Haku

VKL 683/03

Tulosta

Asianumero: VKL 683/03 (2004)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 12.03.2004

Todistelukustannukset Miltä osin tavarantarkastajan kustannukset tuli korvata, kun asiassa tehtiin sovinto?

Kiinteistöyhtiö ja rakennusliike olivat tehneet pienurakkasopimuksen suoritettavista remonttitöistä. Urakan suoritusajaksi oli sovittu urakkasopimuksessa elo-lokakuu 1999. Kiinteistöyhtiö katsoi, että rakennusliikkeen työssä oli puutteita ja virheitä kaikkiaan 52 kohdassa. Rakennusliikettä vaadittiin korjaamaan kyseessä olevat puutteet. Kiinteistöyhtiö pyysi rakennustyön tarkastusta varten Keskuskauppakamarin hyväksymän tavarantarkastajan tekemään tarkastuksen ja antamaan lausunnon. Tavarantarkastaja havaitsi vikaa noin puolessa esitetystä vahinkokohdasta. Tavarantarkastajan lausunnon jälkeen osapuolet pääsivät asiassa sovintoon. Korvausta asiamiehen palkkiosta sekä tavarantarkastajan lausunnon palkkiosta haettiin kiinteistöyhtiön oikeusturvavakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö korvasi asiamiehen käytöstä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut muttei korvannut lainkaan tavarantarkastajan lausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja.
 
Lausuntopyyntö
Kiinteistöyhtiö vaatii, että vakuutusyhtiön tulee korvata tavarantarkastuksesta aiheutunut lasku 1.279,15 euroa omavastuulla vähennettynä. Asiassa on ollut kysymys rakennusurakoitsijan kannalta rakennusurakkaan perustuvan urakkasumman velkomuksesta ja tilaajan kannalta hinnanalennusvahingonkorvauksesta. Lähtötilanne oli riitainen. Tilaaja oli urakoitsijan virheisiin vedoten jättänyt osan urakkasummasta maksamatta. Urakoitsija ei ollut myöntänyt urakkasuorituksensa olevan virheellinen. Urakoitsijan vastuulle jäävien virheiden toteen näyttämiseksi ei tilaajalla ole ollut muuta mahdollisuutta kuin pyytää kohteessa toimitettavaksi virallinen Kauppakamarin tavarantarkastajan toimittama tavarantarkastus. Tavarantarkastus osoitti kohteessa olevat virheet. Tarkastuksen jälkeen ovat tilaaja ja urakoitsija saaneet riitansa sovittua.
 
Tavarantarkastuksen hankkiminen on ollut ehdottomasti välttämätöntä. Tavarantarkastajan tarkastuksessa tekemien puolueettomien havaintojen ja johtopäätösten avulla ovat asianosaiset saaneet sopimuksen tehdyksi ja ratkaistua riitansa prosessitaloudellisesti arvioiden edullisessa vaiheessa.
 
Se, että tavarantarkastuksen aiheuttama kustannus korvattaisiin vain, jos tavarantarkastuskertomus tai tarkastaja nimetään todistajaksi vireillä olevassa riita-asiassa, ei ole yleisesti ottaen kovin järkevä näkemys. Se johtaisi siihen, että vakuutettujen on korvauksen turvatakseen vietävä asia käräjäoikeuteen.
 
Tavarantarkastuskertomusta on käytetty todistelussa vaikkakaan ei käräjäoikeudessa. Kertomus on hankittu todisteeksi. Vakuutusehdot eivät edellytä, että kustannuksia aiheuttanut todistelu tulisi esittää oikeudessa. Päätös ei perustu vakuutusehtoihin ja on sen vuoksi mielivaltainen ja väärä.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö katsoo vastineessaan, että puolet tavarantarkastajan lausunnosta on sellaista kustannusta, jota ei tulisi korvata vakuutetun kiinteistövakuutukseen sisältyvän oikeusturvavakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiö viittaa oikeusturvavakuutuksen ehtokohtaan 0101 sekä ehtokohdan 0107 kohtaan 7.3.2.
 
Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata asian kartoittamis- tai selvittelykustannuksia. Vakuutettu oli riitauttanut urakkasopimuksessa 58 kohtaa, jotka käytiin tavarantarkastuksessa läpi. Näistä vajaassa puolessa tavarantarkastaja havaitsi työvirheitä. Urakkasopimuksessa sovituksi tehtävät työt eivät olleet myöskään vielä päättyneet tarkastuksentekohetkellä, sillä osa riitautetuista kohdista oli ilmoitettu tarkastettavaksi vasta kesällä. Myös suullisen sopimuksen mukaan vastapuoli teki rakennustöitä vielä jatkossakin.
 
Osapuolten välillä on syntynyt erimielisyyttä urakkasopimuksen perusteella tehdyistä töistä. Tavarantarkastuksessa on saatu ulkopuolisen kannanotto tilanteeseen ja kartoitettu virheen laajuus. Kannanotto tuki vajaata puolta vakuutetun väitteistä. Vakuutettu oli siten riitauttanut tehdyt työt oleellisesti laajemmin kuin ulkopuolinen tarkastaja havaitsi niissä olevan virheitä. Lausuntoa olisi voitu käyttää todistelussa korkeintaan niiltä osin, kuin se tuki vakuutetun väitteitä. Myöskään vakuutetun asiamies ei ollut suosittanut asian oikeuteen viemistä tavarantarkastuksen perusteella. Tavarantarkastuslaskussa ei ole ainakaan kokonaan ollut kysymys sellaisista todistelusta aiheutuneista kustannuksista, jotka oikeusturvavakuutuksen perusteella on tarkoitettu korvattavaksi.
 
Asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi vakuutusyhtiö on esittänyt vakuutetulle, että se hyväksyy puolet tavarantarkastuksesta aiheutuneista kustannuksista korvattavaksi omavastuuosuudella vähennettynä. Sovinnon tekemiseksi on pyydetty kaksi kertaa lisäaikaa vastineen antoon. Vakuutusyhtiö on korvannut tavarantarkastajan laskusta puolet omavastuuosuudella vähennettynä. Vakuutusyhtiö katsoo, että näin on tullut korvatuksi oikeusturvavakuutuksesta korvattavaksi tarkoitetut välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja todistelukustannukset.
 
Selvitykset
Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut muun muassa kyseessä oleva tavarantarkastajan lausunto.

Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Kiinteistön oikeusturvavakuutuksen ehtokohdan 0107 kohdan 7.3.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti: Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut, jos on kysymys asiasta, jota on käsitelty tai joka olisi voitu välittömästi saattaa käsiteltäväksi kohdassa 3 mainitussa tuomioistuimessa.
 
Ratkaisusuositus
 
Kiinteistöyhtiöllä ja rakennusliikkeellä on ollut riitaa rakennusurakan suorittamisesta. Kiinteistöyhtiö on pyytänyt tavarantarkastajan tarkastusta ja tavarantarkastajan lausuntoa rakennuskohteesta. Tarkastuksen perusteella on havaittu 58 kohdasta runsaassa 20:ssä olleen työvirhe. Lisäksi lukuisista kohdista on merkitty, että tarkastus tehdään myöhemmin kesällä. Tavarantarkastajan lausunnon perusteella osapuolet ovat päässeet asiassa sovintoon. Tavarantarkastajan tarkastus ja tavarantarkastajan lausunto on hankittu todistelutarkoituksessa, jotta kiinteistöyhtiö olisi voinut näyttää toteen, mitä virheitä rakennuskohteessa on ollut. Jos asia olisi viety oikeuteen, tavarantarkastajaa olisi kuultu todistajana. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiassa voida sillä perusteella vähentää tavarantarkastajan lausunnosta aiheutuneita kuluja, ettei kaikkia kohtia, jotka on tarkastettu, ole katsottu virheellisiksi. Vakuutuslautakunta katsoo, että tavarantarkastajan lausunnosta aiheutuneita kuluja tulee pitää todistelukustannuksina. Kulujen määrää tulee kokonaisuudessaan pitää kohtuullisena todistelukustannuksena ja ne tulee korvata kiinteistön oikeusturvavakuutuksen perusteella omavastuulla vähennettynä.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Aminoff, Henriksson, Kallioinen, Nyyssölä ja

Sjögren. Sihteerinä toimi Snellman.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA


 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia