Haku

VKL 687/14

Tulosta

Asianumero: VKL 687/14 (2015)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.10.2015

Asennus- ja rakennustyövakuutus. Vakuutusehtojen tulkinta. Vakuutuksen kohde. Vakuutuksesta markkinoinnissa annetut tiedot.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajayritys A Oy suoritti X:n omistaman omakotitalon kellarikerroksen märkätilojen ja pukuhuoneen saneeraustyötä keväällä 2011. A Oy:n edustaja sai 18.5.2011 tiedon, että työskentelyalueella ollut maalämpöpumppu oli kaatunut siirron yhteydessä. X:n ja A Oy:n välillä oli allekirjoitettu 18.4.2011 rakennusurakkasopimus ja siihen liittynyt 25.2.2011 allekirjoitettu sähköurakkasopimus, 16.5.2011 allekirjoitettu ilmanvaihtourakkasopimus ja 19.5.2011 allekirjoitettu putkityöurakkasopimus.

A Oy oli hakenut korvausta pumpun rikkoutumisesta yritysvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 5.3.2012 ja 10.4.2014 päivätyillä korvauspäätöksillään. Ensin mainitun päätöksen mukaan maalämpöpumpun asentaminen ei kuulunut urakkaan, joten se ei ollut vakuutuksen kohteena. Jälkimmäisen päätöksen mukaan vaurioitunut maalämpöpumppu ei ollut sisältynyt asennus- ja rakennustyövakuutuksen vakuutusmääränä olevaan laskutukseen, joten se ei ollut vakuutuksen kohteena.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut, että vakuutusta oli markkinoitu ilmoittaen, että se soveltui erityisesti YSE 98- sopimusehtojen mukaan määräytyvälle työmaan johtovelvollisuuksista vastaavalle urakoitsijalle eli pääurakoitsijalle. YSE 98-sopimusehtojen mukaan pääurakoitsijan on huolehdittava kustannuksellaan rakennuskohteen sekä työtä varten hankittujen rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden vakuuttamisesta siten, että vakuutus kattaa myös sivu- ja aliurakat (YSE 38 §). Rakennuskohteella tarkoitetaan YSE 98-ehdoissa sitä fyysistä kokonaisuutta, johon rakennustyö kohdistuu. Rakennuskohteeseen kuului vakuutuksenottajan mukaan rakennuksessa ollut irtain sekä kiinteistön tarpeisto, koska niitä ei ollut suljettu rakennuskohteen käsitteen ulkopuolelle.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuskirjassa on erikseen mainittava, että vakuutuksen piiriin kuuluu seuraava omaisuus: työkalut, työkoneet ja työvälineet, työmaarakennukset, toimistomateriaali, työntekijän omaisuus, vuokrattu omaisuus, ympäröivä omaisuus ja kiirehtimiskustannukset. Koska rakennuttajan omaisuutta ei ollut mainittu ehtokohdassa erikseen, kuului se vakuutuksenottajan mukaan vakuutuksen korvauspiiriin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 29.12.2014 päivätyssä vastineessaan, että koska rakennustyö hankintoineen tähtäsi kellarin märkä- ja huonetilojen saneeraukseen, tätä saneerausurakkaa oli pidettävä käsitteistön mukaisena rakennustyönä. Rakennuskohteena olivat tässä tapauksessa rakennuksen kellarikerroksen märkätilat ja pukuhuone. Rakennuskohde tarkoitti uudisrakentamisessa kaikkea, mitä on ehditty rakentaa, ja korjausrakentamisessa sitä uutta, mitä kohteessa on rakennettu tai korjattu. Rakennuskohteella ei tarkoitettu koko kiinteistöä. Vakuutuksen piiriin kuuluivat vain vakuutusmäärään sisältyvät omaisuuserät tai kustannukset.

Maalämpöpumppu ei sisältynyt urakkasopimuksen urakkasummaan materiaalina eikä edes sen irrotuksen ja siirron osalta työkustannuksena. Maalämpöpumppu ei ollut sisältynyt kyseessä olevan vakuutuksen vakuutusmääränä olevaan laskutukseen eikä se siten ollut vakuutuksen kohteena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiön suoritettava korvausta vahingoittuneesta maalämpöpumpusta asennus- ja rakennustyövakuutuksen perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3 mukaan vakuutuksen kohteena ovat ainoastaan ne kohdissa 3.1 - 3.8 mainitut omaisuus- tai kustannuserät, jotka on merkitty vakuutuskirjaan.

Kohdan 3.1 (Työkohteet) mukaan, ellei muuta ole sovittu, työkohteen vakuutus-määrän tulee vastata kohteen lopullista kustannusarviota, johon sisältyvät asennettavat koneet, laitteet ja rakenteet sekä rakennukset ja tilapäiset kulutusluonteiset rakennelmat, sisustukset ja keskeneräiset asennukset sekä raaka-aineet ja tarvikkeet, jotka on tarkoitettu vakuutettuun työkohteeseen. Vakuutuksen piiriin kuuluvat ainoastaan vakuutusyhtiölle ilmoitettuun vakuutusmäärään tai maksunmääräytymisperusteeseen sisältyvät omaisuuserät tai kustannukset.

Kohdan 8.1.1 (Esinevahinko) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle kunkin esineen tai omaisuuserän sovittu vakuutusmäärä.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen kohdan 3 mukaan vakuutuksen kohteena ovat ainoastaan ne ehtokohdissa 3.1 - 3.8 mainitut omaisuus- tai kustannuserät, jotka on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Työkohteet) mukaan, ellei muuta ole sovittu, työkohteen vakuutusmäärän tulee vastata kohteen lopullista kustannusarviota, johon sisältyvät asennettavat koneet, laitteet ja rakenteet sekä rakennukset ja tilapäiset kulutusluonteiset rakennelmat, sisustukset ja keskeneräiset asennukset sekä raaka-aineet ja tarvikkeet, jotka on tarkoitettu vakuutettuun työkohteeseen. Vakuutuksen piiriin kuuluvat ainoastaan vakuutusyhtiölle ilmoitettuun vakuutusmäärään tai maksunmääräytymisperusteeseen sisältyvät omaisuuserät tai kustannukset.

Rakennustyössä oli tässä tapauksessa kysymys kellarin märkä- ja huonetilojen saneerauksesta. Koska maalämpöpumppu ei ollut vakuutusehdoissa mainittu asennettava laite tai kone, ei se kuulunut vakuutuksen piiriin. Vakuutuslautakunta katsoo, että sovellettavien vakuutusehtojen mukaan kokonainen rakennus tarpeistoineen voi olla vakuutettuna vain silloin, kun kyse on rakenteilla olevasta kiinteistöstä.

Vakuutusyhtiön internetsivuilla on todettu, että ”rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 98 mukaan työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija on, ellei toisin ole sovittu, velvollinen vakuuttamaan jälleenhankinta-arvosta työkohteen ja työtä varten hankitut rakennustuotteet ja käyttötarvikkeet. Vakuutuksen tulee sisältää myös sivu- ja aliurakat. Kukin urakoitsija vakuuttaa kuitenkin omat työvälineensä. Työkohteen vakuuttaminen hoidetaan rakennustyövakuutuksella. Vakuutus korvaa rakennustyössä työn kohteelle aiheutuneet äkilliset, ennalta arvaamattomat vahingot ehdoissa luetelluin rajoituksin.”

Vakuutuksen kohteen osalta internetsivuilla on todettu, että ”rakennustyövakuutuksella vakuutetaan rakenteilla tai korjattavana oleva rakennus. Erillisillä vakuutusmäärillä vakuutukseen voi liittää myös esimerkiksi vakuutuksenottajan omaa tai vuokrattua rakennustyömaalla käytettävää kalustoa, työmaarakennuksia tai työntekijöiden omaisuutta. Näistä omaisuuseristä on kuitenkin erikseen sovittava ja merkittävä vakuutuskirjaan. Omaisuus tulee vakuutuksen kohteeksi, kun se on purettu kuljetusvälineestä työmaalle tai työmaan yhteydessä olevaan varastoon. Vakuutus tulee pitää voimassa siihen asti kun rakennuskohde on vastaanotettu.”

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole voinut markkinointiaineiston perusteella päätyä siihen tulokseen, että kun urakka kohdistui kellaritiloihin, koko rakennus tarpeistoineen olisi vakuutuksen kohteena. Edellä kuvatussa markkinointiaineistossa oli todettu, että YSE 98 mukaan työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija on, ellei toisin ole sovittu, velvollinen vakuuttamaan työkohteen ja työtä varten hankitut rakennustuotteet ja käyttötarvikkeet. Vakuutuskirjan mukaisesta vakuutusmäärästä 123 066 euroa on ollut pääteltävissä, ettei koko rakennusta tarpeistoineen ollut vakuutettu.

Vakuutuksenottaja oli korvauskäsittelyn aikana kertonut vakuutusyhtiölle, että maalämpöpumpun siirrosta olisi erikseen sovittu urakan tilaajan kanssa, ja että maalämpöpumppu olisi näin ollen ollut asennustyön kohteena. Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan asiakirjoihin sisältyvästä rakennuksen omistajan urakan suorittanutta vakuutuksenottajaa vastaan ajaman vahingonkorvausjutun oikeudenkäyntiaineistosta ilmenee kuitenkin, ettei maalämpöpumpun irrottaminen ja siirtäminen kuulunut alkuperäiseen urakkaan. Ei ole selvitystä siitä, että siirrosta olisi myöhemminkään sovittu. Vakuutuksenottajan edustaja oli vain ohjeistanut erään henkilön irrottamaan pumpun, joka oli poistettava, jotta sovittu urakka saatiin tehdyksi. Siten vakuutusyhtiön korvausvelvollisuutta ei voida perustaa siihenkään, että pumpun irrotuksesta ja siirrosta olisi urakkaan kuuluuvana erikseen sovittu.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia