Haku

VKL 678/13

Tulosta

Asianumero: VKL 678/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2014

Näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. Hitaasti syntynyt vahinko.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan omakotikaton lämmitysputkiston paine ei kestänyt ja vettä täytyi lisätä hieman lähes päivittäin. Putkiliikkeen työntekijä tarkisti putken 7.1.2013 ja totesi, että putkistossa on todennäköisesti vuoto. Korvausta putken uusimisesta ja vuotovahingosta aiheutuneista kustannuksista haettiin kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 29.1.2013 antamassaan korvauspäätöksessä, että vahinkokartoitusraportin mukaan putkien havaittiin syöpyneen ulkoapäin. Vesi oli raportin mukaan päässyt rakenteisiin putkien läpiviennistä, seinän ja lattian rajasta sekä osittain laatan läpi. Lattiassa ei ollut vesieristettä. Vakuutusyhtiö katsoo, että putki on syöpynyt pitkän ajan kuluessa ja vettä on päässyt rakenteisiin putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta ja vedeneristeen läpi, joten korvausta ei voida suorittaa rajoitusehdon perusteella.

Valitus

Vakuutuksenottaja kertoo, ettei hän ole hyväksynyt 25.1.2009 voimaan tulleita kotivakuutuksen kiristettyjä ehtoja, ja näin ollen vakuutuksenottaja vaatii tapaukseen sovellettavan aikaisempia laajan kotivakuutuksen lämpöputkiston vuoto- ja rikkoutumisturvan ehtoja. Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta myös sijaisasunnon käyttämisestä. Vakuutuksenottaja on kertonut, että vakuutusyhtiö oli suorittanut hänen tuttavalleen korvausta samanlaisesta putkistovuodosta.

Vakuutuksenottaja katsoo, että vahinkotarkastus on rajattu siten, että muita mahdollisia syitä putkiston rikkoutumiselle ei ole tutkittu. Kosteuskartoitusraportin mukaan avaamattomassa tarkastuskohdassa kuusi suhteellinen kosteus oli 93,5, kun avatussa ulkoseinässä kosteudet olivat 82,4 ja 90,3. Vakuutuksenottajan mukaan tämä osoittaa, että äkillinen vuoto on saattanut olla lämmitysputkissa myös tällä avaamattomalla alueella. Raportin sivulla yhdeksän vahinkotarkastaja on epäillyt, että tässä linjassa on voinut olla vuoto. Kyseisessä linjassa

oli raportin mukaan patteri, joka oli poistettu ja sen päät oli tulpattu. Linja tuli pesuhuoneen lattiasta seinän vierestä, ja vuoto olisi mahdollisesti voinut olla pesuhuoneen puolella wc-istuimen takana. Lämmitysputkistoa ei ollut avattu keittiön ja vilpolan lattioiden alta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 31.1.2014 päivätyssä vastineessaan, että äkillisyydellä tarkoitetaan sitä, että tapahtuma on ajallisesti rajattavissa ja se on suhteellisen lyhyt. Ennalta arvaamattomuudella tarkoitetaan, että vahinko on yleiseltä kannalta odottamaton. Ratkaisevaa ei ole se, yllättyykö vahingonkärsijä itse tapahtumankulusta, vaan arviointi tapahtuu objektiivisin perustein. Vahingosta ei myöskään tee äkillistä ja ennalta arvaamatonta se, että vahingon seuraus ilmenee äkillisesti tiettynä hetkenä, vaan korvattavuus määräytyy vahingon syyn perusteella.

Putken kunnosta voidaan päätellä, että kosteusrasitus putken ympärillä on kestänyt pitkään. Lattiarakenne ei ole estänyt kosteuden, kuten suihkuvesien pääsyä betonilaattojen väliseen tilaan, jossa lämmitysputki kulkee. Myös patterin läpiviennillä on ollut osuus kosteuden siirtymisessä rakenteeseen. Lattiarakenteessa sijainnut putki on päässyt syöpymään pahoin ulkoapäin. Vakuutusyhtiö katsoo, että putkien vaurio ei ole varsinaisesti tapahtunut tammikuussa 2013, vaan pikku hiljaa pidemmän ajan kuluessa.

Ruostumisesta, syöpymisestä tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä johtuvat vahingot on rajattu korvauksen ulkopuolelle rajoitusehdolla 6.1. Syöpyminen ei ole tapahtunut äkillisesti. Ei myöskään ole ennalta arvaamatonta, että lattiarakenteeseen päästyään vesi hitaasti syövyttää siellä kulkevia putkia, kunnes ne rikkoutuvat ja alkavat vuotaa.

Lisäksi rajoitusehto 6.18 rajaa vakuutuksen ulkopuolelle nesteen aiheuttamat vahingot, jos neste on vuotanut rakenteiden vedeneristeiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä. Korvauksen ulkopuolelle on rajattu myös nesteen aiheuttamat vahingot, joiden syynä on hyväksymätön liitos. Vesi oli tarkastusraportin mukaan päässyt rakenteisiin putkien läpiviennistä, seinän ja lattian rajasta sekä osittain laatan läpi. Lattiassa ei ollut vesieristettä.

Välitoimi

Vakuutuslautakunta on pyytänyt vakuutusyhtiöstä selvityksen ennen 25.1.2009 voimassa olleista ehdoista ja vakuutuksen muuttamisesta. Yhtiöstä on toimitettu vakuutusehdot ja vakuutuskirjat muuttamista edeltävältä ajalta ja sen jälkeen. Lisäksi yhtiö on toimittanut asiakirjan, josta käy ilmi laajan vakuutuksen muuttaminen. Asiakirjat on toimitettu vakuutuksenottajalle ja hänelle on annettu mahdollisuus antaa lisävastine asiassa.

Vakuutuksenottajan lisävastine

Vakuutuksenottaja on kertonut vakuutusyhtiön edustajan vakuuttaneen, että ehdot ja korvauskäytäntö pysyvät vakuutuksen muuttamisen jälkeen samana. Vakuutuksenottajan mukaan yhtiö tulkitsee erittäin tiukasti äkillistä ja ennalta arvaamatonta vahinkotapahtumaa koskevaa ehtokohtaa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Kotivakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jota tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Kohdan 5.1.4 mukaan putkistovuototurvasta korvataan vuotovahinko, jonka on aiheuttanut neste, kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen omasta tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä käyttölaitteesta. Putkistoa tai käyttölaitetta, josta vuoto on alkanut, ei korvata tästä turvasta.

Rajoitusehtokohdan 6.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle itselleen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, homehtumisesta, lahoamisesta, sienettymisestä, hajusta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Rajoitusehtokohdan 6.18 mukaan vakuutuksesta ei korvata nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jos neste on vuotanut rakenteiden läpi tai putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä tai nesteen aiheuttamaa vahinkoa, jonka syynä on hyväksymätön liitos.

Ratkaisu

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan omakotikaton lämmitysputkiston paine ei kestänyt ja vettä täytyi lisätä hieman lähes päivittäin. Putkiliikkeen työntekijä tarkisti putken 7.1.2013 ja totesi, että putkistossa on todennäköisesti vuoto. Korvausta putken uusimisesta ja vuotovahingosta aiheutuneista kustannuksista on haettu kotivakuutuksesta.

Vahinkokartoitusraportin mukaan putkien havaittiin syöpyneen ulkoapäin. Vesi oli raportin mukaan päässyt rakenteisiin putkien läpiviennistä, seinän ja lattian rajasta sekä osittain laatan läpi. Lattiassa ei ollut vesieristettä. Vakuutusyhtiö katsoo, että putki on syöpynyt pitkän ajan kuluessa ja vettä on päässyt rakenteisiin putkiston ja rakenteiden liittymäkohdasta ja vedeneristeen läpi, joten korvausta ei voida suorittaa rajoitusehdon perusteella.

Vakuutuksenottajan mukaan vahinkotarkastus oli rajattu siten, että muita mahdollisia syitä putkiston rikkoutumiselle ei ollut tutkittu. Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksenhakijalla on näyttötaakka siitä, että kyseessä on ollut vakuutusehtojen mukainen korvattava vakuutustapahtuma. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee sen vastaavasti osoittaa, että vahinko on johtunut rajoitusehdon mukaisesta seikasta. Vakuutuslautakunta katsoo vahinkotarkastusraportin löydösten perusteella, että vakuutusyhtiö on esittänyt riittävästi selvitystä siitä, että kyseessä on ollut rajoitusehdon mukainen hitaasti syöpymällä syntynyt vahinko, joka on johtunut puuttuvasta vesieristyksestä. Vakuutuksenottaja ei ole esittänyt selvitystä siitä, että vesivahinko olisi aiheutunut muusta syystä kuin putken syöpymisestä.

Vakuutuksenottaja on kertonut jättäneensä hyväksymättä vuonna 2009 tulleet ehtomuutokset. Vakuutuslautakunnalle toimitetun asiakirjan mukaan vakuutuksenottajan laaja kotivakuutusta on muutettu 25.1.2009 ja vakuutuksenottaja on hyväksynyt tämän allekirjoituksellaan. Vakuutuslautakunnalle toimitetuista ehdoista käy ilmi, että myös laajan kotivakuutuksen ehdot vuodelta 2008 sisälsivät rajoitusehdon, joka koskee syöpymällä ja hitaasti aiheutuneita vahinkoja. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön kielteisiin korvauspäätöksiin.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander, jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia