Haku

VKL 686/12

Tulosta

Asianumero: VKL 686/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2013

Lakipykälät: 16

Jatkuvan vahinkovakuutuksen irtisanominen vakuutuskauden vaihtuessa Hyvä vakuutustapa Vahinkokehitys

Tapahtumatiedot

Kiinteistöosakeyhtiö oli ottanut kiinteistövakuutuksen 3.11.2009. Vakuutuksen kohteena oleva hotellirakennus vaurioitui 29.3.2012, kun kaupungin kaukolämpöverkosta vuoti vettä rakennuksen perustuksiin ja kellaritason tiloihin. Kiinteistövakuutuskorvauksesta syntyi erimielisyyttä vakuutuksen­ottajan ja vakuutusyhtiön välillä, ja vakuutuksenottaja nosti vakuutusyhtiötä vastaan korvauskanteen.

Vakuutusyhtiö irtisanoi 15.11.2012 päivätyllä kirjeellään kiinteistövakuutuksen päättymään vakuutuskauden lopussa 31.12.2012. Kirjeen mukaan irtisanominen johtuu siitä, että asiakkaalle on sattunut huomattavan paljon vahinkoja. Vakuutusyhtiö on korvannut kiinteistöosakeyhtiölle vuonna 2009 oikeusturvavahingosta 7.777,50 euroa, vuonna 2010 vesivahingosta 5.342,20 euroa sekä vuonna 2011 vesivahingosta 1.566,00 euroa. 29.3.2012 sattuneen vuotovahingon korvauskäsittely on edelleen kesken; siitä on maksettu tähän mennessä 23.215 euron korvaus.

 

Valitus

Asiamiehen laatimassa kirjelmässä kiinteistöosakeyhtiö pyytää Vakuutuslautakunnan kannanottoa siihen, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus irtisanoa vakuutussopimus. Vakuutuksenottajan näkemyksen mukaan irtisanomisen syynä oli vuonna 2012 sattuneen vuotovahingon riitautuminen.

Vahingon kokonaismäärä on noin 1,5 miljoonaa euroa, josta ei ole korvattu kuin runsaat 20.000 euroa. Vakuutusyhtiöllä on ehtojen mukaan oikeus saada korvaamansa vahinko takaisin vahingonaiheuttajalta, joten tämä ei voi rasittaa kiinteistöosakeyhtiön vahinkokehitystä. Vakuutussopimuslain tarkoituksena ei voi olla se, että vakuutusyhtiö voi ns. huonoon vahinkokehitykseen vedoten irtisanoa vakuutuksen aina, kun se joutuu jotain korvaamaan. Lisäksi tässä on kyse ulkopuolisen aiheuttamasta vahingosta eikä vakuutuksenottajan omasta toiminnasta, joten irtisanominen on kohtuutonta. Irtisanomiskirjeessä ei ole kenenkään luonnollisen henkilön allekirjoitusta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa kiinteistöosakeyhtiön vahinkokehityksestä olevaan selvitykseensä. Irtisanominen ei perustu vuoden 2012 vahinkoon vaan siihen, että tämän asiakkaan vahinkotiheys on usean vuoden jaksolla ollut moninkertainen verrattuna kyseisen toimialan samankokoisten asiakkaiden vahinkotiheyteen. Vastaaville asiakkaille sattuu vahinkoja keskimäärin 13 vuoden välein. Vahinkotiheyden lisäksi riskinarviointiin on vaikuttanut asiakkaan kokonaiskannattavuus; tämän asiakkaan korvaussuhde on tällä hetkellä yli 800 %.

Tämä asiakas ei ole ns. kuluttajaan rinnastettava yritys. Yleisten sopimusehtojen mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus vapaasti irtisanoa vakuutusturva päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Vakuutussopimuslain 16 §:n esitöiden mukaan tavanomaisesta poikkeava vahinkokehitys on hyvän vakuutustavan mukainen irtisanomisperuste. Irtisanominen on tehty kirjallisesti vakuutusyhtiön nimissä ja vakuutusehtojen ja lain mukaisessa määräajassa. Vakuutusehtojen sisältö ja irtisanomisen peruste huomioon ottaen irtisanominen ei ole ollut kohtuutonta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot ja lainkohdat

Tapaukseen sovellettavien vakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdan 3 mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus vapaasti irtisanoa vakuutussopimus tai vakuutusturva päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään 30 vuorokautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Kun vakuutuksenottajana on kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö, irtisanomisilmoituksessa mainitaan irtisanomisen peruste.

Vakuutussopimuslain 16 §:n mukaan vahinkovakuutuksen ehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajan vastuu jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta (jatkuva vahinkovakuutus).

Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomiselle on oltava hyvän vakuutustavan mukainen peruste. Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste, jollei irtisanominen perustu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 26 §:ään. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, irtisanominen on mitätön.

Ratkaisu

Vakuutuksenottaja katsoo, että irtisanomista ei ole tehty oikeassa muodossa eikä sille ole ollut hyväksyttävää perustetta.

Lautakunta toteaa, että vakuutusehdot eivät edellytä sitä, että irtisanomisilmoituksessa on jonkun luonnollisen henkilön allekirjoitus. 15.11.2012 päivätystä kirjeestä ilmenee selvästi, että kyse on vakuutusyhtiön sopimusoikeudellisesta tahdonilmaisusta, jolla yhtiö tarkoittaa irtisanoa vakuutuksenottajan sopimuksen. Lisäksi kirjeessä on mainittu vakuutusyhtiön yhteystiedot asiakkaan mahdollisia tiedusteluja varten. Kirje täyttää vakuutusehtojen mukaiset muotovaatimukset, ja se on lähetetty riittävän ajoissa ennen vakuutuskauden päättymistä. Menettely täyttää myös vakuutussopimuslain mukaiset muoto- ja määräaikavaatimukset.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutussopimuksen irtisanominen vakuutuskauden vaihtuessa ei edellytä mitään erityisiä perusteita. Lautakunnan tulkinnan mukaan vakuutusta ei silti voi irtisanoa esimerkiksi syrjivällä tai muutoin hyvän vakuutustavan vastaisella perusteella.

Vakuutussopimuslain 16 §:n esitöiden (HE 63/2009 vp.) mukaan hyväksyttävät irtisanomisperusteet liittyvät yleensä vakuutettavaan riskiin. Hyväksyttävää on irtisanoa vakuutus esimerkiksi silloin, kun vakuutusyhtiö asiakkaan tavanomaisesta poikkeavan vahinkokehityksen perusteella arvioi vakuutettavan riskin olevan liian suuri.

Esitetyn selvityksen perusteella tälle asiakkaalle on vakuutussopimuksen solmimisvuodesta 2009 alkaen sattunut joka vuosi korvattava vahinkotapahtuma, jolloin asiakkaan vahinkotiheys on ollut selvästi tavanomaista suurempi. Määrällisestikään vahingot eivät ole olleet vähäisiä. Vakuutusyhtiöllä on näin ollut perusteet irtisanoa vakuutussopimus tavanomaisesta poikkeavan vahinkokehityksen johdosta. Lain ja hyvän vakuutustavan kriteerit täyttävänä irtisanominen ei myöskään ole ollut kohtuuton. Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa, että vakuutuksen irtisanominen ei vaikuta vakuutusyhtiön korvausvastuuseen vuoden 2012 vahingosta.

Yhteenvetona lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus irtisanoa asiakkaan vakuutussopimus. Irtisanominen täyttää sisällöltään ja muodoltaan lain ja vakuutusehtojen vaatimukset, ja se on tehty niiden mukaisessa määräajassa.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta