Haku

VKL 683/04

Tulosta

Asianumero: VKL 683/04 (2004)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 07.12.2004

Tahallinen teko Vakuutuksen voimassaolo

Helsingin käräjäoikeuden 21.9.2004 antamalla tuomiolla vakuutettu I.H. tuomittiin 6.2.2004 vireille tulleessa jutussa virkavelvollisuuden rikkomisesta. Käräjäoikeus katsoi lausunnonpyytäjän syyllisyyden vähäiseksi, ja jätti hänet rangaistukseen tuomitsematta. 

Lausunnonpyytäjä haki oikeusturvaetua Akavan Erityisalojen Keskusliiton AEK ry:n jäsenilleen ottamasta ammattihenkilön oikeusturvavakuutuksesta. Hän oli liittynyt liiton jäseneksi 17.3.2004.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 23.9.2004 vakuutusyhtiö toteaa, että ammattihenkilön oikeusturvavakuutusehdoissa 413 todetaan, että vakuutuksesta ei korvata kustannuksia vakuutetun puolustuksesta, jos virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta.
 
Vakuutusyhtiölle toimitetuista asiakirjoista käy ilmi, että syyttäjä on vaatinut lausunnonpyytäjälle rangaistusta sen perusteella, että hän on tahallaan rikkonut virkatoiminnassa noudatettavia säännöksiä. Koska syyte on koskenut tahallista tekoa, ei vakuutusyhtiö edellä mainittuun ehtokohtaan viitaten voi myöntää asiaan oikeusturvaetua.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 8.102004 I.H:n asiamies A.H. toteaa, että kyseessä on oikeusturvaedun myöntäminen. Lausunnonpyytäjää vastaan on käräjäoikeudessa nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteen mukaan lausunnonpyytäjä olisi tahallisesti rikkonut virkavelvollisuuttaan ja aiheuttanut asianomistajalle vahinkoa. Asiassa on haettu oikeusturvaedun myöntämistä vakuutusyhtiöstä. Vakuutushakemus on hylätty. Perusteluna hylkäämiselle on ollut se, että kyseessä olisi rikosasia, jossa lausunnonpyytäjä olisi syytteessä tahallisesti tehdystä rikoksesta.
 
Käräjäoikeus on antanut asiassa päätöksensä. Päätöksen mukaan asiassa ei ole aiheutettu vahinkoa,. Päätöksessä ei myöskään mainita, että lausunnonpyytäjä olisi tehnyt teon tahallaan. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan käräjäoikeuden päätöksen lopputulos huomioiden tulisi oikeusturvaetu hyväksyä.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 9.11.2004 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.
 
Tässä tapauksessa käräjäoikeuden tuomiosta ilmenee, että syyttäjä on vaatinut I.H:lle rangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska hän on korkeakoulun hallintojohtajan virkaansa toimittaessaan tahallaan rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin perustuvan virkavelvollisuutensa.
 
Tuomion perusteluista ilmenee, että käräjäoikeus on katsonut, että I.H. on syyllistynyt siihen rikokseen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta. Näin ollen hänet on tuomittu siitä, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta eli kysymys on tahallisesta teosta, koska rangaistusta on vaadittu nimenomaan siksi, että lausunnonpyytäjä on tahallaan rikkonut virkavelvollisuutensa.
 
Se, että asiasta ei ole aiheutunut vahinkoa eikä näin ollen vahingonkorvausta ole tuomittu, ei tässä tapauksessa vaikuta asiaan, sillä ratkaisevaa on se, mistä teosta on vaadittu rangaistusta ja mistä on tuomittu. Koska lausunnonpyytäjä on siis käräjäoikeuden tuomion mukaan tuomittu tahallisesta teosta, ei oikeusturvaetua tähän asiaan voida myöntää.
 
Lisäksi vakuutusyhtiö huomauttaa, että vakuutusehtojen 6 –kohdan mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen ja jäsenyyden voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Rikosasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun juttu on tullut vireille oikeudessa.
 
Tässä tapauksessa tuomiosta ilmenee, että juttu on tullut vireille 6.2.2004 eli vakuutustapahtuma on sattunut silloin. Vakuutusyhtiön saaman tiedon mukaan lausunnonpyytäjä on liittynyt AEK ry:n jäseneksi vasta 17.3.2004 eli hän ei ole ollut edes liiton jäsen vakuutustapahtuman sattuessa. Näin ollen tämänkään vuoksi oikeusturvaetua ei voitaisi myöntää.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Ammattihenkilön oikeusturvavakuutusehdot, voimassa 1.1.2000 alkaen
 
Kohta 2, Vakuutetut
Vakuutettuina ovat vakuutussopimuksessa mainitut vakuutuksen ottaneen järjestön jäsenet vakuutetun omaa työtä tai virkaa koskevassa asiassa.
 
Kohta 6, Vakuutustapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaoloaika
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen ja jäsenyyden voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.
 
Rikosasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun juttu on tullut vireille joko siten, että syyttäjän tai asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan tai syyttäjä on antanut haasteen tiedoksi.
Kohta 8, Korvattavat kustannukset
 
Kohta 8.5, Rikosasia
Vastaajana
Kustannukset vakuutetun puolustuksesta, ei kuitenkaan, jos virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta kuten esimerkiksi törkeää liikenteen vaarantamista, rattijuopumusta, pahoinpitelyä, petosta tai väärennystä.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kysymys oikeusturvaedun myöntämisestä tahallista tekoa koskevassa asiassa sekä vakuutuksen voimassaolosta.
 
Vakuutettu I.H. on 21.9.2004 tuomittu käräjäoikeudessa virkavelvollisuuden rikkomisesta. Teon vähäisyyden vuoksi hänet on jätetty rangaistukseen tuomitsematta. Vaadittu korvausvaatimus on näyttämättömänä hylätty. Juttu on tullut vireille 6.2.2004.
 
I.H. on hakenut oikeusturvaetua ammattijärjestönsä jäsenilleen ottamasta oikeusturvavakuutuksesta. Hän on liittynyt jäseneksi 17.3.2004.
 
Ammatillisen oikeusturvavakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rikosasioissa rajattu kustannukset vakuutetun puolustuksesta, jos virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa. Lautakunta toteaa, että lausunnonpyytäjää koskeneessa syytteessä, jonka perusteella hänet on tuomittu, on ollut kyse tahallisesta teosta. Se, että teko on katsottu vähäiseksi ja lausunnonpyytäjä on jätetty tuomitsematta rangaistukseen ja vahingonkorvaukseen, ei ole ehdon mukaan oikeusturvaedun myöntämiseen vaikuttava seikka. Näin ollen lautakunta katsoo vakuutusyhtiön epäävän päätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun jäsenyyden voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Rikosasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun juttu on tullut vireille.
 
Tässä tapauksessa vakuutustapahtuma on sattunut jutun tullessa vireille 6.2.2004. Vakuutustapahtuma on näin ollen sattunut ennen lausunnonpyytäjän 17.3.2004 tapahtunutta jäseneksi tuloa. Lautakunta katsoo, ettei hänelle tämänkään vuoksi tule myöntää oikeusturvaetua.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia