Haku

VKL 686/13

Tulosta

Asianumero: VKL 686/13 (2014)

Vakuutuslaji: Eläinvakuutus

Ratkaisu annettu: 02.04.2014

Korvattava eläimen henkivakuutus. Rajoitusehto. Oliko hevosen lopetus seurausta liikuntaelimen sairaudesta tai vammasta, joka aiheutti ontumaa tai muuta liikuntahäiriötä?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan hevonen kaatui ja raahautui 8.12.2012 kahden hevosen yhteentörmäyksessä. Tällöin hevosen etupolvet vahingoittuivat. Vammoja hoidettiin kotihoidoin. Kun vammat eivät parantuneet, hevonen vietiin eläinlääkäriin 16.1.2013. Tuolloin röntgenkuvauksessa havaittiin vasemmassa polvessa rajua uudisluun muodostumista, mikä esti polven normaalin taivutuksen. Vasempaan polveen saatiin hoito-ohjeet. Hevonen vietiin uudelleen eläinlääkärille 21.3.2013. Tuolloin polvien etupinnalla havaittiin voimakas pehmytkudosreaktio. Diagnoosiksi merkittiin nivelrikko molemmissa etupolvissa. Eläinlääkäri kehotti omistajaa teurastamaan hevosen olemattoman ennusteen takia ja eläinrääkkäyksen välttämiseksi. Korvauksia hevosen kuolemasta haettiin hevosen henkivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätökset 9.4. sekä 25.6.2013

Vakuutusyhtiö viittasi ensimmäisessä päätöksessään vakuutusehtojen kohtiin 3.1 sekä 3.2. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei hevosen lopetus molempien etupolvien nivelrikon vuoksi ollut korvattava vahinkotapahtuma perushenkivakuutuksessa.

Toisessa päätöksessään vakuutusyhtiö totesi vielä, että hevonen lopetettiin polven liikerajoittuneisuuden vuoksi. Vakuutuksesta ei korvattu lopetusta, kun sen syynä oli liikuntaelimen vamma, joka aiheutti ontumaa tai muuta liikuntahäiriötä eikä vammaa jänteissä, nivelissä, nivelsiteissä tai muissa siderakenteissa. Näistä syistä johtuen vakuutusyhtiö ei muuttanut aiempaa korvauspäätöstään.

Valitus

Eläinlääkäri määräsi hevosen lopetettavaksi tapaturman vuoksi. Vakuutuksenottaja on selventänyt vahinkotapahtumaa ja kertonut lopetetun hevosen ja toisen hevosen välisestä yhteentörmäyksestä, kaatumisesta sekä lopetetun hevosen raahautumisesta kärryjen perässä. Kyseessä oli onnettomuus / tapaturma, jota varten vakuutukset otettiin ja polven vammat tulivat tästä onnettomuudesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusehtojen mukaan hevosen arvo korvataan tapaturman seurauksena vain silloin, jos eläimen lopettaminen välittömästi tapaturman yhteydessä on eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan välttämätöntä. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa hevosta ei lopetettu välittömästi joulukuussa 2012 tapahtuneen kaatumisen jälkeen, vaan hevosen ruhjeita ja haavoja hoidettiin kotihoidoin.

Vakuutusyhtiö katsoo, että hevonen teurastettiin liikerajoittuneisuutta aiheuttaneiden etupolvinivelten alueen uudisluumuutosten vuoksi. Vakuutuksesta ei korvata hevosen arvoa, jos lopettamiseen johtavat syyt ovat ontuma tai muu liikuntahäiriötä aiheuttava sairaus tai vamma. Lopetusta ei korvata myöskään, jos syy lopetukseen on vamma jänteissä, nivelissä, nivelsiteissä tai muissa siderakenteissa. Vakuutus ei korvaa hevosen arvoa edellä mainituissa tilanteissa, vaikka todettujen luumuutosten taustalla olisi tapaturmainen loukkaantuminen. Yleisen eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan nivelrikko voi lääketieteessä sinällään tarkoittaa vaurioita missä tahansa niveltä rajoittavassa tai siihen liittyvässä kudoksessa. Näitä vaurioituvia kudoksia voivat olla esimerkiksi nivelrusto ja nivelruston alaisten luiden ohella nivelkapselit ja nivelsiteet ympäröivine sidekudoksineen. Vakuutusehtojen mukaan edellä mainitussa tilanteessa hevosen arvo ei ole vakuutuksesta korvattava.

Vakuutusyhtiö ei kiistä hevosen tapaturmaista loukkaantumistapaa eikä siitä seuranneiden vammojen syntyä. Hevosen lopetus ei kuitenkaan ole ollut vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla välttämätön välittömästi tapaturman jälkeen ja kyseessä on joka tapauksessa ontuma ja muuten liikuntahäiriötä aiheuttaneet vammat nivelissä, nivelsiteissä ja muissa siderakenteissa, joten hevosen arvo ei kuulu vakuutuksesta korvattavaksi.

Yleisen eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan hevosella todetut muutokset olisivat estäneet mahdollisesti sen aiotun käytön kilpailevana ravihevosena, mutta hevosella oleva vakuutus ei korvaa käyttöarvon alentumista ja sen vuoksi tehtyä lopetusta.

Vakuutuslautakunnan aiemmat ratkaisut VKL 450/12 ja VKL 419/12 sekä kuluttajariitalautakunnan lausunto 718/38/2012 osoittavat, että vakuutusyhtiön tekemä korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuksenottajan lisävastine

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei hevosen arvoa korvata, vaikka jalka menisi poikki polvesta / nivelestä. Eihän se voi mennä näin, sillä vakuutus on sinänsä juuri tällaisia vahinkoja varten. Mikäli vahinko olisi tullut jalkaan 10 cm alemmas tai ylemmäs, niin vahinko olisi korvattu, mutta vakuutusyhtiö ilmoitti, että niveleen tullutta vahinkoa ei korvata. Hevonen yritettiin pitää hengissä, koska eläinlääkäri sanoi, ettei todellista vamman vakavuutta näe heti. Hevonen oli todella kipeä ja sille syötettiin särkylääkkeitä. Vakuutuksenottaja olisi halunnut pitää hevosen elävä ja käyttää sitä vaikka siitokseen, mutta eläinlääkäri sanoi, että se tulee lopettaa, koska se kärsi. Hevosen jalat alkoivat kääntyä koukkuun ja sen liikkuminen oli tuskaista.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Hevosen henkivakuutuksen ehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan koko vakuutusmäärä ilman omavastuuta, kun hevonen on vakuutuksen voimassaoloaikana:…

- Sairastunut niin vaikeasti, että se on asianmukaisesta hoidosta huolimatta eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan välttämättä lopetettava

- Vahingoittunut tapaturmaisesti niin pahoin, että se on asianmukaisesta hoidosta huolimatta eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan lopetettava välittömästi tapaturman yhteydessä…

Korvauksen edellytyksenä on, että hevonen on sairastunut tai loukkaantunut niin pahoin, ettei sitä jatkuvasta hoidosta huolimatta voida enää pitää elossa.

Vakuutusehtojen kohdan 3.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata kuolemaa tai lopetusta, kun sen syynä on:

- liikuntaelimen sairaus tai vamma, joka aiheuttaa ontumaa tai muuta liikuntahäiriötä

- vamma jänteissä, nivelessä, nivelsiteissä tai muissa siderakenteissa…

Yllä mainitut rajoitukset ovat voimassa myös, jos hevonen joudutaan lopettamaan eläinsuojelullisista syistä.

Ratkaisu

Asiassa on kysymys siitä, onko kaatumistapaturmasta aiheutunut hevosen lopetus korvattava hevosen henkivakuutuksen ehtojen mukaan.

Hevonen on kaatunut ja loukannut polvensa törmättyään toisen hevosen kanssa 8.12.2012. Hevosta hoidettiin aluksi kotihoidossa. Hevoselle aiheutui polvien etupinnalle voimakas pehmytkudosreaktio ja arpeumia. Polvissa oli voimakasta uudisluumuodostusta ja diagnoosina oli molempien etupolvien nivelrikko. Hevosen kerrotaan kävelleen eläinlääkärin vastaanotolla kohtuullisesti. Eläinlääkäri kehotti 21.3.2013 käynnillä, että hevonen lopetettaisiin olemattoman ennusteen vuoksi sekä eläinrääkkäyksen estämiseksi.

Hevonen ei ole tapaturman seurauksena vahingoittunut niin pahoin, että se olisi tullut lopettaa eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan välittömästi tapaturman seurauksena. Hevosen polviin eli polviniveliin on muodostunut nivelrikkoa polvien voimakkaan uudisluunmuodostumisen vuoksi. Lisäksi vamma on aiheuttanut liikuntahäiriöitä. Tällainen hevosen polvinivelten vammoista aiheutunut eläimen lopetus ei ole hevosen henkivakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko. Tämän vuoksi vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta