Haku

VKL 687/03

Tulosta

Asianumero: VKL 687/03 (2004)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.03.2004

Lakipykälät: 30, 31, 34

Asuinrakennuksen tulipalo Palon syy Suojeluohjeiden laiminlyönti Vuoteessa tupakointi Todistelu

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan asuinrakennus tuhoutui tulipalossa 24.1.2002. Vakuutuksenottaja menehtyi palossa.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Yhtiö toteaa, että palonsyyn- ja kuolemansyyntutkimuksen mukaan makuuhuoneessa vakuutuksenottajan löytöpaikassa ollut puusänky oli palanut kokonaan. Sen kohdalta oli palanut lattian päällyste ja betonilaatan päällä olevat lattiavasat eniten. Makuuhuoneen muissa osissa kyseiset rakenteet olivat ehjät. Tästä on pääteltävissä, että palo on alkanut sängystä. Tähän johtopäätökseen on tultu myös esitutkinnassa, jonka mukaan teknisessä paikkatutkinnassa selvisi, että palo on alkanut makuuhuoneesta, vainajan löytymispaikan ja nukkumispaikan kohdalta.

Poliisin ilmoitusjäljennöksen mukaan vakuutuksenottajalla oli tapana tupakoida mm. puisen sängyn reunalla makuuhuoneessa. Todistajana kuullun henkilön mukaan vakuutuksenottajalla oli tapana heitellä tupakannatsat lattialle sankoon huolimattomasti.

Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen mukaan kuolemaan johtaneena syynä ovat olleet mm. alkoholi ja lääkkeet.

Maatilavakuutuksen suojeluohjeiden mukaan tupakointi vuoteessa on kielletty. Vakuutusyhtiö viittaa myös vakuutusehtojen määräyksiin vakuutustapahtuman aiheuttamisesta alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alaisena.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella yhtiö katsoo, että palo on saanut alkunsa sängystä ja syttymissyynä on todennäköisesti tupakka. Lisäksi vakuutuksenottaja on ollut alkoholin ja lääkkeiden vaikutuksen alainen, millä seikalla on hyvin todennäköisesti ollut yhteys vahingon syntyyn. Tällä perusteella yhtiö alentaa korvauksia 1/3:lla.

Pyynnöstä huolimatta vakuutusyhtiö ei saanut täydellistä tutkintapöytäkirjaa. Asiakirjat on kuulemma luokiteltu salaisiksi, jolloin niitä ei vakuutusyhtiölle anneta. Yhtiö katsoo kuitenkin, että tapauksessa on saatu riittävä näyttö suojeluohjeen laiminlyönnistä ja myös alkoholin osuudesta vahinkotapahtumaan. Jos asiassa saadaan myöhemmin kirjallista lisäaineistoa poliisilta tai paloviranomaisilta, yhtiö tutkii asian uudestaan.
 
Vakuutusyhtiö maksoi vakuutuksenottajan leskelle riidattomana osuutena vakuutuskorvauksen 1/3:lla alennettuna.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottajan leski on tyytymätön siihen, että korvausta on alennettu. Lausuntopyynnön mukaan poliisitutkinnassa ei ole yksiselitteisesti käynyt ilmi, että vakuutuksenottaja olisi itse aiheuttanut kohtalokseen koituneen tulipalon. Poliisitutkinnassa on päinvastoin ilmennyt, että vakuutuksenottaja sammutti savukkeensa vesisankoon, jolloin hänen toimintansa ei voida ilman todisteita katsoa olleen suojeluohjeiden vastaista.
 
Vakuutusyhtiö on tehnyt johtopäätöksensä puutteellisen todistusaineiston pohjalta. Pelkkä epäily palon syttymissyystä tai toisen käden tiedot vakuutuksenottajan elintavoista ja alkoholinkäytöstä eivät voi olla korvauksen alentamisperuste. Korvaus tulee maksaa täysimääräisenä.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Yhtiö kertaa palon- ja kuolemansyyntutkinnan osalta aiemmin esittämiään seikkoja ja lisää, että tapauksen johdosta esitutkinnassa kuultu vakuutuksenottajan sisar on kertonut, että vakuutuksenottaja oli kova tupakoimaan ja hän oli myös käyttänyt välillä runsaasti alkoholia. Esitutkinnassa kuullun vakuutuksenottajan naapurin mukaan vakuutuksenottajalla oli ollut alkoholiongelma. Lisäksi vakuutuksenottajalla oli naapurin mukaan ollut tapana tupakoida mm. makuuhuoneessa olleen puisen sängyn laidalla, josta hänellä myös oli ollut tapana heitellä tupakannatsat lattialla olevaan sankoon huolimattomasti. Vakuutusyhtiö toteaa vielä, että se ei ole edelleenkään saanut poliisilta täydellistä tutkintapöytäkirjaa.

Lausuntopyynnön mukaan vakuutuksenottajan toimintaa savukkeiden sammuttamisen suhteen ei voida katsoa suojeluohjeen laiminlyönniksi. Suojeluohje kieltää tupakoinnin vuoteessa. Se ei siis koske savukkeen sammuttamista vaan itse tupakointia. Yhtiö toteaa vakuutuksenottajan naapurin nimen­omaan kertoneen, että vakuutuksenottajalla oli ollut tapana polttaa sängyssä ja sammuttaa savukkeet huolimattomasti.
 
Yhtiö katsoo, että vakuutuksenottajan huolimattomuuden astetta arvioitaessa on otettava huomioon se, miten ns. normaalihuolellinen ihminen toimisi. Vakuutuksenottajan toiminnan nähneen henkilön mukaan savukkeen sammuttaminen heittämällä se sängystä sankoon on ollut huolimatonta. Objektiivisesti arvioituna sisätiloissa, joissa on palavia sisustusmateriaaleja, on oltava erityisen varovainen savuketta sammutettaessa. Vakuutuksenottajan toistuva huolimaton toiminta savukkeen sammuttamisen suhteen osoittaa hänessä erityistä piittaamattomuutta, joten hänen toimintaansa voidaan pitää jopa törkeän huolimattomana.

Lausuntopyynnössä on myös katsottu, että palon syy ei ole selvinnyt yksiselitteisesti eivätkä toisen käden tiedot vakuutuksenottajan elintavoista voi olla perusteena korvauksen alentamiselle.
Yhtiö toteaa, että palon syy on selvitetty niin perusteellisesti kuin se on ollut mahdollista käytettävissä olleiden tietojen valossa. Yhtiö on ilmoittanut tutkivansa asian uudelleen, jos se saa käyttöönsä lisäselvitystä asiassa.

Yhtiö katsoo, että palonsyyntutkinnan tulos on tässä tapauksessa vahva näyttö tapahtumien kulusta. Palon alkamispaikan ja rakennuksen pahimmin palaneen osan on tutkimuksessa osoitettu olevan sama kuin vainajan löytymispaikka.

Vahingon sattuessa vakuutuksenottaja on ollut alkoholin ja lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Vakuutuksenottajan sisaren ja naapurin lausumat eivät ole toisen käden tietoa, vaan kuultavat henkilöt ovat kertoneet omista havainnoistaan. Tässä tapauksessa on turvauduttava todistajien kertomuksiin jo siksikin, että vakuutuksenottaja itse on menehtynyt.

Näytön arvioinnin osalta yhtiö katsoo, että vaikka yksittäiset tosiseikat tai todennäköiset seikat eivät yksinään riittäisikään näytöksi suojeluohjeiden laiminlyönnin ja alkoholin ja huumaavien aineiden käytön vaikutuksen osalta, useiden samaan suuntaan vaikuttavien seikkojen näyttöarvo on voimakkaampi, ja yhdessä ne muodostavat yhtiön mielestä riittävän näytön tässä asiassa.

Palonsyyntutkinnan mukaan palo on alkanut puisen sängyn kohdalta. Palon todennäköinen aiheuttaja on tupakka, eikä mihinkään muuhun syttymissyyhyn viittaavia seikkoja ole havaittu. Tutkinnan yhteydessä kuultujen henkilöiden kertomuksilla on selvitetty, että vakuutuksenottaja käytti alkoholia ja tupakoi runsaasti. Lisäksi hänellä oli tapana tupakoida sängyssä ja heittää sen jälkeen tumpit sankoon. Lisäksi on näytetty, että vakuutuksenottaja oli palon syttyessä alkoholin ja lääkeaineiden vaikutuksen alaisena.
 
Nämä seikat puhuvat sen puolesta, että vakuutuksenottajan suojeluohjeen laiminlyönti sekä alkoholin ja muun huumaavan aineen käyttö ovat olleet syynä palovahinkoon. Vakuutuksenottajan toiminta savuketta sammutettaessa voitaisiin myös katsoa törkeäksi huolimattomuudeksi ja korvausta voitaisiin alentaa, vaikkei alkoholilla tai lääkkeillä olisi mitään osuutta asiassa.
 
Todennäköistä tapahtumainkulkua arvioitaessa on yhtiön mielestä lisäksi otettava huomioon se, että mitään ns. vastanäyttöä toisenlaisen tapahtumainkulun puolesta ei tapauksessa ole.
 
Yhtiö katsoo, että syytä korvauspäätöksen muuttamiseen ei ole.
 
Vakuutuksenottajan lisäkirje
 
Vakuutuksenottaja toimitti asiassa esitutkintamateriaalia Vakuutuslautakunnan ja vakuutusyhtiön käyttöön. Vakuutuksenottaja katsoo, että vakuutusyhtiöllä ei ole oikeutta alentaa vakuutuskorvausta pelkästään sillä perusteella, että se epäilee tulipaloa itse aiheutetuksi. Poliisitutkintapöytäkirjassa ei ole saatavissa yksiselitteistä näyttöä palon syttymissyystä, ja toisaalta kuolinsyykin voi olla esimerkiksi sydänkohtaus. Vakuutuksenottaja sairasti sepelvaltimotautia.

Poliisitutkinnassa kuullun H.L:n mukaan vakuutuksenottaja sammutti savukkeensa vesituhkakuppiin ja niitä oli myös talon raunioissa. Tästä voidaan tehdä vastoin vakuutusyhtiön kantaa se johtopäätös, että vakuutuksenottaja huolehti savukkeidensa sammuttamisesta jopa normaalia paremmin.
 
Lausunnonpyytäjä katsoo, että vakuutuskorvaus tulee maksaa täysimääräisenä. Vakuutusyhtiö ei ole esittänyt riittävää näyttöä siitä, että sillä olisi oikeus alentaa korvausta.
 
Vakuutusyhtiön lisävastine
 
Yhtiön mielestä se ei ole edelleenkään saanut käyttöönsä täydellistä tutkintapöytäkirjaa. Yhtiö on jo aiemmin todennut, että tapaus tutkitaan uudestaan, jos pyydetty lisäselvitys saadaan.
 
Yhtiö katsoo edelleen, että asiassa esitetty näyttö osoittaa riittävällä todennäköisyydellä vahingon johtuneen vakuutuksenottajan suojeluohjeen vastaisesta menettelystä sekä alkoholin ja muun huumaavan aineen käytöstä. Päinvastaista näyttöä ei ole esitetty.

Lisäkirjelmässä on esitetty, että vakuutuksenottajan kuolinsyynä voisi olla esimerkiksi sydänkohtaus. Poliisin ilmoitusjäljennöksen mukaan ensisijainen kuolinsyy on savukaasujen hengittäminen ja palovammat. Toissijaisena kuolinsyynä on alkoholi ja lääkkeet ja vasta kolmannella sijalla on sepelvaltimotauti. Jos vakuutuksenottaja olisi kuollut sydänkohtaukseen ennen tulipalon syttymistä, hän ei olisi hengittänyt savukaasuja. Yhtiön mielestä vakuutuksenottaja ei ole voinut kuolla sydänkohtaukseen ainakaan ennen kuin palo on edennyt niin pitkälle, että hän on ehtinyt hengittää savukaasuja tappavassa määrin.

Lisäkirjelmässä on vedottu myös poliisitutkinnassa kuullun H.L:n antamaan lausuntoon. Vakuutusyhtiön käytettävissä olevan tutkinta-aineiston perusteella mainittua henkilöä ei ole lainkaan kuultu poliisin tutkinnassa. Vakuutusyhtiö oli pyytänyt Vakuutuslautakunnan välityksellä korvauksenhakijaa toimittamaan yhtiön käyttöön tutkinta-aineistoa, josta väitetty H.L:n lausuma ilmenisi. Yhtiö on sittemmin saanut tiedon, että mitään poliisikuulusteluja, joissa mainittua H.L:ää olisi kuultu, ei olekaan tehty.
 
Yhtiö katsoo edelleen, että korvauspäätös on asianmukainen.
 
Vakuutuksenottajan kommentit
 
Vakuutuksenottajan puolesta Vakuutuslautakunnalle on ilmoitettu, että asiassa ei ole laadittu muuta esitutkintamateriaalia kuin se, joka on jo toimitettu lautakunnan ja vakuutusyhtiön käyttöön.
 
Selvitykset
 
Poliisin ilmoitusjäljennöksessä on todettu mm., että vainajan sisaren kertoman mukaan vakuutuksenottaja oli ollut kova tupakoimaan ja käyttänyt välillä runsaasti alkoholia. Reumatismin johdosta vakuutuksenottajan liikuntakyky oli ollut heikko.
 
Vakuutuksenottajan naapurin kertoman mukaan hän oli ollut pitkään tuttu naapurinsa kanssa. Vakuutuksenottaja oli ollut syrjäytynyt luonne ja hän oli elänyt siivottomasti alkoholiongelman takia. Naapurin mukaan vakuutuksenottaja oli tupakoinut mm. puisen sängyn reunalla makuuhuoneessa ja heitellyt natsat lattialle sankoon huolimattomasti. Myös tulisijoja oli käytetty valvomatta. Vaatteita oli lojunut joskus uunin edustalla lattialla.

Ilmoitusjäljennöksessä on todettu, että palopaikalle ensimmäisinä tulleiden henkilöiden mukaan palo oli ollut voimakkainta siinä osassa rakennusta, jossa vakuutuksenottajan nukkumapaikka oli. Teknisessä paikkatutkimuksessa todettiin makuuhuoneessa, vainajan löytöpaikassa olleen puusängyn palaneen kokonaan. Sen kohdalta oli palanut lattiapäällyste ja betonilaatan päällä olevat lattiavasat eniten. Makuuhuoneen muissa osissa kyseiset rakenteet olivat ehjät.

Ilmoitusjäljennöksessä kuolinsyyksi on merkitty ensimmäisenä savukaasujen hengittäminen ja palovammat, toisena alkoholi ja lääkkeet ja kolmantena sepelvaltimotauti.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutussopimuslain 30 §:n vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan lisäksi määrätä, että vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se evätä, jos hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.
Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteista, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Lain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai se evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.
Tapaukseen sovellettavien maatilavakuutusehtojen suojeluohjeiden kohdan 1.2 mukaan tupakointi vuoteessa on kielletty.
Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun esitutkintamateriaalin perusteella vakuutuksenottajalla oli tapana tupakoida vuoteessaan. Tämä menettely on vakuutuksen suojeluohjeiden vastaista. Riitaa on siitä, onko tällä menettelyllä ollut vaikutusta vakuutustapahtuman eli tulipalon sattumisen kannalta. Lisäksi riitaa on siitä, onko vakuutuksenottajan alkoholin tai huumausaineiden käyttö vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan tulipalo on alkanut vakuutuksenottajan nukkumispaikan kohdalta. Mitään muuta palon syttymissyytä kuin tupakka ei käytettävissä olevasta selvityksestä käy ilmi. Selvityksen mukaan vakuutuksenottaja oli palon syttymishetkellä alkoholin ja huumaavien lääkeaineiden vaikutuksen alainen. Oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa alkoholia ja lääkkeitä on selvityksen mukaan pidetty yhtenä kuolemaan johtaneena syynä.

Näissä oloissa Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, että vakuutuksen­ottajan tupakointi vuoteessa on vaikuttanut vahinkotapahtuman sattumiseen yhdessä alkoholin ja huumaavien lääkeaineiden käytön kanssa. Vakuutuslautakunta ei pidä vakuutuksenottajan huolimattomuutta suojeluohjeen laiminlyönnin osalta vähäisenä. Lautakunta katsoo, että tehty 1/3:n suuruinen alennus on asianmukainen.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Laukkanen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia