Haku

VKL 680/14

Tulosta

Asianumero: VKL 680/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.05.2015

Suojeluvelvoitteen alainen omaisuus. Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva metsänhoitoyhdistys oli suorittanut harvennushakkuun väärällä palstalla. Vahinko huomattiin 28.3.2014 kun hakkuu oli jo tehty. Korvausta palstanomistajalle aiheutuneesta vahingosta oli haettu metsänhoitoyhdistyksen toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vahingonkärsineellä ei ollut vahingonkorvausvaatimuksia, mutta hänen kanssaan sovittiin, että metsänhoitoyhdistys vastaa itse suorittamansa harvennushakkuun kuluista. Näin ollen vahingonkärsineelle palautettaisiin harvennushakkuusta suoritettu maksu ja tästä summasta vähennettäisiin valtiota toimenpidettä varten saatu tuki.

Vakuutusyhtiö oli evännyt vakuutuskorvauksen 3.7.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on ollut vakuutuksenottajan suojeluvelvoitteen alaiselle omaisuudelle aiheutettu vahinko, jota koskee vakuutukseen sisältyvä rajoitusehto. Vakuutuksenottajan tehtävänä oli suorittaa metsän hakkuu sovitun mukaisesti. Lisäksi korvausvaatimuksessa on ollut yhtiön näkemyksen mukaan kyse virheellisesti tehdyn työsuorituksen uudelleen suorittamisesta tai korjaamisesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut 30.10.2014 päivätyssä valituksessaan, ettei kyseessä ollut omaisuusvahinko, eikä huolehdittavana olevaa omaisuutta koskevaa rajoitusehtoa voida tästä syystä soveltaa tapaukseen. Kyseessä ei ole voinut olla virheellisesti tehdyn työsuorituksen uudelleen tekemisestä tai korjaamisesta, koska virheellisesti tehtyä hakkuuta ei luonnollisesti voida suorittaa uudestaan virheettömällä tavalla.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 15.12.2014 päivätyssä vastineessaan, että sen käsityksen mukaan kyseessä on ollut vahingonkärsineen omaisuudelle aiheutettu vahinko. Vakuutuksenottajan työnä oli suorittaa työn kohteena olevan metsän hakkuu sovitun mukaisesti. Kyse on ollut suojeluvelvoitteen alaisena olevalle omaisuudelle aiheutetusta vahingosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko kyseessä korvattava vakuutustapahtuma vai oliko vahinko kohdistunut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla omaisuuteen, joka oli vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana vakuutuksenottajan käsiteltävänä tai suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4 (Korvattavat vahingot) vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- ja esinevahinko,

- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja

- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtokohdan 5.3 (Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus) vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, taikka muulla tavoin käsiteltävänä, säilytettävänä, suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Kohdan 5.6 (Työsuoritus) vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen suorittamisesta, siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahingonkorvauksessa ei ollut kyse virheellisesti tehdyn työsuorituksen uudelleen suorittamisesta. Kyse oli väärällä palstalla tehdystä hakkuusta aiheutuneesta omaisuusvahingosta suoritetusta hyvityksestä.

Vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan se kattaa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu mm. vahingot omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon sattuessa on ollut vakuutuksenottajan lukuun toimivan käsiteltävänä tai suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri.

Arvioitaessa sitä, mikä omaisuus kuuluu huolehdittavana olevaan omaisuuteen, olennaista on, mikä on normaalisti sujuvan työsuorituksen välitön vaikutuspiiri. Tässä tapauksessa vakuutuksenottajan työnä on ollut metsän hakkuu sopimuksen mukaisesti. Vahinko on aiheutunut metsähoitoyhdistyksen työntekijän virheestä eikä kyseessä ollut ns. normaali työsuoritus. Kyse on vastuuvakuutuksen ydinalaan kuuluvasta vahinkotapahtumasta. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei tapausta tule ratkaista edellä mainittujen rajoitusehtojen pohjalta, vaan hakkuussa osoitetun huolimattomuuden perusteella ja vahinko tulee korvata metsänhoitoyhdistyksen vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen vaatimusten mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia