Haku

VKL 678/08

Tulosta

Asianumero: VKL 678/08 (2009)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.01.2009

Viemäritukoksen aiheuttama vesivahinko Keittiöremontti Tulppaamaton viemäri Remonttiliikkeen vastuu

Vakuutuksenottaja PG Oy:n vahinkoilmoituksen 26.11.2007 mukaan vakuutuksenottajan alihankkija-asentaja J.K. oli kesäkuussa 2007 tekemässä keittiöremonttia Asunto Oy I-tie 11:n neljännessä kerroksessa sijaitsevassa asunnossa. Keittiön purkamisen jälkeen asentaja oli laittanut viemärin päälle muovikassin hajuhaittojen estämiseksi. Keittiön ollessa melkein valmis, oli taloyhtiön viemäri mennyt yhtäkkiä tukkoon toisessa kerroksessa. Viemärissä ollut vesi oli noussut tukoksen takia ylöspäin, kunnes se oli tullut ulos muovipussilla suojatusta viemäristä remonttikeittiössä.

Vakuutuksenottajan mielestä normaalin keittiöremontin aikana ei viemäriä ole koskaan tulpattu erikseen. Äkillinen tukos kerrostalon kakkoskerroksessa ja vesien tulviminen talon neloskerroksen asunnossa ei voi olla vakuutuksenottajan asentajan työvirhe.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Päätöksessään 3.12.2007 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Vakuutusehdon 201 kohdan 201.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Oikeuskäytännön mukaan korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Tässä tapauksessa ei vakuutusyhtiölle toimitettujen asiakirjojen mukaan voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta. Saatujen tietojen mukaan asennuksessa on noudatettu normaalia vakiintunutta käytäntöä. Veden tulviminen on aiheutunut vakuutuksenottaja PG Oy:n alihankkija-asentajasta riippumattomasta syystä eli äkillisestä tukoksesta kakkoskerroksessa. Siksi vakuutuksenottajalle ei voida katsoa syntyneen lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta. Näin ollen vakuutusyhtiö ei voi maksaa korvausta vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Jatkokäsittely
Sähköpostiviestissään 4.9.2008 vakuutusyhtiölle Asunto Oy I-tie 11 meklariyhtiön vahinkokäsittelijä J.K. viittaa liitteenä olevaan asiantuntijalausuntoon. Sen mukaan viemärin tulee aina päättyä tulppaukseen. Tämän perusteella Asunto Oy I-tie 11 pyytää tapauksen uudelleenkäsittelyä.
 
Sähköpostiviestin mukana olleessa toisessa asiantuntijalausunnossa 20.8.2008 isännöintiyhtiö AA:n yksikönpäällikkö, rakennusmestari K.P. viittaa talotekniikkaa koskeviin säännöksiin RYL 2002. Niissä sanotaan kohdassa G2000.00 ”Vesi- ja viemäriverkoston yleiset laatuvaatimukset”, että viemärilaitteisto rakennetaan sellaiseksi, ettei siitä aiheudu hajuhaittoja, tulvia- tai muita haittoja. Kohdassa G2000.06 ”Vesi- ja viemärijärjestelmän asennuksen perusvaatimukset” sanotaan, että järjestelmä ja komponentit suunnitellaan ja asennetaan riittävän korroosion kestäviksi ja niin, että vältytään vesivuodoilta ja, että käyttö ja huolto ovat helppoja. Kohdassa G2800 ”Kalusteet” on vaatimuksena, että vesi- ja viemärikalusteiden ja asennustarvikkeiden tulee olla kestäviä ja käyttövarmoja ja niiden on täytettävä luvun G2000 ”Yleistä” yleiset vaatimukset.
 
Tulppaamaton viemäri aiheuttaa juuri tulvia ja vesivuotoja.
 
Päätöksessään 9.9.2008 vakuutusyhtiö toteaa käsitelleensä vahinkoasian uudelleen sekä kertaa päätöksessään 3.12.2007 mainitut vakuutusehdot ja oikeuskäytännön.
 
Tässä tapauksessa ei vakuutusyhtiölle ole toimitettu mitään sellaista uutta tietoa, jonka perusteella olisi syytä muuttaa aiempaa korvauspäätöstä. Vakuutuksenottaja PG Oy:n alihankkija-asentaja on noudattanut asennuksessa normaalia, vakiintunutta käytäntöä. Syynä tapahtuneeseen oli toisessa kerroksessa aiheutunut äkillinen viemäritukos. Koska ei voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta, eikä näin ollen voida katsoa syntyneen lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta, ei vakuutusyhtiö voi maksaa korvausta vahingosta vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 1.10.2008 Asunto Oy T-tie 11:n asiamies J.K. CF Oy:stä toteaa lausuntopyynnön koskevan sekä Asunto Oy T-tie 11 kiinteistövakuutusta että vakuutuksenottaja PG Oy:n vastuuvakuutusta.
 
Viemärin auki olevasta päästä oli tulvinut vettä allaskaappikalusteen alle asunnossa 16. Vaurioita oli myös asunnossa 12.
 
Kiinteistövakuutusyhtiö on 15.6.2007 päivätyssä päätöksessään ilmoittanut, että se ei korvaa vahinkoa, koska yhtiö katsoo, että kyseessä on työvirheen aiheuttama vahinko, mikä ei ole korvattava kiinteistövakuutuksen ehtojen mukaan.
 
Tämän jälkeen korvausta haettiin keittiöremonttia tehneen vakuutuksenottaja PG Oy:n vastuuvakuutuksesta. Vastuuvakuutusyhtiö on kuitenkin 3.12.2007 päivätyssä päätöksessään ilmoittanut, että se ei korvaa vahinkoa, koska asennuksessa on noudatettu normaalia, vakiintunutta käytäntöä ja veden tulviminen on aiheutunut vakuutuksenottajan alihankkija-asentajasta riippumattomasta syystä eli äkillisestä tukoksesta kakkoskerroksessa. Vakuutuksenottajalle ei vakuutusyhtiön mukaan voida katsoa syntyneen lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta ja tämän vuoksi vastuuvakuutusyhtiö ei ole maksanut korvausta.
 
Tämän jälkeen on tehty molempiin vakuutusyhtiöihin uudelleenkäsittelypyynnöt, mutta yhtiöt eivät ole muuttaneet kantaansa.
 
Vakuutusyhtiöiden päätökset ovat lausunnonpyytäjän mielestä ristiriidassa, koska, jos kyseessä ei ole kiinteistövakuutusyhtiön ilmoittama työvirhe, niin vahinko pitäisi korvata kiinteistövakuutuksesta ja jos taas kyseessä on työvirhe, niin vahinko pitäisi maksaa vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutuslautakuntaa pyydetään antamaan lausunto siitä, kummasta vakuutuksesta vahinko tulee korvata.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 21.10.2008 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja lausuntopyynnön sisällön.
 
Tässä tapauksessa asunto-osakeyhtiön yhdessä asuinhuoneistossa on sattunut äkillinen viemäritukos. Samaan aikaan toisessa asuinhuoneistossa on tehty keittiöremonttia ja viemäriputki on ollut suojattuna muovipussilla mm. hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Tämä on alalla normaali ja vakiintunut käytäntö.
 
Väliaikainen tulppaaminen tapahtuu joko muovipussilla tai väliaikaiseen tulppaamiseen tarkoitetulla tulpalla. Tällainen väliaikainen tulppa on päältä päin paikoilleen painettava tulppa. Ne eivät ole ruuvattavia. Väliaikainen tulppakaan ei kestäisi viemäritukkeutumisesta aiheutuvaa veden painetta, vaan vesi pääsisi tulvimaan väliaikaisesta tulpasta huolimatta. Vaikka kyseisessä huoneistossa ei edes olisi ollut keittiöremonttia, olisi vesi viemäritukkeutumisen takia joka tapauksessa tulvinut joko tulpan pettämisen takia kaapistoon tai viimeistään lavuaarin kautta huoneistoon. Tämä johtuu siitä, että tukkeutuman takia vesi ei pääse virtaamaan muualle kuin lähimpänä olevaan avoimeen viemäriin ja sitä kautta tavalla tai toisella ulos. Edellä esitetyn perusteella viemäritukos aiheuttaa vesivahingon siitä huolimatta, onko viemärissä tulppaa vai ei.
 
Asunto Oy I-tie 11 esittämät talotekniikkaa koskevat RYL 2002:n säännökset eivät sovellu nyt puheena olevaan tapaukseen. Kyseiset säännökset koskevat viemäriverkoston rakentamista niin, että ilman poikkeavaa toimintaa normaaliolosuhteissa viemäriverkosto toimii siten, ettei se aiheuta tulvimista. Säännökset koskevat siis viemäreiden yleisiä teknisiä ominaisuuksia rakennusvaiheessa, kuten viemäreiden kokoa suhteessa toisiinsa veden lasku­- / virtaamissuunnan mukaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että viemärilinja rakennetaan niin, että vesi pääsee virtaamaan oikeaan suuntaan aiheuttamatta liian pienistä viemäriaukoista johtuvaa veden tulvimista väärästä kohdasta viemärilinjaa. Tulppaamisten osalta säännökset koskevat vain normaaliolosuhteita eli tilannetta, jossa kohde on valmis. Valmiissa kohteessa ei viemäreitä saa jättää tulppaamatta. Säännökset eivät koske väliaikaisia olosuhteita, kuten remontointikohteen viemäriputkien tulppaamista. Remonttikohteessa viemärin väliaikainen suojaaminen tehdään yllä mainitulla tavalla joko muovipussilla tai väliaikaisella tulpalla. Tämä on alalla normaali ja vakiintunut tapa.
 
Toiminnan vastuuvakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Kyseisen vahingon syynä on viemärin tukkeutuminen ja siitä seurannut viemärin tulviminen. Muovipussilla viemärin väliaikainen suojaaminen remontin aikana on alalla normaali ja vakiintunut käytäntö. Vakuutuksenottaja on siten menetellyt alalla vakiintuneen tavan mukaan, asianmukaisesti ja riittävän huolellisesti. Väliaikainen tulppa eivätkä edes olosuhteet ilman remonttia olisi estäneet kyseistä tulvimista. Tulviminen olisi ollut väistämätön viemäritukkeutumisen takia, koska vesi olisi joka tapauksessa tulvinut joko viemärin tai viimeistään lavuaarin kautta kyseiseen huoneistoon.
 
Asiassa ei ole näytetty vakuutuksenottajan tai tämän alihankkija-asentajan toimineen huolimattomasti tai laiminlyöneen ohjeita ja määräyksiä. Kyseinen vahinko on aiheutunut täysin vakuutuksenottajasta riippumattomasta syystä eli äkillisestä viemäritukoksesta. Tämän vuoksi vaakutuksenottajalla ei ole tuottamusta kyseiseen vahinkoon eikä voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuuta asiassa. Näin ollen vahinkoa ei voida korvata vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiö pyytää, että Vakuutuslautakunta vahvistaa vakuutusyhtiön kannan oikeaksi.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Vastuuvakuutusturvaehto 201: Toiminnan vastuu, ehto voimassa 1.1.2005 alkaen
 
Kohta 201.1, Korvattavat vahingot
Vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse viemäritukoksen aiheuttamasta vesivahingosta, keittiöremontista, tulppaamattomasta viemäristä sekä remonttiliikkeen vastuusta.
 
Lausunnonpyytäjä Asunto Oy R-tie 11 kiinteistön neljännessä kerroksessa sijaitsevassa huoneistossa on kesäkuussa 2007 tehty keittiöremonttia. Remontintekijä, vakuutuksenottaja PG Oy:n alihankkija-asentaja on vanhan kaluston purkamisen jälkeen laittanut viemärin päälle muovikassin hajuhaittojen estämiseksi.
 
Remontin aikana on kiinteistön toisen kerroksen kohdalla viemäriin syntynyt tukos. Sen seurauksena vesi on noussut viemärissä ja muovikassilla suojatusta viemäristä on tullut viemärivettä aiheuttaen vahinkoa lausunnonpyytäjäkiinteistölle. Korvausta vahingosta on haettu sekä Asunto Oy I-tie 11 kiinteistövakuutuksesta että vakuutuksenottaja PG Oy:n vastuuvakuutuksesta.
 
Vastuuvakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Esillä olevassa tapauksessa vesivahingon syynä on ollut viemäritukos. Tämä on ollut vakuutuksenottajan asentajan menettelystä riippumaton tapahtuma. Viemärin väliaikaisen suojaamisen muovikassilla tai sitä vastaavalla irrallisella tulpalla remontin johdosta ja ajaksi lautakunta katsoo tavanomaiseksi ja hyväksyttäväksi menettelyksi. Lautakunnan mukaan asentajalla ei ole ollut velvollisuutta tulpata viemäriä kiinteästi, koska tilannetta ei ole ollut tarkoitettu pysyväksi tai pitkäaikaiseksi. Lautakunta toteaa myös, että tukoksen aiheuttama paine viemärissä olisi johtanut viemärivesien purkautumiseen lattiakaivojen, lavuaarien, WC-pönttöjen tms. kautta, koska hajulukot eivät estä veden tuloa paineen lisääntyessä.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, ettei vahingossa ole ollut kyse vakuutuksenottajan asentajan tuottamuksellisesta menettelystä, ja pitää vakuutusyhtiön epäyspäätöstä ehtojen mukaisena.
 
Vahinkokäsittelyn yhteydessä on vedottu talotekniikkaa koskeviin RYL 2002:n säännöksiin viemärijärjestelmille asetettavista vaatimuksista. Lautakunta toteaa säännösten koskevan valmiita järjestelmiä. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei remontin aiheuttamalla väliaikaisella tilanteella ole merkitystä säännösten mukaisen vastuun kannalta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kaivola, Kallioinen ja Nyyssölä sekä varajäsen
Kainulainen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia