Haku

VKL 677/13

Tulosta

Asianumero: VKL 677/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.04.2014

Tilan halkomista ja irtaimen omaisuuden yhteisomistussuhteen purkua koskeva riita-asia. Rajoitusehdon tulkinta.

Tapahtumatiedot

Valittaja M.S:n veli J.S. on hakenut maaoikeudessa muutosta maanmittaustoimituksissa tehtyihin ratkaisuihin, joissa M.S:n ja hänen veljensä yhteisesti omistama tila on halottu. Lain mukaan kiinteistöjä ei voida virallistoimituksella jakaa muutoin kuin maanmittaustoimiston suorittamalla halkomistoimituksella. Halkomistoimituksen lisäksi veljesten välillä on vireillä toinen yhteisomistussuhteen purkua koskeva riita.

Oikeusturvaetua haetaan näihin riitoihin.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on myöntänyt oikeusturvaedun irtaimen omaisuuden yhteisomistussuhteen purkamista koskevaan riitaan. Kiinteistön halkomisesta tehtyyn valitukseen oikeusturvaetua ei ole myönnetty. Vakuutusyhtiö on katsonut, että kyse on yhteisomistussuhteen purkamisesta, minkä vuoksi se ei ole myöntänyt asiassa oikeusturvaetua.

Valitus

Vakuutuksenottaja on 15.10.2012 tehnyt vakuutusyhtiölle hakemuksen, jossa hän on hakenut oikeusturvaa käräjäoikeuden maaoikeudessa 9.7.2012 vireille tulleessa asiassa, jonka valituksen on tehnyt J.S. Valitus koski vuonna 2003 käynnistyneessä halkomistoimituksessa päätettyjä asioita, muun muassa rakennustiliä ja viljelyskunnon tiliä. Vireillä on ollut kaksi erillistä riita-asiaa, jotka molemmat ovat alkaneet vuonna 2003. Toinen asia on koskenut irtaimen omaisuuden yhteisomistussuhteen purkua. Tähän prosessiin on liittynyt useita erillisiä oikeudenkäyntejä. Vakuutusyhtiö on myöntänyt valittajalle asiassa oikeusturvan 11.10.2005.

Toinen prosessi koskee halkomistoimituksesta maaoikeudelle tehtyä valitusta. Siinä kyse on oikeudenkäynnistä, jossa M.S. on kiistänyt J.S:n vaatimukset maaoikeudessa.

Vakuutusyhtiön päätös oli ennalta arvaamaton, koska maaoikeudessa käsiteltävät asiat ovat olleet normaalisti niitä, joihin oikeusturva on myönnetty. Nyt oikeusturva on kuitenkin evätty yhteisomistussuhteen purkua koskevan rajoitusehdon perusteella.

Valittaja katsoo, että tilan halkominen ei ole yhteisomistussuhteen purkua, koska vain irtain omaisuus voidaan erotella yhteisomistussuhteen purkamista koskevassa prosessissa. Kiinteistöjen jakaminen yhteisomistajien kesken suoritetaan tilan halkomista koskevalla maanmittaustoimituksella. Vakuutuksen rajoitusehto ei ole koske halkomista koskevaa oikeudenkäyntiä.

Vakuutusehdot, joihin vakuutusyhtiön päätöksessä viitataan, ovat tulleet voimaan 1.1.2011 lukien. Kyseessä olevat vakuutusehdot eivät ole olleet voimassa silloin, kun maaoikeusprosessiin johtanut halkomistoimitus on käynnistynyt vuonna 2003. Ennen kyseessä olevaa vakuutusehtojen voimaantuloa on vakuutusyhtiön 11.10.2005 myöntänyt valittajalle oikeusturvan yhteisomistussuhteen purkua koskevassa asiassa.

Valittaja katsoo, että vakuutusyhtiön tulee myöntää hänelle oikeusturva myös halkomista koskevassa maaoikeusasiassa, koska maaoikeusriidan peruste on vuodelta 2003, jolloin vakuutusehdoissa ei ollut yhteisomistussuhteeseen liittyvää rajoitusehtoa.

Vakuutusyhtiön vastine

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuu­tetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen. Vakuutusyhtiö on tiedottanut yhteisomistusta ja sen purkua koskevasta ehtolisäyksestä ennen ehtojen tulemista voimaan. Lisäksi peruste tässä uudessa riidassa ei ole enää sama kuin vuonna 2003, vaan olosuhteet ovat muuttuneet sen jälkeen ja kyseessä on uusi peruste ja uusi maanmittaustoimitus, joka on toimitettu 29.5.2012.

Maaoikeusasioita ei sinänsä ole rajattu ehtomuutoksessa ulkopuolelle, vaan ehtojen mukaan ei enää korvata yhteisomistukseen tai sen purkamiseen liittyviä kustannuksia, jotka voivat liittyä siis joko irtaimen tai kiinteän omaisuuden yhteisomistukseen. Itse menettelytavalla ei ole ehtojen tulkinnassa merkitystä.

Vakuutusyhtiö pyytää Vakuutuslautakuntaa hylkäämään valituksen aiheettomana.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia asiassa, joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen.

Kohdan 5.1.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaolo­aikana sattuneet vakuutustapahtumat. Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistelty joko perusteeltaan tai määrältään.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutusyhtiön myöntää valittajalle oikeusturvaetu maatilan halkomistoimitukseen liittyvään maaoikeuteen tehtyyn valitukseen.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia asiassa, joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen. Nyt käsillä olevassa tapauksessa riita koskee kiinteistön halkomisesta tehtyä valitusta. Halkominen on kiinteistötoimitus, jolla puretaan tilan yhteisomistus. Riidan kohteena oleva kiinteistö on ollut yhteisomistussuhteessa ja toimituksen tarkoituksena on ollut tämän yhteisomistussuhteen purkaminen. Tällaisiin riitoihin ei vakuutusehtojen mukaan myönnetä oikeusturvaetua.

Valittaja on vedonnut siihen, että maaoikeusprosessiin johtanut halkomistoimitus on käynnistynyt vuonna 2003 ja vakuutusyhtiön viittaamat vakuutusehdot ovat tulleet voimaan 1.1.2011, minkä vuoksi rajoitusehtoa ei tulisi soveltaa riitaan. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Riita-asiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistelty joko perusteeltaan tai määrältään.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa oikeusturvaetua on haettu 9.7.2012 vireille tulleessa asiassa. M.S. kiisti vaatimukset 15.10.2012, jolloin vakuutustapahtuma on vakuutusehtojen mukaan sattunut. Vakuutustapahtuma on siten sattunut rajoitusehdon ollessa osa vakuutussopimusta. Tämän vuoksi rajoitusehto tulee sovellettavaksi nyt käsiteltävässä vakuutustapahtumassa.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros, jäsenet Karimäki, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia