Haku

VKL 682/14

Tulosta

Asianumero: VKL 682/14 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 26.03.2015

Korvattava vakuutustapahtuma. Moottorin irtoaminen kiinnityksestään. Rakenne-, valmistus- tai aineviasta tai kulumisesta johtunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan matkailuautolla oli ajettu 13.4.2014 huonokuntoisella tiellä olleeseen routakuoppaan, jolloin moottori irtosi kiinnityksestään. Moottorin irtoamisen myötä myös vetoakseli ja jäähdytin vaurioituivat.

Vakuutusyhtiö on evännyt moottorin korvauksen 9.6.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä ja yhtiö on katsonut, että kuoppaan ajolla ei ole ollut syy-yhteyttä pulttien rikkoutumiseen ja moottorin putoamiseen. Vahinkotarkastajan mukaan normaalikuntoinen ja riittävällä määrällä pultteja varusteltu moottori ei olisi pudonnut tällaisen iskun seurauksena. Ajoneuvossa ei todettu yhtiön mukaan muita kuin moottorin irtoamisesta aiheutuneita vaurioita.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut 16.7.2014 päivätyssä valituksessaan, että auto oli huollettu ja katsastettu säännöllisesti eikä moottoriin ollut tehty sellaista remonttia, jossa pultteja olisi käsitelty. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutuksenottajalta ei voida edellyttää omatoimista pulttien tarkistamista. Vakuutuksenottaja on vaatinut vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen ajoneuvon korjauskuluista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 17.12.2014 päivätyssä vastineessaan, että vaikka routavaurio maassa on sinänsä ulkoinen tekijä, ei moottorin irtoaminen ole kuitenkaan johtunut ainoastaan kuopasta, vaan irtoamiseen on vaikuttanut myös moottorin puutteellinen kiinnitys kolmen pultin sijasta kahdella pultilla. Yksi pulteista oli vahinkotarkastajan mukaan irronnut jo ennen vahinkoa. Jäljellä olevat pultit olivat katkenneet ja moottori oli tippunut vaurioittaen ajoneuvon muita osia. Yhtiön mukaan vahingon on aiheuttanut rajoitusehdoissa kuvattu rakenne-, valmistus- tai ainevika taikka kuluminen ja vahinko on aiheutunut, kun ajoneuvon oma osa on irronnut näistä syistä ja vaurioittanut muita ajoneuvon osia.

Ajoneuvolla oli vahinkohetkellä ajettu vahinkoilmoituksen mukaan korkeintaan nopeusrajoituksen mukaisella 80 kilometrin tuntinopeudella, eikä näissä olosuhteissa normaalin moottorin tulisi vaurioitua, kun autolla ajetaan kuoppaan. Trafin tietojen mukaan ajoneuvon seuraava katsastusaika oli ollut 4.7.2014, kun vahinko oli sattunut 13.4.2014. Katsastuksen läpäiseminen ei kuitenkaan tarkoita, ettei ajoneuvossa voisi olla piileviä valmistus- tai ainevikoja, koska katsastuksen suorittaminen tarkoittaa vain, ettei ajoneuvossa ollut näkyviä puutteita.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko moottorin irtoaminen vakuutuksesta korvattava ulkoisen tekijän aiheuttama vahinko, vai johtuiko vahinko rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla rakenne-, valmistus-, tai aineviasta taikka kulumisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.3.1.1 (Vakuutustapahtuma) mukaan törmäysvahinkona korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut vakuutuksen kohteelle

a) tieltä suistumisesta, kaatumisesta tai tien sortumisesta
b) iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä

Kohdan 5.3.1.3 (Törmäysvahingon rajoitukset) mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu

a) vakuutuksen kohteen tai sen osan tai lisälaitteen särkymisestä tai vahingoittumisesta, joka ei ole tapahtunut kohdan 5.3.1.1 mukaisen vahingon yhteydessä
b) ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, puutteellisesta kunnossapidosta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee sen vastaavasti osoittaa vahingon johtuvan rajoitusehdon mukaisesta olosuhteesta, tässä tapauksessa siitä, että vahinko on aiheutunut ajoneuvon osalle itselleen sen rakenne- valmistus- tai aineviasta taikka kulumisesta.

Lautakunnalle toimitetusta vahinkotarkastusraportista ja siihen liitetyistä kuvista käy ilmi, että moottorin kolmesta kiinnityspultista yksi puuttui korvakosta kokonaan ja kaksi muuta olivat katkenneet ja jääneet sisälle korvakkoon. Puutuvan pultin kohdalla korvakossa oli vahinkotarkastusraportin mukaan havaittu voimakasta hapettumaa ja reikä oli puolillaan likaa. Vahinkotarkastajan mukaan pultti ei ole voinut olla kiinnityskohdassaan vahinkohetkellä.

Koska kolmesta kiinnityspultista on puuttunut yksi pultti, ovat jäljelle jääneet pultit altistuneet suuremmalle rasitukselle. Suuremman rasituksen vuoksi pultit ovat alkaneet murtua ja ne ovat lopulta törmäyksen myötä katkenneet. Katkenneissa pulteissa havaittu vaalea kohta viittaa tuoreeseen murtumaan ja tummemmat, hapettuneet kohdat ovat murtuneet jo ennen vahinkohetkeä. Vahinkotarkastajan mukaan normaalikuntoinen moottorin kiinnitys kestää routakuoppaan ajamisen.

Asiassa on riidatonta, että moottorin kiinnityksestä puuttui yksi pultti ennen vahinkoa. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn teknisen selvityksen perusteella, että yhden pultin puuttuminen on johtanut jäljelle jääneiden pulttien kulumiseen. Ottaen myös huomioon sen seikan, ettei ajoneuvossa kuoppaan ajamisen jälkeen havaittu moottorin putoamisen aiheuttamien vaurioiden lisäksi muita vahinkoja, on moottorin irtoaminen lautakunnan näkemyksen mukaan aiheutunut puuttuneen pultin aiheuttamasta kulumisesta, eikä tiessä olleesta routakuopasta. Koska kulumisen aiheuttamat vahingot on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle rajoitusehdolla, ei kyseessä ole korvattava vakuutustapahtuma.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia