Haku

VKL 679/14

Tulosta

Asianumero: VKL 679/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 23.04.2015

Varkaus. Rajoitusehdon tulkinta. Vakuutetun luvalla sisään päässeiden henkilöiden tahallaan aiheuttama vahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli syyskuussa 2014 tavannut kadulla puolen yön aikaan kaksi hänelle ennestään tuntematonta naista, jotka hän oli kutsunut asuntoonsa. Asunnossa vakuutuksenottaja ja naiset joivat yhdessä alkoholia ja juttelivat. Vakuutuksenottaja muistaa laittaneensa ruokaa ja syöneensä aamuyöstä. Seuraava muistikuva vakuutetulla on se, että hän heräsi seuraavana iltana klo 20 sängystään. Tällöin hän huomasi, että hänen asunnostaan oli viety omaisuutta noin 10 000 euron edestä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottajan mielestä vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on kohtuuton. Lisäksi hän vetoaa siihen, ettei yhtiön käyttämä rajoitusehto ole kuluttajalle selkeä. Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetun luvalla sisään päässeiden henkilöiden tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttamaa vahinkoa. Vakuutusehdot eivät kuitenkaan sisällä selkeää määritelmää sanalle vahinko. Kuluttajan näkökulmasta sana vahinko ei sisällä varkautta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutetulle annettiin tapahtumatietojen perusteella kielteinen korvauspäätös, sillä vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka on tahallisesti aiheuttanut vakuutetun luvalla sisään päässyt henkilö. Tässä tapauksessa ei ollut minkäänlaisia viitteitä siitä, että naiset olisivat tulleet vakuutetun asuntoon vastoin vakuutetun tahtoa. Lisäksi asunnosta ei löytynyt murron jälkiä, joten on selvää, että vahingon ovat aiheuttaneet nimenomaan vakuutetun sisälle päästämät naiset.

Kotivakuutuksen rajoitusehdoissa on lueteltu ne vahinkotapahtumat, joita vakuutus ei korvaa. Rajoitusehtoja on tulkittava suppeasti, mutta sanamuotonsa mukaisesti. Sovellettaviin vakuutusehtoihin sisältyvän rajoituksen mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka on tahallisesti törkeällä huolimattomuudella aiheuttanut vakuutetun luvalla sisään päässyt henkilö. Yhtiö toteaa myös, että päästettäessä entuudestaan tuntemattomia henkilöitä sisään nyt kyseessä olevan vahinkotapahtuman kaltaisissa olosuhteissa, on omaisuusrikoksen riski selvästi tavanomaista suurempi. Tällaisesta riskinotosta aiheutuvia vahinkoja ei nimenomaisen rajoitusehdon perusteella korvata.

Yhtiö viittaa vakuutuksenottajan esittämään väitteeseen siitä, että kuluttajan näkökulmasta termi ”vahinko” ei sisällä varkautta. Yhtiö toteaa, että koska ”vahinko” on käsitteenä laaja, vakuutusehdot määrittelevät tarkemmin korvattavat ja ei-korvattavat vahingot.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu mm. poliisin tutkintailmoitus ja luettelo varastetuista tavaroista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, onko nyt kyseessä oleva varkaus sellainen vahinko, jota ei sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 3.5 mukaan korvata vakuutuksesta.

Lisäksi arvioidaan, onko vakuutusyhtiön päätös muuten kohtuuton.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavat vakuutusehdot kohta 3.1:

Laaja turva korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet vahingot

Sovellettavat vakuutusehdot kohta 3.5:

Vakuutuksesta ei korvata
- vakuutetun luvalla sisään päässen henkilön tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttamaa vahinkoa.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja on esittänyt, ettei kuluttaja voi ymmärtää, että vakuutusyhtiön soveltamassa rajoitusehdoissa käytetty termi ”vahinko” viittaa myös varkauteen. Näin ollen ehtoa ei voitaisi tässä tapauksessa soveltaa. Myös vakuutusyhtiö on todennut, että rajoitusehtoa on tulkittava suppeasti. Yhtiö kuitenkin katsoo varkauden sisältyvän rajoitusehdossa käytetyn ”vahinko”-termin käsitteeseen.

Vakuutukseen sisältyviä rajoitusehtoja on yleisten tulkintaa koskevien periaatteiden mukaan tulkittava suppeasti. Tämä tarkoittaa, että ehtoja on tulkittava sanamuotonsa mukaisesti, eikä tulkintaa saa laajentaa siitä, mitä käytetyillä termeillä voidaan perustellusti ymmärtää. Ehtoja on kuitenkin tulkittava kokonaisuutena. Vaikka yksittäinen lause olisi irrallisena vaikeasti ymmärrettävä, sen merkitys voi kuitenkin olla selvä, kun katsotaan ehtoja kokonaisuutena.

Termi ”vahinko” voidaan kontekstista riippuen ymmärtää eri tavoin. Arkikielessä sen ymmärretään tarkoittavan usein ikävää tapahtumaa, jota ei ole aiheutettu tahallisesti. Varkaus on tahallinen teko, eikä siis vahinko edellä mainitussa merkityksessä. Toisaalta vahingolla voidaan tarkoittaa myös jostakin tapahtumasta aiheutunutta taloudellista menetystä. Tulkittaessa vakuutusehtoja kokonaisuutena on selvää, että vakuutusehdoissa termi ”vahinko” viittaa jostakin tapahtumasta aiheutuneeseen taloudelliseen vahinkoon. Kun vahingolle annetaan tällainen merkitys, on yhtiön käyttämä rajoitusehto selvä ja ymmärrettävä.

Vakuutuksenottaja on vedonnut myös siihen, että vakuutusyhtiön päätös olisi kohtuuton. Lautakunta toteaa, että tapauksessa sovelletun ehdon tyyppiset rajoitusehdot ovat yleisiä kotivakuutuksissa. Kuten yhtiö on vastineessaan todennut, rajoitusehdon taustalla on myös pyrkimys rajoittaa vakuutetun objektiivisesti arvioiden tietoisesta riskinotosta johtuvia vahinkoja. Vakuutuksenottaja ei ole ehdon epäselvyyden lisäksi esittänyt muita perusteita sille, miksi ehto olisi kohtuuton.  Kohtuuttomuutta ei ole pelkästään se, että vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, vaikka kyseessä olisi merkittäväkin taloudellinen menetys.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön soveltama rajoitusehto soveltuu kyseessä olevaan vahinkoon eikä ehto ole epäselvä. Vakuutusyhtiön päätöstä ei voida muutenkaan pitää kohtuuttomana. Näin ollen lautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Järvelä

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia