Haku

VKL 680/12

Tulosta

Asianumero: VKL 680/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2013

Riidaton saatava Korvattava vakuutustapahtuma Riidan syntyminen Vaatimuksen kiistäminen

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön asukas T.R. aiheutti vesivahingon asunto-osakeyhtiön tiloissa. Yhtiö vaati korvausta vahingosta T.R:ltä kanneteitse. Käräjäoikeus ratkaisi asian yksipuolisella tuomiolla.

Oikeusturvaetua haettiin tähän asiaan.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 2.4.2012 ja 18.11.2012 päivätyissä päätöksissään lausunut, että saadun selvityksen mukaan T.R. ei ollut lainkaan kiistänyt asunto-osake­yhtiön korvausvaatimusta ja että asia oli ratkaistu yksipuolisella tuomiolla. Sen vuoksi vakuutustapahtumaa eli riidan syntymistä ei ollut tapahtunut eikä vakuutusyhtiö ollut myöntänyt asiassa oikeusturvaetua.

 

Valitus

Asunto-osakeyhtiö on lausunut, ettei T.R. ollut missään vaiheessa kiistänyt aiheuttamaansa vahinkoa. Asunto-osakeyhtiö oli haastehakemuksessaan luonnehtinut saamisensa riidattomaksi, mutta käräjäoikeus oli kuitenkin saattanut asian valmistelussa käsiteltäväksi ja sittemmin ratkaissut sen yksipuolisella tuomiolla. Asunto-osakeyhtiö on pyytänyt ratkaisusuositusta kulujensa korvaamiseksi.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Ratkaisusuosituksen pyytäjä ei ollut väittänytkään, että vahingonkorvausvaatimus olisi kiistetty edes ylimalkaisesti puhumattakaan siitä, että se olisi kiistetty vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla. Vakuutusyhtiö on lisäksi katsonut, että asiassa korvattavat oikeudenkäyntikulut olisivat joka tapauksessa pienemmät kuin vakuutuksen omavastuu, minkä vuoksi oikeusturvaedusta ei olisi rahallista hyötyä.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riidan syntymistä. Riita on syntynyt, kun vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Ehtokohdan OI 05 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys oikeusturvaedun myöntämisestä vahingonkorvausta koskevassa velkomisasiassa.

Lautakunta toteaa, että vakuutus on sopimus, jossa vakuutusyhtiö sitoutuu korvaamaan vakuutusehdoissa määriteltyjä vakuutustapahtumia. Nyt käsillä olevassa tapauksessa oikeusturvavakuutuksen vakuutusehdoissa korvattavaksi vakuutustapahtumaksi on määritelty riidan syntyminen. Riita on ehtojen mukaan syntynyt, kun vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty. Ta­pauksessa valittaja ei ole edes väittänyt, että sen vaatimuksia olisi kiistetty. Tämän vuoksi tapauksessa ei ole syntynyt korvattavaa vahinkotapahtumaa eli riitaa. Siksi ei ole perustetta korvata asiassa vakuutetulle koituvia kuluja.

Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä ja Sjögren. Sihteerinä toimi Snellman.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia