Haku

VKL 681/11

Tulosta

Asianumero: VKL 681/11 (2013)

Vakuutuslaji: Henkivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.03.2013

Lakipykälät: 5, 9

Vakuutuksen voimassaolo Vakuutuksen päättyminen määräiässä Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus

Tapahtumatiedot

P Oy oli ottanut 5.10.1995 allekirjoitetulla hakemuksella 27.9.1946 syntyneelle L.N.:lle henkivakuutuksen. Kysymyksessä oli 200.000 mk:n (33.637,59 euron) kuolemanvaraturvan sisältänyt riskihenkivakuutus, jonka edunsaajaksi määrättiin L.N.:n omaiset. P Oy maksoi myös vakuutusmaksut.

Vakuutusyhtiö lähetti P Oy:lle 19.8.2011 päivätyn ilmoituksen L.N.:n henkivakuutuksen kuolintapausturvan päättymisestä 5.10.2011.

P Oy:n vakuutuksen päättymisestä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalle tekemän tiedustelun johdosta 25.10.2011 antamassaan vastauksessa vakuutusyhtiö viittasi siihen, että vakuutuksen myöntämiskäsittelyn yhteydessä vuonna 1995 P Oy:lle oli lähetetty vakuutuskirja sekä vakuutusehdot. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuskausi on yksi vuosi ja vakuutus uudistetaan vuodeksi kerrallaan.. Vakuutusta ei kuitenkaan uudisteta sen vakuutuskauden päätyttyä, jona vakuutettu täyttää 65 vuotta. Vakuutusturva päättyy siis 65 vuoden ikään vakuutuksen vuosipäivänä vakuutetun täytettyä määräiän. Näin ollen vakuutuksen päättymispäiväksi tuli 5.10.2011. Päättymispäivä oli myös ilmennyt vuosittain vakuutuksenottajalle lähetetystä turvaselvityksestä.

 

Valitus

P Oy vaatii, että L.N.:lle otetun henkivakuutuksen katsotaan olevan voimassa niin kauan kuin vakuutusmaksut maksetaan, vakuutus erikseen vakuutuksenottajan toimesta irtisanotaan taikka vakuutettu kuolee.

P Oy:n mukaan vakuutus otettiin vakuutushakemuksen mukaisesti L.N.:lle 5.10.1995. Vakuutusta otettaessakin ymmärrettiin, että vakuutus on voimassa vakuutetun kuolemaan asti, mikäli vakuutusta ei vakuutuksenottajan toimesta irtisanota sitä ennen. Vakuutushakemuksesta, johon P Oy viittaa, käy riidattomasti ilmi, että vakuutusyhtiö ei antanut mitään perushenkivakuutuksen tuoteselostetta taikka muutakaan informaatiota siitä, että kyseessä olisi muu kuin perushenkivakuutus. Vakuutusmaksu vuonna 2010 - 2011 oli 1.374,70 euroa.

Vakuutusyhtiön ilmoituksessa vakuutuksen päättymisestä ei ollut mitään perusteluja. Ratkaisu on yllättävä ja kohtuuton jo senkin puolesta, ettei vakuutusyhtiö ole hakemuksen käsittelyssä eikä muutoinkaan ilmoittanut, että vakuutus päättyisi ennen vakuutetun kuolemaa. Vakuutushakemuksessa on jätetty avoimeksi kohta ”asiakkaalle annettu materiaali”. Perushenkivakuutuksen tuoteselostetta ei ole annettu. P Oy katsoo toimineensa vakuutuksenottajana hyvässä uskossa ja luottavaisena, joten on erittäin kohtuutonta ja yllättävää, että vakuutusyhtiö päättää henkivakuutuksen ennen kuin se vakuutuksenottajan saaman informaation mukaan olisi oikeutettu sen päättämään.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viitta vakuutussopimuslain 5 § 1 momenttiin. Kyseinen perushenkivakuutus on alkanut 5.10.1995 P Oy:n edustajan täytettyä perushenkivakuutushakemuksen. Hakemuksen allekirjoituksella P Oy:n edustaja on samalla vahvistanut saaneensa perushenkivakuutuksen tuoteselosteen, jonka osa vakuutushakemus on. Hakemukseen on myös mahdollista merkitä, jos vakuutuksenhakija on saanut jotakin muuta materiaalia kuin tuoteselosteen. Hakemuksen merkintöjen mukaan P Oy:n edustaja ei ole myyntitilanteessa saanut muuta materiaalia kuin tuoteselosteen.

Tuoteselosteessa sivulla 6 kerrotaan kohdassa vakuutusturvan voimassaolo, että vakuutuskausi on yksi vuosi ja että kauden päätyttyä vakuutus uudistetaan vuodeksi kerrallaan. Vakuutusta ei uudisteta enää sen vakuutuskauden päätyttyä, jonka aikana vakuutettu on täyttänyt 65 vuotta. Kun vakuutusta ei uudisteta enää vakuutetun täytettyä 65 vuotta, vakuutus päättyy.

Vakuutusehdoissa, jotka on lähetetty vakuutuksenottajalle vakuutuksen myöntämiskäsittelyn yhteydessä, kerrotaan kohdassa 4 tuoteselostetta vastaavasti, että vakuutuskausi on yksi vuosi ja että vakuutuskauden päätyttyä vakuutus uudistetaan vuodeksi kerrallaan. Ehtokohdassa todetaan tuoteselostetta vastaavasti myös, että vakuutusta ei kuitenkaan uudisteta sen vakuutuskauden päätyttyä, jona vakuutettu täyttää 65 vuotta.

P Oy:lle on lisäksi vuosittain lähetetty turvaselvitys, jossa selvästi kerrotaan, että vakuutus päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta. Turvaselvityksessä, joka on lähetetty 30.8.2010, on lisäksi todettu, että tämä on viimeinen vakuutuskausi.

Vakuutusyhtiö katsoo esittämillään perusteilla, että P Oy on saanut vakuutuksen myyntitilanteessa ja myöhemmin vuosittaisesta turvaselvityksestä tiedon siitä, että vakuutus päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta. Vakuutusyhtiö katsoo toimineensa asiassa lain ja vakuutusehtojen mukaisesti.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Ratkaistava kysymys

Asiassa on kysymys ensisijaisesti siitä, mitä P Oy:n 27.9.1946 syntyneelle L.N.:lle ottaman henkivakuutussopimuksen voimassaoloajasta oli sovittu vakuutussopimusta 5.10.1995 tehtäessä. Sen ohella on tarkasteltava kysymystä siitä, mitä tietoja vakuutusyhtiö on antanut P Oy:lle sopimusta tehtäessä ja mihin käsitykseen vakuutusturvan voimassaoloajasta vakuutuksenottajalla on näiden tietojen perusteella ollut aihetta päätyä.

Sovellettavat sopimusehdot ja lainkohdat

Kysymyksessä olevaan henkivakuutukseen sovellettavien 1.7.1995 alkaen voimaan tulleiden vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutussopimuksen sisältö määritellään sopimuskirjassa, vakuutusehdoissa ja laskuperusteissa. Näiden lisäksi sopimussuhteeseen sovelletaan vakuutussopimuslakia (543/94) ja muuta Suomen lainsäädäntöä.

Vakuutusehtojen kohdan 4 mukaan vakuutusturva alkaa, kun [vakuutusyhtiölle] on jätetty tai lähetetty kirjallinen vakuutushakemus, jonka se hyväksyy. Erikseen voidaan sopia turvan alkamisesta myös jonain muuna ajankohtana. Vakuutuskausi on yksi vuosi. Vakuutuskauden päätyttyä vakuutus uudistetaan vuodeksi kerrallaan. Vakuutusta ei kuitenkaan uudisteta sen vakuutuskauden päätyttyä, jona vakuutettu täyttää 65 vuotta. Vakuutusturva päättyy, kun vakuutus lakkaa irtisanomisen tai vakuutetun kuoleman takia.

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaan (sellaisena kuin se on ollut nyt puheena olevaa vakuutussopimusta tehtäessä laissa 543/94) ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Saman lain 9 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että vakuutussopimuksesta sitä tehtäessä käytyjen neuvottelujen sisältö ei ilmene lautakunnalle annetuista asiakirjoista. Asiakirjajäljennöksen perusteella 5.10.1995 allekirjoitetussa vakuutushakemuksessa ei ole ollut mitenkään yksilöitynä vakuutussopimuksen suunniteltua voimassaoloaikaa. Myöskään hakemuslomakkeen valmiiksi painetuissa teksteissä ei ole mainintaa mahdollisesta vakuutusyhtiön noudattamiin vakiosopimusehtoihin perustuvasta vakuutuksen enimmäisvoimassaoloajasta. Itse hakemuslomakkeella ei ylipäätään ole viittausta sopimukseen mahdollisesti sovellettavaksi tuleviin vakiovakuutusehtoihin.

P Oy:n edustajan allekirjoittaman vakuutushakemuksen kohdassa ”Asiakkaalle annettu materiaali” on kuitenkin todettu, että: ”Olen saanut perushenkivakuutuksen tuoteselosteen, jonka osa tämä hakemus on”. Hakemuslomakkeen samaan kohtaan erikseen varattuun tilaan voidaan merkitä rasti selitteellä ”muuta, mitä?” Viimeksi mainittu kohta on hakemuksessa jätetty täyttämättä. Selostetun vakuutushakemuslomakkeen kohdan perusteella on ilmeistä, että P Oy:n edustajan allekirjoittama vakuutushakemus on ollut vakuutusyhtiön esittämin tavoin osana siinä mainittua perushenkivakuutuksen tuoteselostetta. Vakuutusyhtiö on myös antanut lautakunnalle kopiokappaleen kyseisestä 1.7.1995 alkaen voimassa olleesta tuoteselosteesta 1/95, jonka lopussa irrotettavana osana kyseinen vakuutushakemuslomake on. Tämän perusteella lautakunta katsoo selvitetyksi, että tuoteseloste oli annettu ja ollut P Oy:n edustajan käytettävissä vakuutussopimuksesta 5.10.1995 päätettäessä.

Kyseisen tuoteselosteen sivulla 6 otsikon ”Vakuutusturvan voimassaolo” alla todetaan muun muassa, että ”Vakuutuskausi on yksi vuosi. Kauden päätyttyä vakuutus uudistetaan vuodeksi kerrallaan. Vakuutusta ei uudisteta enää sen vakuutuskauden päätyttyä, jonka aikana vakuutettu (parivakuutuksessa vanhempi vakuutettu) on täyttänyt 65 vuotta.” Tämän perusteella lautakunta katsoo, että tuoteselosteeseen normaalilla huolellisuudella perehtyneen vakuutuksenottajan on täytynyt jo sopimusta tehdessään käsittää, ettei vakuutus jatkuisi sen vakuutuskauden jälkeen, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta.

Tuoteselosteen sivulla 5 on myös todettu, että vakuutussopimukseen sovelletaan perushenkivakuutuksen ehtoja, minkä perustella myös niiden on katsottava tulleen vakuutusyhtiön ja P Oy:n välillä 5.10.1995 alkaneen vakuutussopimuksen osaksi. Kyseisten vakuutussopimukseen sen alusta sovellettujen 1.7.1995 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen vakuutuksen voimassaoloa koskevassa kohdassa 4 vakuutuksen todetaan olevan vuosittain jatkuva, mutta ehtokohdan mukaan vakuutus jatkuu enintään sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta.

Selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo, että P Oy:n ja vakuutusyhtiön välillä 5.10.1995 tehty vakuutussopimus oli tullut voimaan sen sisältöisenä, että vakuutuksen voimassaolon oli määrä jatkua enintään sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana vakuutettu L.N. täyttäisi 65 vuotta. Vakuutusyhtiö on myös antanut tästä vakuutussopimuksen enimmäisvoimassaoloajasta P Oy:lle vakuutussopimusta tehtäessä asianmukaisesti tiedon eikä vakuutusyhtiön voida todeta saadun asiakirjaselvityksen perusteella laiminlyöneen tältä osin sille vakuutussopimuslain mukaisesti kuulunutta tiedonantovelvollisuutta. Lautakunnalle annetun jäljennöksen perusteella vastaava vakuutuksen päättymistä kokeva tieto on lisäksi esitetty myös vakuutuksesta P Oy:lle vuosittain lähetetyssä turvaselvityksessä, joten P Oy:n olisi pitänyt olla siitä myös koko ajan tietoinen.

Lopputulos

Selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo vakuutusyhtiön menetelleen tässä asiassa lain ja voimassa olleen vakuutussopimuksen mukaisesti, kun se on 19.8.2011 ilmoittanut P Oy:lle puheena olevan vakuutussopimuksen päättyvän 5.10.2011.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Rissanen, jäsenet Ahlroth, Kauppila ja Kummoinen sekä varajäsen Sibakov. Sihteerinä toimi Isokoski.VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta