja siten liikkeen tilojen ulkopuolella, joten omaisuutta ei ole anastettu ehtojen tarkoittamasta vakuutetun omaisuuden sijaintipaikasta.
 
Edellä mainituilla perusteilla vakuutusyhtiö on katsonut, ettei kyse ole korvattavasta vahinkotapahtumasta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yrityksen omaisuusvakuutusturvaehto 204
 
Vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon, jonka syynä on
-         murto vakuutetun omaisuuden sijaintipaikkaan sitä rajaavan riittävän suojan antava ovi, ikkuna tai muu rakenne murtamalla. Vakuutetun omaisuuden sijaintipaikka on tila, jossa vakuutettu omaisuus sijaitsee. Sijaintipaikka on vakuutuspaikassa vakuutuksenottajan hallinnassa oleva rakennus, sen osa tai piha-alue;
-         ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta, kun henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi;
-         varkaus, jolla tarkoitetaan yksilöityä välittömästi havaittua muun omaisuuden kuin rahan tai arvopaperin anastusta, kun syynä ei ole ollut murto eikä ryöstö. Korvattavuuden edellytyksenä on, että toimipaikan henkilökunta havaitsee anastustapahtuman sen tapahtumahetkellä ja -paikalla sekä kykenee yksilöimään anastetun omaisuuden ja antamaan anastajan tuntomerkit;
-         vahingonteko, jolla tarkoitetaan tahallisesti aiheutettua vahinkoa.
 
Omaisuussuojeluohje
Ovet
Sijaintipaikkaa rajaavan oven on oltava sellaista rakennetta, että kohteeseen tunkeutuminen ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa oven rakenteiden rikkomista.
 
Ratkaisusuositus
 
Kauppakeskuksessa sijainneen liikkeen omaisuutta oli anastettu liikkeen edustalla olevasta lasivitriinistä. Kauppakeskuksen vartijat olivat nähneet anastuksen valvontakameroista ja ottaneet osan paikalta paenneista tekijöistä kiinni. Käräjäoikeus tuomitsi kaikki tekijät varkaudesta vankeusrangaistuksiin. Varastettu omaisuus saatiin osin takaisin, osa tavarasta jäi kateisiin tai vahingoittui myyntikelvottomaksi.
 
Vakuutusyhtiö oli katsonut, että tapahtuma ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava. Tapaus ei täytä vakuutusehtojen määritelmiä varkauden tai murron ehtokohtien mukaisesti. Anastettu omaisuus on sijainnut vakuutuspaikan ulkopuolella sekä ollut suojeluohjeiden vastaisesti säilytettynä.
 
Vakuutuksenottaja on katsonut, että kun vitriiniin on tunkeuduttu apuvälineitä käyttämällä anastustarkoituksessa, tämä täyttää murron tunnusmerkit. Vartijat ovat nähneet anastuksen valvontakameroista. Tekijät on tuomittu rikoksesta käräjäoikeudessa.
 
Tapauksessa on riitaa siitä, onko anastustapahtuma ollut sellainen vakuutusehdoissa määritelty varkaus tai murto, joka tulisi korvattavaksi vahinkotapahtumana.
 
Murto tai varkaus
 
Vakuutusehdoissa on yksityiskohtaisesti määritelty ne tilanteet, joissa vakuutettu omaisuus altistuu rikokselle.
 
Murron osalta ehto edellyttää omaisuutta suojaavan rakenteen rikkomista. Kyseisessä tapauksessa on jäänyt epäselväksi miten tavarat on anastettu vitriinistä. Vakuutuksenottaja ei ole esittänyt yksiselitteistä selvitystä siitä onko lasivitriini rikkoutunut tai vahingoittunut rikoksen vuoksi jostain kohdin.
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseisessä tapauksessa vahinko ei täytä vakuutusehtojen määritelmää murrosta.
 
Varkauden osalta korvattavuuden edellytyksenä on, että toimipaikan henkilökunta havaitsee anastustapahtuman. Kyseisessä tapauksessa liike on ollut suljettuna ja kauppakeskuksen vartijat ovat nähneet anastuksen valvontakameroista. Anastus on nähty välittömästi sen tapahtuessa ja vartijat ovat saaneet kolmesta tekijästä heti kiinni kaksi. Kolmas on tavoitettu myöhemmin.
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että vaikka vakuutuksenottajan henkilökunta ei ole havainnut anastusta, kauppakeskuksen vartijat voidaan rinnastaa henkilöihin, joiden vastuulla kauppakeskuksen omaisuuden turvaaminen on liikkeiden kiinni ollessa. Vartijoiden välittömien havaintojen ansiosta varkaat on tavoitettu ja suurin osa omaisuudesta on saatu takaisin. Tapauksessa on siten kyetty välittömästi havaitsemaan teko sen tapahtumahetkellä ja -paikalla yksilöiden teon suorittajat ja anastettu omaisuus.
 
Omaisuuden sijaintipaikka ja suojeluohje
 
Vitriini on sijainnut liikkeen ulkopuolella, kauppakeskuksen sisällä. Vaikka vitriini ei ole ollut fyysisesti liikkeen lukittujen ovien sisäpuolella, Vakuutuslautakunta katsoo, että sen voidaan katsoa kuuluvan välittömästä vakuutuspaikan irtaimistoon ja siten liikepaikkaan ja vakuutuksen piiriin kuuluvaksi.
 
Vakuutusehtojen suojeluohjeissa on määritelty vakuutuksenottajalle ohjeita, joita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahinkomääriä. Yleisten sopimusehtojen mukaan suojeluohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakuutuskorvauksen alentamisen tai epäämisen. Edellytyksenä suojeluohjeen laiminlyönnin vaikutukseen vakuutuskorvaukseen on, että laiminlyönti on johtunut tahallisuudesta tai huolimattomuudesta, joka on ollut vähäistä suurempaa.
 
Tapauksessa ei ole saatu täyttä selvyyttä siitä, miten rikoksentekijät ovat saaneet anastetut tavarat haltuunsa. Kiinni otettaessa rikoksentekijät ovat kertoneet ujuttaneensa kätensä sisälle vitriinin löysästä oven raosta. Varsinaisissa kuulusteluissa he ovat kertoneet avanneensa vitriinin lukon omilla abloy-avaimillaan.
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottajan on täytynyt ymmärtää, että jättäessään liikkeen ulkopuolelle omaisuutta myös liikkeen ollessa suljettu, vakuutetun omaisuuden tulee olla riittävästi suojattu. Asiassa on pääteltävissä, ettei suojaus ole ollut riittävä, jos omaisuus on ollut saatavilla vitriiniä rikkomatta joko siihen kuulumattomalla avaimella tai oven raosta käsi ujuttamalla.
 
Edellä mainitulla perusteella lautakunta katsoo, että suojeluohjeen laiminlyönti on ollut tässä tapauksessa syy-yhteydessä vahingon aiheutumiseen. Menettely ei kuitenkaan ole näissä olosuhteissa ollut niin moitittavaa, että korvaus tulisi kokonaan evätä. Näin ollen lautakunta katsoo, että vakuutuksesta tulee korvata puolet aiheutuneen vahingon määrästä.
 
Edellä mainituilla perusteilla Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön on korvattava yritykselle varkaustapahtumasta aiheutuneet vahingot vähennettynä puolella johtuen suojeluohjeen laiminlyönnistä.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen ja Piipari. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia