Haku

VKL 679/08

Tulosta

Asianumero: VKL 679/08 (2009)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 22.01.2009

Viemäritukoksen aiheuttama vesivahinko Keittiöremontti Tulppaamaton viemäri Ennalta arvaamaton vahinko Työvirhe

Asiamies J.K:n vakuutuksenottaja Asunto Oy I-tie 11:n puolesta laatimassa vahinkoilmoituksessa 12.6.2007 todetaan, että vakuutuksenottajakiinteistössä oli tapahtunut vesivuoto 7.6.2007. Viemärin auki olevasta päästä oli tulvinut vettä allaskaappikalusteen alle asunnossa 16. Vaurioita oli syntynyt asuntoon 12.

Vahinkoilmoituksen liitteenä olleessa kuivausliikkeen kartoitusraportissa 11.6.2007 todettiin, että vahinko oli tarkastettu 8.6.2007 ja todettu huoneiston 16 keittiössä tapahtunut vesivahinko ja sen aiheuttamat vauriot. Huoneiston keittiö oli saneerauksen alaisena ja vesikalusteiden asennus oli meneillään. Kiinteistön viemärin auki olleesta päästä oli tulvinut vettä allaskaappikalusteen alle. Linjastossa oli ollut tilapäinen tukos ja linjan pää oli tulppaamatta. Vesi pääsi eristetilaan ja levisi sieltä noin 5 -7 m2:n suuruiselle alueelle.
 
Korvausta haettiin vakuutuksenottaja Asunto Oy I-tie 11 kiinteistövakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Korvauspäätöksessään 15.6.2007 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Kiinteistövakuutuksen YT 130 vakuutusehtojen kohdan 1.7 mukaan vakuutus korvaa vuodon vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. Vuodolla tarkoitetaan nesteen, kaasun tai höyryn virtaamista ennalta arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta vakuutusehdoissa mainitusta putkistosta tai laitteesta.
 
Vakuutusehtojen kohdan 1.7.2 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka on aiheuttanut suunnittelu- tai työvirhe tai käyttötarkoitukseensa sopimattomasta materiaalista tehdyn laitteen rikkoutuminen.
 
LVI-järjestelmien yhteisten laatuvaatimusten (Talotekniikka RYL 2002 osa 1) mukaan: "Rakenteisiin ei saa jättää paineellisia tai jännitteellisiä osia. Rakenteisiin käyttämättömiksi jätettävät putket tyhjennetään ja tyhjennyksen jälkeen tulpataan. Myös käyttämättömiksi jäävät kanavat tulpataan."
 
Vesivahinko on aiheutunut, kun vesi on linjastossa olleen tukoksen seurauksena päässyt tulppaamattomasta putkesta allaskaappikalusteen alle ja sieltä edelleen rakenteisiin. Käytöstä poistetun putken tai sen osan jättäminen tulppaamatta on työvirheeksi katsottava laiminlyönti. Edellä olevasta syystä aiheutunut vuotovahinko ei ole ennalta arvaamaton ja tämän vuoksi työvirheestä aiheutuneet vahingot on rajattu kiinteistövakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Edellä olevan johdosta ei tulppaamattomasta putkesta virranneen veden aiheuttamien vahinkojen korjauskuluista makseta vakuutuskorvausta kiinteistövakuutuksen perusteella.
 
Jatkokäsittely
Edellä olevan korvauspäätöksen jälkeen vakuutuksenottajan kiinteistövakuutusyhtiö ja keittiöremontin suorittaneen PG Oy:n vastuuvakuutusyhtiö ovat käyneet keskenään sähköpostikirjeenvaihtoa tapahtumatietojen ja tehtyjen korvausratkaisujen osalta.
 
Kirjeessään 24.1.2008 vakuutuksenottaja Asunto Oy I-tie 11:lle vakuutusyhtiö toteaa käsitelleensä pyynnöstä korvaushakemuksen uudelleen.
 
Huoneiston keittiö on ollut saneerauksen alla ja keittiö- ja vesikalusteiden asennusten osalta kesken. Annettujen lisäselvitysten perusteella allas ja viemäri on poistettu ilmeisesti asentaja J.K:n toimesta. Hän toimi kohteessa PG Oy:n alihankkija-asentajana. Viemärin pää on jätetty tuolloin tulppaamatta ja vahinko on havaittu 7.6 2007.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös perustuu sille toimitettuihin asiapapereihin ja kiinteistövakuutuksen vakuutusehtoihin. Viemärilaitteiston lähtökohtana on, että mm. putkistot ja niiden liitokset ovat tiiviitä. Alihankkija-asentaja on katkaissut / poistanut viemärin ja jättänyt sen tulppaamatta, jolloin viemärilaitteisto ei ole ollut tiivis siltä kohtaa. Viemäriputkiston tukoksen seurauksena on tulppaamattomasta viemäristä tulvinut vettä aiheuttaen vahinkoa. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo edelleen kyseessä olevan alihankkija-asentajan virheen. Korvauspäätöksessä 15.6.2007 vakuutusyhtiö on perustellut, minkä vuoksi vahinko ei kuulu kiinteistövakuutuksen korvauspiiriin.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 1.10.2008 Asunto Oy T-tie 11:n asiamies J.K. CF Oy:stä toteaa lausuntopyynnön koskevan sekä Asunto Oy T-tie 11 kiinteistövakuutusta että vakuutuksenottaja PG Oy:n vastuuvakuutusta.
 
Viemärin auki olevasta päästä oli tulvinut vettä allaskaappikalusteen alle asunnossa 16. Vaurioita oli asunnossa 12.
 
Kiinteistövakuutusyhtiö on 15.6.2007 päivätyssä päätöksessään ilmoittanut, että se ei korvaa vahinkoa, koska yhtiö katsoo, että kyseessä on työvirheen aiheuttama vahinko, mikä ei ole korvattava kiinteistövakuutuksen ehtojen mukaan.
 
Tämän jälkeen korvausta haettiin keittiöremonttia tehneen vakuutuksenottaja PG Oy:n vastuuvakuutuksesta. Vastuuvakuutusyhtiö on kuitenkin 3.12.2007 päivätyssä päätöksessään ilmoittanut, että se ei korvaa vahinkoa, koska asennuksessa on noudatettu normaalia, vakiintunutta käytäntöä ja veden tulviminen on aiheutunut vakuutuksenottajan alihankkija-asentajasta riippumattomasta syystä eli äkillisestä tukoksesta kakkoskerroksessa. Vakuutuksenottajalle ei vakuutusyhtiön mukaan voida katsoa syntyneen lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta ja tämän vuoksi vastuuvakuutusyhtiö ei ole maksanut korvausta.
 
Tämän jälkeen on tehty molempiin vakuutusyhtiöihin uudelleenkäsittelypyynnöt, mutta yhtiöt eivät ole muuttaneet kantaansa.
 
Vakuutusyhtiöiden päätökset ovat lausunnonpyytäjän mielestä ristiriidassa, koska, jos kyseessä ei ole kiinteistövakuutusyhtiön ilmoittama työvirhe, niin vahinko pitäisi korvata kiinteistövakuutuksesta ja jos taas kyseessä on työvirhe, niin vahinko pitäisi maksaa vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutuslautakuntaa pyydetään antamaan lausunto siitä, kummasta vakuutuksesta vahinko tulee korvata.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 20.10.2008 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.
 
Käytössä olevaan viemäriverkostoon saattaa tulla tukos milloin tahansa. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan ei voida pitää ennalta arvaamattomana, että tulppaamatta jätetystä viemäriputkesta valuu vettä silloin, kun työskennellään viemäriputken parissa, joka on osa käytössä olevaa viemäriverkostoa ja johon tulee tukos. Vakuutusyhtiö viittaa tältä osin myös Vakuutuslautakunnan lausuntoon VKL 461/02, jossa todetaan mm., että "ei ole ennalta arvaamatonta, että virheellisestä rakentamisesta voi syntyä vahinkoja. Rakennusvirheen johdosta aiheutuvaa vahinkoa on pidettävä rakennusvirheen luonnollisena seurauksena”. Tämä edellä mainittu pätee sellaisenaan myös työvirheeseen. Viemärilaitteiston putkiston ja niiden liitoksien tulee olla tiiviitä. Nyt käsiteltävässä tapauksessa viemäriputki on keittiösaneerauksen yhteydessä katkaistu ja jätetty tulppaamatta. Tältä osin kyseessä on työvirhe, jonka aiheuttamat vahingot on suljettu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.
 
Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että käytössä olevassa viemäriverkostossa saattaa aina syntyä tukoksia. Mikäli viemäri tällaisessa tilanteessa jätetään tulppaamattomana valvontaa vaille, ottaa työn suorittaja silloin tietoisen riskin vahingon syntymisestä.
 
Edellä lausutun perusteella vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiassa ole aihetta muuttaa aikaisemmin tehtyä korvauspäätöstä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Kiinteistövakuutuksen vakuutusehdot, voimassa 1.6.2005 alkaen
 
Kohta 1.7, Vuoto
 
Kohta 1.7.1, Korvattavat vakuutustapahtumat
Vakuutus korvaa vuodon vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot.
 
Vuodolla tarkoitetaan nesteen, kaasun tai höyryn virtaamista ennalta
arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta:
-         rakennuksiin kuuluvista kiinteästi asennetuista rakennusta palvelevista putkistoista, säiliöistä tai niihin liittyvistä käyttölaitteista.
 
Kohta 1.7.2, Tapahtumat, joita vakuutus ei korvaa
 
Vakuutus ei korvaa…
-         vahinko, jonka on aiheuttanut suunnittelu- tai työvirhe tai käyttötarkoitukseensa sopimattomasta materiaalista tehdyn laitteen rikkoutuminen.
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse viemäritukoksen aiheuttamasta vesivahingosta, keittiöremontista, tulppaamattomasta viemäristä, ennalta arvaamattomasta vahingosta sekä työvirheestä.
 
Vakuutuksenottaja Asunto Oy I-tie 11 kiinteistön neljännessä kerroksessa sijaitsevassa huoneistossa on kesäkuussa 2007 tehty keittiöremonttia. Remontintekijän PG Oy:n alihankkija-asentaja on vanhan kaluston purkamisen jälkeen laittanut viemärin päälle muovikassin hajuhaittojen estämiseksi.
 
Remontin aikana on kiinteistön toisen kerroksen kohdalla viemäriin syntynyt tukos. Sen seurauksena on vesi noussut viemärissä ja muovikassilla suljetusta viemäristä on tullut viemärivettä aiheuttaen vahinkoa vakuutuksenottajakiinteistölle. Korvausta vahingosta on haettu sekä vakuutuksenottaja Asunto Oy I-tie 11 kiinteistövakuutuksesta että keittiöremontin suorittaneen PG Oy:n vastuuvakuutuksesta.
 
Kiinteistövakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa vuodon vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. Vuodolla tarkoitetaan mm. nesteen virtaamista ennalta arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta rakennukseen kuuluvasta kiinteästi asennetusta putkistoista.
 
Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu mm. vahinko, jonka on aiheuttanut työvirhe.
 
Esillä olevassa tapauksessa vesivahingon syynä on viemäritukos. Tukoksen seurauksena syntyneen viemärivesivuodon lautakunta katsoo ehtojen tarkoittamaksi nesteen ennalta arvaamattomaksi ja äkilliseksi virtaamiseksi suoraan rakennukseen kuuluvasta katkaistusta viemäriputkesta. Viemäriputken kiinteää tulppaamattomuutta remontin ajaksi lautakunta ei katso ehtojen tarkoittamaksi työvirheeksi. Putkenpään väliaikainen suojaaminen muovikassilla kuten tässä tapauksessa tai sitä vastaavalla irrallisella tulpalla, on lautakunnan mukaan tavanomainen ja hyväksyttävä menettely eikä näin ollen luokiteltavissa työvirheeksi. Lautakunta toteaa myös, että tukoksen aiheuttama paine viemärissä johtaa viemärivesien purkautumiseen lattiakaivojen, lavuaarien, WC-pönttöjen tms. kautta, koska hajulukot eivät estä vedentuloa paineen lisääntyessä. Koska vuodossa on edellä olevan mukaisesti ollut kyse vakuutukseen sisältyvästä vahinkotapahtumasta, lautakunta katsoo, että se tulee korvata kiinteistövakuutuksesta.
 
Vahinkokäsittelyn yhteydessä on vedottu talotekniikkaa koskeviin RYL 2002:n säännöksiin viemärijärjestelmille asetettavista vaatimuksista. Lautakunta toteaa säännösten koskevan valmiita järjestelmiä. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei remontin aiheuttamalla väliaikaisella tilanteella ole merkitystä kiinteistövakuutuksesta maksettavan korvauksen kannalta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kaivola, Kallioinen ja Nyyssölä sekä varajäsen Kainulainen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia